DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 78     <-- 78 -->        PDF

O OBILJEZBI I DOZNACI (KONSIGNACIJI)
STABALA ZA SJEČU


U ovom napisu obradit će se obilježba
i doznaka stabala za sječu kako je to zakonskim
propisima određeno i praksa danas
vrši, te na kraju dati konkretan prijedlog
za praktičnu primjenu obilježbe i
doznake stabala za sječu, a u cilju povećanja
produktivnosti, kvalitete doznake i
smanjenja troškova.


Svakoj sječi stabala prethodi izbor i
obilježba stabala, te doznaka stabala (konsignacija),
a ova opet ovisi o načinu sječe,
(čista, oplodna, postupicna i preborna sječa),
o uzgojnim zahvatima (čišćenje, proreda,
konverzija) i o načinu prodaje (prodaja
na panju, uz naknadnu premjerbu ili gotovih
izrađenih sortimenata), te o zakonskim
propisima, koji su tu materiju tokom
niza godina propisivali. /


Prema zakonskim propisima svakoj obilježbi
odnosno doznaci stabala za sječu
putem njege, čišćenja, proreda i sječa (čista,
oplodna, postupicna i preborna sječa)
treba prethoditi izbor stabala odnosno odabiranje
stabala za sječu.


Odabiranje stabala za sječu jest (najvažniji
stručni posao, koji prethodi svakoj
sječi, a ovisi o cilju gospodarenja, propisanim
uzgojnim zahvatima gospodarskih
osnova, a katkada i o potrebi tržišta. Prema
tome odabiranje stabala za sječu treba
da vrši najstručnije šumarsko stručno osoblje
— šumarski inžinjeri ili iskusni šumarski
tehničari i visokokvalificirani radnici
iz uzgoja.


Doznaka (konsignacija) odabranih stabala
za sječu vrši se u praksi ili odvojeno
(samo obilježavanjem, zadiračem, bojom,
krečom i si.) ili istovremeno sa doznakom
i procjenom stabala (kolobrojem,
čekićem i promjerkom).


Način obilježbe (doznake, konsignacije)
i procjene stabala za sječu ovisi:
a) o načinu sječe (čišćenjem, proredom,
čistom, oplodnom ili prebornom sječom),


b) o načinu prodaje (prodaja u dubećem
ili u vlastitoj režiji izrađenih sortimenata).


Ad a) Obilježba stabala putem čišćenja


— kao prvoj uzgojnoj mjeri njege mladih
sastojina — vrši se zadiračem u prsnoj
visini stabalca, te čekićem doznačnog čekića
u žilištu stabalca i u prsnoj visini ili
bojom u prsnoj visini. Jača stabalca promjera
od 10 cm na više obavezno se obilježavaju
kolobrojem, mjerenjem prsnog
promjera i ocjenom visine, a procjena drvne
mase utvrđuje se naknadnom premjerbom.
Obilježavanje stabala putem proreda —
prethodno odabiranje stabala (negativna
selekcija) — bojom ili zadiračem, a doznaka
uz stablimičnu procjenu kolobrojem


v. žilištu i prsnoj visini, doznačnim čekićem
u žilištu i prsnoj visini, te premjerom
prsnog promjera promjerkom i ocjenom
stabalne visine, te ocjenom sortimenata.
Obilježba stabala za sječu čistom sječom
vrši se već prema cilju gospodarenja
i načinu obnove sastojina.


Kod čistih sječa, panjača za proizvodnju
vinogradskog kolja (kestenovi i bagremovi
kolinjaci) te kod sječa kestenovih
štapova obilježba se vrši samo prostorno


— zatesavanjem graničnih linija površina
(pruga), a procjena naknadnom premjerbom.
Kod čistih sječa ostalih panjača, koje
se obavljaju čistim sječama (grabove, hrastove,
johove, bagremove, kestenove, vrbove
i druge panjače) jačih dimenzija od
30 cm. prsnog promjera obilježavanje se
vrši kolobrojem i doznačnim čekićem u
žilištu i prsnoj visini, a procjena stablimičnom
procjenom (mjerenjem prsnog promjera,
ocjenom stabalne visine i sortimenata).


Kod čistih sječa na pruge ili krugove u
svrhu prirodne obnove sastojina naletom
sjemena ili vještačkom sadnjom sadnica ili
kod provedbe konverzije na pruge ili krugove
— obilježba stabala za sječu vrši se
pojedinačno (kolobrojem i doznačnim čekićem
u žilištu ili prsnoj visini), a procjena
stabličnom procjenom svakog stabla
(mjerenjem prsnih promjera, ocjenom stabalne
visine i sortimenata).


Kod svih stepena oplodnih sječa (pripravni,
progalni, naplodni, naknadni i dovršni
si jek), te postupične i preborne sječe
obilježba se vrši pojedinačno (kolobrojem
i doznačnim čekićem u žilištu i prsnoj visini)
a procjena stablimičnom procjenom
^vakog stabla (mjerenjem prsnih promjera
promjerkom, ocjenom stabalnih visina i
sortimenata).


Ad b) Način obilježbe, doznake i procjene
ovisi i o načinu prodaje.


1) Prodaja državnih šuma u prošlosti
vršila se ili u duibećem na panju u šumi,
putem maloprodaje (za lokalne potrebe kućanstva,
škola, državnih i samoupravnih
organa i ustanova, zemljoradničkih zadruga,
javnih društava, te za potrebe seoskih
zanatlija do vrijednosti od 2.000 Din godišnje)
po šumskoj taksi (Čl. 52. Zakona o
šumama) ili putem licitacija (javnim, us
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 79     <-- 79 -->        PDF

menim ili pismenim) za potrebe trgovine i
industrije ili -putem dugoročnih ugovora,
a na osnovu kalkulacije (analize cijena)
prema Uputstvima za sastav kalkulacije
šumske takse iz 1929. godine (čl. 50. Z.o.š.).


2) Prodajom gotovih proizvoda izrađenih
u vlastitoj režiji u maloprodaji (do određenog
iznosa) ili putem javnih licitacija
uz naknadnu premjerbu (čl. 5. Z.o.š.).


Kod prodaje u dubećem, u šumi na panju,
prethodno je trebalo izvršiti stabIrmičnu
obilježbu, doznaku i procjenu
(kvantitativnu, kvalitativnu i procjenu vrijednosti),
te utvrditi šumsku taksu (prodajnu,
cijenu na panju) deduktivnim putem
od prodajne cijene tržišta umanjeno
za troškove proizvodnje.


Kod prodaje gotovih šumskih proizvoda
(kod panja, na pomoćnom ili glavnom stovarištu
ili fcö vagon, šlep ili brod) — prije


i sječe trebalo je izvršiti stablimičnu uobičajenu
obilježbu, doznaku i procjenu stabala,
a prodajnu cijenu utvrditi kalkulacijom
induktivnim putem od cijene šumske
takse do cijene prodajnog mjesta.


U poslijeratnom periodu prodaja šumskih
proizvoda vršila se neposredno po-,
slije rata ili u šumi na panju, u dubećem,
po šumskoj taksi, za lokalne potrebe široke
potrošnje, državne i samoupravne organe,
ustanove, društvene organizacije i dr. ili
gotovih proizvoda izrađenih u vlastitoj režiji
po tehničkom cijeniku fco vagon, šlep,
luka ili kod panja na pomoćnom ili glavnom
stovarištu ili putem jeftimba sječina
na panju u šumi, po iskalkuliranoj cijeni,
(šumskoj taksi) za potrebe prerađivačke
industrije.


U posljednje vrijeme prodaja se uglavnom
vrši putem, šumskih gospodarstava i
to gotovih šumskih proizvoda izrađenih u
vlastitoj režiji po tehničkom cjeniku ili iskalkuliranoj
cijeni.


U jednom ili drugom slučaju svakoj
prodaji odnosno sječi prethodila je obilježba,
doznaka i procjena pojedinačnih stabala
odabranih za sječu, a način obilježbe,
doznake i procjene prema vrsti i načinu
sječe kako je to opisano pod a).


Troškovi obilježbe, doznake i procjene
cea 3,500.000 m3 brutto drvne mase, koliko
iznosi etat glavnog i prethodnog prihoda
SR Hrvatske iznose cea 130,000.000 dinara
godišnje ili po 1 m;! brutto drvne mase cea
37 Din/m3. Ovi troškovi obračunati su na
bazi slijedećih elemenata:


a) Glavni prihod = 2,500.000 m3
prs. promj. sred. stab, uzet je sa 40 cm ili
drvna masa jednog stabla sa 1,5 m3.


2,500.000 m3 : 1,5 trfVstab. = 1,666.000
stabala uz normu od 250 stab./dan sa stablimičnom
procjenom treba:


1,666.000 stab. : 250 stab. = 6.666 inžinjera,
tehničara, uz prosječnu plaću od


2.400 Din brutto i terensku dnevnicu od
2.000 ili ukupno 4.400 Din/dan tad bi troškovi
inžinjera i tehničara iznosili:
6.666 dana X 4.400 Din/dan =
= 29,000.000 Din´god.
Troškovi radnika:


Ekipa od tri radnika: 6.666 dana X 3
radnika = 20.000 rad. X 1.500 Din/dan =
30,000.000 Din/god.


Troškovi glavnog prihoda
Ukupno: 59,000.000 Din/god.


b) Prethodni prihod = cea 1,000.000 m3
sred. prs. promj. stab, uzet je sa 20 cm, ili
drvna masa jednog stabla sa 0,25 m3
1,000.000 : 0,25 m3 = 4,000.000 stabala/god.
uz normu od 500 stabala na dan sa stablimičnom
procjenom treba:


4,000.000 stab. : 500 stab. = 8.000 inži-´
njera i tehničara troškom od:


8.000 X 4.400 Din/dan = 35,200.000 Din/god.
i troškom radnika:
8.000 dana X 3 rad. = 24.000 X 1.500
Din/dan = 36,000.000 Din/god.
Troškovi prethođ. prihoda


Ukupno: 71,000.000 Din/gođ.


ili sveukupni troškovi etata tad iznose


130,000.000 Din/god.


ili po 1 ni3 brutto drvne mase:


130,000.000 Din : 3,500.000 m3 = 37 Din/m3


U ovim troškovima nisu uračunati troškovi
doznake drvne putem čišćenja, jer ta
masa ne ulazi u etat, kao ni upravno-pogonska
režija, društvene obaveze, amortizacija
i dr. koji povisuju trošak za cea 50
Din/m3.


Pored iskazanih troškova treba podvući,
da za etat od 3,500.000 m3 treba cea 15.000
stručnih dana inžinjera i tehničara, koji
bi se mogli dijelom osloboditi za druge
stručne radove, a troškovi doznake sniziti
na polovicu, ako bi se usvojio ovaj


Prijedlog


o obilježbi, doznaci i procjeni stabala za


sječu etata glavnog i prethodnog prihoda:


a) izbor i obilježbu stabala za sječu


odvojiti od doznake i procjene stabala, te


izbor stabala za sječu povjeriti najstručni


jem šumarskom aparatu (šumarski inžinje


ri i tehničari), a obilježbu odabranih sta


bala izvršiti jednostavnim, brzim i vidlji


vim uočljivim sredstvom — bojom (prste


novanje stabala, oznaka točke ili kruga)


ili zadiračem. Na taj način bi odabiranje i


obilježba stabala bila vremenski odvojena


od same doznake i procjene stabala.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 80     <-- 80 -->        PDF

b) procjenu brutto drvne mase stabala


utvrditi mjerenjem prsnog promjera uz


uobičajeno obilježavanje kolobrojem svih


stabala od 10 cm prsnog promjera na više


samo u žilištu, te čekićanjem doznačnim


čekićem u žilištu i prsnoj visini. Drvnu


masu stabala utvrditi na osnovu izmjere


nih prsnih promjera razvrstanih po vrsti


drveta i debljinskim stepenima širine 5


cm, te očitanih boniteta (na osnovu sred


nje sastojinske visine) i tarifa iz »Opisa


sastojina« šumsko-privredne osnove dotič


nog otsjeka pomoću odgovarajućih drvno


gromadnih tabela za dotičnu vrstu drveta


tj. istih drvno-gromadnih jednoulaznih ta


bela, po kojima je utvrđena masa sasto


jine kod sastava šumsko-privredne osnove.


Otpada dakle »ocjena« stabalnih visina
stabla po procjenitelju prigovodom doznake,
a brutto drvne mase se utvrđuju po
jednoulaznim tabelama na isti način kao
što je to izvršeno u šumsko-privrednoj
osnovi prigodom sastava osnove.


c) Učešće sortimenata po vrsti drveta
utvrdit će se, u svrhu planiranja (Šp-2) na
osnovu iskustva upoređenjem sa sličnim
sastojinama, u kojima se zna točno napadanje
sortimenata prema evidenciji izrađenih
sortimenata grane 313.


Otpada dakle, stablimična procjena sortimenata
svakog pojedinog stabla jer se
učešće sortimenata može dovoljnom točnošću
utvrditi na osnovu iskustava i postotka
učešća sortimenata za cijelu sastojinu.


Osim toga, debljinska je struktura sastojkie,
o kojoj´ ovise prihodi iz tog Sortimente
za razne debljine — vidljiva iz brutto
drvne mase svakog debljinskog stepena.


Prednosti ovog prijedloga su očite i sastoje
se u slijedećem:


1) Odvajanjem odabiranja i obilježbe
stabala za doznake i procjene stabala, te
izvršenjem odabiranja stabala po najstručnijem
šumarskom osoblju — šumarskim
inžinjerima i šumarskim tehničarima —
povisila bi se produktivnost rada (cea
100—500/dan na 300—1000 stab./dan) za
cea 50a/o, te znatno smanjili troškovi doznake
za cea 50l0/o, a kvalitetnim odabiranjem
osigurale smjernice gospodarenja zacrtane
šumsko-privrednom osnovom.


2) Doznaka i procjena stabala prema
ovom prijedlogu — dakle druga faza konsignacije
može se povjeriti manje stručnom
osoblju (lugari, kvalificirani radnici), jer
se kolobrojisanjem i žigosanjem unaprijed
obilježenih stabala izvršava samo fizičkotehnički
posao, za koji se ne traži veća
stručna sprema, a time se povisuje znatno
produktivnost doznake (od 100 do 500 stab/


dan na 300—1500 stab./dan) i znatno smanjuju
troškovi ove faze doznake, povećava
kvalitet tehnike izvršenja (zatesj na mrtvu
koru, tačnost -mjerenja promjera), jer se
voditelj doznake stabala ne mora koncentrirati
na stablimičnu procjenu sortimenata,
već svu svoju pažnju posvetiti kvaliteti
rada, a time znatno skratiti vrlo obimne
radove oko doznake, koji se u praksi uglavnom
vrše kampanjski i sezonski.


3) Utvrđivanjem brutto drvne mase na
isti način i primjenom istih metoda i tablica
kao kod sastava šumsko-privredne
osnove dobivaju se podaci, koji se jedino
i isključivo mogu upoređivati sa drvnom
masom osnove, te se tako osigurava sigurna
evidencija izvršenja osnova, a izbjegavaju
prigovori i nesporazumi, koji izviru
iz upoređenja drvnih masa propisanih
osnovom i onih dobivenih realizacijom po
doznaci.


4) Poznata je činjenica, da upoređeniem
drvnih masa utvrđenih doznakom i stablimičnom
procjenom po´nedovoljno stručnom
i iskusnom šumarskom kadru — sa drvnom
masom i učešćem sortimenata realizirane
izrađene drvne mase po grani 313
dolazimo do pozitivnih odnosno negativnih
razlika i to 50°/o, što nije adekvatno utrošenom
radnom vremenu i troškovima, a suvišno
angažira stručni kadar koji bi se
mogao posvetiti drugom stručnom poslu
(uzgoj, zaštita).


5) Radi obimnih stabliimičnih procjena
sve tanjih dimenzija stabala na sve većim
površinama redovno stablimična procjena
počinja usko grlo planiranja (Šp-2), te se
obavlja na brzinu, kampanjski, sa nedovoljno
stručnim kadrom, a na uštrb kvalitete
rada (naročito ne posvećuje se dovoljna
pažnja odabiranju stabala kao najvažnijem
dijelu doznake), a na osnovu
ovako utvrđenih drvnih masa planiranje
je nerealno, što ima za posljedicu i nerealno
planiranje prihoda, fondova i osobnih
dohodaka kao i radova uzgojnih i zaštitnih
mjera, te Investicija.


6) Radi premalog broja inspekcijskih
kadrova (općinskih i kotarskih) doznačene
sječine ne mogu se prethodno prije sječe
stručno pregledati i otkloniti veće propuste
kod provedbe kako sječina tako i za
sječu doznačenih stabala prema propisima
osnove. Radi toga dolazi sigurno do neocijenjenih,
ali sigurno većih šteta po zajednicu
i šumarstvo radi loše provedbe
iako dobrih smjernica šumsko-privrednih
osnova.


7) Budući da šumarske organizacije u
cijelosti predviđeni etat kako glavnog, tako
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 81     <-- 81 -->        PDF

i prethodnog prihoda izrađuju u vlastitoj
režiji (osim možda samo manje drvne mase
izvala i vjetroloma), te prodaju vrše
isključivo gotovih šumskih proizvoda, nema
više nikakvog opravdanja, da se skupi,
neekonomični i nekvalitetan način stablimične
procjene etata zadrži i u buduć


cbomača &tcucna Htecatuca


Dr Ivan Soljanik: Ekspozicija kao faktor
pri pošumljavanju goleti


Uspjeh vještačkog podizanja sastojina
(pošumljavanja) koja su vršena tokom prošlih
decenija bio je vrlo različit, a u prosjeku
ispod 50a/o. Neuspjeh, a prvenstveno
ugibanje biljaka tokom ljeta, opravdavao
se gotovo isključivo nepovoljnim vremenskim
prilikama — pomanjkanju oborina
u ljetnom dijelu godine, jer, kako navodi
Kamenski, za uspijevanje šuma potrebno
je u ljetnom periodu najmanje 200 mm
oborina. Prema tome bi i za održavanje
ponika i mladih, tek posađenih, biljaka,
koje su svakako osjetljivije od odraslijih
stabala, bila potrebna najmanje tolika količina
(200 mm) oborina. Ali to je tačno
samo u toliko u koliko´ nisu poduzete mjere,
da se vlaga koja se nalazi u tlu na
početku ljeta zadrži u tlu što dulje. Da u
prilog ovoj tezi navedem samo dva primjera
iz Dalmacije i to za teške uslove
krša: Ljeto 1961. godine bilo je izrazito
suho1, (jer je ukupna količina oborina tokom
četiri mjeseca (od VI do IX) iznosila
u Splitu 103 mm, a u Kunu (na Pelješcu)
135 mm od čega oko 60"Vo u VI mj. dok
tokom VIII i IX mj. bilo ih je malo (u
Splitu 17. VIII 7 mm) ili ništa (na području
Pelješca). Uza sve to sušenja biljaka alpskog
bora, crnog bora i čempresa, pa i
ponika iz sjemena česmine, iz radova prethodne
zime nije bilo (od 60.000 komada


i Vidi i Šumarski list br. 3—4/1962 str. 124.
2 Radovi učenika Šumarske škole za krš u


Splitu.
a Radnju je izdala Poljoprivredno-šumarska


komora AKMO-i u Prištini 1.960. god., a sadrži


sljedeću materiju (dijelove):
Uvod — Uticaj ekspozicija na raspored autoh


tonih šumskih fitocenoza u različitim klimat


skim područjima Srbije — Prikaz uspeha ve


štačkog pošumljavanja na antipodnim ekspo


zicijama (severnoj i južnoj) u operativnoi služ


bi — vlastiti ogledi — Zaključak — Literatura


— Rezime (na šiptarskom, na francuskom i na
ruskom).


nosti, jer on: smanjuje produktivnost, povišu
je troškove, angažira veći broj stručnog
kadra, koji nije adekvatan kvalitetu
rada, omogućava kampanjski rad, ne daje
adekvatnu tačnost potrebnu planiranju, te
koči i ostale radove u domeni uzgoja i zaštite
šuma. Ing. Drago Majer


crnog bora početkom X mj. utvrđeno je
če vrlo slabe biljke). Održavanje biljaka
samo oko l°/o uginulih, a i to su bile inana
životu i uz navedene nepovoljne oborinske
uvjete posljedica su tehnike rada
jer je obrada tla (sadnja) vršena gotovo
isključivo na veća ili manja gnijezda, a
obrađena ie površina poslije sadnje pošljunčena
tj. pokrita slojem kamenja (sitnijeg
ili krupnijeg kakav se našao pri ruci).
Da uspjeh pošumljavanja ovisi i o tehnici
rada pokazuju i rezultati egzaktnih
istraživanja I. Soljanika, a koja su objavljena
u radnji pod naslovom »Ekspozicija
kao faktor pri pošumljavanju goleti3.


Dr Soljanik je zapravo, kako kazuje
i sam naslov objavljenog rada inače doiktorske
dizertacije, ispitivao utjecaj ekspozicije
na uspjeh vještačkog pošumljavanja,
ali je ujedno njegov rad i prilog proučavanju
utjecaja tehnike rada za taj uspjeh
Za svoja ispitivanja Soljanik se koristio
već izvršenim radovima, pošumljavanja
operative, i vlastitim, samostalno osnovanim
pokusnim poljima.


Utvrđivanje uspjeha pošumljavanja operativne
službe izvršeno je na šest odvojenih
mjesta (na Zlatiboru, u Rugovskoj
klisuri, u Grdeličkoj klisuri, u okolini
Vranja, u slivu Trgoviškog Timoka i u
slivu Belog Timoka), a vlastitih pokusa na
četiri također odvojena mjesta (u okolini
Beograda, u Grdeličkoj klisuri, u okolini
Peći i na Zlatiboru).


Analize pošumljavanja operative pokazale
su, da je uspjeh na sjev. ekspozicijama
(od SZ do SI) i do četiri puta veći
nego na južnim i jugozapadnim, a do dva
puta nego zapadnim, jugoistočnim i na platou,
pa na osojnim stranama dosiže i do
80,0/o (dakako ne uvijek), a na prisojnim
pada i na 25B/o (npr. za crni bor na Zlatiboru).
Razlike su nadalje manje odnosno
uspjeh je gotovo izjednačen, u slučaju primjene
jače obrade tla. Vlastita istraživanja
dra Soljanika u potpunosti su potvrdila