DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 83     <-- 83 -->        PDF

5. Treba preduzeti sve napore i mere
da se u okviru predloženog obima seča cea
25 miliona m3 ostvari i seča od cea 6 miliona
m3 četinarskog drveta, čime bi se,
pored podmirenja domaće potrošnje, obezbedio
izvoz od cea 500.000 m3 rezane građe,
kao i sirovina za planirani obim proizvodnje
celuloze i hartije.
6. Treba još detaljnije proučiti pitanje
strukture proizvodnje rezane građe, ploča,
celuloze, poluceluloze i viskozne celuloze,
odnosa oblovine za rezanje i celuloznog
drveta — sve s obzirom na očekivanu
unutrašnju potrošnju i potrebe izvoza. Ova
proučavanja treba da doprinesu eventualnoj
korekciji postavljenih proporcija u sedmogodišnjem
planu.
7. Treba detaljno proučiti pitanje obima
sredstava, koja će se formirati kod
šumsko privrednih organizacija i organizacija
u industriji prerade drveta na bazi
sadašnjih cena i instrumenata raspodele,
u smislu da Li ova sredstva obezbeđuju
finansiranje proste i proširene reprodukcije
na nivou koji je potreban s obzirom
na predviđeni nivo seča.
Ukoliko bi se pokazalo da sredstva neće
biti dovoljna, bilo bi potrebno ili nastojati
na daljoj korekciji cena šumskih
i drvno industrijskih proizvoda ili obezbediti
učešće zajednice u finansiraniu tih
radova. Naročito je potrebno obezbediti
učešće zajednice u dugoročnim ulaganji


ma. . .


8. Bez adekvatnog formiranja sredstava,
neće biti moguće povećati produktivnost
rada u proizvodnji i preradi drveta,
a time ni poboljšati uslove za život i rad
šumskih radnika i radnika u industriji
prerade drveta. Povećanje ličnog dohotka i
poboljšanje životnog i radnog standarda
je problem bez čijeg rešenja može biti dovedeno
u pitanje izvršenje svih proizvodnih
zadataka.
9. Da bi se obezbedila što ekonomičnija
proizvodnja i prerada predviđenih količina
´šumskih i drvnog đustrijskih proizvoda,
kao i realizacija programa šumsko uzgojnih,
radova, potrebno je, pored izgradnje
komunikacija posvetiti najveću pažnju tehničkom
opremanju proizvodnje i boljoj
organizaciji rada.
10. Predviđeni obim izvoza proizvoda
mehaničke i hemijske prerade drveta, pri
sadašnjim uslovima i odnosima u svetu,
realan je, ali zahteva stalno proučavanje
tržišta s obzirom na položaj naše zemlje
u vezi sa integracionim kretanjima, kako na
Zapadu, tako i na Istoku.


11. Nastojati da se do maksimuma primene
u praksu naučna rešenja i tehnološka
dostignuća u preradi bukve i drveta
malih dimenzija, naročito u proizvodnji
celuloze i hartije. Proučiti mogućnost korišćenja
drveta bukve i drugog lišćarskog
drveta malih dimenzija putem hidrolize.
12. Uključivanja naučnoistraživačke
službe u rešavanju zadataka sedmogodišnjeg
plana, poboljšanje kv.alifikacione
strukture d podizanje stručnosti radnika
zaposlenih u šumarstvu i preradi drveta,
predstavlja neophodan uslov da se ti zadaci
rese pravilno, kako sa biološko-tehničkog,
tako i sa društveno-ekonomskog
gledišta.
13. Nastojati da se već u nrvoj fazi sedmogodišnjeg
plana sprovede nacionalna
inventarizacija šuma po jedinstvenom me-)
todu u cilju utvrđivanja elemenata šumskog
fonda, naročito prirasta, za potrebe
pouzdanog planiranja.
14. Treba hitno prisupiti proučavanju
organizacionih i drugih mera potrebnih za
ekonomsko snaiž.enje šumsko privrednih
organizacija i organizacija za preradu drveta
i njihovo osposobljavanje za samostalno
finansiranje proste i proširene reprodukcije.
Pri ovome treba naročito voditi
računa o ekonomskim celinama fbazenskom
principu), te poslovnom i drugom
povezivanju šumsko privrednih organizacija
sa preduzećima za preradu drveta, bez
obzira na teritorijalno političke granice.
iPlenum preporuča republičkim savezima,
podružnicama i klubovima inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije da
organizuju savetovanja o sedmogodišnjem
planu šumarstva i privrednih organizacija.
Učešće organizacija DTT-a u neposrednom
razmatranju problema i mogućnosti
razvoja ovih grana u narednom sedmogodišnjem
periodu, treba da doprinose kako
postavljanju što realnijih i naprednijih
koncepcija toga razvoja, tako i mobiliza


ciji inženjera i tehničara na njihovom
spro vođen ju u život.


Naš gost iz SSSR-a


Sredinom prosinca prošle godine boravio
je u Zagrebu M. S. Gil ja rov šef
laboratorija Instituta za .morfologiju životinja
u Moskvi. Pored predavanja na Poljoprivrednom
fakultetu, održao je i u Savezu
ŠD Hrvatske (17. II 1963.) jedno zanimljivo
izlaganje svog dugogodišnjeg rada
na proučavanju izmjene sastava
stepske faune pod utjecajem
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 84     <-- 84 -->        PDF

pošumljavanja, jer ono uvjetuje
promjene hidrotermičkog režima u tlu.
Predavač je rekao:


Prošlih vjekova poljoprivredna se djelatnost
čovjeka u stepi i šumostepi ruske
ravnice temeljila na uništavanju šume, a
to je vodilo kserotermizaciji klime. Uslijed
toga mnoge su stepske vrste biljaka i
životinja krenule na sjever i nastanile se
na kultiviranom tlu. (Giljarov, 1.959). Za
svo vrijeme tatarske okupacije (1224—1480)
dva i pol stoljeća, šuma se čuvala na čitavom
jugu Rusije, da bi pružala narodu
utočište od sječe i pljačke zulumćara. Ali
čim su Tatari razbijeni i prognani šume
su se počele naglo krčiti.


Pošumljavanje stepa i stvaranje poljozaštitnih
pojaseva, koje je počeo već V.


V. Dokučajev, danas se nastavlja na širokoj
fronti, a to će uroditi drukčijim plodovima,
nego su oni, koje je donosilo stihijsko
uništavanje šuma.
Prema tome, kako su se izmijenile biocenoze
stepe pod utjecajem pošumljavanje,
može se suditi i o promjeni hiđrotermičkog
režima u tlu. Znajući ekološke osobine
i areale pojedinih vrsta beskičmenjaka
u tlu i poređujući njihove komplekse
na stepi i polju i pod pošumljenim površinama,
može se zaključiti o promjeni hidrotermičkog
režima tla, jer stanovnici tla
osjetljivo reagiraju na te promjene (Giljarov,
1949, 1956).


Naročito su očite one promjene faune
u tlu, koje nastaju pod utjecajem pošumljenja
gole stepske ledine, a osobito tamo,
gdje su pošumljene površine neposredno
priljubljene uz gole stepske ledine. Od
1950—1955. g. vršena su kompleksna istraživanja
na Derkuljskoj naučno-istraživač


koj stani-ci Instituta za šume Akademije
nauka pod vodstvom akad. V. N. Su k ač
e v a.


Na tom je području bilo moguće sravnjivati
faunu u tlu na kom je pred 50 g.
pošumljena stepa, sa faunom: stepe obraštene
raznim travama (Štipa pennata kovi-
Ije), Festuca ovina (vlasulja), idr.), onom
jaraka, jama, plićih udolica pokrivenih
korovom stepskog grmlja (trn, bojanka
(Lycium barbanum), patuljasti badem,.
stepska patuljasta višnja i dr.) i konačno»
faunom šuma u uvalama, koje se prirodno
obnavljaju i mogu služiti kao obrazac ekoloških
uvjeta na sjeveru stepske zone, a
kampleks beskičmenjaka u njihovu tlu —
indikatorom šumskih uvjeta u toj zoni
(Giljarov, 1953).


Da bi se problem riješio, valja objasniti´
ukoliko se razlikuje fauna tla dubodolina
od faune stepe pokrite golom ledinom i
one plitkih udolica. Osobito je signifikantno
upoređivanje grupa beskičmenjaka, koje
su predstavljene velikim brojem vrsta
u odnosnim uvjetima.


Na primjer, pri našim radovima na golim
ledinama stepe, našli smo 23 vrste Carabusa
(trčaka), a u duibodoli:nslkim šumama
36, ali nijedna vrsta nije bila ista u
obim biogeocenozama. To je korjenita razlika
tih staništa, mikroklime i hidrotermičkog
režima tla. Korov stepskog grmlja
zauzima u tom smislu srednji položaj: od
28 vrsta ko^e smo tu našli, veli autor, 15
ih je istih kao i na goloj ledini stepe, a 8"
kao i u šumi dubodolina.


To je srž predavanja sovjetskog biologa
M. S. Giljarova.


Ing. Đuro KneževiS