DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 67     <-- 67 -->        PDF

alpina i Lycopodium annotinum i Calamagrostis
villosa, diferencijalne Blechnum
spicant i Luzula luzulina. Od mahovina
je najznačajnija Rhytidiadelphus
loreus. Smrča dostigne visinu 20—25 m s
pokrovnošću krošnje od 80!°/o. U ovoj subasocijaciji
lijepo se razvija var. Vaccinium
myrtillus na boljim tlima, sub varijanta
V. vitis idaea na sušnim staništima.


d) -Dechampsietosum flexuosae —
ova subasocijacija često degradira, budući
se lagano pretvara u poljoprivredne površine
(uglavnom pašnjake). Karakteristična
je vrsta trava Deschampsia flexuosa .


e) Fagetosum — bogata je fagetalnim
i adenostyletalnim vrstama. Diferencijalne
vrste za subas. fagetosum sa Stellaria nemorum
i Phyteuma špica tum. Tlo je šumsko-
smeđe. Na neutrofilnom do slabo acidofilnom
staništu je Oxalis acetosella varijanta.


f) Calamagrostidetosum obrascu je strme
nagibe (20—40°) tj. suha i skeletna i
subneutrofilna staništa. Tlo je smeđešumsko.


g) Doronicetosum — brojno sü zastupane
vrste sveza Adenostylion, a naročito


citcana &ttu.ena litecaiuca i ca&opi&i


Patrone Generoso: LEZIONI DI DENDROMETRIA,
Firenze 1963, B. Coppini et
C, Firenze 25 X 18, 390 str.


G. Patrone, profesor na Sveučilištu u
Firenzi objelodanio je drugo izdanje svoje
Dendrometrije.
Novo izdanje Dendrometrije uvelike je
prošireno i nadopunjeno. Knjiga ima četiri
dijela.


Prvi dio se odnosi na utvrđivanje drvne
mase stabla i sastojina a obuhvaća 160
str.


Drugi dio se odnosi na dendrometrijske
instrumente i na pogreške mjerenja. U
tom dijelu G. Patrone je opisao novu
Hellriglovu promjerku pomoću koje
se može lako, brzo i ekonomično utvrditi
temeljnica sastojine. Taj dio obuhvata oko
20 str.


U trećem je dijelu autor opisao novu
dendrometrijsku tehniku: principi relaskopa,
elementi fotogrametrije i osnovi inventarizacije
šuma po statističkim metodama.
To je novi dio koji ima ko 100 strana
i čini najvredniji i najzanimljiviji dio
Patronov e Dendrometrije.


četvri dio knjige se odnosi na prirast
stabla i sastojine na oko 70 str.


Doronicum austriacum. Pokrovnost zeljanica
iznosi 90—lOQtyo.


h) Abietosum — je ekstrazonalnog raširenja,
obrašćujući sjeverne padine duž
uskih dolina (sutjeski) potoka i riječica.
Ova su staništa izvanredno vlažna i suha.


U posebnom poglavlju je iznesena rasprostranjenost
šuma Luzulo silvatice-Piceetum
s naznakom lokaliteta, nadmorske
visine i dr. Ujedno je izneesn pregled ekoloških
uslova ove šume (klima, geološka
podloga, tla, pregled antropogenih uticaja),
gornja granica šuma i gospodarska važnost.


Dr Josip Kovačević


Ing. M. Ježić: Razvoj turizma u Novom
Vinodolskom.


U prosincu 1963. izdao je kol. Ježić ovu
brošuricu sa ovim poglavljima: Razvoj turizma
u N. V. — Djelatnost lječilišnog povjer.
za vrijeme I svj. rata — Turizam u
staroj Jugoslaviji — Turizam po Oslobođenju
— Osnivanje Turist, društva u N. V.
— Biografija autora. Brošura je džepnog
formata, obasiže 54 stranice, a cijena joj
je 500 din.


Na kraju knjige nalazi se dodatak u
kojem su obrađeni na oko 20 str. elementi
statistike.


Knjiga je puna vrlo uspjelih slika i
grafikona koji olakšavaju razumijevanje 1
čine Patronov u dendrometriju pristupačnom
i onim čitaocima koji ne vladaju
njegovim materinjim jezikom. Knjiga je
štampana na vrlo finom papiru i luksuzno
je opremljena te predstavlja vrlo vrijedan
udžbenik i priručnik iz oblasti moderne
dendrometrije.


Prof. dr Dušan Klepac


ŠUMARSKI ČASOPISI U SOVJETSKOM


SAVEZU


Početak je ruske šumarske štampe pokrenut
1833. g. osnivanjem časopisa »Lesnoj
žurnal«, organa »Društva za podsticanje
šumoprivrede« u Petrogradu.


Nešto kasnije izlazile su (od 1855. do
1859.) tjedne novine »Gazeta lesovodstva i
ohoty« (Šumarske i lovačke novine).


Godine 1871. organizira se »Petrogradsko
šumarsko društvo« ,koje obnavlja časopis
»Lesnoj žurnal«, a izlazi sve do 1918.
god. Tokom tih 47 godina tu su štampani
najbolji članci ruske šumarske literature.