DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 111     <-- 111 -->        PDF

kompleksnih šum. poduzeća. — V. F. P a rfenov
i N. P. Tel eg in: Organizacija
kompleksnog gospodarstva za limbine šume
u planinama Altaja. — G. M. D emidko
: Uporedna ocjena mehanizama
primjenjivanih u šumarstvu. — V. I. K orolev
: Rotorni ekstirpator za krčenje
panjeva u koridorima. — N. V. Hramov:
Znalci šumskih radova. — G. Svistun:
Izrada glodalica. —A. T k a 1 č u k : Šumari
Bjetonusijje povisuj« kvalifikacije. — V.
I Ik o n i! ik o v: Bi ološko podlb jeljivan j e
kao metoda proreda. — A. I. Li s ačenko
: Mala mehanizacija na pošumljavanju
dubokih poljskih jaruga. — A.


D. Bu r din : Valja ukloniti nedostatke u
konstrukciji mehanizma. — O. Laska rev
: Prigodom 400-godišnjice ruske knjige.
— V. Klecov : Iz historije šumarske
štampe. — R. Tumanovski: Prve šumarske
publikacije. — T. P. Nekrasov:
Nova knjiga o šumskog sjemenarstvu (M.
M. Veresin : Lesnoe semenovodstvo.
Moskva, 1963). — V. V. S mir nov: Hidrološka
uloga poljozaštitnih šumskih pojaseva
(A. A. Mol ča nov: Gigrologičeskaja
rolj polezascitnyh polos i metodika
ee izučenija, Moskva 1962). — J. S.
Melehov : Šumarstvo, šumarska nauka
i šumarske škole u Švedskoj. — P. A.
Sam gin: Primjena arboricida u SAD.
MEĐUNARODNI SEMINAR ŠUMARSKIH
SPECIJALISTA


Progresivne metode inventarizacije šuma,
naročito spektrozonalna aerofotosnimka,
koju su razradili sovjetski učenjaci
i. inženjeri, svraćaju na se pažnju
šumara i kartografa čitavog svijeta. Uvažajaću
želje vodećih stručnjaka iz niza
zemalja Azije i Afrike Međunarodna je
org. za ishranu i poljopriv. Ujed. nar.
(FAO) organizirala u Sov. Sav. međunarodni
seminar o evidentiranju drv. zaliha
pomoću aerofotosnimaka.


Učesnici su bili stipendisti OUN, specijalisti
iz 20 zemalja Azije, Afrike i Evrope
(Indija, Indonezija, Burma, Nepal, Pakistan,
Japan, Malaja, Cejlon, Iran, Sudan,
Nigerija, Gana, Liberija, Siera Leone,
Uganda, Grčka, Cipar, Jugoslavija,
Poljska i Finska).


Naučni rukovodilac bio je dr S. V. B e1
o v. Seminar je trajao od 6. kolovoza do


6. listopada
1963.
Seminaristi su najprije slušali ciklus
predavanja o aerofotosnimanju šuma, iskorišćavanju
tih podataka za sastav kartografskih
planova i za ustanovljenje drvnih
zaliha. Osim toga razradili su snim


ke i vježbali se u načinu njihova dešifriranja.
Tom su se prilikom upoznali i sa
upotrebom računskih strojeva u sređivanju
šuma.


Na Šumarsko-tehniiokoj akademiji gostima
je izložen način pripremanja kadrova
specijalista za uređivanje šuma.


Drugo je poluvrijeme proteklo u planinama
Kavkaza, gdje su šume u sličnim
uslovima kao i one na jugu Azije i Afrike.


Veoma korisna i živa bila je diskusija


o najvažnijim pitanjima šumarstva i inventarizacije
šuma u raznim zemljama.
Svaki je učesnik referirao o stanju gospodarenja
šumama u svojoj zemlji, o aerofotosnimanju
i njegovom iskorišćavanju za
inventarizaciju šuma.
Pored iznesenog, seminaristi su se upoznali
s metodama selekcije i intodukcije
novih vrsta drveća za kavkaske uslove i
metodom stvaranja šumsko-parkovnog pojasa
oko lječilišnag rajona Boiljšie Soči.
Tu je pokazan i dendrarij i sutotropslki
šuimstoi park.


Gosti su vidjeli mnogo novog u oblasti
iskorišćavanja aerofotosnimaka i pozitivno
ocijenili vodeću ulogu specijalista Sov.
Saveza za razvoj teorije i prakse aerofotosnimanja
šuma i iskorišćavanja dobivenih
podataka u raznim granama šumarstva.
Svaki je učesnik na kraju seminara
dobio primjerak pregleda lekcija S. V.
B e 1 o v a u engleskom.


Lesnoe hozjajstvo
1 — 1964.
Đ. Knežević


GORSKO STOPANSTVO — Sofija


2-1964. Postignuti nas uspjesi obavezuju.
— Mas i rov S.: O tekućem prirastu
drv. mase u nekim našim bjelogoričnim
šumama. — Radkov I., Min kov J.:
Glavne sječe u hrastovim šumama. — Z&ključci
diskusije o određivanju dimenzija
brana. — Geor.giev 2.: Pretkultuire pri
rekonstrukciji malovrijednih šumia — izvor
sirovina za industriju. — S tefa n o v S.,
Diimitrov I.: Zioare iza izvoz drva. —
Dardano v A.; Održavanje traktora. —
Kaludi n K.: Osnovna pravila smolarenija
u Sovjetskom Savezu. — Kumče v
I.: Usmjeravanje naše naučne djelatnosti
u vezi sa tipologijom staništa.


3-1964. Petko v J.: Nedjelja šume i
naši zadaci. — Đakov M., G a r e 1 k o v
D.: Podizanje mješovitih sastojdna na sunčanim
stranama pri rekonstrukciji hrastovih
panj´aiča. — Peše v G.: Naiš pokus
sa inostranim vrstama drveća. — Damjano
v A.: Učešće mekih bjelogoričnih
vrata u konverziji panjača u ´mješovite sastojine.
— Penev N., Mar i nov M.:


273