DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 79     <-- 79 -->        PDF

menim ili pismenim) za potrebe trgovine i
industrije ili -putem dugoročnih ugovora,
a na osnovu kalkulacije (analize cijena)
prema Uputstvima za sastav kalkulacije
šumske takse iz 1929. godine (čl. 50. Z.o.š.).


2) Prodajom gotovih proizvoda izrađenih
u vlastitoj režiji u maloprodaji (do određenog
iznosa) ili putem javnih licitacija
uz naknadnu premjerbu (čl. 5. Z.o.š.).


Kod prodaje u dubećem, u šumi na panju,
prethodno je trebalo izvršiti stabIrmičnu
obilježbu, doznaku i procjenu
(kvantitativnu, kvalitativnu i procjenu vrijednosti),
te utvrditi šumsku taksu (prodajnu,
cijenu na panju) deduktivnim putem
od prodajne cijene tržišta umanjeno
za troškove proizvodnje.


Kod prodaje gotovih šumskih proizvoda
(kod panja, na pomoćnom ili glavnom stovarištu
ili fcö vagon, šlep ili brod) — prije


i sječe trebalo je izvršiti stablimičnu uobičajenu
obilježbu, doznaku i procjenu stabala,
a prodajnu cijenu utvrditi kalkulacijom
induktivnim putem od cijene šumske
takse do cijene prodajnog mjesta.


U poslijeratnom periodu prodaja šumskih
proizvoda vršila se neposredno po-,
slije rata ili u šumi na panju, u dubećem,
po šumskoj taksi, za lokalne potrebe široke
potrošnje, državne i samoupravne organe,
ustanove, društvene organizacije i dr. ili
gotovih proizvoda izrađenih u vlastitoj režiji
po tehničkom cijeniku fco vagon, šlep,
luka ili kod panja na pomoćnom ili glavnom
stovarištu ili putem jeftimba sječina
na panju u šumi, po iskalkuliranoj cijeni,
(šumskoj taksi) za potrebe prerađivačke
industrije.


U posljednje vrijeme prodaja se uglavnom
vrši putem, šumskih gospodarstava i
to gotovih šumskih proizvoda izrađenih u
vlastitoj režiji po tehničkom cjeniku ili iskalkuliranoj
cijeni.


U jednom ili drugom slučaju svakoj
prodaji odnosno sječi prethodila je obilježba,
doznaka i procjena pojedinačnih stabala
odabranih za sječu, a način obilježbe,
doznake i procjene prema vrsti i načinu
sječe kako je to opisano pod a).


Troškovi obilježbe, doznake i procjene
cea 3,500.000 m3 brutto drvne mase, koliko
iznosi etat glavnog i prethodnog prihoda
SR Hrvatske iznose cea 130,000.000 dinara
godišnje ili po 1 m;! brutto drvne mase cea
37 Din/m3. Ovi troškovi obračunati su na
bazi slijedećih elemenata:


a) Glavni prihod = 2,500.000 m3
prs. promj. sred. stab, uzet je sa 40 cm ili
drvna masa jednog stabla sa 1,5 m3.


2,500.000 m3 : 1,5 trfVstab. = 1,666.000
stabala uz normu od 250 stab./dan sa stablimičnom
procjenom treba:


1,666.000 stab. : 250 stab. = 6.666 inžinjera,
tehničara, uz prosječnu plaću od


2.400 Din brutto i terensku dnevnicu od
2.000 ili ukupno 4.400 Din/dan tad bi troškovi
inžinjera i tehničara iznosili:
6.666 dana X 4.400 Din/dan =
= 29,000.000 Din´god.
Troškovi radnika:


Ekipa od tri radnika: 6.666 dana X 3
radnika = 20.000 rad. X 1.500 Din/dan =
30,000.000 Din/god.


Troškovi glavnog prihoda
Ukupno: 59,000.000 Din/god.


b) Prethodni prihod = cea 1,000.000 m3
sred. prs. promj. stab, uzet je sa 20 cm, ili
drvna masa jednog stabla sa 0,25 m3
1,000.000 : 0,25 m3 = 4,000.000 stabala/god.
uz normu od 500 stabala na dan sa stablimičnom
procjenom treba:


4,000.000 stab. : 500 stab. = 8.000 inži-´
njera i tehničara troškom od:


8.000 X 4.400 Din/dan = 35,200.000 Din/god.
i troškom radnika:
8.000 dana X 3 rad. = 24.000 X 1.500
Din/dan = 36,000.000 Din/god.
Troškovi prethođ. prihoda


Ukupno: 71,000.000 Din/gođ.


ili sveukupni troškovi etata tad iznose


130,000.000 Din/god.


ili po 1 ni3 brutto drvne mase:


130,000.000 Din : 3,500.000 m3 = 37 Din/m3


U ovim troškovima nisu uračunati troškovi
doznake drvne putem čišćenja, jer ta
masa ne ulazi u etat, kao ni upravno-pogonska
režija, društvene obaveze, amortizacija
i dr. koji povisuju trošak za cea 50
Din/m3.


Pored iskazanih troškova treba podvući,
da za etat od 3,500.000 m3 treba cea 15.000
stručnih dana inžinjera i tehničara, koji
bi se mogli dijelom osloboditi za druge
stručne radove, a troškovi doznake sniziti
na polovicu, ako bi se usvojio ovaj


Prijedlog


o obilježbi, doznaci i procjeni stabala za


sječu etata glavnog i prethodnog prihoda:


a) izbor i obilježbu stabala za sječu


odvojiti od doznake i procjene stabala, te


izbor stabala za sječu povjeriti najstručni


jem šumarskom aparatu (šumarski inžinje


ri i tehničari), a obilježbu odabranih sta


bala izvršiti jednostavnim, brzim i vidlji


vim uočljivim sredstvom — bojom (prste


novanje stabala, oznaka točke ili kruga)


ili zadiračem. Na taj način bi odabiranje i


obilježba stabala bila vremenski odvojena


od same doznake i procjene stabala.