DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 104     <-- 104 -->        PDF

blemi koji se javljaju u svjetskim razmjerima snabdjevanja drvom kao sirovinom
za potrebe industrije, rudarstva i građevinarstva, otvorilo je niz problema,
koje je nauka trebala riješiti. No rješenje ovih problema zahtijevalo je kompliciranije
metode i ove opet bolju savremeniju i obimniju opremu i laboratorije
a naučni rad bio je određeniji, nema više individualni karakter i što je
najvažnije ne ovisi o sklonosti pojedinaca, kakav će sadržaj naučnog rada biti.
Privreda sada diktira probleme, traži rješenje i veliki dio naučnog kadra, rješava
zadatke čije će rješenje u vidu novih tehnoloških procesa unaprediti proizvodnju,
povećati produktivnost rada, dati nove kvalitete a i kvantitete pojedinih
proizvoda. Dakako da se je jedan manji dio naučnih radnika prema svojoj
sklonosti i dalje bavio naučnim radom više ili manje individualnim prema
svojoj sklonosti, jer se teško može reći ne će li jednom i ti rezultati naći svoju
korisnu primjenu. No iako se mnoge korisne stvari otkrilo slučajno ipak je pravi
napredak i razvoj naučnog rada ovisan o svjesnom usmjeravanju i planskoj
razradi zadataka. Upravo to usmjeravanje i određivanje zadataka pralelno sa
ogromnim napretkom fundamentalnih nauka dovodi do promjene u samom stilu
naučnog rada, što se očitovalo prije svega u osnivanju naučnih institucija sa
modernom laboratorijskom opremom, u potrebi za većim brojem naučnih i
stručnih radnika specijalista za pojedina naučna područja i discipline. U najnovije
vrijeme u naučnom radu postaje dominantan i u prvi plan dolazi predmet
ili objekt koji se proučava i na kojem se nalaze zajedno sve zainteresirane naučne
discipline, sa odgovarajućim stručnjacima, specijalistima i naučnim radnicima.
Tako na pr. problem krompira ili pšenice okuplja na zajedničkom poslu,
genetičare, selekcionere, uzgajivače, pedologe, fitopatologe i entomologe i dr.
Isti je slučaj u šumarstvu sa brzorastućim vrstama: topolama ili četinjačama.
Individualni rad dakle ustupa mjesto timskom radu. Timski rad ujedinjuje, dakle,
na jednom istraživačkom problemu veći broj naučnih radnika, pa stoga taj
rad iziskiva i svjesnu podjelu i postaje planski rad. Do rezultata se dolazi brže
i problem se rješava bolje ukoliko svaki član tima ispuni brzo i kvalitetno onaj
dio istraživanja koja se odnose na njegovu naučnu disciplinu. Uzmimo primjer:
uvođenje novog klona topole nije samo stvar genetičara, već pedologa, entomo*loga,
fitopatologa, uzgajivača i na koncu tehnologa. Zakaže li bilo koji od
naučnih radnika ili specijalista ovih disciplina može to ugroziti rezultate koje


su postigli ostali naučni radnici, a u praksi izazivati neželjene konsekvence.


Upravo ova činjenica navodi nas na razmišljanje o potrebi koordiniranja
naučnog rada. Rijetko će se naime u našim uslovima dogoditi da u jednom institutu
postoje uvijek odlični specijalisti i naučni radnici iz svih disciplina koje
zahtijevaju naučnu obradu jedne materije ili da će svaki institut ili naučna institucija
imati na raspolaganju i sav instrumentarij i opremu koja može biti više
manje skupa, ali potrebna za naučni rad. Zasada su još kadrovsku materijalni
uslovi takovi da se timovi neće moći u mnogo slučajeva kompletirati u jednoj
naučnoj ustanovi već će biti potrebna saradnja i druigh naučnih ustanova u zemlji.
Koordinacija, dakle, naučnih radnika je postulat koji u današnjim prilikama
na sadanjem nivou i naše i svjetske nauke jedino može da osigura donošenje
brzih solidno riješenih naučnih rezultata na širem planu.


U šumarstvu govori još jedan razlog više za koordinaciju naučno istraživačkog
rada, što ne znači da taj razlog nije aktuelan i za neka druga naučna područja.
Raznoliki uslovi pod kojima treba ispitati jednu vrstu drveća zahtijevaju
pokusne plohe na širokom prostranstvu. Kontinuiranu naučnu obradu na tako


266