DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 103     <-- 103 -->        PDF

KOORDINACIJA NAUČNOG RADA IZMEĐU FAKULTETA
(Referat podnesen u Odboru za naučno-istraživačkifakulteta Jugoslavije)
rad Zajednice šumarskih
Dr MILAN ANDROIC


Kod razmatranja problema koordinacije naučnog rada između fakulteta ili
u širim okvirima uopće potrebno je poći od sadanjeg stanja naučnoistraživačkog
rada, ne toliko od njegova nivoa ili intenziteta, koliko od organizacionih formi,
kadrovskih i materijalnih uslova kao i načina financiranja. Nema sumnje da
usprkos relativno znatnog napretka u svim ovim područjima u poslijeratnom
periodu, postignuti nivo kao i organizacija te ostali uslovi o kojima ovise intenzitet
i rezultati naučnog rada ne predstavljaju mogući domet, s obzirom na mogućnosti,
kadar i potrebe koje iziskuje nivo našeg općeg privrednog razvoja,
posebno onog koji je vezan na biološka i tehnička dostignuća na polju nauke.
Stanje na području naučnog rada bilo je predmet-mnogih analiza i mada su one
otkrile sve slabosti, njihovo otklanjanje odvija se i suviše sporo. Razumljivo je da
situacija na pojedinim područjima imade zajedničkih karakteristika, no ona
ipak imade i svoje specifičnosti za pojedina područja. U tome pogledu možemo
konstatirati da šumarstvo nije bilo u naučnim istraživanjima na zadnjem mjestu.
Drvna industrija kao daleko više nerazvijena grana, u kojoj su do rata vodili
glavnu riječ praktičari, nije se u pogledu naučnoistraživačkog rada i njenim rezultatima
mogla uopće uporediti sa šumarstvom. Čemu ima šumarstvo kao grana
da zahvali taj relativno plodni rad naučnih radnika na polju šumarstva.
Prema našem mišljenju tome su u prvom redu pridonijeli uslovi pod kojima se
taj rad odvijao, a koji su u prošlom periodu mogli da zadovolje, što svakako
danas ne bi bilo dovoljno za intenzivan i »moderniziran« naučni rad. U prošlom
naime periodu nije bilo potrebe za nekom modernijom opremom za naučni rad
u šumarstvu. Mali laboratoriji sa veoma skromnom opremom bili su uglavnom
dovoljni da se taj rad obavlja na zadovoljavajući način, a glavni dio eksperimenata
i dobivanja podataka bio je ograničen na velike šumske površine, koje su
predstavljale ogromne laboratorije, u kojima su naučni radnici često puta intuicijom
ili bistrim opservacijama dolazili do zaključka od važnosti za proizvodnju,
koju sada sa pravom ili bez prava nazivamo »klasičnom«. U toj fazi razvitka
šumarske nauke dolazile su do punog izražaja nučne kvalitete pojedinog naučnog
radnika. S pravom bi dakle mogli nazvati ovo razdoblje razdobljem individualnog
naučnog rada. Sigurno se može tvrditi da nije bilo nikakove koordinacije
između pojedinih naučnih radnika čak niti u najsrodnijim disciplinama. Mislimo
tu u prvom redu na neku plansku raspodjelu naučnih problema, što ne
isključuje uzajamno korišćenje podataka i rezultata naučnih istraživanja.


Brzi razvitak osnovnih naučnih disciplina na kojima se izgrađivale šumarske
nauke: botanika, ekologija, biologija, biokemija i naročito genetika, te pro