DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 59     <-- 59 -->        PDF

planu 141,581.100 dinara, dakle više za 82,672.700 dinara, jer bi više sjekli u
visokim bukovim šumama 48.631 m3.


Na izloženi način do 1980. godine od 4.205 ha čistih visokih bukovih šuma
koje su u tome priodu zrele za sječu, bila bi izvršena konverzija na 2.103 ha na
kojima bi bile podignute kulture četinjara, a na 2.102 ha ostale bi visoke bukove
šume. Ostalih 4.313 ha bukovih šuma, sada mlađih od 60 godina, došle bi
na red za konverziju poslije 1980. godine.


c). Jednodobne hrastove sastojine. Ove šume bi mogli zapravo
podijeliti u dvije grupe i to u jednodobne šume hrasta kitnjaka i u jednodobne
šume hrasta lužnjaka. Jedne i druge zauzimaju povrišnu na 13.113 ha
s ukupnom drvnom masom od 1,832.568 ha, sa godišnjim tečajnim prirastom
od 50.489 m3 i poprečnim godišnjim prirastom od 27.238 m3 ili po ha poprečni
prirast iznosi 2,08 m3, a drvna masa 140 m3. Obzirom da je hrastovo drvo naše
najvrednije drvo, smatramo da i dalje treba hrastike uzgajati, pa makar njihova
ophodnja trajala i više od 120 godina. Jedino na vrlo niskim terenima,
zapravo na tlima topole i vrbe, a gdje smo ranije »forsirali« hrast lužnjak, trebat
će ta staništa, ako na njima uzgajanje hrasta nije rentabilno, pretvoriti u
staništa uzgoja rentabilnijih mekih listača, ali to je opet posebna problematika.
Pa ipak i u nizinama, gdje se svuda za lokalnu upotrebu traže čitnjari, trebalo
bi i o tome povesti računa i na jednom dijelu hrastovih staništa treba podignuti
kulture običnog bora i borovca. Mišljenja smo da se od 13.000 ha lako
može naći 1000 ha na kojima će dobro uspijevati obični bor i borovac koji će
prirašćivati po ha barem 7 m3 godišnje, a vjerojatno i više.


3. P a n j a č e (niske šume) i šikare. Ove šume zapremaju 4.027 ha sa
drvnom masom 200.666 m3 ili po ha dolazi 50 m3. Tečajni prirast iznosi 9.172
m3 godišnje, a poprečni 7.000 m3 ili po ha poprečni prirast iznosi godišnje
1,7 m´s. Od navedene površine smatramo da je barem polovica zemljišta sposobna
za četinjare. Međutim krčenje tog zemljišta pa uzgajanje četinjara za
sada u gospodarstvu ne dolazi u obzir, jer prihodi ne pokrivaju rashode. No u
koliko bi gospodarstvo dobilo povoljne kredite, moglo bi se prići osnivanju
plantaža četinjara, intenzivnih kultura ili šumskih kultura. Svakako da bi se
trebalo izraditi tačne troškovnike za sva tri načina uzgajanja četinjara, pa pristupiti
onome načinu koji bude najrentabilniji.
4. Plantaže i intenzivne kulture. Šumsko gospodarstvo do
sada ima 114 ha plantaža topola, 7 ha plantaža platana i 17 ha plantaža četinjara.
Ukupna površina pod plantažama iznosi 138 ha. Sve su te plantaže stare
jednu do pet godina.
Rek a pitulacija . Ako se usporedi odobreni plan sa predloženim pla


nom, onda bi razlike za 1964. god. bile vidljive iz ovih podataka:
Sječa po odobrenom planu:
u prebornim šumama . 14.415 m3
u šumama četinjara 2.026 m3
u jednodobnim visokim bukovim šumama 34.652 m3
Ukupno: 51.093 m3


s