DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 66     <-- 66 -->        PDF

6.
Da bi se vrlo obimni radovi na revizijama
postojećih osnova u- najbližoj
budućnosti mogli savjesno i na vrijeme
izvršiti potrebno i hitno razmotriti
mjesto, ulogu i potrebu službe uređivanja
u šumarstvu i primjeniti takovu
organizacionu formu, koja bi tu službu
afirmirala, organizaciono uklopila u
(3i&m.aći Stcučni ca&&pL6i I litecatuca


W r a b e r, M. :__Gozdna družba smreke
in gozdne bekice v Slovenskih ishodnih
Alpah. Razprave (Luzulo silvaticae —
Piceetum Wraber, 1963), VII., pp. 79-145.
Slov. akademija znan. in umetnosti.
Ljubljana, 1963.


Smrča je vrlo značajno drvo u slovenskom
šumarstvu, koje zauzima 46*/o
ukupne drvne mase od slovenskih šuma.
Ovo drvo pokazuje primjeran varijabilitet.
Podaci palinoloških analiza pokazuju,
da je smrča u Sloveniji bila zastupana
već u kasnom glacijalu (Šercelj).


Šumske zajednice na bazi smrče u
Sloveniji se dijele na klimatogene šume
smrče i sublimatogene. Klimatogene su
slabije zastupane, a to su: 1) Adenostylo
glabrae — Piceetum Wrab. 1958/1960 —
na staništima sa krečnjakom, odnosno dolomitskom
geološkom podlogom, a u pojasu
1250/1300 — 1550/1650 m nadmorske
visine. U području ove šume je dosta oborina.
Reljef nije suviše strm i 2) Luzulo
silvaticae-Peceetum Wrab. 1960 je ograničena
na staništu sa silikatnom geološkom
podlogom. U pojasu 300—600 m, pa i
do 1400 m dolaze slijedeće subklimatogene
šume smrče: 1/Piceetum subalpinum Br.


— BI. 1938, 2) Piceetum subalpinum Br.
BI. 1938 dinaricum Wrab. 1960; 3) Piceetum
croaticum montanum Horvat (1938.
1950; 4) Abieti-Piceetum Wrab, (1959, 1960;
5) Calamagrostidi — Piceetum Wrab. (1959,
1960; 6) Sorbo aucupariae — Piceetum
Wrab. (1953, 1960; 7) Piceetum praelapinum
Wrab. (1954, 1960; 8) Mastigobryo

Piceetum (Schmid, et Gaisb. 1963) Br.
— BI. et Siss. 1939; 9) Asplenio — Piceetum
(Br. — BI. et Vlieg.) Kuoch 1953;
10) Dechampsia flexuosae — Piceetum
Wrab. (1953, 1960.
Šuma Luzulo silvaticae — Piceetum
ima karakteristične vrste Luzula silvatica
subsp. silvatica (silikati), Homogyne
alpina (subalpski pojas), Calamagrostis
villosa (nordijsko-kontinentalni florni element)
i Lycopodium annotinum (karak


jedinstvenu organizaciju i perspektivno
osigurala kadrove i sredstva na
duži rok, za koji i radi. O tom postoje
već iskristilizirana mišljenja, i prijedlozi
pak se apelira da nadležne državne
organe da u tom smislu donesu u najskorije
vrijeme odgovarajuću odluku.
Ing. Drago Maj er


teristična vrsta zajednice smrče). Vrlo su
brojno zastupane u ovoj šumi neke vrste
reda i sveze. Rhytidiadelphus loreus,
Plagiothecium undulatum i Vaccinium
myrtillis, V. vitis — idaea.


U ovoj šumi osim edifikatora smrče
dolazi i slijedeće značajnije drveće: jela,
bor, bukva, javor, breza jjtđ. Niži sloj zauzimaju
grmovi (Rubus idaeus, Sambucus
racemosa, S. nigra, Alnus viridis, A.
incana, Lonicera nigra, Salix appendiculata,
C. caprea, Rosa pendulina, Corylus
avellana). Sloj grmlja je slabo razvijen.
Bolje je razvijeni sloj zeljanica (Calamagrostis
villosa, C. arundinacea, C. epigeios,
Carex brizoides, Deschampsia caespitosa,
Luzula albida, Luzula silvatica subsp.
silvatica). Naročito je dobro razvijen sloj
mahovina (osobito na vlažnijim staništima:
Rhytidiadephus loreus, Rh, triquetrus,
Sphagnum acutifolium, Hylocomium
splendens. Polytrichum formosum, Pleurozium
schreberi i dr). Tla pod ovom šumom
su »mull« — rendzine na vlažnijim
staništima ,te smeđa šumska tla na sušnim
staništima.


Šuma smrče i bekice (Luzulo silvaticae


— Piceetum) je zastupana s 8 subasocijacija,
i u svakoj aubasocijaciji je još po
koja varijanta. Iznijet ćemo pregled subasocijacija
od najvlažnijeg do najsušeg
staništa:
a) Sphagnetosum Wrab. 1953. Siromašna
je vrstama. Biljke ove subasocijacije
su higrofilne i acidofilne. Pokrovnost iznosi
50—100%. Neke su vrste obilnije zastupane
(Deschampsia caespitosa, Carex
brizoides, Sphagnum acutifilium). Česti
pratioci smrče su Homogyne alpina, Lycopodium
annotinum, Blechnum spicant.
Luzula silvatica subsp. silvatica je rijetka,
a subtermofilne vrste izostaju. Ovdje
smrča naraste 15—20 m visine s pokrovnošću
krošnje cea 50—70°/o.


b) Loreetosum — je vezana za ekstremno
podzolirana kisela tla blagog reljefa.
Karakteristične su vrste Homogyne