DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 101     <-- 101 -->        PDF

SARADNJA MEDU ZAVODIMA ISTORODNIH FAKULTETA


(Referat podnesen u Odboru za naučno-istraživački rad Zajednice šumarskih
fakidteta Jugoslavije)


Dr MILAN ANDROIC


Polazimo od činjeničnog stanja da u našoj zemlji imamo 3 samostalna šumarska
fakulteta i 2 šumarska odjela u sklopu poljoprivredno-išumarskog odnosno
biotehničkog fakulteta, što znači da se u pet republičkih centara vrši izobrazba
visokokvalificiranog kadra za potrebe šumarstva i drvne industrije. Ovaj broj
šumarskih fakulteta nastao je više iz poslijeratne potrebe za šumarskim i drvnoindustrijskim
stručnjacima nego iz potrebe za specifičnim profilom takovih
stručnjaka za pojedina područja odnosno republike. Ipak ne može se poreći činjenica
da se svaki od navedenih fakulteta odlikuje nekim svojstvima koja mu
daje manje ili više specifičan iako ne izrazito specifični karakter. Ta logična
posljedica historijskog razvoja nastave i u posljednje vrijeme razno shvaćene
koncepcije reforme nastave sa diferentnim stavovima o profilu stručnjaka i njihovom
usmjeravanju dovelo je do nejednolikih nastavnih planova i programa
na pojedinim fakultetima. Uvađanjem 3. stepena nastave na fakultetima koji
su ovu nastavu uveli, 2. stepen nastave nije se u biti promijenio. I dalje se naših
šumarskih fakulteta izlazi oko 14 raznih profila šumarskih i drvnoindustrijskih
inženjera. Upravo ta činjenica u prvom redu dovela je do stvaranja
zajednice šumarskih fakulteta sa ciljem da se uspostavi koordinacija fakulteta
u pedagoškom i naučnom smislu.


O naučnoj koordinaciji bilo je riječi u posebnom referatu iako se teško može
odvojiti naučni rad od pedagoškog rada na fakultetu. No dok se koordinacija
naučnog rada već dijelom provodi putem. Saveznog Savjeta za koordinaciju
naučnog rada, koordinacija u pedagoškom smislu pojedinih akulteta dosada
gotovo da i nije postojala. Interkatedarske konferencije, koje se u nekoliko posljednjih
godina održavaju između srodnih katedri odnosno predmeta dosada
u većini slučajeva nisu mnogo dalje došle od deklaracija na papiru. No i takove
konferencije bile su pozitivne jer ako ne drugo učesnici su međusobno bili
upoznati sa nastavnim programom, načinom njihova izvođenja i drugim problemima
nastave dotičnog predmeta. Nekoji od pojedinih zaključaka interkatedarske
konferencije sprovode se iako ne u velikom opsegu. Tako je katedra
za zaštitu šuma prva počela sa izmjenom nastavnika pa bi ovu korisnu akciju
trebalo nastaviti i proširiti. Naročito će ona biti korisna u slučaju kada bi pojedini
nastavnici održali ciklus predavanja u prvom redu iz materije koja je i
predmet njihovih naučnih istraživanja. No izmjena se ne bi trebala odnositi samo
na nastavnike već na suradnike, asistente pa i tehničko i laborantsko osoblje,
koje bi se tom prilikom upoznavalo sa izradom zbirki i tehničkih pomagala
za nastavu na pojedinom predmetu i na raznim fakultetima. Također bi se ta
izmjena trebala odnositi i na same zbirke ili pomagala. Naročito je ovo aktuelno
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 102     <-- 102 -->        PDF

za dendrološke, entomološke ili fitopatološke kolekcije, no nije od manjeg značenja
ni za anatomiju, tehnologiju i druge predmete.


U stvari nema takove materije koja bi mogla isključiti ovakve kontakte,
odnosno gdje oni ne bi imali svoju svrhu. Uzgajanje šuma na pr. je veoma
prikladna domena za vršenje demonstracija ili vježbi na pokusnim plohama, koje
za tu svrhu osnivaju nastavnici uzgajanja šuma. Nema nikakove zapreke (osim u
sadanjem momentu financijske) da se obavezne prakse vrše dijelom na jednom
fakultetskom dobru a drugim dijelom na dobru drugog fakulteta. Nastambe,
mogućnost ishrane, postojanje obrađenih ploha, sve su to faktori koji omogućuju
da ta nastava bude veoma plodna i instruktivna. Mi dosada (osim u ekskurzijama
od 1 dana) nismo razmotrili mogućnost da studenti beogradskog fakulteta
provedu nekoliko dana na objektima zagrebačkog akulteta u Lipovljanima ili
Zalesini, a studenti zagrebačkog fakulteta na Goču. Isto tako postoji mogućnost
razmjene sa sarajevskim, ljubljanskim i skopskim fakultetom. Upravo ova razmjena
na objektima u raznim ekološkim i tipološkim i dr. uslovima mogu da
veoma koriste za bolje shvatanje nekih uzgojnih, eksploatacionih, zaštitnih i
drugih momenata.


Nije niti namjera ovog izlaganja da iznosi sve mogućnosti ovakvog kontakta
pojedinih zavoda, već u prvom redu da ukaže na utilitarnost toga kontakta
za nastavu teoretsku i praktičnu. Forme ovakvih kontakata mogu biti raznolike
i mnogobrojne, ah u svakom slučaju oni bi bili od velike koristi i za
studente i za nastavnike. Mogući prigovor da bi to iziskivalo dosta vremena,
kojeg ionako nema dovoljno na raspolaganju, otpada činjenicom da se moderna
nastava mora sve više oslanjati na radne elemente (teorija : praksa 1 : ]), a osim
toga na oglednim objektima može se vršiti i vrši se teoretska i praktična nastava.
Čini nam se da kontakti pojedinih zavoda dobivaju svoju punu vrijednost u
nastavi III stepena. Ova nastava iziskuje kvalitetniji nastavni kadar i savremeniju
opremu, jer se kandidati uvađaju u samostalni naučni rad a njihova teoretska
naobrazba iz pojedinih disciplina mora biti mnogo šira i produbljenija
no što je slučaj za 2. stupanj. U pogledu kadra i opreme pojedini zavodi ne stoje
jednako pa je ovdje upotpunavanje i koordinacija neophodna i potrebna. Smatramo
također da bi se i specijalizacija u inostranstvu trebala samo onda provoditi
ako to nije moguće na jednoj od naučnih institucija u zemlji.


Daljnji vid kontakta između zavoda ogleda se u koordinaciji nastavnika
pojedinih predmeta za izradu nastavnih planova i programa. U krajnjem slučaju,
Jugoslavija je jedna zemlja, stručnjaci koji izlaze sa fakulteta nalaze zaposlenje
u svim krajevima naše zemlje, pa su nastavnici oni koji zajedničkim kontaktom
mogu da ocijene do koje mjere treba da ti programi i planovi diferiraju
na pojedinim fakultetima.


Ne pretendiram da sam obuhvatio sve što bi trebalo reći o radnom kontaktu
između pojedinih zavoda, ali smatram da i ovo malo problema koje sam
iznio mogu da posluže kao baza za širu diskusiju.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 103     <-- 103 -->        PDF

KOORDINACIJA NAUČNOG RADA IZMEĐU FAKULTETA
(Referat podnesen u Odboru za naučno-istraživačkifakulteta Jugoslavije)
rad Zajednice šumarskih
Dr MILAN ANDROIC


Kod razmatranja problema koordinacije naučnog rada između fakulteta ili
u širim okvirima uopće potrebno je poći od sadanjeg stanja naučnoistraživačkog
rada, ne toliko od njegova nivoa ili intenziteta, koliko od organizacionih formi,
kadrovskih i materijalnih uslova kao i načina financiranja. Nema sumnje da
usprkos relativno znatnog napretka u svim ovim područjima u poslijeratnom
periodu, postignuti nivo kao i organizacija te ostali uslovi o kojima ovise intenzitet
i rezultati naučnog rada ne predstavljaju mogući domet, s obzirom na mogućnosti,
kadar i potrebe koje iziskuje nivo našeg općeg privrednog razvoja,
posebno onog koji je vezan na biološka i tehnička dostignuća na polju nauke.
Stanje na području naučnog rada bilo je predmet-mnogih analiza i mada su one
otkrile sve slabosti, njihovo otklanjanje odvija se i suviše sporo. Razumljivo je da
situacija na pojedinim područjima imade zajedničkih karakteristika, no ona
ipak imade i svoje specifičnosti za pojedina područja. U tome pogledu možemo
konstatirati da šumarstvo nije bilo u naučnim istraživanjima na zadnjem mjestu.
Drvna industrija kao daleko više nerazvijena grana, u kojoj su do rata vodili
glavnu riječ praktičari, nije se u pogledu naučnoistraživačkog rada i njenim rezultatima
mogla uopće uporediti sa šumarstvom. Čemu ima šumarstvo kao grana
da zahvali taj relativno plodni rad naučnih radnika na polju šumarstva.
Prema našem mišljenju tome su u prvom redu pridonijeli uslovi pod kojima se
taj rad odvijao, a koji su u prošlom periodu mogli da zadovolje, što svakako
danas ne bi bilo dovoljno za intenzivan i »moderniziran« naučni rad. U prošlom
naime periodu nije bilo potrebe za nekom modernijom opremom za naučni rad
u šumarstvu. Mali laboratoriji sa veoma skromnom opremom bili su uglavnom
dovoljni da se taj rad obavlja na zadovoljavajući način, a glavni dio eksperimenata
i dobivanja podataka bio je ograničen na velike šumske površine, koje su
predstavljale ogromne laboratorije, u kojima su naučni radnici često puta intuicijom
ili bistrim opservacijama dolazili do zaključka od važnosti za proizvodnju,
koju sada sa pravom ili bez prava nazivamo »klasičnom«. U toj fazi razvitka
šumarske nauke dolazile su do punog izražaja nučne kvalitete pojedinog naučnog
radnika. S pravom bi dakle mogli nazvati ovo razdoblje razdobljem individualnog
naučnog rada. Sigurno se može tvrditi da nije bilo nikakove koordinacije
između pojedinih naučnih radnika čak niti u najsrodnijim disciplinama. Mislimo
tu u prvom redu na neku plansku raspodjelu naučnih problema, što ne
isključuje uzajamno korišćenje podataka i rezultata naučnih istraživanja.


Brzi razvitak osnovnih naučnih disciplina na kojima se izgrađivale šumarske
nauke: botanika, ekologija, biologija, biokemija i naročito genetika, te pro
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 104     <-- 104 -->        PDF

blemi koji se javljaju u svjetskim razmjerima snabdjevanja drvom kao sirovinom
za potrebe industrije, rudarstva i građevinarstva, otvorilo je niz problema,
koje je nauka trebala riješiti. No rješenje ovih problema zahtijevalo je kompliciranije
metode i ove opet bolju savremeniju i obimniju opremu i laboratorije
a naučni rad bio je određeniji, nema više individualni karakter i što je
najvažnije ne ovisi o sklonosti pojedinaca, kakav će sadržaj naučnog rada biti.
Privreda sada diktira probleme, traži rješenje i veliki dio naučnog kadra, rješava
zadatke čije će rješenje u vidu novih tehnoloških procesa unaprediti proizvodnju,
povećati produktivnost rada, dati nove kvalitete a i kvantitete pojedinih
proizvoda. Dakako da se je jedan manji dio naučnih radnika prema svojoj
sklonosti i dalje bavio naučnim radom više ili manje individualnim prema
svojoj sklonosti, jer se teško može reći ne će li jednom i ti rezultati naći svoju
korisnu primjenu. No iako se mnoge korisne stvari otkrilo slučajno ipak je pravi
napredak i razvoj naučnog rada ovisan o svjesnom usmjeravanju i planskoj
razradi zadataka. Upravo to usmjeravanje i određivanje zadataka pralelno sa
ogromnim napretkom fundamentalnih nauka dovodi do promjene u samom stilu
naučnog rada, što se očitovalo prije svega u osnivanju naučnih institucija sa
modernom laboratorijskom opremom, u potrebi za većim brojem naučnih i
stručnih radnika specijalista za pojedina naučna područja i discipline. U najnovije
vrijeme u naučnom radu postaje dominantan i u prvi plan dolazi predmet
ili objekt koji se proučava i na kojem se nalaze zajedno sve zainteresirane naučne
discipline, sa odgovarajućim stručnjacima, specijalistima i naučnim radnicima.
Tako na pr. problem krompira ili pšenice okuplja na zajedničkom poslu,
genetičare, selekcionere, uzgajivače, pedologe, fitopatologe i entomologe i dr.
Isti je slučaj u šumarstvu sa brzorastućim vrstama: topolama ili četinjačama.
Individualni rad dakle ustupa mjesto timskom radu. Timski rad ujedinjuje, dakle,
na jednom istraživačkom problemu veći broj naučnih radnika, pa stoga taj
rad iziskiva i svjesnu podjelu i postaje planski rad. Do rezultata se dolazi brže
i problem se rješava bolje ukoliko svaki član tima ispuni brzo i kvalitetno onaj
dio istraživanja koja se odnose na njegovu naučnu disciplinu. Uzmimo primjer:
uvođenje novog klona topole nije samo stvar genetičara, već pedologa, entomo*loga,
fitopatologa, uzgajivača i na koncu tehnologa. Zakaže li bilo koji od
naučnih radnika ili specijalista ovih disciplina može to ugroziti rezultate koje


su postigli ostali naučni radnici, a u praksi izazivati neželjene konsekvence.


Upravo ova činjenica navodi nas na razmišljanje o potrebi koordiniranja
naučnog rada. Rijetko će se naime u našim uslovima dogoditi da u jednom institutu
postoje uvijek odlični specijalisti i naučni radnici iz svih disciplina koje
zahtijevaju naučnu obradu jedne materije ili da će svaki institut ili naučna institucija
imati na raspolaganju i sav instrumentarij i opremu koja može biti više
manje skupa, ali potrebna za naučni rad. Zasada su još kadrovsku materijalni
uslovi takovi da se timovi neće moći u mnogo slučajeva kompletirati u jednoj
naučnoj ustanovi već će biti potrebna saradnja i druigh naučnih ustanova u zemlji.
Koordinacija, dakle, naučnih radnika je postulat koji u današnjim prilikama
na sadanjem nivou i naše i svjetske nauke jedino može da osigura donošenje
brzih solidno riješenih naučnih rezultata na širem planu.


U šumarstvu govori još jedan razlog više za koordinaciju naučno istraživačkog
rada, što ne znači da taj razlog nije aktuelan i za neka druga naučna područja.
Raznoliki uslovi pod kojima treba ispitati jednu vrstu drveća zahtijevaju
pokusne plohe na širokom prostranstvu. Kontinuiranu naučnu obradu na tako


266
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 105     <-- 105 -->        PDF

velikom razasutom području u isto ili relativno kratko vrijeme ne može da obavi
pojedinac pa je potrebno da na tom poslu bude angažirano više stručnjaka iste
specijalnosti. Utjecaj na pr. podzemne vode na rast topola u područjima Kutine,
Lipovljana, Vinkovaca, Osijeka, Novog Sada itd., teško će moći obaviti jedan
naučni radnik, pa će na tom poslu trebati angažirati više naučnih radnika, koji
će onda po jednoj zajedničkoj metodici vršiti ta istraživanja. Biološka istraživanja
nekog štetnika u raznim klimatima i područjima teško bi savjesno mogao
obaviti pojedinac. Ovdje dakle timski rad dobiva još šire značenje nego u onim
područjima gdje se rad više ili manje vrši u laboratoriju odnosno u jednom
institutu.


Da je pitanje koordinacije naučnog rada jedno od važnih preduslova za
uspješan naučni rad, dokazuje i to da je Savezno izvršno vijeće osnovalo Savjet
za koordinaciju naučnog rada sa svrhom da se naučni rad odvija planski ali
prvenstveno da se taj rad uskladi s obzirom na naše kadrovske i materijalne
mogućnosti. U republičkim ustanovama također postoji Savjet za naučni rad.
Iako su ti Savjeti pomogli i pomažu usmjeravanju naučnog rada u republikama
i cijeloj našoj zemlji, ipak oni zbog nedovoljnih financijskih sredstava nisu
mogli obuhvatiti naučni rad u cjelini već su se ograničili na prioritetne naučne
zadatke obuhvaćene planom.


Činjenica je međutim da se do danas najkvalitetniji naučni kadar nalazi na
Univerzitetima odnosno na Fakultetima. Na Fakultetima se odvija naučni rad
u 3 pravca: 1. za pedagoške svrhe, 2. za potrebe privrede i 3. prema individualnim
sklonostima. No ovu podjelu ne bi trebalo da se shvati strogo, jer se ciljevi
isprepliću te se često naučni rad u pedagoške svrhe itekako može aplicirati
i koristiti u praksi, a naučni rad za unapređenje privrede gotovo uvijek se koristi
i u pedagoške svrhe. Naučni rad prema individualnoj sklonosti može ali ne
mora u određenom vremenu direktno da služi pedagoškim i privrednim ciljevima.
Ovisi to o izboru sadržaja ovoga rada.


Uzmimo za primjer istraživanja koja se vrše na transplantaciji pojedinih organa
kod leptira, na proučavanju »acerebralne populacije« i si. kojima nitko ne
može poreći naučnu vrijednost ali nema odmah i direktno primjene u praksi.
No upravo istraživanja na području atomistike dokazuje kako istraživanja
ovakve i slične vrste mogu u datom momentu da koriste na neka praktična
ostvarenja.


Upravo činjenica da se najbrojniji i najkvalitetniji naučnoistraživački kadar
nalazi na fakultetima, da Savjet za koordinaciju naučnih istraživanja vrši tu
koordinaciju u jednom ograničenom opsegu, potreba za koordinacijom naučnog
rada na istorodnim i sličnim fakultetima postaje očita. Navesti ću samo jedan
primjer kojim ću to bolje objasniti. Osnov za svaki uspješni rad u nauci jesu
kadrovi. I dok se materijalni uslovi mogu relativno lakše riješiti i znamo kako
ih možemo riješiti, stvaranje dobrog naučnog kadra iziskuje ne baš kratko vrijeme.
Potrebni su i deseci a i više godina da se formira dobar naučni radnik, specijalista
u jednoj disciplini. A bez dobrih specijalista ni timski rad ne može donijeti
uspjeh u radu. Nemamo previše kadrova niti na institutima ni na fakultetima
da bi se formiranje specijalista moglo prepustiti stihiji. Koordinacija
je ovdje više nego neophodna. Nedostatak specijalista teško osjećamo. U entomologiji
na pr. imamo malo specijalista, a nikako nemamo specijaliste za
Diptera, za Chalcididae, za Homoptera itd. pa smo upućeni na strane specijaliste.
Stoga je potrebno da se prema sklonosti naši entomolozi odluče za pojedinu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 106     <-- 106 -->        PDF

grupu insekata i to područje produbljuje do specijalističkog nivoa. Tako ćemo
mali broj kadrova najbolje iskoristiti. Dakako da je za ovo potrebna koordinacija
pojedinih katedri ili zavoda na fakultetima, i još dalje koordinacija svih
stručnjaka istog naučnog područja radi smišljene podjele i usmjeravanja specijalizacije,
tako da što više specijaliziranih područja bude pokriveno naučnim
radnicima iz naše zemlje. Na taj način doći ćemo do spoznaje da nemamo previše
naučnih radnika, jer kriva slika o tome može se dobiti u slučaju ako se svi
bave svačim. Ovo je naročito od važnosti za mlađi kadar koji se odgaja na fakultetima
sa svrhom da se posvete naučnoistraživačkom radu. Razumljivo je da
njihova specijalizacija mora počivati na čvrstim temeljima poznavanja fundamentalnih
disciplina koje služe kao osnov specijalizacije.


Upravo stoga smatramo da Odbor za naučni rad zajednice fakulteta ima
izuzetno važnu ulogu. Oko 250 stručnjaka i naučnih radnika radi samo na šumarskim
fakultetima u našoj zemlji. Taj broj već predstavlja dovoljnu startnu
kadrovsku bazu, koja će samo usmjerenom specijalizacijom postići svoju maksimalnu
vrijednost. A bez koordinacije u organizacionom smislu kao i u sadržajnom
to će se odvijati mnogo teže i sa mnogo manje uspjeha. Naročito je važno
da Odbor razmotri stanje kod mladih kadrova i da utječe na usmjeravanje
njihove naučne djelatnosti uzimajući u obzir prioritetno važnost za daljnji razvoj
naše nauke a zatim njihove individualne sklonosti.


Odbor bi imao dakle dvostruku zadaću odnosno njegov rad bi se trebao odvijati
na dugoročnom planu naučnog rada, formiranja kadrova i laboratorija odnosno
instituta snabdjevenim potrebnom modernom opremom, zbirkama i dokumentacijom,
zatim na aktuelnim zadacima korišćenja sadašnjeg kadra, opreme
i dokumentacije na obradi naučne tematike kako u okviru Savjeta za koordinaciju
naučnog rada tako i van njega.


Odbor bi trebao prije da prikupi sve potrebne podatke o naučnom kadru
na fakultetima, njihovoj specijalizaciji i dosadanjim radovima, te da utvrdi
sadašnje stanje i buduće potrebe.


Koordinacija u obradi naučnih tema već se vrši dijelom u Saveznoj komisiji
za poljoprivredne i šumarske nauke, ali bi Odbor o ovome trebao biti informiran
i to najbolje preko svog predstavnika u toj komisiji.


Koordinacija unutar Fakulteta a van plana Saveznog Savjeta za naučni rad
odnosno republičkih savjeta, spadala bi u punu kompetenciju ovoga Odbora,
koji bi zbog važnosti zadataka koje vrši trebao biti tako sastavljen da može
ih brzo i solidno rješavati.