DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 60     <-- 60 -->        PDF

1938—1953. godine pokazalo se da je prirast stanovništva iznosio 124%, povećanje
potrošnje tehničkog đrveta 123%, dok je proizvodnja celuloze prekoračila porast
stanovništva sa 158%.


4. Odnos površina poljoprivrednog zemljišta prema šumskom
na području komune Slav. Požega
U Evropi već stoljećima postoji proces smanjivanja površina šuma u korist površina
za poljoprivrednu proizvodnju. Taj proces traje i danas a nastavit će se i u
buduće. To je i razumljivo zbog porasta stanovništva kojem su potrebne nove površine
za dobivanje artikala za prehranu. Tu pojavu uzmicanja šuma u korist poljoprivrede
vidimo i na području požeške komune gdje površine šumskog tla iznose
danas oko 53.000 ha odnosno 42% ukupne površine. Sume koje su se nekad prostirale
po gotovo čitavoj Požeškoj kotlini, na obroncima i visovima Papuka, Psunja, Krndije,
Požeške Gore i Dilja prepustile su najveći dio ravnice i znatan dio obronaka poljoprivredi
a zadržala su se na jednom dijelu obronaka i visovima pomenutih gora.
Dakle šuma je ustupila mjesto poljoprivredi. Uz smanjivanje šums´ke površine potrebe
na drvetu međutim ne postaju manje nego se čak i povećavaju te je tendenca
da će se to i ubuduće nastaviti.


i :´"; -v V" -|


5.., Stanje šuma na području komune Slav. Požega
kao posljedica ranijeg gospodarenja


Eksploatacija šuma u većim razmjerima na području komune Slav. Požega /počela
je neposredno iza Prvog svjetskog rata po velikim poduzećima stranog kapitala kao
Našičkoj, Slaveksu, Narodnoj šumskoj industriji đrveta itd. Investitorima kapitala
kod tih sječa bio je cilj da u što kraće vrijeme izvuku iz tih šuma što veću korist.
Da bi se izvoz posječenih drvnih masa mogao sa što manjim troškovima izvršiti,
građene su šumske pruge radi otvaranja pojedinih većih šumskih slivova. To je pak
tražilo i provođenje ubrzanih sječa. Nakon što su drvne mase u pojedinim slivovima
bile posječene i izvezene šumske pruge su napuštene i veliki ´kompleksi šuma su
ponovno bili zatvoreni. Uzgojne radnje kao njega i čišćenje nisu nakon završenih
sječa bile gotovo nikako provađane ili samo u neznatnim razmjerima. Posljedica
tako provađanih ubrzanih sječa, nedovoljno prirodno pomlađenih površina jest da
danas imamo znatne površine mladih šuma u kojima su se raširile malo vrijedne
vrste kao iva, mjestimice lijeska, dren i svib, a mjestimice stabla hrasta, bukve i
graba iz panja, ili predrasti tj. uopće stabla lošeg kvaliteta sposobna samo ili pretežno
za ogrijev. Sve takve šume koje rastu na vrlo dobrim tlima a po kvalitetu drvne
mase i prirastu su loše tj. predstavljaju samo ili pretežno prirast drvne mase oarijevnog
đrveta nazivamo p r e 1 a z n i m sastojinama. To iz razloga jer predstavljaju
samo prelazni period do osnivanja šume s vrednijom vrstom i ekonomičnijim
načinom gospodarenja. Te prelazne sastojine iz ekonomskih razloga treba što prije
zamijeniti s vrednijim sastojinama, s drugim vrstama drveća, a na području S. G.
Slav. Požega uglavnom četinjačama. Treba spomenuti i površine na kojima su provađane
iza oslobođenja prenagli progalno naplodni sijekovi i tako zvane »kvalitetne
doznake« zbog povećanih potreba naše drvne industrije i izvoza. To su tada zahtjevale
opće ekonomske potrebe naše zemlje te je šumarstvo moralo pridonijeti žrtve
time da se računalo da će se vršiti naknadna pošumljavanja, popunjavanja i ostale
uzgojne radnje. I dio površina na kojima su provođene takve sječe spadaju danas
u prelazne sastojine.


B) PRILIKE ŠUMARSTVA JUGOSLAVIJE


1. Površine, drvne mase i prirast
Prirodne šume SFRJ pokrivaju 8,8 milijuna ha odnosno oko 30% ukupne površine
zemlje. Stanje prirodnih ekonomskih šuma Jugoslavije prema očuvanosti je
slijedeće:


Očuvanih šuma ´ . 5,453.392 ha
Degradiranih šuma -. . . . . . . . 1,746,787 ha
Šikara i makija 1,630.411 ha


UKUPNO: 8,830.590 ha


58