DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 67     <-- 67 -->        PDF

alpina i Lycopodium annotinum i Calamagrostis
villosa, diferencijalne Blechnum
spicant i Luzula luzulina. Od mahovina
je najznačajnija Rhytidiadelphus
loreus. Smrča dostigne visinu 20—25 m s
pokrovnošću krošnje od 80!°/o. U ovoj subasocijaciji
lijepo se razvija var. Vaccinium
myrtillus na boljim tlima, sub varijanta
V. vitis idaea na sušnim staništima.


d) -Dechampsietosum flexuosae —
ova subasocijacija često degradira, budući
se lagano pretvara u poljoprivredne površine
(uglavnom pašnjake). Karakteristična
je vrsta trava Deschampsia flexuosa .


e) Fagetosum — bogata je fagetalnim
i adenostyletalnim vrstama. Diferencijalne
vrste za subas. fagetosum sa Stellaria nemorum
i Phyteuma špica tum. Tlo je šumsko-
smeđe. Na neutrofilnom do slabo acidofilnom
staništu je Oxalis acetosella varijanta.


f) Calamagrostidetosum obrascu je strme
nagibe (20—40°) tj. suha i skeletna i
subneutrofilna staništa. Tlo je smeđešumsko.


g) Doronicetosum — brojno sü zastupane
vrste sveza Adenostylion, a naročito


citcana &ttu.ena litecaiuca i ca&opi&i


Patrone Generoso: LEZIONI DI DENDROMETRIA,
Firenze 1963, B. Coppini et
C, Firenze 25 X 18, 390 str.


G. Patrone, profesor na Sveučilištu u
Firenzi objelodanio je drugo izdanje svoje
Dendrometrije.
Novo izdanje Dendrometrije uvelike je
prošireno i nadopunjeno. Knjiga ima četiri
dijela.


Prvi dio se odnosi na utvrđivanje drvne
mase stabla i sastojina a obuhvaća 160
str.


Drugi dio se odnosi na dendrometrijske
instrumente i na pogreške mjerenja. U
tom dijelu G. Patrone je opisao novu
Hellriglovu promjerku pomoću koje
se može lako, brzo i ekonomično utvrditi
temeljnica sastojine. Taj dio obuhvata oko
20 str.


U trećem je dijelu autor opisao novu
dendrometrijsku tehniku: principi relaskopa,
elementi fotogrametrije i osnovi inventarizacije
šuma po statističkim metodama.
To je novi dio koji ima ko 100 strana
i čini najvredniji i najzanimljiviji dio
Patronov e Dendrometrije.


četvri dio knjige se odnosi na prirast
stabla i sastojine na oko 70 str.


Doronicum austriacum. Pokrovnost zeljanica
iznosi 90—lOQtyo.


h) Abietosum — je ekstrazonalnog raširenja,
obrašćujući sjeverne padine duž
uskih dolina (sutjeski) potoka i riječica.
Ova su staništa izvanredno vlažna i suha.


U posebnom poglavlju je iznesena rasprostranjenost
šuma Luzulo silvatice-Piceetum
s naznakom lokaliteta, nadmorske
visine i dr. Ujedno je izneesn pregled ekoloških
uslova ove šume (klima, geološka
podloga, tla, pregled antropogenih uticaja),
gornja granica šuma i gospodarska važnost.


Dr Josip Kovačević


Ing. M. Ježić: Razvoj turizma u Novom
Vinodolskom.


U prosincu 1963. izdao je kol. Ježić ovu
brošuricu sa ovim poglavljima: Razvoj turizma
u N. V. — Djelatnost lječilišnog povjer.
za vrijeme I svj. rata — Turizam u
staroj Jugoslaviji — Turizam po Oslobođenju
— Osnivanje Turist, društva u N. V.
— Biografija autora. Brošura je džepnog
formata, obasiže 54 stranice, a cijena joj
je 500 din.


Na kraju knjige nalazi se dodatak u
kojem su obrađeni na oko 20 str. elementi
statistike.


Knjiga je puna vrlo uspjelih slika i
grafikona koji olakšavaju razumijevanje 1
čine Patronov u dendrometriju pristupačnom
i onim čitaocima koji ne vladaju
njegovim materinjim jezikom. Knjiga je
štampana na vrlo finom papiru i luksuzno
je opremljena te predstavlja vrlo vrijedan
udžbenik i priručnik iz oblasti moderne
dendrometrije.


Prof. dr Dušan Klepac


ŠUMARSKI ČASOPISI U SOVJETSKOM


SAVEZU


Početak je ruske šumarske štampe pokrenut
1833. g. osnivanjem časopisa »Lesnoj
žurnal«, organa »Društva za podsticanje
šumoprivrede« u Petrogradu.


Nešto kasnije izlazile su (od 1855. do
1859.) tjedne novine »Gazeta lesovodstva i
ohoty« (Šumarske i lovačke novine).


Godine 1871. organizira se »Petrogradsko
šumarsko društvo« ,koje obnavlja časopis
»Lesnoj žurnal«, a izlazi sve do 1918.
god. Tokom tih 47 godina tu su štampani
najbolji članci ruske šumarske literature.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Njezinu je razvoju nmogo doprinio tvorac
nauke o šumi Georgij Morozov, a uređivao
je i »Lesnoj žurnal« 15 godina. Za vrijeme
njegova uređivanja časopis se znatno popravio
i izlazio sa 10 brojeva godišnje i
povišenim tiražom od 500 na 2.000 primjeraka.


Osim časopisa javljaju se u drugoj polovini
prošlog stoljeća i periodička izdanja
instituta, poljoprivrednih i šumarskih društava,
naučnih organizacija i si.


Pune 53 godine izlazi mjesečnik »Poljoprivreda
i šumarstvo«, koga izdaje Ministarstvo
poljoprivrede od 1865. pa do 1918.
god. Prvi šumarski naučno-popularni časopis
»Les« izlazio je u Petrogradu od
1911—1915. Svi su se ti časopisi borili s
materijalnim teškoćama.


Prvih godina sovjetske vlasti pojavio
se niz novih šumarskih časopisa. Tako je


14. IV 1918. izašao prvi sovjetski šumarski
časopis »Lesa Respubliki«. Prvi broj, u
kom je odštampan »Osnovni zakon o šumama
« potpisan Lenjinom, rasprodan je u
40.000 primjeraka. Još ćemo spomenuti časopis
»Lesnoe delo« (Moskva, 1918—1919.),
»Lesnoe hozjajstvo i ohota« (Petrograd,
1922—1923.) i »Vestnik lesnogo hozjajstva«
(Moskva, 1923.).
Prvi sovjetski časopisi bili su kratka
vijeka (uslijed teškoća oko izdavanja za
vrijeme građanskog rata). Tokom prvih 8
godina, do 1925. god. izašlo je više od 50
raznih povremenih listova o šumskom gospodarenju,
izradi šume i si. Tek 1924. pojavljaju
se »Lesovod«, koji prestaje 1931.
Za Ukrajinu štampa se »Ukrainskij lesovod
« (od 1926—1930.). Časopis »Lesnoe hozjajstvo
« izlazi samo 2 godine, od 1928. do
1929., a »Na lesokuljturnom fronte« samo
1932. Časopis »Lesnoe hozjajstvo, lesopromyslennost´
i toplivo« izlazi pod tim imenom
od 1923—1928., a od 16928—1931. kao
»Lesnoe hozjajstvo i lesnaja promyslennost
« da bi od 1931. do 1936. nosio naziv
»Lesnoe hozjajstvo i lesoekspluatacija«. U
Moskvi je štampano »Lesopromyslennoe
delo« od 1922—1934., pa je i taj časopis nekoliko
puta mijenjao naslov, dok je došao
do današnjeg »Lesnaja promyslennost«.


U raznim su gradovima Sovjetskog Saveza
i u razno vrijeme izlazili lokalni šumarski
časopisi: »Lesa i lesnaja*promyslennost´
Gorskovkogo kraja« (1931—1935.),
»Les Uralo-Kuzbassu« koji je štampan u
Svedlovsku 1932—1933., pa »Socijalističeskoe
lesnoe hozjajstvo i agrolesomelioracija
« (Harkov 1932—1933.). U Tatariji izlazio
je časopis »Seljskoe i lesnoe hozjajstvo
Tatarstana« (1921—1924.), a u Latviji
;>2ižn´ lesa« samo 1940., a u Estoniji »Lesnoe
hozjastvo« samo 1941. god.


Briga o zaštiti, očuvanju i racionalnom
iskorišćavanju šuma ukazala je na potrebu
časopisa »V zaščitu lesa« (1937—1938.),
a istovremeno je počelo izlaziti »Lesnoe
hozjajstvo« i prestalo II svjetskim ratom.


Nakon rata izlaze »Les« (1945—1948.),
»Les i step´« (1949—1953.), a od 1948. izdaje
Min. šumarstva obnovljeni časopis »Lesnoe
hozjajstvo«.


U naše vrijeme izlaze: »Lesnoe hozjajstvo
«, »Lesnaja promyslennost´«, »Musu
girios« (Naše šume) od 1957. i to za Litvansku
republiku. Min. višeg i srednjeg
obrazovanja izdaje »Lesnoj žurnal«.


U siječnju ove godine »Lesnaja promyslennost´
« obilježila je svoju 25-godišnjicu.
U Lenjingradu izlaze od 1928. novine
»Lesnaja pravda« izdaje Lenjingr.
šum.-teh. akad.). U šumskim gospodarstvima
i šumarijama izlaze na stotine zidnih
novina. Isto tako raste i tiraž povremenih
edicija.


(Lesnoe hozjajstvo, br. 3—1964. A. Klevcov)
Đuro Knežević


LESNOE HOZJAJSTVO-Moskva


1-1964. — V. J. Rubcov: Za daljnje
povišenje tehničkog nivoa šumoprivrede.


— S. V. Belov: Ocjena higijenske uloge
šume. — I. Cilimov: Ocjena vitalnosti jelova
podrasta. — I. V. Veselov: Prirodna
obnova i način sječe bukve i jele u Adleskom
šum. gospodarstvu. — V. G. Rubcov:
Projektiranje i produktivnost melioracije
šuma. — S. A. Rostovcev: Sadržaj
celuloze i duljina vlakana u drvu ive.
— B. M. Perepečin: Za punije iskorišćavanje
šumske sirovine. — S. G. Sinicyn:
Planiranje ponovnih uređajnih radova. —
V. J. Olerinski: O tačnosti uređajnih radova.
— V. Antanajtis: Iskorišćavanje pokozatelja
tekućeg prirasta u uređivanju
šuma. — P. B. Lugovyh: Iskustva o šumskim
kulturama u Sverdovskoj oblasti. —
V. I. Borisov: Osobine pošumljavanja borom
na Sjeveru. — N. M. Nabatov: Uloga
breze u borovim kulturama. — N. T. Stepanec:
Sistem korijenja drvnih vrsta na
tamnokestenjastim tlima zapadnog Kazahstana.
— F. A. Pavlenko: Agrotehnika
pošumljavanja biljkama crne johe. — V.
V. Padalko: Orah u basenu Aman-Kutara.
— G. V. Snytkin: Određivanje požarne
opasnosti u Timirjazevskom drvarsko-
industrijskom gospodarstvu. — L. P.
Hvatova: Štetnici jasena u Vel. Anadolu i
mjere borbe s njima. — L. A. Kamjanoj:
Heptaklor u borbi sa štetnicima na korijenu.
— G. T. Rumjancev: Gospodarska
efikasnost oplodnih sječa u bjelogorično-
crnogoričnim sastojinama. L, M. Muške


ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 69     <-- 69 -->        PDF

tik: Metodika obračunavanja kompleks


nih normi izrade. — V. A. Ostroglazov:


Razrahljivač šumskog tla RLN-50.— A.


M. Krysov, N. G. Šiljmkov, L. G. Zevahin:
O nekim nedostacima u konstrukciji šumoprivrednih
mašina i alata. — A. M.
"
Savčenko, A. P. Butkute: O prednostima
vršnog privlačenja stabala. — V. Parfenov:
Tehnologija radova u sječi šuma u
Gorno-altaj skom drvarskoindustrij skom
gospodarstvu. — Radove Naučno-tehničkog
udruženja (NTO) valja dići na viši
nivo za nove zadatke. A. V. Nenarokomov:
Ukrajinski šumari razmatraju pitanje
povišenja proizvodnosti šuma. — Međunarodni
seminar specijalista šumarstva.


— V. N. Golouškin: Šumar E. I. Ciolkovski..—
B. Čujbas: Nagrađivanje radnika
u poduzećima za eksploataciju šuma.
2-1964. —i Treba uspješno izvršiti zadatke
Sedmoljetke. — Kemija treba da
mnogo pomogne šumoprivredi. — T. I.
Kiščenko: Mehanizacija oplodnih i prebornih
sječa u šumama I i II grupe. —


P. N. Ušatin: Efektivnost prebornih i
oplodnih sječa u šumama I i II grupe. —
P. N. Ušatin: Efektivnost prebornih i
oplodnih sječa. — A. D. Dudarev: Uloga
uzgojnih sječa u povišenju produktivnosti
borovih kultura. V. P. Timofejev: Ososobine
rasta vrsta drva tokom vegetacijske
periode. — P. S. Šimanski: Utjecaj
herbicida na prirast bora. — A. ,K. Eglite
i E. P. Spaloinjs: čišćenje mladika pomoću
kemikata koji djeluju kroz koru
stabalaca. — V. F. Jaroslaveev: Obnova
šume na sječinama u Lukovickom šumskom
gospodarstvu. — H. K. Paves: Ariš
u Estoniji. — V. A. Šuljgin: Fiziološke
osobine borova s visokom proizvodnjom
smole. — N. A. Kartelj: Perspektive pošumljavanja
mekim listačama u Bjelorusiji.
— A. K. Šare: Ariš-vrsta duga vijeka.
— L. N. Jerofeev: Obračun iskorišćavanja
šume. — A. A. Petrov: Racionalne
radne sheme u uređivanju šuma. — M. S.
Dauetas; A. A. Kirklis: Tablice rasta borovih
kultura. — I. A. Kuzmin: Pokus za
primjenu kemikata pri pošumljavanju. —
A. J. Ključnikov: Kemijska borba s korovom
u šum. kulturama na pijescima. —
A. N. Georgievski, V. P. Jarkin: Rajon iskorišćavanja
borova sjemena iz Kurovskog
sjemenarskog šum. gospodarstva.
— V. P. Ogievski: Njega šumskih kultura
u Zap. Sibiriji. — B. A. Karpelj: Presađivanje
krupnih stabala sa smrznutim
busenom u Jakutiji. — V. J. Golovin:
Treba utvrditi konkretne proizvodno-
ekonomske pokazatelje za avijacijsku
zaštitu šuma. — N. P. Kurbatski: O šumskom
požaru 1908. nastalom od pada meteora.
— V. A. Lozinski: Nova metoda
prognoziranja razmnažanja Bupalus piniariusa.
— L. I. lijev: O metodici određivanja
opće produktivnosti šuma. — V. J.
Vekšegonov: Efektivnost pošumljavanja
sadnjom u kvadrate, a ne u redove
(1428:8.000 po ha). — I. D. Gusejnov: Uzgoj
tehničkih iva u uslovima navodnjavanja.
— A. J. Škatulov; V. I. Cernov; T.


A. Kuznjecov: Univerzalni pribor za mjerenje
stabala. — R. G. Sineljščikov: Treba
sačuvati stare materijale iz uređivanja
šuma. — N. Javorski: Zimska sjetva bora
u gnijezda. — S. A. Maslenikov; L. I.
lijev: Narodna kontrola djeluje. — J. S.
Apostolov: Opće povišenje proizvodnosti
rađa. — N. P. Šuljga, J. I.. Markin: Što
nam je donijela mehanizacija. — D. I.
Tatarincev: Mehanizacija privlačenja šiblja
pri čišćenju. — P. I. Nikitin: Najstarija
istraživačka ustanova u šumarstvu.
— A. F. Mukin: Šume otoka slobode
(Kube). — A. B. Zukov: Hrastici Bugarske.
GORSKO STOPANSTVO-Sofija


1-1964. — M. Marinov: Obnova mješovitih
bukovo-jelovo-šmrčevih šuma. —


D. Garelkov, K. Krstanov, L. Ploščakova:
Rast i razvoj nekih tipova stabala u sastojinama
bijelog bora. — K. Taškov, G.
Andonov, V. Vasilev: Podjela elemenata
tekućeg prirasta u ovisnosti o taksacijskim
pokazateljima. — I. Popov: Izvoz
drva traktorima u Bugarskoj. — G. Apostolov:
Problem određivanja tipova staništa.
— G. Lazarov: Način određivanja
tarifnog koeficienta kod izvoza kamionima.
— L. Mihajlova: Neke posljedice nepravilnog
poribljavanja. — G. Konstantinov:
Vrste riba u rijeci Iskir i mjere za
njihovo povećanje. — T. Ivanov: U Ribarickom
šum. gosp. označen je put kompleksnim
brigama. — P. Dimitrov: Hrastove
kulture u rajonu Botevgradskog
šum. gosp. — I. Kumčev: Poboljšani ključ
za iskorišćenje aerofotosnimaka u taksaciji.
— I. Petkov: Pokusni rad pokretne
grupe za zaštitu šuma, divljači i ribe pri
Slivenskoj okruž. upravi šum. gosp.
ALLIGEMEINE FORSTZEITUNG-Wien


1/2-1964. — F. Tavsanaglu: Radovi općeg
plana mreže šumskih putova i planiranja
izgradnje šumskih putova u Turskoj.
— St. Szeless: Stanje mašinskog okoravanja.
— J. Frühwirth: Šumarstvo i
drvarska industrija u Švicarskoj. — R.
Frauendorfer: Neki podaci o izvedenom
istraživanju seljačkih šuma u Gornjoenskoj
dolini .


159
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 70     <-- 70 -->        PDF

m


U nastojanju da si poveća, poboljša i usmjeri saradnju stručnjaka, a na
osnovu zaključaka Upravnog odbora Saveza šumarskih društava Hrvatske od


19.
IV 1963., Šumarski list raspisuje
NATJEČAJ


za
najbolje radove na svaku od slijedećih sedam tema:


1.
Podizanje odnosno održavanje šumskih nasada i turizam
2.
Orijentacija u gospodarenju šumama neke konkretne šumske organizacije
3.
Formiranje i kretanje fondova kod nekog konkretnog ili više šumskih
gospodarstava s gledišta perspektivnog razvoja gospodarenja šumama
i investiranja
4.
Iskustva o ekonomskim jedinicama nekog konkretnog šumskog gospodarstva
odnosno drvno industrijskog poduzeća ili više njih
5.
Iskustva i rezultati osnivanja intenzivnih kultura i plantaža četinjara
i liščara
6.
Vlastita iskustva u primjeni mehanizacije u šumarstvu, analizaekonomika
7.
Ilskorišćenje i prerada tanke oblovine, iskustva i rezultati s gledišta
rentabilnosti i ekonomičnosti
Izbor teme i način obrade je slobodan. Veličina rada ne može prelaziti
20 stranica pisanih mašinom s proredom.


Svi radovi koji se ocijene kao dobr i honorirat će se redovnim autorskim
honorarom Šumarskog lista (1.000 dinara po štampanoj stranici). Bolj i
radovi honorirat će se dvostrukim, a najbolj i trostrukim i više honorarom.


Ocjenu kvalitete i visinu honorara određivat će Redakcijski
odbo r Šumarskog lista.


Ro k za dostavu radova na raspisane teme je 1. IX 1963. U Šumarskom
listu objavljivat će se, poslije isteka roka, za koje se teme i dokle produljuje rok.


Radovi se dostavljaju na adresu Šumarskog lista, Zagreb, Mažuranića
trg 11.


Napomena : Šumarski list će i dalje primati radove koji se odnose
na druge teme, slobodno odabrane i nagrađivat ih po istom kriterijumu kao
i ove iz natječaja. Pozivaju se ujedno čitaoci da dostavljaju svoje prijedloge
za daljnje teme za natječaj, jer će se s natječajem nastaviti.


OVAJ SE NATJEČAJ PRODUŽUJE DO 1. SVD3NJA 1964. GODINE


UREDNIŠTVO ŠUMARSKOG LISTA
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 71     <-- 71 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO


„PAPU K"


PODRAVSKA SLATINA


Telefoni: 52 i 86


ŠUMARIJE:
PITOMACA, VIROVITICA, SUHOPOLJE, P. SLATINA,
ĆERALIJE, VOCIN


PROIZVODI I PRODAJE


DRVNE SORTIMENTE HRASTA, BUKVE, TE OSTALIH TVRDIHMEKIH LIŠCARA, KAO I JELE.


BAVI SE


UZGOJEM I ZAŠTITOM ŠUMA, TE LOVNOM PRIVREDOM U UZGOJNIM
LOVIŠTIMA »PAPUK« I »BILOGORA«.


DRVNO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE


SISAK
Telefoni br.: 2066, 5088 — Brzojavna kratica: DIP Sisak


POGONI:


Pilana u Sisak - Predgrađu,
Tvornica furnira i parketa u Sisak - Predgrađu,
Stolarija u Sisku i Majuru,
Tvornica lanit ploča i lanenog vlakna u Petrinji,
te polagači parketa u Majuru.


PROIZVODI:


rezanu građu tvrdih i mekih lišćara,
furnire domaćih i egzotičnih vrsta drveta,
masivni parket,
namještaj i građevnu stolariju,
te lanit ploče i vlakno.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO KARLOVAC


ČESTITA


*


SVIM POSLOVNIM PRIJATELJIMA,
KAO I SVIM TRUDBENICIMA NASE DOMOVINE


-


1. MAJ
PRAZNIK RADNOG NARODA


POZIV NA PRETPLATU


za knj igu J. Safara »Biološki i ekonomski temelji za uzgajanje
šuma« (Knjiga je prikazana u S L. 11—12 1963. g.)


Ci jena će


1. Za
2. Za
3. Za
knjizi biti:


organizacije 5000 din
pojedince 2000 din
članove na otplatu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 73     <-- 73 -->        PDF

VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih brojeva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g. 1945. - tek. g. tekuće g.


-
Tuzemstvo


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500
Pojedinci 1.000 50 80 150
Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo:


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ISPRAVAK


U S. L. 1/2 1964. na strani 71, u prvom stupcu redak 25—27 qdozgo treba glasiti:
Turizam je putovanje radi zabave i uživanja različitim prometalima za razliku od
planinarenja gdje se pješaci. Isto tako 10. redak odozdo u drugom stupcu treba glasi
ti: Turizam će na mnogim mjestima morati .. .


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-608-111 — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor