DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 82     <-- 82 -->        PDF

nadalje i rezultate prethodnih ´istraživanja
tj. da se bolji uspjeh i na prisojnim stranama
(južnim ekspozicijama), može očekivati
samo uz primjenu jače obrade tla4.


Jača, intenzivnija, obrada tla kod pokusa
dra Soljanika sastojala se u izr.ađi
gnijezda tj. u obradi (kopanju) sadnih mjesta
(lokacija sadnje prema dr. S-u) veličina
1 X 1 X 0,4 cm.


U ´konkretnom slučaju bilo je po ha
izrađeno 1100 gnijezda, a u svako gnijezdo
posađeno po 10 biljaka, dakle 11.000 biljaka/
ha. I ne samo da se -postiže bolji
uspjeh, po sađnim mjestima i do 100"/o a
po broju primljenih biljaka preko 80B/o,
nego su apsolutni troškovi manji. Naime,
u konkretnom slučaju primjena gnijezda
zahtijevala je po ha 220 radnih dana, a
primjena jama (veličine 0,4X0,4X0,4 m)
266 radnih dana.


Iako na sjevernim ekspozicijama uspjeh
može biti i zadovoljen kod rada na jame,
ipak je i tamo bolje koristiti intenzivniju


C/)cuMinenG &iLe&ti


V PROŠIRENA PLENARNA SEDNICA
IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA INŽENJERA
I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije, na proširenom
plenarnom sastanku Izvršnog odbora
koji je održan u Beogradu 17. i 18. januara
1964. godine razmatrao je problematiku
razvoja šumarstva i prerade drveta u narednom
sedmogodišnjem periodu. Na osnovu
podnetih referata i diskusije doneti su
sledeći


ZAKLJUČCI


1. Osnove koncepcije razvoja šumarstva
i industrjske prerade drveta u narednom
sedmogodišnjem periodu — izložene u referatima
— usvajaju se i ocenjuju kao realne.
2. Predviđeni obim seča u visini od cea
25 miliona m3 neće predstavljati posebno
* Kod jednog pošumljavanja na Visu, izvršenog
također uglavnom na gnijezda, razli


ke u uspjehu ni kod jedne vrste (alepski bor i


čempres sa sadnicama, a česmine sa žirom) u


odnosu na ekspoziciju nije bilo tj. na svim


ekspozicijama uspjeh po sađnim mjestima bio
je blizu 100°/«, a po biljkama oko 90°/o.


5 Dr R´. Ivkov: Vreme kao činilac u veštačkom
podizanju šuma, koje je prikazana u Šu


marskom listu br. 7—8/1961.


obradu, jer se ^povećava uspeh primanja i
ubrzava porast i sklapanje kultura«. Na
južnim ekspozicijama naprotiv »pošumljavanje
klasičnim načinom (na jame) treba
odbaciti, jer biološki nije opravdano —
nema korelacije između bioloških osobina
bivših šumskih vrsta i dzmenjenih štanišnih
prilika — naročito ako je još zemljište
degradirano.« Tople ekspozicije su južne-
jugoistočne i jugozapadne.


Pored ovih osnovnih rezultata iznijeti su
i drugi kao o utjecaju gustoće sadnje na
uspjeh, u ulozi pionirskih vrsta itd., pa i
ovi podaci mogu poslužiti operativi.


Detaljnije se ne osvrćemo na ovu radnju
jer smatramo, da je traba pročitati svaki
šumarski stručnjak, a ´napose onaj koji
neposredno radi na poslovima vještačkog
pošumljavanja, jer je ova, zajedno s radom
dra R. Ivkova5, predstavlja nesumnjivo
do´bar putokazu za postizavanje boljih
uspjeha vještačkog podizanja sastojina i
uz ekološki nepovoljnije uslove.


Ing. O. Piškorić


opterećenje za šumski fond i pod određenim
društvenim i mat. uslovima, — prvenstveno
povećanim ulaganjima u komunikacije
i opremu mogao bi se realizovati.


3. Predviđeni obim a naročito struktura
budućih potreba u drvetu, zahtevaju veću
slobodu u gazdovanju šumama, pa prema
tome i reviziju dosadašnjeg sistema
gazdovanja u smislu skraćivanja ophodnje
i preispitivanja i drugih važećih normativa
u uređenju šuma, kao i mera u obnovi
i uzgoju šuma.
Sve silvikulturne i ostale intervencije
koje će u vezi sa ovim biti potrebne, treba
da počivaju na naučnim dostignućima selekcije
i genetike, sa ciljem proizvodnje
kvalitetnijeg semenog i sađnog materijala.


4. U gospodarenju prirodnim šumama
potrebno je smelije primenjivati intenzivnije
zahvate i intervencije, kako u cilju
i´skorišćavanja prezrelih i zrelih drvnih
mast, tako i u cilju normalizovanja strukture
šuma i povećanja njihovog proizvodnog
potencijala, uz regulisanje pitanja
šumske paše.
I dalje treba nastojati da se proširi
plantazni uzgoj topola i drugih torzorastućih
vrsta drveća, jer je to jedan od načina
za relativno brže dobijanje sirovine, kako
za mehaničku, tako i hemijsku preradu.