DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 92     <-- 92 -->        PDF

A


Mamut. Pernata divljač: kokoške, ptice plivačice,
trgovina sa pernatom divljači, masovno
prstenovan je ptica.
V) Znatne promjene u svijetu
životinja:


Utjecaj zakona o zaštiti životinja, utjecaj
golih siječa i krčenja, aklimatizacija
pojedinih vrsta divljači, utjecaji i zahvati
u oblikovanje landšafta, pojačanje uzgoja
krznaša.


VI) Organizacija i uprava 1ovoprivrede:


Sjeverni lovački narodi u prošlosti i sadašnjosti,
zakoni o lovostaji, uprava, lovne


domaći &tcucni ca&api&i


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


9/10 — 1963. Gbjmerac M.: Siromaštvo
u kvalitetnim šumama. — Jova novi
ć S.: Plantaže topola sa poljoprivrednim
međukulturama. —Jovančević
M.: Selekcija plusstabala. — Trifkovi ć
R.: Jedna interesantna novost u rasadničarstvu.
— Radovanović Ž. i Vučij
ak S.: Neki principi pri formiranju radne
organizacije d šumarstvu. — R a_dulovi
o S.: O jednom novom nalazištu ´molike
u Srbiji. — Mi tr ović C: Aktualni problemi
šumarstva Danske. — Jovanče vić
M.: Organizacija i rad Šumarskog
instituta u Eberswaldu.


11/12 — 1963.: Sol j anik L: O arealu
i ekološkim faktorima pod kojima raste
šumska vegetacija. — Murk o D.: Kora
crnogorice kao sirovina za taninsku industriju.
— Curi ć R.: Početna gustoća sadnje
pri osnivanju šumskih kultura. — R adovanović
Ž. i Dolinšek S.: Motorno
vitlo u fazi privlačenja drvnih sortimenata.
— Ž i v k o v ić I.: Izračunavanje
ekonomičnosti privlačenja drveta traktorskim
vitlom. — Sučević M.: Smotra
mehanizovanih sredstava za unapređenje
radova u šumarstvu. — E i ć N.: Sastav
bonitetnih krivulja (klasa) pri uređivanju
prebornih šuma. — Višnjevac N.: Mokri
ili suhi postupak u proizvodnji lesonitploča.
— Jovančević M.: Uzgajanje i
selekcija duglazije u SAD. — Mi tr o vi ć


C: Aktualni problemi šumarstva Danske.
— Berkovi ć M.: Centar za obrazovanje
šumskih radnika u Bad-Segesbergu.
ŠUMAR — Beograd


8/10 — 1963. — Lujić M.: Deset godina
izdavačke delatnosti Društva. — B e 1


inspekcije, obrazovanje sportskih lovaca i
stručnig osoblja, vrste lova, zonalna razdioba
lovnih areala, društvena kontrola i
čuvanje lova, lovačka društva, manjak lovoprivrednika,
lovačko oružje, hvatala,
streljački sport, lovačke trofeje, uzgoj
pasa.


VII) Trgovina i industrija
krzna.
Smatramo da je ova knjiga vrijedan
prinos lovačkoj literaturi.


Ing. Đuro Knežević


tra m V.: Drveni ugalj — odlično sredstvo
za raskuživanje i trajno posredno
dubrivo. — Radulović S.: Naše dve
retke vrste borova — molika i munika i
mogućnost njihovog iskorišćavanja u akciji
očetinjavanja. — Ljuji ć M.: Planiranje
i kolaudacija radova na obnovi šuma.
— G 1 i š i ć R.: Problem lugara kod
SIK »Slobodan Jović« Kučevo. — Erevi n
a c M.: Razvoj turizma zahteva brigu za
privlačniji izgled naših predela. — M i j^i ć
M.: Lov na divlje svinje. — Milovanović
J.: Kratak istorijat lovišta Veliki Jastrebac
kod Kruševa.


VJESNIK — Zagreb


1/3 — 1963.: M. Butković: Otvorenost
šuma u SR Hrvatskoj. — D. Vrga:
Mjere za unapređenje šumske proizvodnje.
— O. Piškorić: List šumskog drveća i
grmlja kao krmivo. — Isti: Naš izvoz drveta
u god. 1962. — Isti: Okal-ploče. — D.
Vrga : Sistem rada stručno-društvenih organizacija.
— I. Podhorski: Uzgoj topola
u kulturama i plantažama u SRH od
1945. do 1961. god. — 1283 ha plantaža topola
samo za 23 dana. — B. Hruška:
Proizvodnja drveta u poljoprivrednim organizacijama.
— Stete od leda u Lonjskim
šumama. — Žigosanje drva i izdavanje popratnica.
— D. Srdić : Kopriva — koristan
važan dodatak hrani za divljač.


4/6 — 1963: M. Kodžić: Jelen. — Položaj
lugarskog osoblja u novoj organizaciji.
— F. Knebl : Stanje i perspektive
šumarstva i drvarske industrije. - Kneb l
—V a s i ć: Lovstvo u SRH s posebnim osvrtom
na lovni turizam. — D. Budimir:
O raspodjeli u šum. gospodarstvu Gospić.


— D. Dobrinić: Preporuka za njegu
plantaža košaračke vrbe. — I. Oštrić :