DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 84     <-- 84 -->        PDF

pošumljavanja, jer ono uvjetuje
promjene hidrotermičkog režima u tlu.
Predavač je rekao:


Prošlih vjekova poljoprivredna se djelatnost
čovjeka u stepi i šumostepi ruske
ravnice temeljila na uništavanju šume, a
to je vodilo kserotermizaciji klime. Uslijed
toga mnoge su stepske vrste biljaka i
životinja krenule na sjever i nastanile se
na kultiviranom tlu. (Giljarov, 1.959). Za
svo vrijeme tatarske okupacije (1224—1480)
dva i pol stoljeća, šuma se čuvala na čitavom
jugu Rusije, da bi pružala narodu
utočište od sječe i pljačke zulumćara. Ali
čim su Tatari razbijeni i prognani šume
su se počele naglo krčiti.


Pošumljavanje stepa i stvaranje poljozaštitnih
pojaseva, koje je počeo već V.


V. Dokučajev, danas se nastavlja na širokoj
fronti, a to će uroditi drukčijim plodovima,
nego su oni, koje je donosilo stihijsko
uništavanje šuma.
Prema tome, kako su se izmijenile biocenoze
stepe pod utjecajem pošumljavanje,
može se suditi i o promjeni hiđrotermičkog
režima u tlu. Znajući ekološke osobine
i areale pojedinih vrsta beskičmenjaka
u tlu i poređujući njihove komplekse
na stepi i polju i pod pošumljenim površinama,
može se zaključiti o promjeni hidrotermičkog
režima tla, jer stanovnici tla
osjetljivo reagiraju na te promjene (Giljarov,
1949, 1956).


Naročito su očite one promjene faune
u tlu, koje nastaju pod utjecajem pošumljenja
gole stepske ledine, a osobito tamo,
gdje su pošumljene površine neposredno
priljubljene uz gole stepske ledine. Od
1950—1955. g. vršena su kompleksna istraživanja
na Derkuljskoj naučno-istraživač


koj stani-ci Instituta za šume Akademije
nauka pod vodstvom akad. V. N. Su k ač
e v a.


Na tom je području bilo moguće sravnjivati
faunu u tlu na kom je pred 50 g.
pošumljena stepa, sa faunom: stepe obraštene
raznim travama (Štipa pennata kovi-
Ije), Festuca ovina (vlasulja), idr.), onom
jaraka, jama, plićih udolica pokrivenih
korovom stepskog grmlja (trn, bojanka
(Lycium barbanum), patuljasti badem,.
stepska patuljasta višnja i dr.) i konačno»
faunom šuma u uvalama, koje se prirodno
obnavljaju i mogu služiti kao obrazac ekoloških
uvjeta na sjeveru stepske zone, a
kampleks beskičmenjaka u njihovu tlu —
indikatorom šumskih uvjeta u toj zoni
(Giljarov, 1953).


Da bi se problem riješio, valja objasniti´
ukoliko se razlikuje fauna tla dubodolina
od faune stepe pokrite golom ledinom i
one plitkih udolica. Osobito je signifikantno
upoređivanje grupa beskičmenjaka, koje
su predstavljene velikim brojem vrsta
u odnosnim uvjetima.


Na primjer, pri našim radovima na golim
ledinama stepe, našli smo 23 vrste Carabusa
(trčaka), a u duibodoli:nslkim šumama
36, ali nijedna vrsta nije bila ista u
obim biogeocenozama. To je korjenita razlika
tih staništa, mikroklime i hidrotermičkog
režima tla. Korov stepskog grmlja
zauzima u tom smislu srednji položaj: od
28 vrsta ko^e smo tu našli, veli autor, 15
ih je istih kao i na goloj ledini stepe, a 8"
kao i u šumi dubodolina.


To je srž predavanja sovjetskog biologa
M. S. Giljarova.


Ing. Đuro KneževiS