DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 91     <-- 91 -->        PDF

tura ariša i smreke, došao je autor do značajnih
podataka u pogledu temperaturnih
odnosa tla pod svim ovim Ikulturama, sadržaju
mineralnih elemenata tla, biokemijskoj
aktivnosti stelje, rasporedu humusa i
drugim fizikalnim i kemijskim svojstvima
tla.


Posljednjem dijelu knjige »Umjesto zaključka
« prethode dva citata. ProfesorŠumakov citirao je G. F. Morozova i L. I.
Prasolova kao moto sadržaja i smisla rada
obrađenog u svojoj knjizi. »Da bi se postigla
maksimalna plodnost tala, neophodno
je ovladati procesima promjena i kretanja
materija u tlu kao i izmjenom materija
između tla i biljaka« po L. I. Praslov-
u (1937).


Iznoseći važnost i sve veći značaj šumskih
kultura kod podizanja i uzgoja šuma,
kao i činjenice da je osnivanje šumskih
kultura u stalnom porastu, ne samo po
apsolutnoj površini, već i geografskim odnosima,
autor najzad ponovno naglašava


Erwin und Gert Buchoholz: Russland s:
Tierwelt und Jagd im Wandel
de r Zeit . 1963. Verlag W. Schmitz-Giesen.


(Životinjski svijet i lov u Rusiji tokom
historije)


U 5´6 br. Š. L. 1961. g. ukratko smo prikazali
knjigu E. Buchholza Di e Wald wirtschaft
und Holzindustrie
der S ow jetunion u kojoj je na osnovici
temeljnog poznavanja šumarskih


]


prilika u Sov. Savezu doneseno mnoštvo
podataka, koji i diletantu i stručnjaku daju
jasnu sliku o onim granama struke o
kojima se raspravlja.


Sada je evo autor sa sinom napisao
naslovnu knjigu na opsežnom materijalu
crpljenom iz 86 monografija i svih godišta
četiriju sovjetskih lovačkih časopisa. Kako,
to nije suvišan prinos efemernoj stručnojliteraturi, ova će ´knjiga poslužiti lovcima
i šumarima ne samo jednog naroda. Rijetke
su knjige, koje na ovako malo stranica
(218) obuhvataju toliku građu, a po


red toga uloženi solidan trud garantirai


djelu, trajnu vrijednost.


Radi uvida u obrađeno gradivo, navest


ćemo poglavlja i odlomke knjige:


I) Historijski pregled.


Nekadašnje bogatstvo sa divljači. Izvještaji
stranaca o lovu >u Moskoviji. Samur
i osvajanje Sibirije. Morska vidra i osvajanje
Kamčatke. Samur i soko u službi
iiruske diplomacije. Lov na ptice-mamce.
Moskovska »meka državna blagajna« (tj.


važnost izučavanja odnosa šume i tla. U
pojedinim dijelovima svoje knjige autor
je stoga na konkretnim primjerima prikazao
pravac i veličinu promjena koje nastaju
u proizvodnoj vrijednosti tla i šumskih
kultura ili sastojina, a koje su rezultat
te plodnosti. Sve je to učinjeno u cilju
praktičnih ,naučnih rješenja i upoznavanja
odnosa i vrijednosti tla i šumske vegetacije
kao i mogućnosti povišenja efektivne
plodnosti šumskog tla.


Opsežno obrađeni problemi odnosa plodnosti
tla i tipova šumskih kultura, na osnovu
mnogobrojnih dragocjenih podataka,
najvećim dijelom vlastitih istraživanja,
daju knjizi profesora V. S. Sumakova izuzetan
značaj i obogaćuju šumarsku literaturu
i praksu. Knjiga se stoga preporuča
i našim stručnjacima kao neophodan priručnik,
posebno kod_rada sa kulturama ili
plantažama šumskih vrsta.


Ing. Mirjana Kalinić


krzna). Osobenost lova u Rusiji. Nadzor
nad lovom i zakoni o lovu. Doba revolucije.


II) Osnovi lova:
Priroda i predjeli: polarne pustinje,
tundre, tajga, najvažnije vrste drveća, elementarne
snage, šumski požari, štete od
insekata, listače, ševar. Životinjski svijet:
geograsfko rasprostranjenje, seoba životinja
i biološke veze.


III) Zaštita prirode.
Opći pregled. Rezervati za divljač: Askanija
Nova, ptičji rezervat Astrahan. bjalovješka
prašuma, Kavkaz, Sihote-Alinj,
Pečora-Ilyč, Laplandija, Možginsk, Kyzyl


Agač, dabarski rezervat Voronjez, Krim,
Prioksko-Terrassnyj, Kandalakša, Gasankuli,
Barguzin itd.


IV) Divljač.
Sistematski pregled. Visoka divljač: bizon
i tur u kulturnoj kistoriji Istočne Evrope,
prodiranje losa u stepe, jeleni, droge
za Kinu, srne, sob: sajga-antilopa, moškavac,
moškatni bik, divlje svinje. Krznaši:
samur, kuna, tvor, zerdav, vidra, vodena
lasica, ondatra, zec, vjeverica, burundukvjeverica,
sjeverna lisica, dabar, rakun,
dabar močvarski, vyhuholj (Desmana moschata),
tekunica, stepski svizac, leming


(Myopus schisticolor), morska vidra, morski
mačak (Otaria usina), tuljan, morž.
Zvijeri: mrki medvjed, sjeverni medvjed,
vuk, gorska kuna, ris, tigar, sjeverni leopard.
Diskusija o »sniježnom čovjeku«.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 92     <-- 92 -->        PDF

A


Mamut. Pernata divljač: kokoške, ptice plivačice,
trgovina sa pernatom divljači, masovno
prstenovan je ptica.
V) Znatne promjene u svijetu
životinja:


Utjecaj zakona o zaštiti životinja, utjecaj
golih siječa i krčenja, aklimatizacija
pojedinih vrsta divljači, utjecaji i zahvati
u oblikovanje landšafta, pojačanje uzgoja
krznaša.


VI) Organizacija i uprava 1ovoprivrede:


Sjeverni lovački narodi u prošlosti i sadašnjosti,
zakoni o lovostaji, uprava, lovne


domaći &tcucni ca&api&i


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


9/10 — 1963. Gbjmerac M.: Siromaštvo
u kvalitetnim šumama. — Jova novi
ć S.: Plantaže topola sa poljoprivrednim
međukulturama. —Jovančević
M.: Selekcija plusstabala. — Trifkovi ć
R.: Jedna interesantna novost u rasadničarstvu.
— Radovanović Ž. i Vučij
ak S.: Neki principi pri formiranju radne
organizacije d šumarstvu. — R a_dulovi
o S.: O jednom novom nalazištu ´molike
u Srbiji. — Mi tr ović C: Aktualni problemi
šumarstva Danske. — Jovanče vić
M.: Organizacija i rad Šumarskog
instituta u Eberswaldu.


11/12 — 1963.: Sol j anik L: O arealu
i ekološkim faktorima pod kojima raste
šumska vegetacija. — Murk o D.: Kora
crnogorice kao sirovina za taninsku industriju.
— Curi ć R.: Početna gustoća sadnje
pri osnivanju šumskih kultura. — R adovanović
Ž. i Dolinšek S.: Motorno
vitlo u fazi privlačenja drvnih sortimenata.
— Ž i v k o v ić I.: Izračunavanje
ekonomičnosti privlačenja drveta traktorskim
vitlom. — Sučević M.: Smotra
mehanizovanih sredstava za unapređenje
radova u šumarstvu. — E i ć N.: Sastav
bonitetnih krivulja (klasa) pri uređivanju
prebornih šuma. — Višnjevac N.: Mokri
ili suhi postupak u proizvodnji lesonitploča.
— Jovančević M.: Uzgajanje i
selekcija duglazije u SAD. — Mi tr o vi ć


C: Aktualni problemi šumarstva Danske.
— Berkovi ć M.: Centar za obrazovanje
šumskih radnika u Bad-Segesbergu.
ŠUMAR — Beograd


8/10 — 1963. — Lujić M.: Deset godina
izdavačke delatnosti Društva. — B e 1


inspekcije, obrazovanje sportskih lovaca i
stručnig osoblja, vrste lova, zonalna razdioba
lovnih areala, društvena kontrola i
čuvanje lova, lovačka društva, manjak lovoprivrednika,
lovačko oružje, hvatala,
streljački sport, lovačke trofeje, uzgoj
pasa.


VII) Trgovina i industrija
krzna.
Smatramo da je ova knjiga vrijedan
prinos lovačkoj literaturi.


Ing. Đuro Knežević


tra m V.: Drveni ugalj — odlično sredstvo
za raskuživanje i trajno posredno
dubrivo. — Radulović S.: Naše dve
retke vrste borova — molika i munika i
mogućnost njihovog iskorišćavanja u akciji
očetinjavanja. — Ljuji ć M.: Planiranje
i kolaudacija radova na obnovi šuma.
— G 1 i š i ć R.: Problem lugara kod
SIK »Slobodan Jović« Kučevo. — Erevi n
a c M.: Razvoj turizma zahteva brigu za
privlačniji izgled naših predela. — M i j^i ć
M.: Lov na divlje svinje. — Milovanović
J.: Kratak istorijat lovišta Veliki Jastrebac
kod Kruševa.


VJESNIK — Zagreb


1/3 — 1963.: M. Butković: Otvorenost
šuma u SR Hrvatskoj. — D. Vrga:
Mjere za unapređenje šumske proizvodnje.
— O. Piškorić: List šumskog drveća i
grmlja kao krmivo. — Isti: Naš izvoz drveta
u god. 1962. — Isti: Okal-ploče. — D.
Vrga : Sistem rada stručno-društvenih organizacija.
— I. Podhorski: Uzgoj topola
u kulturama i plantažama u SRH od
1945. do 1961. god. — 1283 ha plantaža topola
samo za 23 dana. — B. Hruška:
Proizvodnja drveta u poljoprivrednim organizacijama.
— Stete od leda u Lonjskim
šumama. — Žigosanje drva i izdavanje popratnica.
— D. Srdić : Kopriva — koristan
važan dodatak hrani za divljač.


4/6 — 1963: M. Kodžić: Jelen. — Položaj
lugarskog osoblja u novoj organizaciji.
— F. Knebl : Stanje i perspektive
šumarstva i drvarske industrije. - Kneb l
—V a s i ć: Lovstvo u SRH s posebnim osvrtom
na lovni turizam. — D. Budimir:
O raspodjeli u šum. gospodarstvu Gospić.


— D. Dobrinić: Preporuka za njegu
plantaža košaračke vrbe. — I. Oštrić :


ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Prilog poznavanju otpornosti topole Klon Ern. H.: Borove šume na Korabu i Ru1-
214. Mašinsko skidanje kore s celuloznog doki. — Nikolovsk i T.: Šumsko-vegedrveta.
— Naprava za podešavanje oštretacijski
odnosi i šaimslko-meliorativni pro


nja šumskih pila. — V. Beltram : Sječa blemi na planini Golak kod Delčeva. —
bukve krajem ljeta (biološki način sušenja Kos tov M.: Pojava sniježnih lavina udrveta) — Abramović : Značaj školoslivu
Radike i njihove karakteristike. —
vanja lugara. — D. Srdić : Kemijska Dimitro v T.: Istraživanje pojave sivih


sredstva za sprečavanje šteta od divljači.


i modrih pjega na orahovim i drugim fur


— Kovačić : Suzbijanje gubara i drugih
nirima. — Mihajlo v I.: Bitterlichova


šumskih štetnika aviometodom u 1963. g.


metoda ustanovljenja kružnih (ploha i novi


— Perspektive potrošnje rudničkog drveta.


šumarski instrumenat »zrcalni relaskop«.


7/9 —´ 1963: Rudić : Osnivanje organi


— K o z 1 i č i k I.: Obračun za grupe radzacije
Mali Gorani. — Isti: Gospodarenje


nika u sječi i izradi drva. — Jelić M.:


u šumama SR Slovenije. — Simončić:


Upotreba mineralnog gnojiva u šumarstvu.


Sakupljanje i promet šumskog sjemena. —
Fiziološki način rada u šumarstvu. — Š t e-— Pejosk i B.: Neke karakteristike tertić
: Pokrivala u šumskim rasadnicima. — pentinskih ulja borova se. Halepensoides.


Beltram : Korisna iskustva i »neukih«


— Pejoski B.: Utisci sa puta u Poljljudi.
— Lipovšek: Oprema za sakup


aku i o njezinoj visokoškolskoj šumarskoj


ljanje šum. sjemena i način njezine upotrebe.
— Šurić : Problematika perspeknastavi
i naučnoj djelatnosti.
tivnog plana sječe. — Bura : Ekonomski
značaj zaštite šuma od požara. — O š t r ić: GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana
Mogućnost rentabilnog uzgajanja topolovog
celuloznog drveta u namjenskim plan1/
2 1964. -Kne z A.: Još nešto o etatu
tažama.


i opskrbi drvom. — Pipa n R.: Naše šumarstvo
i drvarska industrija treba uže
ŠUMARSKI PREGLED — Skopje sarađivati. — Tur k Z.: Motorna pila s
automatskim brušenjem. — Remic C:


3/4— 1963. Radulović S: Rezultati
nekih pokusa u šumama ravnog Srema. — Takmičenje šumskih radnika.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO GOSPIĆ


PODUZEĆE ZA UZGOJ, ZAŠTITU I EKSPLOATACIJU ŠUMA


U GOSPIĆU


Telefon 42


EKONOMSKE JEDINICE — ŠUMARIJE:


Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Otočac,
Penušić, Srb, Titova Korenica, Udbina i Vrhovine.


PROIZVODI I PRODAJE ŠUMSKE SORTIMENTE
BUKVE, JELE, SMREKE I BORA:


Trupce za ljuštenje i rezanje,
Tehničku oblovinu,
Celulozno drvo, i
Ogrjevno drvo.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 94     <-- 94 -->        PDF

POZIV NA PRETPLATU


za knjigu J. Safara »Biološki i ekonomski temelji za uzgajanje


šuma« (Knjiga je prikazana u Š. L. 11—12 1964. g.)


Cijena će knjizi biti:


1. Za organizacije 5000 din
2. Za pojedince 2000 din
3. Za članove na otplatu
VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih brojeva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1*45. g .1045. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo Dinara Dinara


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500


Pojedinci 1.000 50 80 150


Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo:
Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez Šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Ratun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-608-111 — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.