DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 62     <-- 62 -->        PDF

QfHale Steuerte teme


DA LI REVIZIJA ILI OBNOVA


Šume društvenog sektora uređivane su
u poslijeratnom periodu prema postojećim
zakonskim propisima zakona o šumama
iz 1947. god., te novog osnovnog
Zakona u šumama iz 1961. god. (SI. list
br. 16/61.) i na osnovu izdatih općih uputstava
za uređivanje šuma iz 1931. god..
1937. i 1948. god. (broj 3437/48.), kao i zaključaka
konferencija taksatora za područje
SRH i rješenja republičkih organa
za šumarstvo.


Na području SR Hrvatske uređene su
društvene šume do sada sa cea 95*Vo ,te
su za njih izrađeni elaborati šumskoprivrednih
osnova I. i II´ klase (toč. 3.
Općih uputstava za uređivanje šuma broj
3437/48. god.).


U god. 1947. izvršeno je inventarisanje
svih šuma u SR Hrvatskoj po Uredu za
uređivanje šuma kod biv. Ministarstva
šumarstva u Zagrebu. Godine 1948. prelazi
služba uređivanja šuma u novo osnovana
šumska gospodarstva, ukidanjem
ovih 1954. god. prelazi u novo osnovane
šumarske inspektorate. Ukidanjem šumarskih
inspektorata 1956. god. služba
uređivanja šuma se osamostaljuje u posebnim
Sekcijama za uređivanje šuma kao
organi Sekretarijata za šumarstvo. Osnivanjem
novih šumskih gospodarstava
1960. god. služba uređivanja šuma bila je
djelomično u sastavu Sekretarijata (Sekcije
Osijek, Nova Gradiška, Bjelovar.
Zagreb, Rijeka i Split), a djelomično pri
novo osnovanim gospodarstvima kao poseban
sektor (Gospić, Ogulin, Karlovac.
Bjelovar i Vinkovci). Koncem 1962. godine
prestaju sa radom republičke sekcije
kao organi Sekretarijata, te ulaze u
sastav Poslovnog udruženja šumsko- privrednih
organizacija kao terenske jedinice.


Unatoč ovakovoj čestoj reorganizaciji
i rascjepkanosti službe uređivanja šuma,
ta je služba vršila obiman i pionirski rad
iza rata, te dala šumarstvu osnovno:
šumski fond (drvna zaliha), prirast i etat
i zacrtala smjernice gospodarenja u budućnosti.


Za ilustraciju navodimo: u periodu
1948. god. do 1953. god. na području SR
Hrvatske uređeno je 92.799 ha šuma ili
godišnje 13.257 ha u sastavu šumskih gospodarstava.
U periodu 1954. do 1956. uređeno
je 191.403 ha ili godišnje 95.701 ha
u sastavu šumarskih inspektorata. U pe


152


ŠUMSKO-PRIVREDNIH OSNOVA


riodu od 1956. do 1962 utvrđeno je 795 102
ha ili godišnje 159 020 ha u sastavu Sekretarijata
za šumarstvo. U godini 1963.
ureeđno je 57 990 ha u sastavu Poslovnog
udruženja šumsko-privrednih organizacija.


Sekcija za uređivanje šuma u Zagrebu
u tom periodu izradila je uređaj ne
elaborate za 86 gosp. jedinica u površini
od 177.648 ha od toga otpada na »reviziju«
šumsko-privrednih osnova 8 gosp. jedinica
sa 21.397 ha površine.


Kako su prvi uređaj ni elaborati izrađeni
1948. godine, to se prema postojećim
općim uputstvima iz 1931. godine trebalo
izvršiti (malu) reviziju šumsko-privrednih
osnova počam od 1958. god. Obzirom
da je dovršavanje pojedinih elaborata zaostajalo
iza dovršenih terenskih radova
(česte reorganizacije, pomanjkanje kadrova
i opreme, te sredstva) a odobravanje
elaborata uslijedilo često i nakon nekoliko
godina od dovršenja i predaje elaborata
šumarstvu — a u međuvremenu
su se u šumarstvu odigrali živi dinamični
procesi i mijenjale osnovne koncepcije
gospodarenja šumama (konverzije, introdukcije
četinjača, plantažiranja i intenzivne
kulture), to su prvi uređajni elaborati
izrađeni, na koncepcijama još iz Općih
uputstava iz 1931. godine morali doživjeti
bitne izmjene. Dodamo li k tome,
da su se i posjedovni odnosi (fond površina
šuma često mijenjali otkupom, zamje


nom, osvajanjem pašnjačkih i degradiranih
površina itd.), te preuzimanjem u
društvenu svojinu agrarnih i konfisciranih
šuma s jedne strane, a izmjenom osnovnih
koncepcija gospodarenja šumskim
fondom mijenjalo osnovne koncepcije o
sječnoj zrelosti (visina ophodnje), o visini
etata, o odnosima prirasta i etata, o
potrajnosti prihoda, o načinu sječa u svrhu
obnove sastojina, (čiste, postupične,
oplodne i preborne sječe), te o namjeni
šuma (šume za rekreaciju, turizam, nacionalni
parkovi i dr.) s druge strane —
to se revizija prvih osnova nakon isteka
prvog desetgodišta ne može samo svesti
u uske granice propisa § 58. Općih uputstava
za uređivanje šuma iz 1931. god., po
kojima se još i danas u nas uglavnom
vrše uređajni radovi.


Prema § 58. Općih uputstava iz 1931.
godine revizije mogu biti redovne ili
vanređne.