DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 106     <-- 106 -->        PDF

grupu insekata i to područje produbljuje do specijalističkog nivoa. Tako ćemo
mali broj kadrova najbolje iskoristiti. Dakako da je za ovo potrebna koordinacija
pojedinih katedri ili zavoda na fakultetima, i još dalje koordinacija svih
stručnjaka istog naučnog područja radi smišljene podjele i usmjeravanja specijalizacije,
tako da što više specijaliziranih područja bude pokriveno naučnim
radnicima iz naše zemlje. Na taj način doći ćemo do spoznaje da nemamo previše
naučnih radnika, jer kriva slika o tome može se dobiti u slučaju ako se svi
bave svačim. Ovo je naročito od važnosti za mlađi kadar koji se odgaja na fakultetima
sa svrhom da se posvete naučnoistraživačkom radu. Razumljivo je da
njihova specijalizacija mora počivati na čvrstim temeljima poznavanja fundamentalnih
disciplina koje služe kao osnov specijalizacije.


Upravo stoga smatramo da Odbor za naučni rad zajednice fakulteta ima
izuzetno važnu ulogu. Oko 250 stručnjaka i naučnih radnika radi samo na šumarskim
fakultetima u našoj zemlji. Taj broj već predstavlja dovoljnu startnu
kadrovsku bazu, koja će samo usmjerenom specijalizacijom postići svoju maksimalnu
vrijednost. A bez koordinacije u organizacionom smislu kao i u sadržajnom
to će se odvijati mnogo teže i sa mnogo manje uspjeha. Naročito je važno
da Odbor razmotri stanje kod mladih kadrova i da utječe na usmjeravanje
njihove naučne djelatnosti uzimajući u obzir prioritetno važnost za daljnji razvoj
naše nauke a zatim njihove individualne sklonosti.


Odbor bi imao dakle dvostruku zadaću odnosno njegov rad bi se trebao odvijati
na dugoročnom planu naučnog rada, formiranja kadrova i laboratorija odnosno
instituta snabdjevenim potrebnom modernom opremom, zbirkama i dokumentacijom,
zatim na aktuelnim zadacima korišćenja sadašnjeg kadra, opreme
i dokumentacije na obradi naučne tematike kako u okviru Savjeta za koordinaciju
naučnog rada tako i van njega.


Odbor bi trebao prije da prikupi sve potrebne podatke o naučnom kadru
na fakultetima, njihovoj specijalizaciji i dosadanjim radovima, te da utvrdi
sadašnje stanje i buduće potrebe.


Koordinacija u obradi naučnih tema već se vrši dijelom u Saveznoj komisiji
za poljoprivredne i šumarske nauke, ali bi Odbor o ovome trebao biti informiran
i to najbolje preko svog predstavnika u toj komisiji.


Koordinacija unutar Fakulteta a van plana Saveznog Savjeta za naučni rad
odnosno republičkih savjeta, spadala bi u punu kompetenciju ovoga Odbora,
koji bi zbog važnosti zadataka koje vrši trebao biti tako sastavljen da može
ih brzo i solidno rješavati.