DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Llbwanja u medunacodriom &umac6tpu


SA XII. ZASJEDANJA EVROPSKE
KOMISIJE ZA SUME FAO


Evropska komisija za šume FAO Ujedinjenih
Nacija održala je svoje dvanaesto
zasjedanje u vremenu od 30. septembra do


5. oktobra 1963. godine u Palači Ujedinjenih
Nacija u Zenevi (v. si. 1.) i Visokoj
Tehničkoj školi u Zürichu. (v. si. 3)
Na zasjedanju prisustvovali su delegati
iz 22 zemlje: Austrije, Belgije, Cipra, Danske,
Fed. Republike Njemačke, Finske, Irske,
Francuske, Grčke, Izraela, Italije, Holandije,
Norveške, Poljske, Portugala, Rumunjske,
Spanije, Švedske, Švicarske, Turske,
Vel. Britanije i Jugoslavije.


m


*


tim


, v,


pomoćnik direktora Šumarskog Odjelata.nik M. L. Gimenez-Quintana.


Između različitih pitanja i problema koji
su tretirani na ovom zasjedanju najvažnije
i najkorisnije su bile studije o potrošnji
i perspektivi potrošnje drva u Evropi.


Materijali i podaci takvih studija, koje
je izradila Ekonomska komisija za Evropu
u suradnji sa organizacijom FAO bile su
predmet diskusije za vrijeme XII. zasjedanja
Evropske komisije za šume na, zajedničkom
sastanku FAO/ECE u Zenevi
1963. godine.


mmmm


SI. 1. Palača Ujedinjenih Nacija u Ženevi


Jugoslaviju su zastupali: ing R. Dekić,


đr D. Oreščanin i dr D. Klepac.


Zasjedanjem je rukovodio predsjednik
Evropske komisije za šume M. Wilhelm
Plym Forshell (Švedska). Organizaciju FAO
zastupali su Dr. E. Glesinger, pomoćnik
generalnog direktora, Dr. N. Osara, direktor
Šumarskog Odjela FAO, J. C. Westoby


Na tom sastanku izneseni su podaci o
potrošnji drva u Evropi (ne računajući
SSSR) od 1913—1960. godine Ti se podaci
nalaze u tabeli 1. Pored toga tabela 1 sadrži
u zadnjoj koloni podatke o drvnim
masama, predviđenim za potrošniu u 1975.
godini. Brojke u tabeli 1. iskazuju milione
kubičnih metara drvne mase bez kore.


83
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Godine 1913 1925/29


Građevno i industrijsko
drvo 138 153


Ogrjev 136 144
Ukupno: 274 297


Ako se ograničimo samo na periodu od
1913´—1950 nećemo dobiti pravi uvid o potrošnji
drva u Evropi. U stvari trend potrošnje
drva u vremenu od 19131—1950 je
iskrivljen zbog dvaju ratova. U vremenu
od 10 godina, tj. od 1950—1960 potrošnja
na građevnom i industrijskom drvu porasla
je za neko 30io/o ili u apsolutnom iznosu
za 64 miliona kubnim metara, što
predstavlja dva puta veće povećanje od
onoga između 1913. i 1950. godine. Potrošnja
ogrjevncg drva je pala, ali ne mnogo,
no cjelokupna potrošnja drva se povećala
od 1950 do 1960. godine za 17,(1/o i dostigla


lili!


SI. 2. Školska šuma Visoke


iznos od 340 miliona kubnih metara. To
znači da je naglo premašen nivo potrošnje
drva, koji je skoro pola stoljeća (1913-1950)
stagnirao. Pored toga naglo je promijenjena
struktura potrošnje: u 1950. godini na
celulozno drvo i drvo za proizvodnju ploča
otpada oko 22´9/o a deset godina kasnije,
tj. u 1960. godini, na te Sortimente otpada
32:°/o na štetu pilanskog drva, stupova za
vodove, pilote itd. Predviđa se, da će potrošnja
drva i dalje rasti d da će Evropa
trebati u 1975. godini oko 340 miliona kubnih
metara građevnog i industrijskog drva
s time da će polovica te količne biti po-


Tabela 1.
1935/38 1950 1960 1975


173 169 233 340


129 118 107 90


302 287 340 430


trošena u obliku celuloznog drva i drva
za preradu ploča. Očekuje se, da će u
Evropi između 1960. i 1975. godine nacionalni
bruto produkt biti podvostručen,
dok bi potrošnja na industrijskom i građevnom
drvu u istom vremenskom, intervalu
porasla za 45,9/o. Ako to bude ostvareno
—r što uostalom pokazuje potrošnja
drva zadnjih 10 godina — onda će Evropa
u 1975. godini trošiti dva puta veću količinu
industrijskog i građevnog drva nego
1950. godine, što znači značajan kontrast u
potrošnji drva u usporedbi sa neznatnim
porastom potrošnje u vremenskom raz


Tehničke škole u Ziirichu


donlju od 1913—1950., kad je potrošnja
drva u Evropi neznatno oscilirala.


Posebno se naglašava da potrošnja drva


u 1975. godini može biti veća ili eventual


no nešto manja od predviđenog iznosa, no


sigurno je, da će porast potrošnje između


1960. i 1975. biti znatan.


Što to znači? Na što nas upućuju ti podaci
o potrošnji drva u Evropi? Oni nam
jasno govore da će se od evropskih šuma
u narednoj periodi tražiti veća proizvodnja
nego dosad. To je od neobične važnosti
kako za Evropu kao cjelinu tako i za pojedine
evropske zemlje. Zato je Evrop
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ska komisija za šume Ujedinjenih Nacija
uzela u pretres taj problem kao najprioritetniji
te je u vezi s time stavila na dnevni
red svoga zasjedanja »Uređivanje šuma«
sa ciljem da bi se evropske šume uredile
tako kako bi mogle zadovoljiti povećane
potrebe na drvu. U toku diskusije staro
je uređivanje šuma dozi vilo određenu kritiku,
u toliko više, što su stare koncepcije
principa trajnosti u okviru gospodarskih
jedinica već u nekim zemljama napuštene
(SFRJ) i što se mjesto principa trajnosti
nameće potreba za sve većom i većom proizvodnjom.
Diskutiralo se i na terenu, u
školskoj šumi Visoke Tehničke Škole u
Zürichu (v. si. 2.) i u šumi grada Züricha


uređivanjem i uzgajanjem šuma na terenu.
Sve u svemu može se reći da se danas
općenito osjeća tendencija da uređivanju


šuma treba dati novi smisao s osnovnim
zadatkom da se šume urede tako, kako
bi mogle podmiriti sve veće i veće potrebe
imajući pred očima trend potrošnje drva
i promjenu strukture soij imenata u potrošnji.
Zato će Šumarski Odjel Organiza


cije FAO problem modernog uređivanja
šuma uvrstiti u program svog rada za narednu
periodu.


XII. zasjedanje Evropske komisije za
šume završeno je na Visokoj Tehničkoj
školi u Zürichu (vidi si. 3.) gdje je izabran
za novog predsjednika Evropske komisiSI.
3. Visoka Tehnička škola (Šumarski
odsjek) u Zürichu


(»Sihlwald«) gdje su delegati Švicarske
Jungo i Keller sa prof. Leibunđgrutom organizirali
studijsko putovanje. Na taj način
članovi Evropske komisije za šume upoznali
su se sa švicarskim tradicionalnim


je za šume Otto Ecmiillner (Austrija) dok
su za potpredsjednike izabrani Hakon Frölund
(Danska), Adrianus Stoffels (Holandija)
i Dušan Klepac (Jugoslavija).


Prof. dr Dušan Klepac