DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 107     <-- 107 -->        PDF

(3icaM»ene oi^eSti


20. sjednica U. O. Saveza SDH
Sjednica je održana dne 10. II. 1964. u
Zagrebu.


Na sjednici je razmotren nacrt Pravila
o upravljanju zgradom Saveza i zaključeno
je da se nacrt još dotjera prema
primjedbama članova upravnog odbora i
da to učini komisija u sastavu Mott, Ziviković,
Peiternel. Zatim je razmotreno ipitanje
predlaganja počasnih i zaslužnih
članova. Konstatirano je da je samo Šumarsko
društvo Zagreb dostavilo prijedlog
za 2 člana i da ,su neka društva dostavila
negativne odgovore. Zaključeno je da
komisija u sastavu Cop, Dragišić, Mott i
Peternel izradi prijedlog o počasnim i zaslužnim
članovima. Nadalje je donesen
zaključak da se ne prihvati prijedlog za
objedinjavanje biblioteka Saveza i Instituta
za drvo te Instituta za šumarska isstraživanja,
i to zbog skučenosti iprostora
za sadašnji i pogotovo budući fond knjiga
ovih institucija, te da se pristupi uređenju
biblioteke Saveza prema prijedlogu
koju će dati komisija u sastavu Cvitovac,
Mačešić, Mott, Zivković. Zatim su doneseni
još i zaključci o naknadi za korištenje
dvorane Saveza sa strane Instituta za drvo,
o prodajnoj cijeni knjige J. Šafara
koju štampa Savez i o izvještaju komisije


Q)llale &tcucne teme


o viškovima i mianjlkovima tisikaniica u
ekonomatu Saveza,
21. sjednica U. O. Saveza ŠDH
Sjednica je održana dne 16. IV 1964. u
Zagrebu.
Na sjednici je donesen zaključak da se
redovna skupština Saveza održi u junu o.


g. kada ističe trogodišnji mandat sadašnjem
upravnom odboru te da se prije toga
održi plenum i to između 25. V i 6. VI
o. g. Uz skupštinu će se održati savjetovanje
o temama »Štete ,u šumi od visoke
divljači« inž. Cara i »Gospodarenje prebornim
šumama« za koju će se zamoliti dr
Dekanić da ju obradi. Nadanje je zaključeno
da se ŠIT Hrvatske predlože za zaslužne
članove P. Dragišić, R. Mott i Z.
Potočić, zatim da Savez zajedno sa općinom
Centar donese pravila o upravljanju
zgradom Saveza, izabrani su delegati za
skupštinu SIT Hrvatske, odobrena je pomoć
apsolventima Šumsko-gospodarskog
smjera Šumarskog fakulteta u Zagrebu za
ekskurziju, izabrana je komisija za sastav
primjedaba na prijedlog statuta SITJ
i za sastav prijedloga statuta Saveza, dat
je pristanak na štampanje II izadanja Lovačkog
priručnika i riješena još neka sitnija
pitanja.
PRIMJENA RUČNE PRESE KOD PUNJENJA STABALA


U Šumarskom listu broj 3/4—1962. god.
str. 120. prof, dr Klepac opisao je koje
štete nastaju na živom stablu bušenjem
pomoću Presslerovog svrdla kod ispitivanja
prirasta.


Do primjene opisanog pištolja po konstrukciji
N. SITVUKA u ´pratksi na širokom
frontu nije došlo iz razloga, što je operativa
pokazala premalo interesa za veću
proizvodnju takvih pištolja, a malu naručenu
količinu ne može se izrađivati u serijama,
već pojedinačno, zanatski, prema
prototipu iz kojih razloga su troškovi nabavke
takvog pištolja bili znatni (oko


30.000 d kom.), te do izradbe nije ni došlo.
Nadalje, upotrebom predloženog pištolja
sa krutim voštanim mecima, kako su pokusi
pokazali, ne ispunjavaju se potpuno
rupice nastale bušenjem Presslerovim
svrdlom (jer su unutrašnje stijene rupica
uslijed navoja svrdla neravne — naime
navoji ostavljaju u živom stablu spiralne
rezove i gröbene, koji se iknultim voštanim
metkom ne mogu idealno ispuniti) ili se
uslijed hrapavosti unutarnjih stijena rupice
meci lome ili zaglave, a naročito u
dužim izvricima kod ispitivanja prirasnog
toka stabla.


Radi toga izvršen je pokus upotrebom
ručnih preša (pumpa), koje se upotrebljavaju
za podmazivanje prednjih gibnjeva
(zglobova) kod automobila pomoću tavotne
masti.


Prema priloženoj slici ova ručna pumpa,
odnosno preša, sastoji se od četiri dijela:
suženog dijela cijevi, koja se upire
na oprugu i pomoću koje se kroz unutarnje
otvore u cijevi opetovanim pritiskom
pod tlakom od nekoliko atmosfera utiskuje
mješavina (voćni vosak, laneno ulje
i dezinfekcijsko sredstvo) gustoće poput
tavotne masti u rupicu izbušenu Pressle
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 108     <-- 108 -->        PDF

rovim svrdlom. Zatim od limenog valjka
suženog konusno pri kraju u suženi, opisani
nastavak sadržaja cea 50 cm3, te čepa
kojim se zatvara limeni valjak, a služi za
potiskivanje mješavine prema suženom dijelu
cijevi i limenog poklopca s rupicom
u sredini za izlazak zraka iz preše.


Ove preše odnosno pumpe mogu se nabaviti
u raznim veličinama, ali je važno,
da nastavak suženog dijela kojim se utiskuje
mješavina u rupicu bude po prilici
istog promjera kao i rupica odnosno jednaka
ili nešto malo veća od debljine Presslerovog
svrdla (0 9 mm).


RUCUA PRLSA 2A ZACUPLJAVAHJE
8UŠ0TIUA OD P0.ESSLEGOWQ
SVQDLA


M
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Kod dnevnog učinka od 180—200 izvrtaka
dužine 30 mm za ispitivanje tečajnog
prirasta sa stoj ina potreban sadržaj mješavine
odnosno veličine pumpe trebalo bi
biti:


0,92 X 3,14
= 200 — — 3 =
4


366 cm3 = 0,366 dm3


Mješavina pomoću koje ova preša ispunjava
rupice sastoji se od voćnog voska
(cea 20 dkg čašica), cea 0,5 del lanenog
ulja i 1 paketić DDT praška — daje nam
odgovarajuću gustoću mase poput tavotne
masti. U rano proljeće i kasnu jesen za
hladnijeg vremena mješavina treba biti
nešto rjeđa, a ljeti za toplog vremena gušća.
Laneno ulje daje masnoću i potrebnu
gustoću da bi se preša mogla rabiti, jer je
voćni vosak ljepljiv, te se bez primjese
masnoće lanenog ulja preša ne bi mogla
rabiti.


Ukoliko se ne bi mogla nabaviti preša
sadržaja 0,366 dm3 za jednodnevnu potrebu
i jedno punjenje, tad se masa može lako
puniti tokom rada na licu mjesta, a mješavina
pripremiti za nekoliko dana i nositi
sobom na terenu. Za lakšu upotrebu
na terenu trebalo bi na prešu pričvrstiti
dvije karike, kroz koje bi se provukao remen
za nošenje o ramenu poput puške.


Kod upotrebe radnik treba prethodno
ulaz u rupicu očistiti od čestica kore i
lika, te potom utisnuti ili prisloniti suženi


domaći itciicnl ća6opi6l


ŠUMARSTVO — Beograd
10/12 — 1963. — Vidaiković ML: Međuvrsno
križanje pančićeve omorike sa
sitkanskom smrčom. — Davidović B.,
čeme r ki č M.: Ispitivanje glavnijih fiziäko-
mehanickih svojstava bukve Goča,
ZeUjtoa i Južnog Kučaja. — Fufcarek P.:
Nova hibridna ili prelazna svojstva javora
iz Crne Gore. — Radovanić Z.: Kadrovi
u šumarstvu BiH sa aspekta ekonomike
i proizvodnosti rada. — Stefanović S.:
Hidrološki proračun kod mikroakuimulacija


— Toši ć M.: O nalazu piramidalnog varijeteta
jele u okolini Sjenice. — Pod brežni
k F.: Organizacija zaštite proizvoda
u preduizeću industrije prerade drvedio
preše na rupicu i opetovanim ručnim
pritiskom utiskivati mješavinu tako dugo
u rupicu dok se mješavina ne pojavi na
ulazu rupice, a to je znak, da je cijela rupica
ispunjena mješavinom. Kod pokusa
rupica dužine do 15 cm bila je potpuno ispunjena
mješavinom, što je utvrđeno uzdužnim
presjekom kroz rupicu. Mješavina
ne smije biti prerijetka, jer će se tad jedan
dio iscijediti iz rupice niz deblo, a time
otvor neće biti potpuno začepljen. Vosak
se odmah nakon kraćeg vremena zgusne,
prosuši i zatvori ulaz rupice, te tako sprečava
ulaz gljivica, bakterija i insekata.


Trebalo bi ispitati kakvo bi djelovanje
imalo laneno ulje mješavine na promjenu
tona boje drveta nakon izvjesnog vremena,
jer će jedan dio ulja absorbirati drvo.
Mišljenja smo, da taj utjecaj ne bi bio
znatan, ali svakako manje štetan od promjene
koje izazivaju razne gljivice, bakterije
i insekti na drvu, ako rupice ostaju
otvorene. DDT u mješavini preuzima zadaću
dezinfektora i onemogućava razvoj i
ulaz gljivica u rupice.


Primjenom ovog načina zatvaranja rupica
ne bi se doduše mogle izbjeći deformacije
rasta, koje svako bušenje izaziva,
ali će se sigurno i pratično otkloniti širenje
zaraza putem gljivičnih micelija, te
spriječiti trulenje drveta. Osim toga praktično
je i lako izvodivo u granicama ekonomičnosti,
jer se začepljivanje rupica obavlja
istovremeno, tj. za vrijeme očitavanja
izvrtka po voditelju radova radnik
figurant nakon očitanog promjera stabla
odmah vrši začepljivanje rupica.


Ing. Drago Majer


ta. — Pečo vi ć M.: Prilog razmatranju
introdukcije četinara u bukove prefoorne
šuimie. — Plan šumarstva Srbije za 1964. g.
i mjere za ´njegovo izvršenje. — Poti ć
M.: Rezultati integracije šumarstva i drv.
iind. na teritoriji sreza Niš. — Vladisa vljevi
ć S.: Mere nege i zaštite šumskih
kultura u Francuskoj.
NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


1/2 — 1964. — Milenković B.: Teškoće
se otklanjaju. — Bojadžić N.:
Pošuml javan je ogolelih rudničkih zemljišta
tzv. jalovina. — Radovanović Z.
Rezultati jednog početnog ekseprimenta u
đubrenju crnoborove kulture »Buk« kod
Zavidovića. — Fabjani ć B.: Prilog
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 110     <-- 110 -->        PDF

poznavanja nekih nalazišta Pančićeve omorike
na levoj obali Drine. — Fuka r
e k P.: Spiralni raspored (pupova krškog
crnog jasena. Fitocenološka ekskurzija
kroz sjeveroistočnu Foljstou. — Angelov
K.: U preduzećima za preradu drveta potrebne
su solidne pripreme proučavanja
za uvođenje 42-satne radne nedjelje. —
Staniši ć R.: Obuka kadrova putem Saveznog
centra za osposobljavanje, instruktora
u drvarskoj industriji. — Omano v
i ć S.: Šume Zlatibora i okolice. — Ber kovi
č M.: Hals´tembaek, »ikolijevsika šume
«, područje najvećih šumskih rasadnika
na svijetu. — Jovančević M.: Šumarska
genetika i oplemenjivanje drveća
kao predmet posebnog svjetskog kongresa.


— Georgijević E.: Internacionalni
kolokvij o proučavanju faune na poljoprivrednim
kulturama i u šumama. —
D u t in a B.: Školovanje sadnica crnog
i bijelog bora. — Begovi ć B.: Šumarska
stručna udruženja u BiH u prošlosti i sadašnjosti.
LES — Ljubljana


1/2 — 1964. Pipa n R.: Ekonomska
povezanost šumarstva i drvarske industrije
— Slovnik M.: Faktori, koji utječu
na opremu strojeva. — Mu riko L.:
Iskorišćavanje sirovina u drvarskoj industriji.
— Vidi c R.: Moderni ekshaustori.


— Deklev a R.: O uimgetnom sušenju
lakova.
3 — 1964. Pogačnik L. Uvođenje
skraćenog radnog vremena. — Mirko vič
M.: Uspjesi i problemi drvarske industrije
Slovenije u 1963. g. — Murk o L.:


cftcani Mcucni ća6opi6i


LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva
3 — 1964. N. A. Bočko: Za daljnji
razvitak šumarstva u zoni sovnarhoza. —


A. I. Kalninjš: Kemizacija šumoprivređe
i znaič´enje drvne sirovine u kemijskoj
industriji. — D, I. Derjabin: Uzgoj
šuma i oplodne sječe na bazi kompleksne
mehanizacije. — N. N. Sv a lov : Analiza
proizvodnosti sastojina i njihove dinamike.
— G. G. C e n e r : Stvaranje tla na
sjecinama i podizanje šuma u Šumskom
gospodarsvu Altaja. — A. M. Pinčuk :
Skala diferencirane procjene prirodne obnove.
— N. N. D e k a t o v: Kemijsko sasušivanje
trepatljilke. — E. R. Kisele v
272


O iskorišćavanju sirovina u drvarskoj industriji.
— Berli č F.: Sajam pokućstva
u Kolnu. — Č e s e n A.: Izgled stručnog
radnika u drvarskoj industriji.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


3 — 1964. — Funk l L.: Mogućnost
razvitka našeg šumarstva u vezi sa sedmogodišnjim
planom. — Svetličić A.:
O nekim osnovama drvarske industrije u
razdoblju do 1970. g. — 2 u m e r L.: Nov
prilog k temi »Etat i opskrba drvom«. —
Iz prakse: Jubilarna izložba »Šume na Kršu
Slovenačkog primorja (Kobe-Arzenšek
Katarina).


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


1/2 — 1964. — Plavšić M., Gol u bovi
ć U.: Istraživanje postotnog odnosa pilanakih
trupaca po -kvaliteti i klasa jelovih
okrajčenih dasaka komercijalnih dužina
na bazi pilanskih đehljinskih razreda


— podrazreda. — Beni ć R.: Jelove grane
kao potencijalna sirovina´ za proizvodnju
ploča iverica i vlaknatica te celuloze i papira.
3/4 — 1964. — Grgurić St: Drvarska
indutsrija Jugoslavije u svjetlu međusobnih
odnosa privrednih djelatnosti. - Krm poti
ć I.: Tehnološki proces proizvodnje
ploča iverica od usitnjene stabljike konoplje.
— Domainko D.: Značaj industrijiskog
psihologa za ekonomiku industrijskog
poduzeća. — Ham m Đ.: Približni
pojednostavljeni način određivanja
utroška el. energije i predane meh. energije
trofaznih asinhronih i indukcionih elektromotora.


i J. P. Z u b o v: Šume Amurske oblasti. —


B. G. Levašev: O ofektivnosti melioracije
šumskih rasadnika. — N. V. Napalkov
: Istraživanje sorta i unošenje
perspektivnih vrsta topola u Srednje Povolžje.
— V. P. B e 1 j k o v : Herbicidi u
njezi šumskih kultura. — L. P. Bobro va:
Taljenje snijega i vlažnost tla na poljima
pod zaštitom šumskih pojaseva u
Kujbiševskom Zavolžju. — Treba detaljnije
istražiti požarnu metodu čišćenja sječina.
— N. M. Kula kova: Sprečavanje
polijeganja borova ponika. — N. K Lev č
e n k o : Mikroelementi protiv fuzarioze
ariša. — A. A. Rodigin: Osnovni tipovi


ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 111     <-- 111 -->        PDF

kompleksnih šum. poduzeća. — V. F. P a rfenov
i N. P. Tel eg in: Organizacija
kompleksnog gospodarstva za limbine šume
u planinama Altaja. — G. M. D emidko
: Uporedna ocjena mehanizama
primjenjivanih u šumarstvu. — V. I. K orolev
: Rotorni ekstirpator za krčenje
panjeva u koridorima. — N. V. Hramov:
Znalci šumskih radova. — G. Svistun:
Izrada glodalica. —A. T k a 1 č u k : Šumari
Bjetonusijje povisuj« kvalifikacije. — V.
I Ik o n i! ik o v: Bi ološko podlb jeljivan j e
kao metoda proreda. — A. I. Li s ačenko
: Mala mehanizacija na pošumljavanju
dubokih poljskih jaruga. — A.


D. Bu r din : Valja ukloniti nedostatke u
konstrukciji mehanizma. — O. Laska rev
: Prigodom 400-godišnjice ruske knjige.
— V. Klecov : Iz historije šumarske
štampe. — R. Tumanovski: Prve šumarske
publikacije. — T. P. Nekrasov:
Nova knjiga o šumskog sjemenarstvu (M.
M. Veresin : Lesnoe semenovodstvo.
Moskva, 1963). — V. V. S mir nov: Hidrološka
uloga poljozaštitnih šumskih pojaseva
(A. A. Mol ča nov: Gigrologičeskaja
rolj polezascitnyh polos i metodika
ee izučenija, Moskva 1962). — J. S.
Melehov : Šumarstvo, šumarska nauka
i šumarske škole u Švedskoj. — P. A.
Sam gin: Primjena arboricida u SAD.
MEĐUNARODNI SEMINAR ŠUMARSKIH
SPECIJALISTA


Progresivne metode inventarizacije šuma,
naročito spektrozonalna aerofotosnimka,
koju su razradili sovjetski učenjaci
i. inženjeri, svraćaju na se pažnju
šumara i kartografa čitavog svijeta. Uvažajaću
želje vodećih stručnjaka iz niza
zemalja Azije i Afrike Međunarodna je
org. za ishranu i poljopriv. Ujed. nar.
(FAO) organizirala u Sov. Sav. međunarodni
seminar o evidentiranju drv. zaliha
pomoću aerofotosnimaka.


Učesnici su bili stipendisti OUN, specijalisti
iz 20 zemalja Azije, Afrike i Evrope
(Indija, Indonezija, Burma, Nepal, Pakistan,
Japan, Malaja, Cejlon, Iran, Sudan,
Nigerija, Gana, Liberija, Siera Leone,
Uganda, Grčka, Cipar, Jugoslavija,
Poljska i Finska).


Naučni rukovodilac bio je dr S. V. B e1
o v. Seminar je trajao od 6. kolovoza do


6. listopada
1963.
Seminaristi su najprije slušali ciklus
predavanja o aerofotosnimanju šuma, iskorišćavanju
tih podataka za sastav kartografskih
planova i za ustanovljenje drvnih
zaliha. Osim toga razradili su snim


ke i vježbali se u načinu njihova dešifriranja.
Tom su se prilikom upoznali i sa
upotrebom računskih strojeva u sređivanju
šuma.


Na Šumarsko-tehniiokoj akademiji gostima
je izložen način pripremanja kadrova
specijalista za uređivanje šuma.


Drugo je poluvrijeme proteklo u planinama
Kavkaza, gdje su šume u sličnim
uslovima kao i one na jugu Azije i Afrike.


Veoma korisna i živa bila je diskusija


o najvažnijim pitanjima šumarstva i inventarizacije
šuma u raznim zemljama.
Svaki je učesnik referirao o stanju gospodarenja
šumama u svojoj zemlji, o aerofotosnimanju
i njegovom iskorišćavanju za
inventarizaciju šuma.
Pored iznesenog, seminaristi su se upoznali
s metodama selekcije i intodukcije
novih vrsta drveća za kavkaske uslove i
metodom stvaranja šumsko-parkovnog pojasa
oko lječilišnag rajona Boiljšie Soči.
Tu je pokazan i dendrarij i sutotropslki
šuimstoi park.


Gosti su vidjeli mnogo novog u oblasti
iskorišćavanja aerofotosnimaka i pozitivno
ocijenili vodeću ulogu specijalista Sov.
Saveza za razvoj teorije i prakse aerofotosnimanja
šuma i iskorišćavanja dobivenih
podataka u raznim granama šumarstva.
Svaki je učesnik na kraju seminara
dobio primjerak pregleda lekcija S. V.
B e 1 o v a u engleskom.


Lesnoe hozjajstvo
1 — 1964.
Đ. Knežević


GORSKO STOPANSTVO — Sofija


2-1964. Postignuti nas uspjesi obavezuju.
— Mas i rov S.: O tekućem prirastu
drv. mase u nekim našim bjelogoričnim
šumama. — Radkov I., Min kov J.:
Glavne sječe u hrastovim šumama. — Z&ključci
diskusije o određivanju dimenzija
brana. — Geor.giev 2.: Pretkultuire pri
rekonstrukciji malovrijednih šumia — izvor
sirovina za industriju. — S tefa n o v S.,
Diimitrov I.: Zioare iza izvoz drva. —
Dardano v A.; Održavanje traktora. —
Kaludi n K.: Osnovna pravila smolarenija
u Sovjetskom Savezu. — Kumče v
I.: Usmjeravanje naše naučne djelatnosti
u vezi sa tipologijom staništa.


3-1964. Petko v J.: Nedjelja šume i
naši zadaci. — Đakov M., G a r e 1 k o v
D.: Podizanje mješovitih sastojdna na sunčanim
stranama pri rekonstrukciji hrastovih
panj´aiča. — Peše v G.: Naiš pokus
sa inostranim vrstama drveća. — Damjano
v A.: Učešće mekih bjelogoričnih
vrata u konverziji panjača u ´mješovite sastojine.
— Penev N., Mar i nov M.:


273