DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Rekapitulacija troškova godišnje


1.
Njega i čišćenje — na površini 1000 ha 5,720.000 dinara
2.
Proširenje jele — radovi na 300 ha 2,090.000 dinara
3.
Podizanje kultura brzorastueih i ostalih
četinjača na 400 ha 79,200.000 dinara
4.
Melioracije degradiranih tala — 20 ha 3,440.000 dinara /
5.
Podizanje ograda za zaštitu od divljači
za površinu 200 ha 23,000.000 dinara
Sveukupno : 113,450.0001 dinara


ZAKLJUČAK


Radi postizavanja mogućnosti sječa u daleko većem obimu nego se one


danas vrše — po prilici u dvostrukom iznosu od dosadašnjeg potrebno bi bilo


kroz period od 20 godina vršiti temeljitu izmjenu današnje strukture prirodnih


šuma Šumskog gospodarstva Slav. Požega. Isto je moguće postići zamjenom pri


rodnih sastojina listača sa četinjačama.


Dosadašnja ulaganja u bioloiške investicije na području Šumskog gospodarstva
Slav. Požega bila su razmjerno vrlo malena. Kako je iz napred iznesenih
podataka u tabelama kao i iz teksta vidljivo postoje potrebe a ujedrio i mogućnosti
da se sa budućom proizvodnjom — prirastom drvne mase i Šumsko gospodarstvo
Slav. Požega uklopi u opći jugoslavenski plan povećanih mogućnosti
sječa kroz 20 godina.


Kao osnovni problem pojavljuje se osiguranje financijskih sredstava u velikim
iznosima. Dosadašnja ulaganja iznosila su približno oko 20% onoga što
smo naprijed iz rekapitulacije troškova vidjeli da bi bilo potrebno ulagati. Nova
organizacija šumarstva kao i mjere koje budu predviđene Saveznim perspektivnim
planom razvoja šumarstva te drvne i kemijske industrije na bazi drveta
kao sirovine, omogućiti će da se planirano povećanje proizvodnje i postigne.


LITERATURA


1.
Bura D.: Organizacija suvremene šumske proizvodnje i nova dostignuća u nauci
i tehnici. Šumarski list 7—8/1960, Zagreb.
2.
Bura D.: Mogućnost povećanja proizvodnje i obima sječa u prirodnim ekonomskim
šumama. Šumarski list 3—4/1961, Zagreb.
3.
Dekanić I.: Kvantitativno i kvalitativno povećanje proizvodnje drvne mase u mješovitim
sastojinama brežuljkastih terena. Glasnik za šum. pokuse, 1962. Zagreb.
4. Hanzl D.: Proširenje jele na Papuku. — Šumarski list 7—9/1958 Zagreb.
5. Jeftić M.: Unošenje četinara u šume listara. — 1962. Beograd.
6. Klepac D.: O numeričkim proredama. — Šumarski list 1—2/1963, Zagreb.
7. Klepac D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Zagreb 1963.
8. Klepac D.: kretanje drvne mase i produkcija na pokusnim plohama u gosp. jedinici
»Josip Kozarac«, Šumarski list 7—8/1963 Zagreb.
9. Šurić: Problematika perspektivnog plana sječa. Vjesnik 7—9, Zagreb.
10. * * *: Šumski fond Slavonije —po elaboratu Privredne .komore kotara Osijek 1963.
11.
* * *: Elaborati i gospodarske osnove za pojedine gospodarske jedinice — izrađene
po sekciji za uređenje šuma iN. Gradiška.
12. / * *: Završni računi Šumskog gospodarstva Slav. Požega za 1961. i 1962. godinu.
Slav. Požega 1962. i 1963.
13. / * *: Potrebe bioloških investicija kod Šumskog gospodarstva Slav. Požega u
periodu od 20 godina. Slav. Požega 1963.