DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 102     <-- 102 -->        PDF

za dendrološke, entomološke ili fitopatološke kolekcije, no nije od manjeg značenja
ni za anatomiju, tehnologiju i druge predmete.


U stvari nema takove materije koja bi mogla isključiti ovakve kontakte,
odnosno gdje oni ne bi imali svoju svrhu. Uzgajanje šuma na pr. je veoma
prikladna domena za vršenje demonstracija ili vježbi na pokusnim plohama, koje
za tu svrhu osnivaju nastavnici uzgajanja šuma. Nema nikakove zapreke (osim u
sadanjem momentu financijske) da se obavezne prakse vrše dijelom na jednom
fakultetskom dobru a drugim dijelom na dobru drugog fakulteta. Nastambe,
mogućnost ishrane, postojanje obrađenih ploha, sve su to faktori koji omogućuju
da ta nastava bude veoma plodna i instruktivna. Mi dosada (osim u ekskurzijama
od 1 dana) nismo razmotrili mogućnost da studenti beogradskog fakulteta
provedu nekoliko dana na objektima zagrebačkog akulteta u Lipovljanima ili
Zalesini, a studenti zagrebačkog fakulteta na Goču. Isto tako postoji mogućnost
razmjene sa sarajevskim, ljubljanskim i skopskim fakultetom. Upravo ova razmjena
na objektima u raznim ekološkim i tipološkim i dr. uslovima mogu da
veoma koriste za bolje shvatanje nekih uzgojnih, eksploatacionih, zaštitnih i
drugih momenata.


Nije niti namjera ovog izlaganja da iznosi sve mogućnosti ovakvog kontakta
pojedinih zavoda, već u prvom redu da ukaže na utilitarnost toga kontakta
za nastavu teoretsku i praktičnu. Forme ovakvih kontakata mogu biti raznolike
i mnogobrojne, ah u svakom slučaju oni bi bili od velike koristi i za
studente i za nastavnike. Mogući prigovor da bi to iziskivalo dosta vremena,
kojeg ionako nema dovoljno na raspolaganju, otpada činjenicom da se moderna
nastava mora sve više oslanjati na radne elemente (teorija : praksa 1 : ]), a osim
toga na oglednim objektima može se vršiti i vrši se teoretska i praktična nastava.
Čini nam se da kontakti pojedinih zavoda dobivaju svoju punu vrijednost u
nastavi III stepena. Ova nastava iziskuje kvalitetniji nastavni kadar i savremeniju
opremu, jer se kandidati uvađaju u samostalni naučni rad a njihova teoretska
naobrazba iz pojedinih disciplina mora biti mnogo šira i produbljenija
no što je slučaj za 2. stupanj. U pogledu kadra i opreme pojedini zavodi ne stoje
jednako pa je ovdje upotpunavanje i koordinacija neophodna i potrebna. Smatramo
također da bi se i specijalizacija u inostranstvu trebala samo onda provoditi
ako to nije moguće na jednoj od naučnih institucija u zemlji.


Daljnji vid kontakta između zavoda ogleda se u koordinaciji nastavnika
pojedinih predmeta za izradu nastavnih planova i programa. U krajnjem slučaju,
Jugoslavija je jedna zemlja, stručnjaci koji izlaze sa fakulteta nalaze zaposlenje
u svim krajevima naše zemlje, pa su nastavnici oni koji zajedničkim kontaktom
mogu da ocijene do koje mjere treba da ti programi i planovi diferiraju
na pojedinim fakultetima.


Ne pretendiram da sam obuhvatio sve što bi trebalo reći o radnom kontaktu
između pojedinih zavoda, ali smatram da i ovo malo problema koje sam
iznio mogu da posluže kao baza za širu diskusiju.