DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Sječa po predloženom planu:


u prebornim šumama 32.712 m3


u šumama četinjara 3.405 m3


u jednodobnim visokim bukovim šumama 83.283 m3


Ukupno: 119.400 m3


Više bi se sjeklo po predloženom planu nego po odobrenom za 68.307 m3, a
to znači da bi se bruto produkt povisio prema dosadašnjim cijenama za
409,842.000 dinara.


Amortizacija za uzgoj šuma po odobrenom planu u navedenim šumama
iznosi 86,858.000 dinara, a po predloženom 202,980.000 dinara ili za 116,121.900
dinara više.


Prema odobrenom planu podižemo oko 100 ha šumskih kultura četinjara
godišnje, a prema predloženom će biti potrebno u 1964. god. pošumiti sa ćctinjarima:


u prebornim šumama crnogorice i bjelogorice 225 ha


u prebornim šumama bjelogorice 99 ha


na sječinama jednodobnih šuma četinjara 12,5 ha


na sječinama visokih bukovih šuma 150 ha


Ukupno: 486,5 ha


Ako se od 486,5 ha oduzme površina koja će se više manje pošumiti sa četinjarima
prirodnim putem u prebornim šumama bjelogorice i crnogorice, a
koja iznosi 225 ha, onda ostaje za pošumljavanje četinjarima 261,5 ha. K tome
treba dodati još planiranih 100 ha po odobrenom planu, pa bi trebalo u 1964.
god. podignuti 362 ha šumskih kultura četinjara. Hektar podignutih šumskih
kultura četinjara stoji nas u neto iznosu 80.000 do 100.000 dinara ili u bruto
iznosu 200.000 dinara, a 362 ha stajat će 72,400.000 dinara u bruto iznosu. Višak
amortizacije prema predloženom planu iznosi 116,121.100 dinara, a ukupna
amortizacija za uzgoj šuma iznosi za navedene šume u ovome prikazu
202,980.000 dinara. Za njegu mladika, čišćenje, eventualni gubitak u proredama
i za još neke nepredviđene rashode iz uzgoja šuma ostaje još za navedene
šume u ovome prikazu 130,580.000 dinara, pa u koliko se ta svota ne potroši za
uzgojne radove u navedenim šumama, može se još upotrijebiti za podizanje
kultura četinjara u degradiranim niskim šumama i šikarama, ali i bez toga bi
Šumsko gospodarstvo Zagreb prema predloženom planu svake godine imalo
više 587 ha mladih šuma četinjara, tako da bi 1980. godine bilo pod mladim
četinjarima 9.392 ha. K tome treba pribrojiti površinu sadašnjih jednodobnih
šuma četinjara od 1—6. dobnog razreda, a koja iznosi 658 ha, pa bi prema tome
1980. Šumsko gospodarstvo Zagreb imalo 10.050 ha šuma četinjara ili 25%
obrasle šumske površine s najmanjim jednogodišnjim prirastom od 73.164 m3.
Prema izloženom razlika između sadašnjeg jednogodišnjeg prirasta četinjara i
budućeg prirasta u 1980. godini iznosi 61.604 m3.


Zaključak . Zemljište obraslo sa šumom, s kojim raspolaže Šumsko
gospodarstvo Zagreb ,iznosi 40.864 ha, a od toga zemljišta pod četinjarima je
u prebornim šumama 1.842 ha, visokih jednodobnih šuma četinjara ima 808 ha,
podignutih kultura četinjara u šikarama ima 50 ha i plantaža četinjara ima
17 ha. Prema tome četinjari zauzimaju samo 2.717 ha ili 6,65% obraslog šumskog
zemljišta iako bi mogli uspijevati na mnogo većoj površini. Od sveukupne


150