DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ORIJENTACIJA U GOSPODARENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA


SLAVONSKA POŽEGA


Ing. DRAGUTIN HANZL


A) UVOD


1. Opće postavke gospodarenja kod Šumskog gospodarstva Slav. Požega
Organizacija šumarstva koja je sa 1. VII 1960. postavila dotadašnje šumarije
kao ustanove sa samostalnim financiranjem na nivo poduzeća u smislu Uredbe
o osnivanju poduzeća i radnji, stvorila je i nove uvjete rada u gospodarenju
šumama. Šumska gospodarstva pojavljuju se danas kao proizvođači drvne mase
za snabdjevanje drvne i kemijske industrije drvetom kao sirovinom. U tom
smislu pojavljuje se i Šumsko gospodarstvo Slav. Požega koje se nalazi na
području komune Slav. Požega.


Prije nego iznesemo postavke budućeg gospodarenja kod S. G. Slav. Požega
potrebno je da se podsjetimo na neke pojmove u vezi sa šumskom proizvodnjom,
zatim da iza prikaza općeg stanja šuma u SFRJ, kao i na području Slavonije —
kotara Osijek, povučemo zaključke na koji će se način S. G. Slav. Požega kao
privredna cjelina užeg područja uklopiti u opći plan SFRJ u lancu šumska
proizvodnja — industrija. Privredni razvoj naše zemlje traži neprekidno daljnje
povećanje šumske proizvodnje, a to je povećanje vezano i ograničeno kapacitetom
šumskog fonda. Opće je poznata činjenica da postoji već danas deficitarnost
drveta četinjača, koja će se s obzirom na već podignute kao i planirane
kapacitete i dalje povećavati. Te činjenice su polazne postavke za postavljanje
perspektivnog višegodišnjeg plana proizvodnje i kcd S. G. Slav. Požega.


2. Osnovni pojmovi u gospodarenju šumama
Šumska proizvodnja odvija se na velikim prostranstvima a predstavlja jedinstven
biološko tehnološki proces koji od sjetve do sječe traje u pravilu nekoliko decenija.
Glavnu proizvodnju čini priras t šume u drvetu i drugim sporednim proizvodima
šume i zemljišta. Više godišnji proizvodni proces u šumskoj proizvodnji može se
suvremenim metodama gospodarenja intenzivnim ulaganjem i stručnim radoim znatno
skratiti. Prirast šuma kao glavni proizvod šumske proizvodnje može se povećati, a
povećanje zavisi od materijalnih ulaganja, količine, načina i kvaliteta rada . Sječa
šume odnosno sječa prirasta je samo jedna faza u procesu proizvodnje. Savremeno
šumarstvo želi da se izjednači sa ostalim-granama privrede. Prema tome na glavni
proizvod prirast šume pored prirodnih uslova ima još glavni utjecaj i uloženi rad.
Današnje kao i perspektivne potrebe naše zemlje ne zadovoljavaju se današnjim
prirastom šuma, nego traže da se taj prirast poveća da bi se mogle pokriti planirane
potrebe drvne i kemijske industrije te građevinarstva, a to znači da bi se mogla
sjeći veća drvna masa.


3. Perspektiva svjetske potrošnje drveta
Oko 29´Vo kopnene površine zemlje pokrivaju šume. Studije međunarodne FAO
— organizacije predviđaju daljnji porast upotrebe i potrošnje drveta i to godišnje
za 2—2,5%. Uspoređujući upotrebu i potrošnju drveta s porastom stanovništva od