DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 64     <-- 64 -->        PDF

dovnim stanjem, već su matrice izrađene
kopiranjem starih kopija na ozalitu, što
je uzrokovalo netačnost u površinama
radi usuha i metode rada (kopija kopije).
U pravilu nije se diralo u gosp. podjelu
na odjele radi kontinuiteta evidencije, no
svuda tamo gdje se posjed arondacijom
ili otkupom ili udstupanjem drugom organu
upravljanja u većoj mjeri mijenjao
prišlo se formiranju ili novog odjela ili
se ta površina pripojila jednom od najbližih
odjela kao poseban otsjek.


Unutarnje izručenje sastojinama na otsjeke
doživjelo je svuda veće promjene —
ili radi konzekventnijeg i detaljnijeg izručenja
tipskih sastojina (na pr. veće grupe
čistih grabovih panjača u mješovitim
sastojinama) ili radi potrebe konverzija
ili čistih sječa u svrhu plantažiranja ili
opet radi pravilnije primjene sječne zrelosti
odnosno ophodnje ,za dotičnu vrstu
drveta (na pr. bukove sastojine na gredama
unutar mješovitih sastojina hrasta,
bukve, graba iz sjemena), ili opet izdvajanje
mekih lišćara (topole, johe, vrbe)
unutar tvrdih lišćara ili neizdvojene makar
i manje sastojine četinjača unutar
listača. Tako je već u spomenutim gosp.
jedinicama utrošeno na formiranje odjela
i izručenje sastojina i obilježbu novih granica
odjela i otsjeka 215 stručnjaka ili 10
stručnjaka na 1000 ha.


ŠUMSKI FOND


U pravilu šumski fond morao se utvrditi
ponovno, jer se nije mogao utvrditi
čistom računskom metodom (drvna masa
na kraju periode = drvnoj masi na početku
+ prirast — iskorišteno) iz razloga:


— što su se detaljnim izručenjem sas


tojina formirali novi otsjeci unutar


istog odjela s novom površinom i


drvnom masom.što se iz evidencije šumarija, koja
ili nije savjesno vođena dakle nepouzdana
ili je vođena samo po odjelima,
a ne i otsjecima (sve do 1961.
god.) ili je vođena na osnovu iskorištene
drvne mase (drvna masa
nakon sječe naknadnom premjerbom)
a ne po doznačenoj brutto
drvnoj masi — nije se moglo utvrditi
iskorištena brutto drvna masa za
protekli period.
—i što se »revizija« ne vrši posljednje
godine važnosti osnove za I. desetgodište,
već po isteku nekoliko godina,
a time se uz već unaprijed
rečeno jedva može doći do uporabivih
pouzdanih podataka na početku


II.
desetgodišta.

što iskorištene drvne mase putem
čišćenja, koje u pravilu ne terete
etat prethodnog prihoda ili nisu
uopće evidentirane ili su evidentirane
kao prethodni prihod.što iskorištene drvne maše putem
šteta po čovjeku redovno nisu evidentirane.
— što je drvna masa zaostalih sjemenjaka
ili pričuvate u mladim sastojinama
redovnp evidentirana kao
prethodni prihod.što se kod doznake i obračuna dvrnih
masa nisu rabile iste drvnogromadne
tabele (tarife) i isti način
obračuna kao kod izradbe osnove
radi čega dolazi do znatnijih otstupanja
između doznačene mase i one
po osnovi.

što je negdje evidencija vođena čas
na osnovu drve mase utvrđene naknadnom
premjerbom po realizaciji
grane 313, čas po doznaci u stojećem,
a tehnička drvna masa iskazana
bez kore (netto drvna masa)
i dr.
U spomenutim gosp. jedinicama na radove
utvrđivanja šumskog fonda utrošeno
je: pomoću primjernih pruga — 1043 km
pruga sa 472.440 m3 drvne mase i utrošeno
458 stručnjaka


pomoću totalne klupaže: na površini
od 4/50 ha sa 1,052.833 stabala utrošeno
je 411 stručnjaka ili za oba načina rada
41 stručnjak/dan na 1000 ha površine.


PRIRA´ST


U starijim osnovama utvrđen je- prirast
ili pomoću odgovarajućih prirasnoprihodnih
tablica uglavnom njemačkog
izdanja, a koje se za naše prilike jedva
mogu primjeniti, a tek posljednjih nekoliko
godina utvrđivan je mjerenjem metodom
izvrtaka prof. Klepca (u svim sastojinama
iznad 80 god. starosti). Radi toga
prigodom »revizija« u pravilu vrši se ponovno
utvrđivanje prirasta metodom izvrtaka
prof. Klepca, koja nam daje zadovoljavajuće
rezultate za praksu, U spomenutim
gosp. jedinicama prirast je utvrđivan
na 14.559 izvrtaka na površini od


3.852 ha sa utrošenih 62 struč./dana ili
680 izvrtaka i 3 struč. dana na 100 ha površine.
PROREDE
Visina proreda odnosno intenzitet proreda
u dosadanjim osnovama utvrđivan
je na razne načine: po tabelama prirasno-
prihodnim, po lokalnim iskustvenim
podacima, a najčešće ocjenom taksatora
ili u procentualnom iznosu drvne zalihe.
Na visinu proreda odnosno intenzitet proreda
bilo je do sada najviše prigovora —
jednima su prorede previsoke, drugima
preniske, no svakako bilo je i opravdanih