DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 19     <-- 19 -->        PDF

SJEVEROZAPADNA GRANICA DANAŠNJE RASPROSTRANJENOSTI
HRAStTA SLADUNA


(Quercus conferta Kit.)


Prof, dr P. FUKAREK


Proučavajući literaturu i prikupljajući materijal za temeljitije upoznavanje
svojstava hrastova koji rastu u Bosni i Hercegovini i susjednim predjelima,
naišli smo na vanredno interesantne podatke o hrastu sladunu (ili hrastu
rudelju — kako ga zovu u Hercegovini) pa smo njega uzeli kao prvu vrstu
kojoj smo detaljnije proučili geografsku rasprostranjenost i raspone taksonomske
i ekološke varijabilnosti.


Iz literature smo mogli utvrditi da je rasprostranjenost hrasta sladuna, a
uz to i širina raspona pojedinih formi i varijeteta osobito dobro proučena za
područje Rumunije (C. C. G e o r g e s c u i dr., 1943.), Bugarske (B. S t e f an
o v, 1943.) i južne Italije (F. C a 1 đ a r t, 1935.), dok za ostale predjele, naročito
za predjele Slavonije, Bosne, Hercegovine i Dalmacije imamo prilično
obilje podataka, ali ovi podaci najčešće nisu potpnuo provjereni niti sistematski
sređeni. Zbog toga smo ovom prilikom uzeli da razmatramo ono pitanje
koje do sada u dendrološkoj literaturi nije bilo dovoljno jasno utvrđeno, a to
je pitanje sjeverozapadne granice (recentne) rasprostranjenosti.1


U botaničkoj i šumarskoj literaturi hrast sladun označuje se vrlo različitim
nazivima. U raznim djelima nalazimo ga navedenog uglavnom sa tri različita
naziva, najčešće kao Q. conferta Kitaibe l (1814.), ali i u novije vrijeme
kao Q. frainetto Tenor e (1813.), odnosno katkad i kao Q. hungarica Huben
y (1830.). Osim toga, u starijoj i novijoj literaturi uz njega se pripisuju brojni
sinonimi: Q. appenina Lamk.; Q. strigosa Wierzb.; Q. toza var. rumelica
G r i s e b. (i var. apennina Griseb.); Q. aesculus H e u f f e 1; Q. pyrenaica


K. Koch; Q. rumelica Griseb.; Q. spectabilis Kit.; Q. slavonica Borb.;
Q. byzantina Borb.; Q. Tozza ssp. conferta Maire et Petitmengin i
drugi. O tome, kao i o nizu drugih pitanja savremene dendrološke terminologije
pripremili smo jedan poseban referat, pa se ovdje nećemo upuštati u razmatranje
naučnih prioriteta pojedinih naziva.
SLADUN U SLAVONIJI


Interesantno je i to da je sladun kao posebna vrsta hrastova na Balkanskom
poluotoku prvi put otkriven na padinama slavonskih planina Krndije i


1 Kao što je poznato, sladun sa svojim arealom rasprostranjenosti prelazi na
zapadu i na Apeninsko poluostrvo, gdje se u Apuliji — na poluotoku Garganu i u
Kalabriji — nalaze lokaliteti sa kojih su njegovi primjerci poslužili botaničaru
P, Tenore-u kao podloga za naučni opis. Stariji podaci (Wenzig, 1886.) govore


o njegovim nalazištima i na otoku Sardiniji.
109
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Papuka. Tu »u Požeškoj dolini oko Kutjeva, "Gradišta, Kule i Poreča« (prema
D H i r c - u, 1908.) pronašao ga je 1808. godine botaničar P. Kitaibel i u
prvom opisu dao mu naučno ime Quercus conferta. Ovaj naziv izabrao je zbog
toga što su u hrasta sladuna listovi na vrhu izbojka i sami žirovi skupljeni —
zbijeni (confertus — gusto zbijen, skupljen). Kao narodni naziv ovog drveta


P. Kitaibe l zabilježio je naziv »Kittnyak«, što ne odgovara terminologiji
koja je danas u upotrebi.
Kasnije je ovaj hrast nađen i u Sremu pa su botaničari J. C. Schlosse r
i Lj. Vukotinovi ć (1876.) mogli napisati o njegovoj rasprostranjenosti u
tadašnjoj Hrvatskoj, »Slav. Poreč, Kula, Kutjevo, Gradišće, Sriem«.


Nalazišta »ovog osobitog hrasta« posjetio je 1894. godine i botaničar D.
Hir e (1908.) i o njima kaže slijedeće: »Sladun se stere na gori Krndiji od
Gradišta (220 m nad. visine) do Begteža (179 m) kod Kutjeva, od Kule (163 m)
i Poreča (165 m) do Čaglina i Latinovaca, gdje druguje sa Q. pedunculated, Q.
sessijlora i Q. Austriaca, a ima ga i u šumi Gredeniku (269 m)«.2


Prema usmenom saopštenju ing. P. Dragišić-a , danas se hrast sladun
može naći u šumama na južnim padinama Krndije iznad Kutjeva i nešto manje


SI. 1. Sastojine hrasta sladuna (Quercetum confertae hercegovinicum Ćir. et Fuk.)
uz obale Jablaničkog jezera (Orig.)


2 D. Hired , c.) navodi i nekoliko nevjerovatnih (prirodnih?) nalazišta hrasta
sladuna u Hrvatskoj ,i to da »raste u Turopoljskom lugu (Wormastini)« ..., pa zatim


i: »sladuna kažu da ima i oko Bjelovara (Severin), gdje ga zovu rudljika i rudljikovac,
ima ga oko Grubišnog polja, gdje je poznat kao sladunac, oko Koprivnice, gdje
je također poznat kao sladun, zovu mu žir pisanec«. Ovi podaci temelje se svakako
na povezivanju (sličnosti) narodnih naziva za hrastove koji imaju sladak žir kao
sladun ili koje narod zove slično kao i sladun u Hercegovini.
110
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 21     <-- 21 -->        PDF

na padinama Papuka kod Velike. »Na Krndiji ne prelazi vododelnicu spram
Papuka, a silazi do blizu Đakova.« Ima ga nešto i na Dilj-gori, ali tu raste samo
na laporcima.


SLADUN U SREMU I VOJVODINI


U Sremu je sladun vrlo česta i obična vrsta, koja tu raste na tlu gajnjača,
dok je, navodno, nema na tlu černozjoma.


Prve podatke o sladunu u sremskim šumama imamo već iz druge polovine
prošlog stoljeća. Tako »madžarski hrast« navodi L. Zorkocz i (1896.) »prema
Rumy-u u Sremu. Borbä s ga je našao u čibskoj šumi«, Cib, odnosno
Čelarevo nalazi se u Bačkoj. Šumar T. Blattny (1913.), prema Slavnić-u
(1953), navodi ga »još i za Vrdnik i Ilok u Sremu i za prostor između Moriša,
Begeja i Tamiša u Banatu.« 2. Slavni ć (1953.) proširuje ova nalazišta u
bačkom Podunavlju i u sremskoj Posavini i dopunjuje njihov spisak slijedećim


podacima: »Karakuša I i II naročito kod mjesta zvanog*»Turska Bara«; šuma
Vučkovac, šumska uprava Kupinovo; šuma Spomenik, šuma Revir i šuma Matijevica
I i II«. To se odnosi na Srem, dok u Bačkoj raste na mjestima: »Čelarevo
i Bukinjska šuma u šumskoj upravi Bačka Palanka; šuma Kozara u šumskoj
upravi Bezdan«.


Iako sladun nosi i naziv »madžarski hrast«, njega od prirode nema u današnjoj
Madžarskoj, izuzev jednog jedinog »vjerovatnog« nalazišta u području
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 22     <-- 22 -->        PDF

madžarskog sredogorja, koje navode madžarski botaničari S. Javork a


R. So o (1951.) kao »Bükk: Kacsfürdö ovdje vjerovatno autohton, Budai-hegy:
Kamaraerdö«. Na ovom posljednjem lokalitetu u šumi Kamara blizu Budimpešte
nađen je i križanac sladuna i medunca (»Frainetto X pubescens (Szichenyana
Borb.)«), pa će to i biti razlog da su autori pretpostavili da na tom mjestu
gdje je križanac rastu spontano i njegovi roditelji.
Povezujući svoj široki areal rasprostranjenosti u rumunjskom Banatu,
hrast sladun se javlja i s ovu stranu rumunjske granice, na Vršačkim planinama,
gdje je obično i često drvo u šumama.


SLADUN U BOSNI


U sjeveroistočnoj Bosni, prema istraživanju M. G 1 i š i ć -a (1956.), hrast
sladun je rasprostranjen na širokom prostoru sjeverozapadnih, sjevernih i južnih
padina planine Majevice (na zapadu do blizu Gradačca i oko Brčkog),
zatim uz rijeku Drinu i oko utoka Drinjače kod Bratunca. Od ranije poznata su
njegova nalazišta južnije, oko rijeke Drine kod Višegrada (i oko rijeke Rzava),
Goražda, Ustiprače i Foče (i oko rijeke Čehotine), zatim oko Uvea, te oko Rudog
i Priboja na rijeci Limu.


Postoje i dva netačna podatka o nalazu hrasta sladuna u Bosni. Ove podatke
zabilježio je i botaničar G. Beck-Mannagett a (1907.) »prema


Miklau-u kod M a 1 y - a«, i to »kod Hana Buloga kod Sarajeva i kod Ključa
«. Za ova nalazišta ne postoji vjerodostojna herbarska dokumentacija u
zbirci zemaljskog muzeja u Sargjevyj´ a naša pretraživanja ovih predjela nisu
dala pozitivne rezultate.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Na istok dalje bosanska nalazišta povezuju se sa srbijanskim (šumadijskim
i sandžačkim). O njima govore vrlo brojni ^odaci koje nalazimo u radovima
botaničara, dendrologa i fitocenoioga koji intenzivno proučavaju ove predjele.3


SLADUN U HERCEGOVINI


Pojedina nalazišta hrasta sladuna u submetiranskom području zapadnog
dijela Balkanskog poluotoka poznata su nam iz literature već odavno. Tako
npr., već botaničar G. Beck Mannagetta (1907.) navodi da ova vrsta u
Bosni i Hercegovini »tvori šume s drugim hrastovima zajedno, mjestimice, od
ravnice do u više brdske krajeve.« U Hercegovini ona je šire rasprostranjena
u dolini oko rijeke Neretve između Rame i Mostara, u okolici Ljubinja, a posebno
još i u poznatoj šumi Dubravi kod Stoca. I botaničar J. Bornmülle r
(1885.) navodi sladun sa ostalim vrstama hrastova u šumi Dubravi, a botaničar


K. Mal y (1928.) nalazi ga i mnogo sjevernije »kod Ostrožca, Mrakova, na
Bokševici, kod utoka riječice Ljute kod Konjica i blizu Zabrđa.« D. Hir e
(1908.) bilježi da hrast sladun raste i »u Gradinićima na tamošnjem groblju i
oko Širokog brijega kod Mostara«, gdje ga je našao A. P i c h 1 e r.
(Orig.)


Posljednjih godina utvrdili smo i mi veći broj nalazišta sladuna u Hercegovini,
i to ne samo na usko ograničenom prostoru ili u ograničenom broju
primjeraka, kako bi to možda proizilazilo iz nekih naprijed navedenih podataka
botaničara, nego u prostranim sastojinama i u vrlo širokoj oblasti oko
rijeke Neretve, počev od šire okolice Konjica, na sjeveru, pa sve do Čapljine
i Počitelja, na jugu. Isto tako, našli smo ga uz Neretvine pritoke Neretvicu,


3 U ovom referatu postavili smo težište na pitanje zapadne granice u rasprostranjenosti-
(areala) hrasta sladuna u našim predjelima, pa se ne upuštamo
u razmatranje njegova rasprostranjenja u Srbiji, na Kosmetu i Makedoniji, odakle
imamo na raspolaganju veliki broj podataka koje smo dobili od drugova B. Jova n
o v i ć - a, M. G a j i ć - a (za Srbiju), H. EM-a i T. Nikolovskog (za Makedoniju),
kao ni u razmatranje njegove rasprostranjenosti u Rumuniji, Bugarskoj,
Albaniji, Grčkoj, Turskoj i južnoj Italiji, odakle imamo na raspolaganju velik broj
podataka literature, a i pismena saopštenja tamošnjih dendrologa i botaničara.


113


I
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Kraljušticu, Ramu, Idbar, Glogošnicu, Bunu, Trebižat i Bregavu, zatim daleko
na zapadu, u široj okolici Listiće i Mostarskog blata, kao i istočnije, u srednjem
toku rijeke Trebišnjice oko Trebinja i Popova polja.


Nadalje, hrast sladun raste i u graničnom području Hercegovine i Dalmacije,
iznad izvora rijeke Omble i Zatona. Prema saopštenju dra M. Jovan čević-
a , ovdje rastu pojedina stabla i manje grupe na sjevernim ekspozicijama
i u uvalama. »Ima ga i od Vlaštice do Trebinja, po dubokim uvalama i
na osojnim padinama, zajedno sa makedonskim hrastom«.


SLADUN U CRNOJ GORI


Jednako tako kao i iz Hercegovine, nalazišta sladuna poznata su nam iz
Crne Gore, a botaničar J. Rohlen a (1942.) navodi ih ovdje »u šumama i
šikarama tople regije«, i to kod Bratonožića, Danilovgrada, Boljevića, kod Virpazara,
Drušića blizu Rijeke Crnojevića, Bara i Ulcinja ,zatim na padinama oko


SI. 5. Sastojina hrasta
sladuna okresana
za lisnik u okolici
Seonice kod Konjica.
(Orig.)


rijeke Morače. Pretežan broj ovih nalazišta naveden je iz radova talijanskog
botaničara A. Baldacci-a.


Iz saopštenja dr M. Jovančević-a ćoznajemo da sladun raste i na
sjevernoj strani planine Rumije ,ispod Sutormana, i tu zajedno sa makedonskim
cerom.


Ovo što zasada znamo o rasprostranjenosti sladuna u Crnoj Gori samo je
mali dio više-manje slučajno skupljenih i od botaničara navedenih podataka,


114
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 25     <-- 25 -->        PDF

iako je to i u ovim predjelima jedna od značajnih šumskih vrsta toplijeg hrastovog
područja. Sladun je prilično široko rasprostranjen i u Albaniji. Tu ga
navodi dendrolog I. Mitrush i (1959.) na većem broju lokaliteta od primorskih
brežuljaka do unutrašnjih bregova i do visine od 1000 m nad morem.


SLADUN-U DALMACIJI


Prema jednom prilično starom i već zaboravljenom podatku, sladun je
nađen i u Dalmaciji. Tu ga navodi botaničar T. D. W e n z i g (1886.), na žalost,
bez određenije oznake nalazišta, — samo sa podatkom da ga je sabrao botaničar
A. P i c h 1 e r. To će biti najvjerojatnije neko nalazište uz rijeku Neretvu
oko Metkovića.


Tačnije i sigurne podatke o njegovim nalazištima u Dalmaciij imamo tek
iz najnovijeg vremena. Tu je, prema rukopisu i saopštenju ing. Z. Vrdo ljak-
a (1959.), nađen na više mjesta u području gornjeg toka rijeke Cetine
na nižim padinama Svilaje i Dinare, »uglavnom od sela Kijeva, sjeverno od
Vrlike, pa do sela Maljkova između Vrlike i Sinja« (citat iz pisma ing. 2.
Vrdoljak-a) . Među biljnim vrstama koje su rasprostranjene u Ravnim
Kotarima, navodi ga i J. Kovačevi ć (1955.) za lokalitete u blizini Zemunika,
sjeverno od Benkovca.


NETACNI PODACI O SLADUNU U ISTRI


Bilo je i nekih netačnih podataka o rasprostranjenosti hrasta sladuna u
našim predjelima. Tako se i Istra i okolica Trsta našla među njegovim nalazi-


Crtež 1.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 26     <-- 26 -->        PDF

štima. Spomenuti botaničar i dendrolog T. D. Wenzi g (i. e.) u jednom opširnom
radu o hrastovima koje je proučavao u herbarskim zbirkama Berlina naveo
je za sladim, pokraj rasprostranjenosti u južnoj Italiji i nalazišta »Tergeste,
Lipizza«, a to bi se imalo odnositi na Trst i Lipicu u slovenačkom primorju.
Brojni botaničari koji su kasnije proučavali floru i vegetaciju tog područja
nisu nigdje ništa slično našli, pa je to pitanje zainteresovalo i botaničara
Marchesetti-a. On o tome piše doslovno (M a r c h e s e t ti, 1897.) ovo:
»Pošto nisam nikada tu vrstu našao u našem području, zamolio sam profesora
Ascherson-a da provjeri primjerak (u berlinskom herbaru; napomena


P. F.) koji dolazi u pitanje i ispostavilo se da je tu u pitanju jedna sterilna
grančica Q. pubescens, kako sam se i sam mogao uvjeriti na osnovu jednog
komada, koji je bio od nje odlomljen«.4
Crtež 2.


Na preglednim kartama u prilogu prikazan je areal današnje rasprostranjenosti
hrasta sladuna na osnovu svih prikupljenih podataka i vlastitih nalaza.
Na prvoj karti vidimo njegovu rasprostranjenost u Bosni, Hercegovini,
Dalmaciji i jednom dijelu Crne Gore. Na drugoj karti je prikazana i rasprostranjenost
dviju značajnih vrsta koje su u Hercegovini karakteristične za
sastojine hrasta sladuna. To je bjelograbić (Carpinus orientalis Mili.) i makedonski
cer (Quercus macedonica A. DC). Podatke za rasprostranjenost makedonskog
cera uzeli smo iz rukopisa još neobavljenog rada dr M. Jovanče v
i ć - a, a podaci o rasprostranjenosti bjelograbića su naši. Treća karta prika


4 Za provjeravanje podataka o rasprostranjenosti sladuna u okolici Trsta i za
ovaj podatak literature zahvaljujem prijateljskoj pomoći kolege L. Poldini-a ,
botaničara i fitocenologa iz Trsta.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 27     <-- 27 -->        PDF

»
zuje novu sjeverozapadnu granicu areala rasprostranjenosti hrasta sladuna,
dok konačno, četvrta prikazuje cjelokupni njegov areal prema dosadašnjim
podacima.


KRIŽANCI I VARIJABILNOST OBLIKA SLADUNA U HERCEGOVAČKIM
STANIŠTIMA


U Hercegovini (»na Humcu kod Jasenice kraj Mostara«) pronađena je i
svojta Quercus Pichleri (= Q. lanuginosa Lamk. f. Pichleri G. Beck), koja je
najvjerovatnije križanac između neke svojte medunca ili kitnjaka (između
svojte Qu. dalechampii Ten., koja je nabliža onom »kitnjaku« koji raste u Hercegovini)
i hrasta sladuna, za koju botaničar G. Bec k M a n n a g e t a (1. c.)
piše da je »oblik, koji oblikom lišća sjeća na Qu. conferta, a po golišavosti na
Qu. budensis Borb.«.


Također, »između Metkovića i Mostara, osobito kod Domanovića« (prema
Bornmüller-u po Borbäsu kod G. Beck-Mannagette 1. c.)
nađeni su križanci među sladunom i lužnjakom, a koje botaničar G. Bec k
navodi da su »QU. conferta X robur a) Gurke, pl. Europ, II, 64«, što ne bi moglo
biti potpuno tačno, jer u dolini rijeke Neretve ne dolazi u pitanje zapadno
i srednjoevropska svojta lužnjaka Q. robur L. s. str. nego, po svemu sudeći
Qu. brutia Tenore. *


U Hercegovini, osim toga, vrlo su česte svojte sa oblicima listova čiji duboko
režnjeviti lapovi listova imaju oštro zašiljene vrhove (krupnih zubaca),
kao što ih prikazuje naš crtež 1. To je svakako poseban oblik varijeteta macro-


Crtež 3.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 28     <-- 28 -->        PDF

phyllos (Koch) Schwz., blizak obliku f. cerroides (B o r z i) Schwz. iz južne
Italije.


Isto tako su česti oblici sa više-manje (tupo) zaobljenim (duboko režnje vitim)
lapovima, kao što ih prikazuje naš crtež 2. Ništa rjeđi nisu ni oblici sa
plitko režnjevitim zaokruženim lapovima, na sitnijim listovima, kao što ih prikazuje
naš crtež 3, koji pripadaju (bez sumnje) varijetetu minor T e n. a pri-´
bližavaju se obliku i integriloha Borza et Cretzoiu. Međutim, neki od
ovih oblika kao da su vezani uz stabla koja su dugi niz godina kresana za lisnik


Karta 1.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— za onakva stabla kao što prikazuje jedna od naših fotografija. Isto tko, nije
rijedak slučaj da jedno ´te isto stablo ima listove različitih oblika, pa nas upozorava
na činjenicu da raspon varijabilnosti hrasta sladuna nije moguće obuhvatiti
shemom.
ZAKLJUČAK


Za nas danas nije interesantno pitanje sjeverozapadnih granica rasprostranjenosti
hrasta sladuna samo sa čisto biljnogeografskog ili dendroloskog


Karta 2.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 30     <-- 30 -->        PDF

gledišta. Ono nam se danas pojavljuje i u mnogo širem značenju. Prije svega,
tu je pitanje tzv. klimatogene šumske zajednice jednog dijela hrastovog područja
našeg krša. U sasvim drugom vidu mogu (i treba) da se razvijaju naše
meliorativne šumarske mjere u ovom području ako znamo da tu prirodna šuma
nije neka kržljava sastojina (»Buschwald«) bjelograbića sa nešto (još kržljavijih)
hrastova medunca, nego lijepo razvijena sastojina hrasta sladuna. O
tome će više govoriti rezultati istraživanja koje smo na području Hercegovine
proveli zajedno sa pedologom dr M. Cirićem.


Karta 3.


Drugo, još važnije pitanje je sam hrast sladun i njegovo kvalitetno drvo,
koje se danas zbog nepoznavanja njegove vrijednosti ne iskorištava ni u onoj
mjeri u kojoj to omogućavaju njegove šume koje su još preostale u kraškim
predjelima. Madžarski šumar Huben y kada je opisivao hrast sladun i njegove
šume u okolici Arada u današnjoj Rumuniji, među ostalim, naročito je
isticao vanredan kvalitet njegovog drveta. On je drvo hrasta sladuna našao u
rudnicima koje su iskorišćavali još Rimljani prije više od 1000 godina. Kada je
on to drvo iznio na površinu, ono je još bilo upotrebljivo i nije ništa izgubilo
od svoje čvrstoće. U Hercegovini već je postala legenda dugotrajnost i čvrstoća
hrastovog drveta, tzv. strževine. To drvo od kojeg su bile izgrađene krovne
konstrukcije starih zgrada, konstrukcije koje su morale na sebi nositi ogromnu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 31     <-- 31 -->        PDF

i


težinu kamenih ploča, poznato je na daleko po tome što je sve čvršće i jače
ukoliko je starije, tako´ da ga u neko vrijeme ne može ni sjekira rascijepiti.
Po svemu izgleda da je to drvo upravo drvo hrasta rudelja, kojeg ima i danas,
a prije ga je moralo biti sigurno mnogo više i u najbližoj okolici Mostara,
Stoca, Počitelja, Ljubuškog, Trebinja i drugih starih gradova Hercegovine.


Iz istorijskih podataka (F. P e 11 e r, 1875.) znamo da su prvim većim zahvatima
eksploatacije šuma u Hercegovini bile podvrgnute upravo te šume
hrasta sladuna na visoravni Dubrava i da su strani kapitalisti i u doba otomanske
vladavine nalazili svoj račun u izgradnji izvoznih cesta i komplikovanom
transportu do primorja svakako i zbog toga što su mogli dobro unovčiti to drvo
hrasta sladuna vanrednih kvaliteta. O tome nsm opširno i detaljno govore
podaci o stranom kapitalu u šumskoj privredi Bjsne i Hercegovine za vrijeme
otomanske vladavine prof. ing. B. Begović-a (I960.).


Ne bi trebalo izgubiti iz vida ni osobinu žira hrasta sladuna, za koju brojni
autori tvrde da je po »jestivosti« ravna onoj pitomog kestena. Uz sladun i
njegovu rasprostranjenost u nekim krajevima bio je povezan i klasični naziv


Q. Aesculus, koji je i našeg Pančić-a naveo da ovaj hrast tako nazove u
nekim svojim radovima. Jestivost žira hrasta sladuna nije pitanje koje treba
shvatiti u bukvalnom smislu (kao da ga treba unijeti u jelovnik naše znamenite
orijentalne kuhinje), nego ga treba shvatiti kao pitanje vrijedne industrijske
sirovine koja bi mogla da se racionalno iskorištava. Ništa manjeg značaja
nisu ni trijeslovine koje se mogu dobiti iz kore mladog i starijeg drveća.
Ako se sve to uzme u obzir i doda mogućnost selekcije poznatih prirodnih
križanaca sa bržim uzrastom, kao i dobivanje takvih svojti i artificijelnim
putem, onda nam sladun ne bi više trebao biti ona vrsta o kojoj vodi brigu
samo seljak kada mu je u pitanju i svakogodišnja ishrana gladne stoke lisnikom.


LITERATURA


BECK-MANNAGETTA, G.: Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka.


Glasnik Zemaljskog muzeja za BiH Sarajevo, 1907.
BEGOVIC, B.: Strani kapital u šumskoj privredi Bosne i Hercegovine za vrijeme
otomarske vladavine.
Radovi Šumarskog fakulteta V. Sarajevo, 1960. Pp 181—211.
BORNMÜLLER, J.: Ein Beitrag zur Eichenflora von südostlichen Europa.


Botanisches Centralblatt, 1885 Nr. 5. Pag. 2.
CALDART, F.: Sulla distribuzione geografica delle »Quercus Farnetto« in Calabria.
Anali del Instituto superiore agrario e forestale Ser. 2. Vol. V Firenze, 1935. Pp.
1—51.


FIORI, A. e PAOLETTI, G.: Flora analttica d´Italia. Vol. I.
Padova, 1896—1898. Pag. 269.
FRITSCH, K.: Neue Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel II.
Mitteilungen d. Naturwiss. Verein für Steiermark. Band 46. Graz, 1910. Pp. 300.
GEORGESCU, C. C, MORARIU, I. si CRETZOIU, P.: Contributiuni la studiul spe


ciillor de Quercus din Romania: Qu. Frainetto Ten.


Buletinul Gradinu Botanice etc. din Cluj XXIII, 1943. Nr. 1—2. Pp. 67—71.
GLISIĆ, M.: Prilog poznavanju areala šume hrastova cera i sladuna u sjevernoistočnoj
Bosni.
»Narodni šumar« X. Sarajevo, 1956. Pp. 21—26.
HALACSY, E.: Conspectus Florae Graecae. Vol. III.


Leipzig, 1904. Pp. 128—129.


121
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 32     <-- 32 -->        PDF

HIRC, D.: Revizija hrvatske flore. Dio I.
»Rad« Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb 1908. Pag. 2218.


HUBENY, J. L.: Die ungarische Eiche (Quercus hungarica)
(in Rössls Gemeinnützliches Blatt zu Ofen XX b. Pag. 754). Allgemeine Forst, u.
Jagd Journal IV. Wien, 1831. Pp. 164—166.


JAVORKA, Š. et SOO. R.: A Magyar Növenyviläg kizikönyve II kötet.
Akademiai kiada. Budapest, 1951. Pag. 822.
KOVAĆEVIĆ, J.: Prilog flori Ravnih kotara i Bukovice.
Mala Knjižnica »Zadarske revije Br. 1. Zadar, 1955. Pag. 8.
MALY, K.: Prilozi za floru Bosne i Hercegovine.
Glasnik Zemaljskog muzeja za BiH. Sv. XI. Sarajevo 1928. Sv. 1. Pag. 150.
MALY, K.: Materialien zu G. v. Beck´s Flora des ehemaligen Bosnien-Hercegovina.
Ibidem. XLV. 1933. Pag. 118.
MARCHESETTI: Flora di Trieste e de suoi dintorni.
Trieste 1897. Pag. 197.
MITRUSHI, I.: Druret dhe Shkurret e Shqiperise.
Instituti i Shkencave, Tirane, 1955. Pag. 360—361.
PETTER, F.: Dalmatien in seinen verschiedenen Beziehungen Bd. II.
Gotha, 1875. Pag. 120.
PICHLER, A.: Flora hercegovačkih grobalja.
Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH. Sarajevo, 1891: Pag. 113.
ROHLENA, J.: Conspectus Florae montenegrinae.
»Preslia« Vestnik Cesk. bot. Společ. XX—XXI, Praha, 1942. Pag. 18.
SLAVNIĆ, Ž.: Nizinske šume Vojvodine.
Zbornik Matice srpske. Sv. 2. Novi Sad, 1952. Pp. 16—20.
SLAVNIĆ, Ž.: Prilog flori našeg Podunavlja.
Glasnik Biološke sekcije HPD. Ser. II/B. Tom 4—6. Zagreb, 1953. Pag. 150—151.
STEFANOV, B.: Fitogeografski elementi v Blgarija.
Sbornik na Big. Akad. nauk i izkus. XXXIX/19. Sofija, 1943. Pag. 250.
SCHLOSSER, J. C. i VUKOTINOVIĆ, J.: Bilinar (Flora excursoria).
Zagreb, 1876. Pag. 471.


TURRILL, W. B.: Contribution to the Flora of Macedonica I.
Bulletin of miscellaneous information R. Bot. Gardens, Kew Nr. 8/9. London,
1918. Pag. 256, 325.


VRDOLJAK, Ž.: O rasprostranjenju nekih brestova u dolini rijeke Cetine.
Split, 1959 (Rukopis).
ZORKOCSI, L.: Ujvidek — es környekenek Floraja (Flora Novog Sada i okoline).
Novi Sad, 1896. Pag. 94.


THE NORTH-WESTERN LIMIT OF TODAY´S DISTRIBUTION OF HUNGARIAN
OAK
(Quercus conferta Kit. = Quercus farnelto Ten.)


Summary


Hungarian Oak (Quercus conferta Kit.) is a very significant forest tree species
distributed in Asia Minor, and in the Balkan and Apennine Peninsulas. As we know
from pnytocoenological literature it builds together with Turkey Oak (Quercus
cerris L.) very significant and valuable stands of the warmer region of the eastern
(and South-Pannonian) parts of the Balkan Peninsula, and according to more recent
investigations by the author and by M. Ćirić, a pedologist, also in western regions


— in Hercegovia and Montenegro. This is a climatogenous forest community which
occupies in the vegetation of the Balkan Peninsula a very significant place.
The north-eastern limit of extension of Hungarian Oak in today´s Roumania
as well as the south-western limits in southern Italy are known wery well and in
detail. The least known is the distribution of this tree species in this country, and
especially the limit to which it spreads in its northern stretching is not sufficiently
distinct.


The author introduces us in detail into the distribution of this species in
Slavonia, Srijem, Vojvodina, Bosna, Hercegovina, Dalmatia and Montenegro,
mentioning the inexact data referring to his findings in some areas of this country,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 33     <-- 33 -->        PDF

especially in Istria and the environs of Trieste. On the basis of existing and verified
data we obtain now a clearer picture as to the north-western limit to which this
species at the present time is spreading in this country. This limit is illustrated by
the author with several geographic maps in which it is also made a comparison
with the range of distribution of some other significant species, such as for instance
Carpinus orientalis Mill and Quercus macedonica A. DC.


The author then discusses the wide variability of forms of leaves of Quercus
confereta Kit. found in the areas of Hercegovina and the supposed hybrids discovered
in these parts so far. Finally, the emphasizes the excellent qualities of v/ood as
well as other valuable silvicultural properties of Quercus conferta Kit., and also
announces his further investigatios of Oaks in the area where the central European
and sub-Mediterranean species meet.