DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 94     <-- 94 -->        PDF

POZIV NA PRETPLATU


za knjigu J. Safara »Biološki i ekonomski temelji za uzgajanje


šuma« (Knjiga je prikazana u Š. L. 11—12 1964. g.)


Cijena će knjizi biti:


1. Za organizacije 5000 din
2. Za pojedince 2000 din
3. Za članove na otplatu
VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih brojeva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1*45. g .1045. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo Dinara Dinara


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500


Pojedinci 1.000 50 80 150


Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo:
Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez Šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Ratun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-608-111 — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.