DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ULOGA ŠUMARSTVA I LOVSTVA U
TURIZMU


Turizam postaje za privredu Jugoslavije
a posebno za privredu Hrvatske sve
značajniji faktor. Prema još nepotpunim
podacima Jugoslavija je u 1963. godini o-
stvarila od stranog turizma blizu 70 milijuna
dolara, a od tog Hrvatska 46,5 milijuna
dolara, prema 28,5 milijuna dolara
u 1962. godini. Time je strani turizam u
Hrvatskoj zauzeo drugo mjesto iza brodogradnje,
koja je ostvarila 58,3 milijuna dolara.
Predviđa se da će turizam u Hrvatskoj
uskoro izbiti na prvo mjesto i da će
na kraju 7-godišnjeg plana (1970. godine)
doseći 154 milijuna dolara.


Šumarstvo i lovstvo imaju s turizmom
mnogo dodirnih tačaka pa postoje opravdani
razlozi da u razvijanju turizma preuzmu
važnu ulogu, da si na taj način osiguraju
dopunske prihode i da dođu do potrebnih
deviznih sredstava.


Definirati turizam nije sasvim lako. S
vremenom se taj pojam mijenjao i nadopunjavao.


»Minervin« Leksikon iz 1936. gori. veli:
Turizam označuje putovanja, koja spajaju
nj a različitim prometalima za razliku od
planinarenja, gdje se pješaci.


Đr B. Klai ć u Riječniku stranih riječi
iz 1958. godine poduzeća »Zore´< veli:
Turizam označuje putovanja, koja spajaju
racionalan odmor s obrazovnim ili naučnim
zadacima.


B. K. obal i u članku: Novi turizam
— nove koncepcije, koji je otisnut u zagrebačkom
»Vjesniku «od 29. IX 1963. veli
slično: Turizam se sve više razvija u rekreacioni
pokret s kombinacijom zabavnih
i kulturnih zahtjeva.
»Informatorov« Privredni leksikon iz
1961. godine daje definiciju turizma opisno
gotovo na čitavoj stranici, a skraćeno bilo
bi: Turizam je masovna društvena pojava
i organizirana privredna djelatnost; obuhvaća
skup i splet brojnih odnosa i djelatnosti
što su vezane putovanjem i privremenim,
boravkom, ljudi izvan njihovih
prebivališta, s tim da putovanja i boravak
ne budu radi.zarade ili uobičajenog vršenja
zanimanja. Turizam sastoji iz dinamičnog
elementa: putovanja i statičkog elementa:
privremenog boravka. Motivi turizma
mogu biti različiti: razonoda, odmor,
radoznalost, liječenje, oporavak, posjete,
prisustvovanje raznim proslavama, studij,
sportovi, pregled kulturno - historijskih
znamenitosti, prirodnih ljepota i dr. Turizam
iskorišćava i valorizira prirodne i izvedene
privlačnosti (atrakcije) zemlje, ali
nije produktivna djelatnost, nego aktivira


ostale privredne djelatnosti a osobito povećava
proizvodnju i potrošnju dobara i
usluga u zemlji. To su saobraćaj, ugostiteljstvo,
trgovina, uslužne djelatnosti komunalne
privrede, industrija, poljoprivreda,
zanatstvo, kućna radinost i dr.


S obzirom na lokaciju turizam može
biti. primorski i kontinentalni.


Uzimajući u račun duljinu zadržavanja
razlikujemo tranzitni, boravišni i izletnički
turizam.


Po državljanstvu turista razlikujemo
domaći, strani i pogranični, turizam.


Mogli bismo i dalje vršiti klasifikaciju
turizma, no to nije potrebno. DovoLjno je
samo konstatirati, da gotovo u svakom od
ovih kategorija turizma šumarstvo (zajedno
sa lovstvom) zauzima važnu ulogu.


Po svojoj vrijednosti i obimu u prvom
redu je primorski turizam, koji svake godine
na obale Jadrana dovodi tisuće i tisuće
domaćih i stranih turista.


U primorskom i u kontinentalnom turizmu
šume predstavljaju — ako ne glavnu
,onda sigurno — važnu sporednu atrakciju.


Poznato je, koliko su na obali Jadrana
tražene šume pa i mali gajevi, koji i u najvećoj
omari mogu pružiti osvježenje. Primorski
turizam ih je i dosad obilno iskorišćavao,
a bude li se htio dalje povećavati
i udovoljavati sve profinjenijim zahtjevima
domaćih i stranih turista, trebat će podizati
nove nasade, a postojeće šume održavati.
Uz pojedina ljetovališta i za kampove
morat će se podizati strogo namjenske
šume, a neke postojeće morat će se
proglasiti, šumama namijenjenima za izletišta
u smislu čl. 3. Osnovnog zakona o
šumama. No ne moraju se sve šume uz
ljetovališta proglasiti za šume s posebnom
namjenom za izletišta. Veliki dio privrednih
šuma može vršiti i rekreacijsku funkciju
— uz izvjesna ograničenja u gospodarenju.
Radi tih ograničenja i koristi koje
takve šume pružaju turizmu (a u prvom
redu ugostiteljstvu i trgovini) opravdano
je da turizam za njihovo podizanje i uzdržavanje
dade svoj doprinos.
Turizam označuje putovanja, koja spajaju
rati podizati i nasade manje od 5 ari, koji
se u smislu čl. 16 Osnovnog zakona o šumama
ne smatraju za šume. Šumarstvo je
za te poslove prvo pozvano i dužno dati
svoju stručnu pomoć uz naplatu koja će
pokriti nastale troškove i uobičajenu
maržu.


Zbog velikih troškova kod podizanja i
uzgoja te zaštite (od ljudi, stoke, insekata,


71
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 74     <-- 74 -->        PDF

biljnih bolesti i požara) — najbolje bi bilo
da se sve šume koje služe za rekreaciju
povjere uz primjereni doprinos na upravljanje
šumarskoj organizaciji, koja za to
imade stručan aparat.


U kontinentalnom turizmu šume imaju
još-veće značenje, jer bez njih ne možemo
ni zamisliti bilo koji veći turistički objekt.
I ovdje bi turizam odnosno privredne grane
koje iz njega crpu izravne koristi — a
to je u prvom redu ugostiteljstvo i trgovina
— trebale dati šumarskim organizacijama
doprinos za podizanje novih i održavanje
postojećih šuma, koje služe za rekreaciju.


Zbog povećane industrijalizacije i aglomeracije
stanovništva u većim gradskim
centrima i naseljima, potrebno je voditi
računa o rekreaciji radnih ljudi.


vak pod istim uvjetom dulji od 24 sata,
ta se osoba smatra turistom.


Šume su radi svojih privlačnosti česti
cilj turista i izletnika, a na šume nerijetko
su vezane i razne grane sportova kao što
je alpinizam, planinarstvo, zimski sportovi
i lovstvo.


No da bi naše šume postale privlaćnije
treba imati u vidu estetske momente. Prilikom
podizanja i uzgoja šuma potrebno
je razbijati jednoličnosti monokultura te
u četinjaste šume unašati lisnate vrsteobrnuto. Prilikom njege, čišćenja i proreda
treba ostaviti izvjestan broj onih vrsta,
koje podižu estetsku vrijednost šume, a
ne štete vrednijim vrstama, kao na pr.
breza i dr. Treba ostaviti izvjestan broj
onih vrsta, koje cvatom ukrašavaju šumu


Lugarnica Gabrinovec u Kalniku Šum. gospod. Varaždin


Za rekreaciju za vrijeme godišnjih odmora
i višednevnih praznika dolazi u obzir
boravišni, a za vrijeme tjednog odmora
izletnički turizam.


Međunarodna statistička, služba smatra
za izletnika svaku osobu koja proboravi
van mjesta stalnog boravka manje od 24
sata uz uvjet da boravak nije vezan na
zaradu i vršenje zanimanja; ako je bora


kao na pr. voćkarice, sorbusi, lipa, bagrem
itd. Treba nastojati sačuvati od uništavanja
i istrebljivanja biljne zajednice niskog
rašća, pojedine primjerke starih šupljih
stabala, koja služe za gnijezdenje ptica, ostaviti
pojedino staro stablo ili grupu stabala,
koja djeluju estetski kao soliteri.
Treba sačuvati i povećati ljepotu pejsaža,
a prilikom gradnji raznih objekata nasto