DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 50     <-- 50 -->        PDF

MOGUĆNOST PROIZVODNJE CRNOGORICNOG DRVETA U
ŠUMAMA ŠUMSKOG GOSPODARSTVA ZAGREB


Ingr. ĐURO ZMIJANAC


Mora, se odmah primijetiti da se na dosadašnji način proizvodnje crnogoričnog
drveta na području Šumskog gospodarstva Zagreb ne bi mogle proizvesti
za mnogo godina tolike drvne mase (55.000 m3 godišnje) koje bi mogle
podmiriti samo potrebe tvornice celuloze i papira u Zagrebu, pa se radi toga
moraju tražiti drugi putevi i načini brže i rentabilnije proizvodnje crnogoričnog
drveta. Radi toga prikazat ćemo najprije sadašnje stanje šuma Šumskog
gospoadrstva Zagreb, u kojima se uzgajaju ili bi se mogli uzgajati četinjari, i
sadašnje planiranje za uzgoj četinjara, a nakon toga pokušat ćemo dati smjernice
ne samo za planiranje uzgoja četinjara, nego i za rad u prebornim šumama
i u jednodobnim sastojmama, a ukratko ćemo se osvrnuti na rad u niskim
šumama i šikarama i na plantaže i intenzivne kulture.


1. Preborn e šume. U prebornim šumama na 7083 ha odnos drvnih
masa bjelogoričnog i crnogoričnog drveta odnosi se kao 26:74 u korist bjelogorice.
Sadašnje stanje prebornih šuma Šumskog gospodarstva Zagreb prikazuju
slijedeće dvije tabele:
Drvni fond i površina


Debljinski r azred: l


Vrsta 10—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 70
drveta cm cm cm cm cm cm i više UKUPNO
m3 m3 m3 m;i m3 m3 m3 ha m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hrast 6.271 29.005 62.314 64.354 36.341 13.979 6.941 996 219.205
bukv a 84.969 137.940 217.521 185.084 129.773 62.967 49.693 3.946 867.947
OTL 17.051 17.941 16.204 9.122 4.135 741 472 299 65.666
četinjari
Ukupno
53.343
161.634
71.493
256.379
77.957
373.996
72.223
330.783
59.170
229.419
36.608
114.295
31.844
88.950
1.842
7.083
402.638
1,555.456


Prirast i etati


Tečajni godišnji prirast Godišnji etat za god.:


Vrsta drveta 1964. 1970. 1980.


3 3


mm1 2 3 4 5


Hrast 3.403 2.286 2.324 2.324
Bukva 18.704 6.743 - 6.775 7.392
OTL 1.676 981 718 1.012
Četinjari
Ukupno:
8.929
32.712
4.405
14.415
4.066
13.883
4.841
15.569
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Iz prirasta se vidi da godišnje prirašćuje poprečno 4,62 m3 po ha, a uz
pretpostavku da je pod bjelogoricom 5241 reducirani ha, a pod crnogoricom
1842 reduciranih ha, onda prirast bjelogorice poprečno po ha iznosi 4,54 m3,
a crnogorice 4,85 m3, dakle crnogorica po ha sada više prirašćuje nego bjelogorica
0,31 m3 godišnje.


Šumsko gospodarstvo Zagreb siječe u prebornim šumama 14.415 m3 godišnje
i ako godišnji prirast iznosi 32.712 m3, dakle manje se siječe nego što
prirašćuje za 18.297 m3, a to znači da se drvni fond u prebornim šumama svake
godine povećava za 18.297 m3 ili po ha za 2,58 m3. Da se postigne drvni fond
po ha u iznosu od 350 m3, kada bi se mogao sjeći sav godišnji prirast, potrebno
je još 50 godina, a sve dotle bi se sjeklo manje od polovine drvne mase od jednogodišnjeg
prirasta.


Za 50 godina drvni fond u prebornim šumama Šumskog gospodarstva


Zagreb iznosio bi prosječno po ha 350 m3 ili ukupno 2,479-.050 m3, a od toga
bjelogorice bi bilo 1,834.350 m3, a crnogorice 644.700 m3, jer bi na ovakav način
gospodarenja omjer između crnogorice i bjelogorice ostao isti 26 : 74 u korist
bjelogorice. Budući da bi se drvna masa povisila po ha za 59% sadašnje
drvne mase, pretpostavljamo da bi se i godišnji prirast povisio za barem 50%
sadašnjeg prirasta po ha, pa bi iznosio 6,93 m3, odnosno godišnji prirast bjelogorice
iznosio bi po ha 6,81 m3, a crnogorice 7,28 m3. Ukupni godišnji prirast
iznosio bi 49.085 m3, a od toga 13.410 m3 crnogorice i 35.691 m3 bjelogorice.
Godišnji prirast crnogorice za 50 godina povećao bi se za 4.481 m3, dakle svake
godine bi se prirast crnogorice povećavao za 90 m3 50 godina, a poslije toga bio
bi konstantan u iznosu od 7,28 m3/ha godišnje, jer bi se stalno sjeklo godišnji
prirast.


(Zapravo godišnji prirast u prebornim šumama Šumskog gospodarstva
Zagreb, gdje je drvna masa 350 m3 i veća po ha, iznosi godišnje po ha oko
10 m3. Jela prirašćuje po ha 10 do 12 m3 godišnje, a bukva 8 do 10 m3. U ovome
prikazu držimo se donje granice prirasta koji se pokazuje na zemljištu slabijeg
boniteta.)


Ako pogledamo strukturu naših prebornih šuma, onda vidimo da deblje u
prsnom promjeru od 40 cm drvne mase imamo 763.447 m/, a to je samo za


14.281 m3 manje od polovine cjelokupne drvne mase. Ako svake godine siječemo
32.712 m3, to jest jednogodišnji prirast, drvni fond će ostati konstantan,
a to ne želimo, jer je on od 220 m3 po ha malen, pa prema tome i sa konstantnim
godišnjim prirastom od 4,62 m3 po ha ne možemo biti zadovoljni.
Ako u našim prebornim šumama uzmemo desetgodišnju ophodnjicu, pa svake
ophodnjice siječemo 46,2 m3 po ha, jer je godišnji prirast po ha 4,62 m3, a na 708,3 ha
sjekli bi godišnje 32.723 m3. Između jednogodišnjeg prirasta 32.712 m3 i drugog rezultata
od 32.723 m3 iznosi razlika 11 m3 ili 0,34´°/o. Znači da bi uz deset godišnju ophodnjicu
u našim prebornim šumama sjekli upravo jednogodišnji prirast ili svakih deset
godina sjekli bi po ha 46,2 m3 od kojih je 29 m3 deblje od 60 cm u prsnom promjeru
već sada, odnosno sjekli bi 21l0/o sadašnje cjelokupne drvne mase po ha. Radeći tako
drvni fond bi ostao konstantan, a isto tako i omjer crnogorice i bjelogorice ostao bi
stalan u odnosu 26:74 u korist bjelogorice. Pored toga ostao bi i godišnji prirast od
4,62 m3 po ha stalan, a to ne želimo radi malog prirasta.


Postavljeni plan treba odbaciti radi toga što predviđa da se u našim prebornim
šumama siječe godišnje manje od polovice godišnjeg prirasta, a i zato
što takav način sječe ne mijenja strukturu naših prebornih šuma, odnosno ne
pomažu se četinjari, nego se prepušta prirodi da ona taj odnos sama regulira,
pa se zapravo ranije pogreške ljudskog djelovanja i dalje podržavaju. Tek na


141
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 52     <-- 52 -->        PDF

kon 50 godina po postavljenom planu mogao bi se trajno sjeći jednogodišnji
prirast koji bi po masi zadovoljio, ali ne i po vrsti drveta. Ako pak počnemo
već sada sjeći jednogodišnji prirast, onda ćemo stalno imati drvni fond konstantan,
a koji je premalen i nezadovoljava, a u vezi s tim ćemo imati i stalno
mali jednogodišnji prirast po ha od 4,62 rai s kojim u našim prebornim šumama
ne možemo i ne smijemo biti zadovoljni, a pogotovo ne smijemo biti
zadovoljni sa omjerom crnogorice i bjelogorice u odnosu 26 : 74. Postavlja se
pitanje: Da li mi možemo već sada sjeći jednogodišnji prirast u našim prebornim
šumama, a da se nakon izvjesnog vremena dobije po ha željena drvna
masa i da se poveća godišnji prirast po ha, a osim toga da se izmjeni i omjer
crnogorice i bjelogorice iz odnosa 26 : 74 u odnos 50 : 50 ili još u bolji odnos


60 :40 u korist crnogorice? Odgovor je kratak i jednostavan: Možemo, ali uz
izvjesno ulaganje u šumu i sa pravilnim i pravovremenim stručnim uzgojnim
zahvatima.
a) Preborne šume crnogorice i bjelogorice. Na površini od oko
500 ha, gdje uz jelu dolazi ranije unesena smrča od vrsta crnogorice, a najviše jasen,
gorski javor i javor mliječ sa ponešto do sada nepropalog brijesta, a i po koja bukva,
porastao je vrlo dobar jelov podmladak. Listače se tu pojavljuju na nekih 300 reduciranih
ha. Upravo ispod tih listača vrlo je bujan jelov podmladak od ponika pa sve
do 2 m visine. Tu je izvršen jači zahvat 1952. do 1955. godine, kada se po ha sjeklo
oko 70 m3 listača. Ne smije se dopustiti da na toj površini odrasla stabla listača
uguše bujni jelov podmladak između koga ima nešto podmlatka jasena, javora i vrlo
malo bukve. Na toj površini trebat će pomagati podmladak listača, jer će ga jelov
podmladak ugušiti, ako mu se dopusti pravilan razvitak sjekući odrasla stabla listača.
Tu možemo postići omjer listača i četinjara kakav god želimo, ali svakako takav da
će jele u budućoj šumi biti više nego listača. Na ostalih 4000 ha, osim malih izuzetaka,
nema također problema, jer je i tu već podmladak jele dobro se raširio, samo
će ga na mnogim mjestima trebati pomagati pazeći da ga ne uguši bukov podmladak.
Osobito jelov podmladak uspjeva u bukovim prebornim šumama gdje ima malo starih
jelovih stabala. Treba samo krošnjatija bukova stabla vaditi, odnosno isprekidati
bukov sklop, pa se jela sama prirodno zasije, jer jelova stabla rode gotovo svake
druge godine sa dobrim sjemenom. Međutim gdje ima više odraslih jelovih stabala,
a manje bukovih, ako želimo jelu raširiti, ne smijemo sjeći bukvu, nego obratno, trebamo
baš sjeći jelu, jer jelov podmladak se vrlo slabo javlja ispod jele, a odlično
uspjeva pod bukvama, ako ima dovoljno svijetla. Nä svih tih 4500 ha prebornih
šuma, gdje god se razvio jelov podmladak, mora se sjeći najamnje jednogodišnji prirast,
a na mnogim mjestima morat će se sjeći čak i više da se omogući bolji razvitak
jele. Redovitom njegom mladika, čišćenjem i pravovremenim prorednim zahvatima
možemo uzgojiti šumu kakovu god želimo i postaviti najpovoljniji omjer četinjara i
listača. Možda će na pojedina mjesta morati se podsađivati jela sa busenom iz prirodnog
podmlatka, a ponegdje na kamenitim mjestima i slabijim tlima trebat će
unijeti obični bor ili na svježim tlima smrču i borovac. Jedino gdje su veće skupine
jele, nema jelovog podmlatka, već se ispod jele javlja jasen, ponegdje javor i bukva,
a tamo gdje su jele bile napadnute od potkornjaka, a nije posađena smrča, porasla
je malina i kupina. Takova mjesta treba čim prije pošumiti sa smrčom, a u nižim
predjelima i na svježem tlu sa borovcem.


Možda je čudno da se preporuča u prebornim šumama njega mladika, čišćenje,
proreda i svi ostali uzgojni radovi čak do progala i otvaranja sklopa, ali ipak su potrebni
svi ti uzgojni radovi i u prebornim šumama koje već odavno provađamo i u
jednodobnim sastojinama. Svi su ti radovi i u prebornim šumama ne samo potrebni
nego i vrlo korisni, jer i u tim šumama treba ĆS» rade stručnjaci i da utječu ne samo
na kvalitativni prirast, nego i na kvantitativni izmjenom vrsta drveća i održavanjem
najpovoljnije smjese ne samo vrsta drveća, nego i debljinskih razreda. Bolje je na
tih 4500 ha sjeći godišnje 20.790 m3 drvne mase i raditi sve potrebne uzgojne radove,
nego sjeći 9.161 m3, kako je planom predviđeno, i ne raditi nikakve uzgojne radove.
Za 20.790 m3 dobijemo, ako po m3 računamo amortizaciju 1.700 dinara, 35,343.000
dinara, a budući da ćemo uz desetgodišnju ophodnjicu raditi na 450 ha godišnje, to


142
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 53     <-- 53 -->        PDF

po ha dobivamo za uzgojne radove 78.540 dinara, a to je potpuno dosta, jer nas ha
pošumljavanja na povoljnom terenu stoji oko 80.000 dinara u neto iznosu, a na ovoj
površini će se vršiti samo tu i tamo popunjavanje većinom sa sadnicama iz prirodnog
podmlatka. Jedino će se morati paziti na potrebni odnos crnogorice i bjelogorice, ali
za 10 godina opet ponovno dobivamo amortizaciju, jer dolazi do druge sječe. Nakon
pet ophodnjica postignut ćemo sigurno ranije postavljeni odnos između bjelogorice i
crngorice. Uzmimo da smo taj odnos planirali i postigli sa 50 : 50 po površini, a kako
crnogorica prirašćuje sada u nenjegovanim prebornim šumama oko 7,28 m3 po ha, a
bjelogorica oko 6,81 m3 po ha na slabijim tlima gdje ima oko 350 m3 drvne mase na
ha, možemo pretpostaviti da ćemo takav i veći prirast za 50 godina dobiti i u našim
dobro uzgajanim prebornim šumama, pa će on iznositi uz postavljeni omjer najmanje


7.04 m3 po ha.
Budući da ćemo svakih 10 godina sjeći dosadašnji desetgodišnji prirast´,
to jest 46,2 m3 po ha, a priliv će za 10 godina iznositi 2,42 m3 po ha radi potsađivanja,
popunjavanja, izabiranja elitnih stabala o kojima treba voditi računa
tokom gospodarenja, dakle vršenja selekcije stabala, mijenjanja odnosa
crnogorice i bjelogorice u korist crnogorice i drugih uzgojnih radova, povećat
će se drvni fond po ha za 10 godina za 24,2 m3 ili godišnje za 2,42 m3. Priliv
smo izračunali tako, da smo od najmanjeg sadašnjeg prirasta u normalnoj šumi
odbili sadašnji poprečni prirast (704 m3 — 4,62 m3 = 2,42 m3). Ako k prilivu
dodamo još i prirast na priliv poslije druge, treće i četvrte ophodnjice u iznosu
od barem 3%, faktično povećanje drvne mase po ha iznosit će 2,6 m3 godišnje
kroz 50 godina. Sadašnja drvna masa po ha iznosi 220 m3, a da postignemo
drvni fond od 350 m3 po ha, kada bez opasnosti za potrajnost gospodarenja
budemo mogli sjeći godišnji prirast, trebat će da prođe vrijeme od 50 godina,
a prema postavljenom planu također je potrebno 50 godina. Jednim i drugim
načinom dobivamo konačno jednak drvni fond po kvantiteti, ali po kvaliteti
i po vrsti drveta različit, jer će prema odobrenom planu omjer između crnogorice
i bjelogorice ostati po površini isti kao i sada u odnosu 26 : 74 u korist
bjelogorice, a na drugi način omjer će biti po površini i pod bjelogoricom i pod
crnogoricom 50 : 50. Nema sumnje da ćemo uzgojnim radovima u šumi dobiti i
kvalitetniji prirast. Ali najvažnije je to, da će se prema odobrenom planu sjeći


9.161 m3 godišnje, a prema predloženom 20.790 m3, a konačna struktura šume,
i ako se više siječe, bit će daleko kvalitetnija prema predloženom planu nego
prema odobrenom.
Predloženom planu se može prigovoriti to, što je cijelu amortizaciju zadržao
samo za uzgojne radove u istim šumama, dok prema odobrenom planu amortizacija
za 9.161 m3 u iznosu od 15,573.000 dinara može se godišnje upotrijebiti za neke druge
radove (fondove) možda korisnije. I za taj prigovor imamo opravdani odgovor, jer
predlažemo da se siječe godišnje više za 11.629 m3 nego što je prema odobrenom
planu, pa je sigurno da će grana iskorištavanja imati veću dobit, više nego dvostruko,
jer na istom mjestu bude sjekla više nego dvostruku drv. masu. Tik na prvi pogled
izgubljenih 15,573.700 dinara sigurno će vratiti grana iskorištavanja fondovima,
jer će na istom mjestu umjesto 9.161 m3 sjeći 20.790 m3, pa će svakako sniziti po
jedinici proizvoda troškove izrade, a pogotovo troškove izvoza.


Postoji mogućnost i ta, da se od ophodnjice do ophodnjice neće po ha potrošiti


78.540 dinara za uzgojne radove, a pogotovo se to neće potrošiti nakon druge, treće i
četvrte ophodnjice u prebornim šumama crnogorice i bjelogorice, ali zato će se vjerojatno
više potrošiti u prebornim šumama bjelogorice, pa će biti potrebno prebacivanje
sredstava iz jednih šuma, a i šumarija, na druge šume, odnosno šumarije.
b) Preborne šume bjelogorice. Na oko 1.983 ha imamo prebornu
šumu bukve sa hrastom kitnjakom, cerom i grabom, i na oko 600 ha prebornu bukovu
šumu. Na ponekim mjestima javlja se kesten, gorski javor i javor mliječ, a u
Samoborskom gorju i javor gluhać. U nižoj etaži pored graba dolazi i klen. U tim
šumama ima i divljih voćaka, a osobito ima dosta divlje trešnje, ponešto breze, uz
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 54     <-- 54 -->        PDF

potoke dolazi joha. Vrlo često su te šume izmiješane sa jednodobnim sastojinama
tako da ih je teško razlučiti, jer zapravo neke od njih nisu niti jedno niti drugo.
Obrast i drvna masa jako, a često puta se i naglo mijenja od odsjeka do odsjeka, a
isto tako i prirast. Dok preborne šume opisane pod a) imaju veću masu po ha od
220 m8 a prema tome i veći godišnji prirast od 4,62 m3 po ha, ove imaju i manji
obrast i manju drvnu masu po ha. Zato će se kod izmjene plana morati voditi računa
ne samo o svakom odjelu, nego zapravo o svakome odsjeku kako u prebornim šumama
opisanim pod a), tako i u prebornim šumama opisanim pod b). Uglavnome
predlažemo da se siječe jednogodišnji prirast u prebornim šumama na površini od
708,3 ha provodeći na taj način desetgodišnju ophodnjicu. Dakako da će u ovim
šumama uzgojni radovi biti teži i skuplji nego u šumama opisanim pod a).


Najprije trebamo razmotriti bukove preborne šume kojh imamo oko 600
ha. Na većoj površini moći će se sijati jela, pa će se radi toga morati potražiti
i prirediti pogodna mjesta za sjetvu jele, a nakon sječe moći će se mlade, po
prilici petgodišnje, a i starije, biljke jele sa busenom ravnomjerno rasaditi po
šumi. Na većim plješinama treba potsađivati druge vrste četinjara (obični i
crni bor na slabijim tlima, a na svježim i dubljim borovac, ariš i smrču). Trebalo
bi odmah početi sa potsijavanjem jelovog sjemena na pogodnim mjestima
tako da biljke jele još prije sječe budu dobro razvijene, pa ćemo se na taj način
riješiti posla da mlade biljke stalno branimo od korova, ako ih sijemo nakon
sječe u prvoj ophodnjici. U koliko budemo sadili u šumi biljke iz rasadnika,
moramo paziti da te biljke budu dobro razvijene, da se budu mogle čim prije
u šumi izvući iz korova. Osobito će biti važno da vršimo njegu mladika između
prve dvije ophodnjice, a što dalje budemo radili na tim površinama, bit će nam
lakše. I tu možemo postaviti omjer smjese bjelogorice i crnogorice 50 : 50. U
tim šumama ćemo sjeći svakih 10 godina na istih 60 ha 2.772 m3, a ne 1.200 m3
kako je planom predviđeno. U koliko se u tim šumama bude manje sjeklo, utoliko
će se u šumama opisanim pod a) sjeći više. Dobivena amortizacija 4,712.400
dinara ili po ha 78.540 dinara mora biti dovoljna za sadnju i njegu četinjara
kroz Kl godina do slijedeće sječe, barem polovina zemljišta će se prirodno zasijati
bukvom, a ostalu polovinu zasadit ćemo sa četinjarima i to većinom sjetvom
dobrog jelovog sjemena kojeg po našem iskustvu treba oko 10 kg po ha.


Najteže će se provoditi oćetinjavanje u mješovitim prebornim šumama
listača, jer tu dolaze do izražaja vrlo različite vrste tla po svojoj strukturi, po
sastavu tla, dubini tla, vlažnosti, homogenosti, raznim inklinacijama, visinama
itd., pa će se tu morati saditi vrlo različiti četinjari. U tim šumama vrlo malo
će doći u obzir sjetva jele, jer će se morati uglavnom izvršavati očetinjavanjo
sa dobrim sadnicama crnog i običnog bora, borovca, smrče, ariša, duglazije,
goleme tuje i Lavsonovog pačempresa. No pored vrsta četinjara koji će se unositi
u te šume, morat će se ustanoviti i budući odnos postojećih listača međusbono
koje dolaze po prirodi u tim šumama. To će biti posao stručnjaka koji će
se za svaki odsjek posebno morati prostudirati i tačno prema prirodnim elementima
i našim potrebama odrediti. Za sada smatramo da i na tih 1.983 ha
treba postaviti odnos listača i četinjara u omjeru 50 : 50 po površini. U koliko
amortizacija po ha od 78.540 dinara za uzgojne radove kroz 10 godina u tim
šumama ne bi bila dovoljna, trebala bi se pokriti iz amortizacije iz mješovitih
prebornih šuma bjelogorice i crnogorice, jer se tamo sigurno neće trebati sva
utrošiti. Dakako da i u ovim šumama, kao i u ostalim prebornim šumama Šumskog
gospodarstva Zagreb, treba provoditi desetgodišnju ophodnjicu i raditi
svake godine na novih 198 ha. Ukupna amortizacija u ovim šumama iznosit će


144
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 55     <-- 55 -->        PDF

15,551.600 dinara godišnje, jer će se sjeći na novih 198 ha 9.148 m3 svake godine,
a ne 4.054 m:! kako je po planu odobreno.
Tabela »Prirast i etati« sastavljena prema odobrenom planu promijenila
bi se, u koliko bi se prihvatio ovdje predloženi plan, u tabelu:


VrstaTečajni
drveta
godišnji prirast G o d i š n j
1964.
i eta t1970.
z a god. :
1980.
m3 m3
1 2 3 4 5
Hrast 3.403 3.403 3.403 3.403
Bukva 18.704 18.704 18.704 18.704
OTL 1.676 1.676 1.676 1.676
Cetinjari
Ukupno:
8.929
32.712
8.929
32.712
8.929
32.712
8.929
32.712


Svakako da će se poslije 1980. godine morati povećati sječa listača da se
omogući bolji razvoj četinjara ,a možda će to biti potrebno učiniti još i prije.


Konačno stanje sadašnjih prebornih šuma Šumskog gospodarstva Zagreb
prema odobrenom planu i prema predloženom planu nakon 50 godina, prikazuje
približno donja tabela.


Tečajni godišnji prirast Drvna masa
m3 m3 ha
Prema Prema Prema Prema Prema Prema
Vrsta odobrenom predloženom odobrenom predloženom odobrenom predlož.
planu planu planu planu planu planu


drveta
1


2 3 4 5 6 7


Hrast 5.105 348.600 996
Bukva 28.056 24.539 1,381.100 1,239.350 3.946 3.541
OTL 2.514´ 104.650 299
Cetinjari 13.410 25.788 644.700 1,239.700 1.842 3.542
UKUPNO: 49.085 50.325 2,479.050 2,479.050 7.083 7.083


Predloženim planom već sada sjekli bi više nego dvostruko u prebornim
šumama, a konačno bi dobili daleko kvalitetniju drvnu masu nego što ćemo je
dobiti odobrenim planom. Možda se predloženom planu može prigovoriti što
nije uzet povoljniji omjer po površini između četinjara i listača u korist četinjara,
recimo 60:40, ali to ostavljamo za diskusiju nakon detaljnog i terenskog
ispitivanja. Taj se omjer lako može provesti u prebornim šumama crnogorice
i bjelogorice uz malo veće uzgojne zahvate, ali u prebornim šumama
čistih listača povoljniji omjer za četinjare možda bi bio čak i nerentabilan.
Uostalom, nakon detaljnije analize po odjelima i odsjecima moći će se donijeti
i pravilniji zaključci.


2. J e d n od obne visoke šume. Sve te šume su vrlo različite i po
starosti i po vrsti drveća. One zauzimaju površinu na 29.616 ha sa drvnom
masom od 3,893.454 m3. Tečajni godišnji prirast iznosi 118.211 m3, a poprečni
godišnji prirast 70.022 m3. Za sve ove šume ne mogu se dati neke općenite zajednički
smjernice, pa se svaka šuma mora posebno razmatrati. Jedan dio tih
šuma nalazi se na brežuljcima i u prigorju, a drugi u nizini najviše uz rijeku
Savu i uz njezine pritoke. Kako nas u ovome prikazu zanimaju najviše četi


ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 56     <-- 56 -->        PDF

nj ari i tlo na kome oni mogu dobro uspijevati i dati veće prihode nego listače,


ovdje ćemo razmotriti mogućnost uzgoja četinjara na tlu koje je već obraslo sa


četinjarima i na tlu koje je obraslo sa bukvom, odnosno pokušat ćemo dati


neke općenite smjernice za rad u jednodobnim šumama četinjara i u jednodob


nim bukovim šumama, a ukratko ćemo se osvrnuti i na hrastove sastojine.


a) Jednodobne šume četinjara. To su većinom čiste jelove i


u manjem dijelu čiste šume smrče, a u najmanjem dijelu mješovite šume jele


i smrče. U starijim mješovitim šumama jele i smrče dolazi dobar jelov podrnla


dak, dok ga u čistim jelovim šumama nema. Par hektara imamo i jednodobne


šume borovca, zatim vrlo mladih šuma ariša, smrče, crnog i običnog bora, nešto


duglazije, pa čak i goleme tuje, ali sve su to zapravo vrlo mlade šumske kul


ture.


Sadašnje stanje jednodobnih šuma četinjara prikazat ćemo po površini i
dobnim razredima.


Dobni razredi
Vrsta 1—20 21—40 41—60 61—80 80 i više
drveća god. god. god. god. god. Ukupno


1 2 3 4 5 6 7


Četinjari 407 m* 24.481 m3 31.757 m3 20.249 m3 16.435 m3 93.329 m3
100 ha 384 ha 174 ha 75 ha 75 ha 808 ha
mVha 4,07 64 183 270 219 116


Primjećujemo da je drvna masa vrlo malena po ha. Ovakve sastojine daju
mali prihod, pa smatramo da ih ne smijemo podržavati, već se moraju čim
prije zamijeniti sa novim sastojinama. Međutim planom je predviđeno da se
ove sastojine ovakve i dalje podržavaju, jer se u njima siječe samo jednogodišnji
poprečni prirast, pa će tek za 80 godina biti izmijenjene. Radi boljeg
razumijevanja prikazat ćemo u tim šumama prirast i određene etate za sječu.


Ukupni godišnji Etati u m3 za god.
prirast m3 1964. s ´. 1970. 1980.
Po-- Pret- Ukup- Pret- Ukup- Pret- UkupTečajni
prečni Glavni hodni no Glavni hodni no Glavni hodni no


4806 2350 1394 632 2026 1547 749 2296 1261 777 2038


Poprečni godišnji prirast po ha iznosi 2,91 m3, a drvna masa 116 m3. To je
vrlo malo za područje na kome se te šume nalaze, pa zato predlažemo da se do
1970. godine izmijene stariji dobni razredi cd 80 godina koji zauzimaju 75 ha,
to jest da godišnje siječemo čistom sječom 12,5 ha do 1970. godine. Između
1970. i 1980. godine trebalo bi posjeći niži dobni razred koji ima također 75 ha.
Ako bi se tako postupilo, onda bi etati bili ovakvi:


1964. god. ´ 1970. god. 1980. god.
Glavni Prethodni Ukupno Glavni Prethodni Ukupno Glavni Prethodni Ukupno


33333:ia33


m m m m m m m m m


2773 632 3405 2243 749 2992 2018 777 2795


Poslije 1980 .godine redovito bi se u tim šumama gospodarilo sa ophodnjom koja
bi najbolje odgovarala u tome vremenu. Ovdje je etat za 1980. god. izračunat kao da
će ophodnja trajati 80 godina. Budući da u tim šumama nema podmlatka, ili ga ima


146


V
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 57     <-- 57 -->        PDF

vrlo malo, morat će se izvršiti pošumljavanje sadnjom dobro razvijenih sadnica četinjara.
Amortizacija za uzgojne radove iznosi 5,788.500 dinara godišnje ili po ha


463.080 dinara. Ostat će još dosta novaca nakon pošumljavanja za njegu mladika, pa
je s time osigurana buduća daleko kvalitetnija sastojina, jer imamo mogućnosti da
je dobro i stručno uzgojimo. Nema sumnje da će i u tim šumama grana iskorištavanja
uz ovakvu sječu mnogo bolje proći nego uz predloženu. Od 1970. do 1980. god.
sjeći ćemo svake godine 7,5 ha. Amortizacija za uzgojne radove tada će iznositi u tim
šumama 5,086.400 dinara ili po ha 678.176 dinara. Dakako da se od te dobivene amortizacije
mora osigurati i potrebna svota za njegu i uzgoj mlađih dobnih razreda ovih
šuma.
b) Jednodobne visoke bukove sastojine. Ove šume se nalaze
po prigorju, a ima ih osobito vrlo dobrih i u planinskom području Zagrebačke
gore i Žumberka. Cesto su se izmiješale sa prebornim bukovim i prebornim
bukovim i jelovim šumama. One zauzimaju površinu na 8.518 ha sa drvnom
masom od 1,359.619 m3. Ukupni godišnji -tečajni prirast iznosi 35.972 m3,
a poprečni godišnji ukupni prirast iznosi 22.724 m3 ili po ha 2,67 yn3. Poprečna
drvna masa po ha iznosi 160 m3. Prema planu se u tim šumama siječe 34.652 m3
godišnje.


I tu gospodarske osnove predviđaju više ili manje obnovu ovih šuma opreznom
sječom kroz dugi niz godina, dakle više prirodnim putem nego jačim
stručnim zahvatima. Starijih sastojina od 80 godina (čak i do 120 godina) ima
na 3.006 sa 757.913 m3. Poprečna drvna masa po ha iznosi 252 m3. Smatramo da
nema baš nikakvog razloga da se ovakve sastojine dalje podržavaju. Ako u
tim sastojinama nema dovoljno podmlatka, onda- je situacija još povoljnija za
unošenje četinjara. Bez obzira na buduće etate treba odmah zatražiti za ove
sastojine izmjenu gospodarske osnove, pa ih po mogućnosti čim prije posjeći,
a najkasnije za 10 godina. Ako bi se to prihvatilo, onda bi godišnje u tim sastojinama
sjekli 75.791 m3 dovršnom sječom na 300 ha. Amortizacija za uzgoj
šuma iznosi 128,844.700 dinara godišnje ili po posječenom ha 428.208 dinara.
Polovina te površine je podmlađena sa bukovim podmlatkom, a drugu polovinu
trebali bi pošumiti sa crnogoricom sa troškom za 150 ha od 15,000.000 dinara ili
po ha 100.000 dinara u neto iznosu. Ostaje još dovoljno novca za njegu mladika
i prorede u mlađim dobnim razredima kao i za osiguravanje pravilnog razvitka
posađenih četinjara. Na taj način do 1975. godine dobili bi novih šumskih kultura
četinjara 1.503 ha. Smatramo da uz dobru njegu šuma četinjara za 50 godina
možemo postići poprečni dobni prirast od 7,28 m3/ha ,jer je to prirast u
našim crnogoričnim šumama koje nisu bile dovoljno stručno njegovane u mladosti.


Kod ovakve sječe treba osobito voditi računa o podmlatku. Svakako da
treba paziti na prirodni podmladak gdje ga ima, a gdje ga nema, treba unositi
četinjare. Na ovome zemljištu u prvom redu dolazi u obzir sjetva jelovog sjemena
na nekih 800 ha koji će se sjeći posljednjih godina, a na ostalih 700 ha
treba odmah izvršiti pošumljavanje poslije sječe sa sadnicama smrče, borovca,
ariša, Lavsonovog pačempresa, na slabijim tlima sa običnim i crnim borom, a
u uvalama i svježim tlima sa japanskom kriptomerijom i golemom tujom.
Svake godine bezuvjetno se mora ustanoviti koncem kolovoza postotak uspjelog
pošumljivanja i u slučaju neuspjelog pošumljavanja treba praznine popuniti
u jesen ili u proljeću slijedeće godine. U slučaju neuspjelog pošumljavanja
jedne godine, treba ga obnoviti, a daljnju sječu zabraniti gdje nema prirodnog
podmlatka sve dotle dok ne uspije pošumljavanje na posječenoj površini. U


147
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 58     <-- 58 -->        PDF

jednodobnim najmlađim bukovim sastojinama trebalo bi pojačati njegu mladilvi,
a na pogodnim mjestima posaditi sa busenom desetak jelovih stablašica
po ha visine do 1 m koje bi poslužile kao budući sjemenjaci, pa u doba sječe
ne bi trebali sijati jelovo sjeme, kao što ga sada sijemo, jer bi se jela i sama
zasijala prirodno. Presađena jela, visine 6 m, u rijedak sklop jasenovih letvenjaka
rodila je odmah druge godine poslije presadnje, a i dalje rodi svake
druge godine sa dobrim sjemenom. Ovaj pokus bi trebalo obnoviti i tako dokazati
njegovu ispravnost. (Na Sljemenu je pred par godina presađeno nekoliko
komada koji dobro uspijevaju i rode s dobrim sjemenom svake druge godine.)


Radi boljeg razumijevanja prikazat ćemo u tabeli sadašnje dobne razrede
visokih bukovih sastojina Šumskog gsopodarstva Zagreb.


Dobni razredi
Bukva 1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 101—120 120
god. god. god. god. god. god. i više Ukupno
1 23456789


m3 9.801 135.244 153.707 302.954 571.311 167.293 19.309 1,359.619
ha 1.178 2.218 917 1.199 2.282 662 62 8.518
m3/ha 8,32 61 168 253 250 253 311 160


Od 1975. godine do 1980. godine trebalo bi čistom sječom posjeći sadašnji dobni
razred od 61—80 god. koji će u to doba imati po ha 280 m3, a na 1.199 ha 335.720 m3.
Godišnje bi se sjeklo 240 ha ili 67.200 m3. Amortizacija za uzgoj šuma iznosila bi
114,240.000 dinara ili po posječenom ha 476.000 dinara, dakle dosta za. sadnju i uzgoj
četinjara barem na polovici površine i za uzgoj mlađih dobnih razreda. Poslije 1980.
godine ne bi imali starijih bukovih visokih sastojina od 80 godina, a sadašnja površina
visokih sastojina smanjila bi se za 2.103 ha na kojima bi rasli četinjari stari od
1—16 godina. Smatramo da ophodnja za visoke bukove šume ne bi trebala biti veća
od 80 godina na prvorazrednom tlu, pa bi sa tim šumama od 1980 .godine trebalo tako
gospodariti s time da se po mogućnosti barem na polovinu površine koja je pod bukvom,
unesu četinjari, a možda po potrebi i mogućnosti i na većoj površini. Slijedeća
tabela nam pokazuje odobreni plan siječa od 1964. do 1980. god. u bukovim visokim
sastojinama.


Ukupni godišnji Godišnji etat u m3 za godinu
prirast m3 ´ 1964. 1970. 1980.
Te- Po- Pret- Ukup- Pret- Ukup- Pretčajni
prečni Glavni hodni no Glavni hodni no Glavni hodni Ukupno
12 34 5 678P10 11


35.972 22.723. :27.160 7.492 34.652 28.954 7.901 36.855 34.092 8.838 42.930
Ako se plan izmijeni, onda bi etati kod sadašnjeg tečajnog i poprečnog godišnjeg
prirasta bili prikazani do 1980. godine u ovoj tabeli:


Godišnji etat u m!1 za godinu
1964—1969 1970—1974. 1975—1980
PretPret-
PretGlavni
hodni Ukupno Glavni hodni Ukupno Glavni hodni Ukupno


75.791 7492 83.283 76.591 7.901 84.492 67.200 8.338 76.038
Prema odobrenom planu amortizacija za uzgoj šuma iznosi u 1964. godini
za jednodobne visoke bukove šume 58,908.400 dinara, prema predloženom
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 59     <-- 59 -->        PDF

planu 141,581.100 dinara, dakle više za 82,672.700 dinara, jer bi više sjekli u
visokim bukovim šumama 48.631 m3.


Na izloženi način do 1980. godine od 4.205 ha čistih visokih bukovih šuma
koje su u tome priodu zrele za sječu, bila bi izvršena konverzija na 2.103 ha na
kojima bi bile podignute kulture četinjara, a na 2.102 ha ostale bi visoke bukove
šume. Ostalih 4.313 ha bukovih šuma, sada mlađih od 60 godina, došle bi
na red za konverziju poslije 1980. godine.


c). Jednodobne hrastove sastojine. Ove šume bi mogli zapravo
podijeliti u dvije grupe i to u jednodobne šume hrasta kitnjaka i u jednodobne
šume hrasta lužnjaka. Jedne i druge zauzimaju povrišnu na 13.113 ha
s ukupnom drvnom masom od 1,832.568 ha, sa godišnjim tečajnim prirastom
od 50.489 m3 i poprečnim godišnjim prirastom od 27.238 m3 ili po ha poprečni
prirast iznosi 2,08 m3, a drvna masa 140 m3. Obzirom da je hrastovo drvo naše
najvrednije drvo, smatramo da i dalje treba hrastike uzgajati, pa makar njihova
ophodnja trajala i više od 120 godina. Jedino na vrlo niskim terenima,
zapravo na tlima topole i vrbe, a gdje smo ranije »forsirali« hrast lužnjak, trebat
će ta staništa, ako na njima uzgajanje hrasta nije rentabilno, pretvoriti u
staništa uzgoja rentabilnijih mekih listača, ali to je opet posebna problematika.
Pa ipak i u nizinama, gdje se svuda za lokalnu upotrebu traže čitnjari, trebalo
bi i o tome povesti računa i na jednom dijelu hrastovih staništa treba podignuti
kulture običnog bora i borovca. Mišljenja smo da se od 13.000 ha lako
može naći 1000 ha na kojima će dobro uspijevati obični bor i borovac koji će
prirašćivati po ha barem 7 m3 godišnje, a vjerojatno i više.


3. P a n j a č e (niske šume) i šikare. Ove šume zapremaju 4.027 ha sa
drvnom masom 200.666 m3 ili po ha dolazi 50 m3. Tečajni prirast iznosi 9.172
m3 godišnje, a poprečni 7.000 m3 ili po ha poprečni prirast iznosi godišnje
1,7 m´s. Od navedene površine smatramo da je barem polovica zemljišta sposobna
za četinjare. Međutim krčenje tog zemljišta pa uzgajanje četinjara za
sada u gospodarstvu ne dolazi u obzir, jer prihodi ne pokrivaju rashode. No u
koliko bi gospodarstvo dobilo povoljne kredite, moglo bi se prići osnivanju
plantaža četinjara, intenzivnih kultura ili šumskih kultura. Svakako da bi se
trebalo izraditi tačne troškovnike za sva tri načina uzgajanja četinjara, pa pristupiti
onome načinu koji bude najrentabilniji.
4. Plantaže i intenzivne kulture. Šumsko gospodarstvo do
sada ima 114 ha plantaža topola, 7 ha plantaža platana i 17 ha plantaža četinjara.
Ukupna površina pod plantažama iznosi 138 ha. Sve su te plantaže stare
jednu do pet godina.
Rek a pitulacija . Ako se usporedi odobreni plan sa predloženim pla


nom, onda bi razlike za 1964. god. bile vidljive iz ovih podataka:
Sječa po odobrenom planu:
u prebornim šumama . 14.415 m3
u šumama četinjara 2.026 m3
u jednodobnim visokim bukovim šumama 34.652 m3
Ukupno: 51.093 m3


s
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Sječa po predloženom planu:


u prebornim šumama 32.712 m3


u šumama četinjara 3.405 m3


u jednodobnim visokim bukovim šumama 83.283 m3


Ukupno: 119.400 m3


Više bi se sjeklo po predloženom planu nego po odobrenom za 68.307 m3, a
to znači da bi se bruto produkt povisio prema dosadašnjim cijenama za
409,842.000 dinara.


Amortizacija za uzgoj šuma po odobrenom planu u navedenim šumama
iznosi 86,858.000 dinara, a po predloženom 202,980.000 dinara ili za 116,121.900
dinara više.


Prema odobrenom planu podižemo oko 100 ha šumskih kultura četinjara
godišnje, a prema predloženom će biti potrebno u 1964. god. pošumiti sa ćctinjarima:


u prebornim šumama crnogorice i bjelogorice 225 ha


u prebornim šumama bjelogorice 99 ha


na sječinama jednodobnih šuma četinjara 12,5 ha


na sječinama visokih bukovih šuma 150 ha


Ukupno: 486,5 ha


Ako se od 486,5 ha oduzme površina koja će se više manje pošumiti sa četinjarima
prirodnim putem u prebornim šumama bjelogorice i crnogorice, a
koja iznosi 225 ha, onda ostaje za pošumljavanje četinjarima 261,5 ha. K tome
treba dodati još planiranih 100 ha po odobrenom planu, pa bi trebalo u 1964.
god. podignuti 362 ha šumskih kultura četinjara. Hektar podignutih šumskih
kultura četinjara stoji nas u neto iznosu 80.000 do 100.000 dinara ili u bruto
iznosu 200.000 dinara, a 362 ha stajat će 72,400.000 dinara u bruto iznosu. Višak
amortizacije prema predloženom planu iznosi 116,121.100 dinara, a ukupna
amortizacija za uzgoj šuma iznosi za navedene šume u ovome prikazu
202,980.000 dinara. Za njegu mladika, čišćenje, eventualni gubitak u proredama
i za još neke nepredviđene rashode iz uzgoja šuma ostaje još za navedene
šume u ovome prikazu 130,580.000 dinara, pa u koliko se ta svota ne potroši za
uzgojne radove u navedenim šumama, može se još upotrijebiti za podizanje
kultura četinjara u degradiranim niskim šumama i šikarama, ali i bez toga bi
Šumsko gospodarstvo Zagreb prema predloženom planu svake godine imalo
više 587 ha mladih šuma četinjara, tako da bi 1980. godine bilo pod mladim
četinjarima 9.392 ha. K tome treba pribrojiti površinu sadašnjih jednodobnih
šuma četinjara od 1—6. dobnog razreda, a koja iznosi 658 ha, pa bi prema tome
1980. Šumsko gospodarstvo Zagreb imalo 10.050 ha šuma četinjara ili 25%
obrasle šumske površine s najmanjim jednogodišnjim prirastom od 73.164 m3.
Prema izloženom razlika između sadašnjeg jednogodišnjeg prirasta četinjara i
budućeg prirasta u 1980. godini iznosi 61.604 m3.


Zaključak . Zemljište obraslo sa šumom, s kojim raspolaže Šumsko
gospodarstvo Zagreb ,iznosi 40.864 ha, a od toga zemljišta pod četinjarima je
u prebornim šumama 1.842 ha, visokih jednodobnih šuma četinjara ima 808 ha,
podignutih kultura četinjara u šikarama ima 50 ha i plantaža četinjara ima
17 ha. Prema tome četinjari zauzimaju samo 2.717 ha ili 6,65% obraslog šumskog
zemljišta iako bi mogli uspijevati na mnogo većoj površini. Od sveukupne


150
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 61     <-- 61 -->        PDF

površine cetinjari bi mogli zauzeti više nego jednu četvrtinu površine, odnorno
najmanje na četiri puta većoj površini mogli bi uzgajati cetinjare nego što ih
sada uzgajamo. Na 2.717 ha sada ima ukupne drvne mase 498.492 m3 ili po ha
prosječno 183 m3, a to je vrlo malo, pa nije niti čudo da je i prirast vrlo malen
po ha u iznosu od 4,25 m3. Sveukupni prirast četinjara iznosi godišnje 11.560
m3, a to je tek nešto više nego jedna petina potrebnog crnogoričnog drva što
ga godišnje treba samo tvornica celuloze u Zagrebu, odnosno godišnji prirast
crnogoričnog drveta na području Šumskog gospodarstva Zagreb iznosi 21% od
godišnje potrošnje samo tvornice celuloze i papira u Zagrebu.


Kod svih uzgojnih radova na našem području od prvog do najstarijeg, odnosno
najdebljeg dobnog razreda, treba primijeniti normale dr Dušana Klepca
gdje je god to moguće, a gdje nije, radi devastirane šume ili šumskog zemljišta´;
treba gospodariti tako da se te normale čim prije postignu, a to ćemo postići
odabiranjem ili selekcijom stabala o kojima stalno treba voditi računa do njihove
sječive zrelosti, vršenjem konverzije sastojina, pravilnim i pravovremenim
proredama i ostalim uzgojnim radovima.


LITERATURA
Dr Dušan KLEPAC: Novi sistem uređivanja prebornih šuma
Dr Dušan KLEPAC: Rast i prirast
Gospodarske osnove Šumskog gospodarstva Zagreb