DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 69     <-- 69 -->        PDF

tik: Metodika obračunavanja kompleks


nih normi izrade. — V. A. Ostroglazov:


Razrahljivač šumskog tla RLN-50.— A.


M. Krysov, N. G. Šiljmkov, L. G. Zevahin:
O nekim nedostacima u konstrukciji šumoprivrednih
mašina i alata. — A. M.
"
Savčenko, A. P. Butkute: O prednostima
vršnog privlačenja stabala. — V. Parfenov:
Tehnologija radova u sječi šuma u
Gorno-altaj skom drvarskoindustrij skom
gospodarstvu. — Radove Naučno-tehničkog
udruženja (NTO) valja dići na viši
nivo za nove zadatke. A. V. Nenarokomov:
Ukrajinski šumari razmatraju pitanje
povišenja proizvodnosti šuma. — Međunarodni
seminar specijalista šumarstva.


— V. N. Golouškin: Šumar E. I. Ciolkovski..—
B. Čujbas: Nagrađivanje radnika
u poduzećima za eksploataciju šuma.
2-1964. —i Treba uspješno izvršiti zadatke
Sedmoljetke. — Kemija treba da
mnogo pomogne šumoprivredi. — T. I.
Kiščenko: Mehanizacija oplodnih i prebornih
sječa u šumama I i II grupe. —


P. N. Ušatin: Efektivnost prebornih i
oplodnih sječa u šumama I i II grupe. —
P. N. Ušatin: Efektivnost prebornih i
oplodnih sječa. — A. D. Dudarev: Uloga
uzgojnih sječa u povišenju produktivnosti
borovih kultura. V. P. Timofejev: Ososobine
rasta vrsta drva tokom vegetacijske
periode. — P. S. Šimanski: Utjecaj
herbicida na prirast bora. — A. ,K. Eglite
i E. P. Spaloinjs: čišćenje mladika pomoću
kemikata koji djeluju kroz koru
stabalaca. — V. F. Jaroslaveev: Obnova
šume na sječinama u Lukovickom šumskom
gospodarstvu. — H. K. Paves: Ariš
u Estoniji. — V. A. Šuljgin: Fiziološke
osobine borova s visokom proizvodnjom
smole. — N. A. Kartelj: Perspektive pošumljavanja
mekim listačama u Bjelorusiji.
— A. K. Šare: Ariš-vrsta duga vijeka.
— L. N. Jerofeev: Obračun iskorišćavanja
šume. — A. A. Petrov: Racionalne
radne sheme u uređivanju šuma. — M. S.
Dauetas; A. A. Kirklis: Tablice rasta borovih
kultura. — I. A. Kuzmin: Pokus za
primjenu kemikata pri pošumljavanju. —
A. J. Ključnikov: Kemijska borba s korovom
u šum. kulturama na pijescima. —
A. N. Georgievski, V. P. Jarkin: Rajon iskorišćavanja
borova sjemena iz Kurovskog
sjemenarskog šum. gospodarstva.
— V. P. Ogievski: Njega šumskih kultura
u Zap. Sibiriji. — B. A. Karpelj: Presađivanje
krupnih stabala sa smrznutim
busenom u Jakutiji. — V. J. Golovin:
Treba utvrditi konkretne proizvodno-
ekonomske pokazatelje za avijacijsku
zaštitu šuma. — N. P. Kurbatski: O šumskom
požaru 1908. nastalom od pada meteora.
— V. A. Lozinski: Nova metoda
prognoziranja razmnažanja Bupalus piniariusa.
— L. I. lijev: O metodici određivanja
opće produktivnosti šuma. — V. J.
Vekšegonov: Efektivnost pošumljavanja
sadnjom u kvadrate, a ne u redove
(1428:8.000 po ha). — I. D. Gusejnov: Uzgoj
tehničkih iva u uslovima navodnjavanja.
— A. J. Škatulov; V. I. Cernov; T.


A. Kuznjecov: Univerzalni pribor za mjerenje
stabala. — R. G. Sineljščikov: Treba
sačuvati stare materijale iz uređivanja
šuma. — N. Javorski: Zimska sjetva bora
u gnijezda. — S. A. Maslenikov; L. I.
lijev: Narodna kontrola djeluje. — J. S.
Apostolov: Opće povišenje proizvodnosti
rađa. — N. P. Šuljga, J. I.. Markin: Što
nam je donijela mehanizacija. — D. I.
Tatarincev: Mehanizacija privlačenja šiblja
pri čišćenju. — P. I. Nikitin: Najstarija
istraživačka ustanova u šumarstvu.
— A. F. Mukin: Šume otoka slobode
(Kube). — A. B. Zukov: Hrastici Bugarske.
GORSKO STOPANSTVO-Sofija


1-1964. — M. Marinov: Obnova mješovitih
bukovo-jelovo-šmrčevih šuma. —


D. Garelkov, K. Krstanov, L. Ploščakova:
Rast i razvoj nekih tipova stabala u sastojinama
bijelog bora. — K. Taškov, G.
Andonov, V. Vasilev: Podjela elemenata
tekućeg prirasta u ovisnosti o taksacijskim
pokazateljima. — I. Popov: Izvoz
drva traktorima u Bugarskoj. — G. Apostolov:
Problem određivanja tipova staništa.
— G. Lazarov: Način određivanja
tarifnog koeficienta kod izvoza kamionima.
— L. Mihajlova: Neke posljedice nepravilnog
poribljavanja. — G. Konstantinov:
Vrste riba u rijeci Iskir i mjere za
njihovo povećanje. — T. Ivanov: U Ribarickom
šum. gosp. označen je put kompleksnim
brigama. — P. Dimitrov: Hrastove
kulture u rajonu Botevgradskog
šum. gosp. — I. Kumčev: Poboljšani ključ
za iskorišćenje aerofotosnimaka u taksaciji.
— I. Petkov: Pokusni rad pokretne
grupe za zaštitu šuma, divljači i ribe pri
Slivenskoj okruž. upravi šum. gosp.
ALLIGEMEINE FORSTZEITUNG-Wien


1/2-1964. — F. Tavsanaglu: Radovi općeg
plana mreže šumskih putova i planiranja
izgradnje šumskih putova u Turskoj.
— St. Szeless: Stanje mašinskog okoravanja.
— J. Frühwirth: Šumarstvo i
drvarska industrija u Švicarskoj. — R.
Frauendorfer: Neki podaci o izvedenom
istraživanju seljačkih šuma u Gornjoenskoj
dolini .


159