DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 56     <-- 56 -->        PDF

dosta povoljni, a očit dokaz za to je činjenica, da se čak i jela prirodno širi
na osojnijim staništima hrasta kitnjaka.


Gospodarska jedinica »Željin«


Šume ove jedinice prvi put su otvorene 1949 godine i intenzivno iskorištavane sve
do 1956 godine od strane Drvnog kombinata.


S obzirom da s radilo o sastojinama prašumskog tipa, sa nagomilanim masama
čak i preko 700 m;i po hektaru, došlo je do znatnog smanjenja sklopa i obraslosti, ali
se ne može reći da je ovo uslovilo neike veće negativne posljedice. Zahvaljujući povoljnim
ekološkim uslovima i potpunoj zabrani paše odmah posle provođenih seča,
došlo je do povoljnog prirodnog obnavljanja, što zajedno sa izgrađenim pristupnim
putevima, pruža mogućnost za intenzivnije gazdovanje.


Glavna vrsta drveća u ovoj jedinici je bukva, koja po površini obuhvata 89,3 "A»
a po drvnoj masi 94%>. u pogledu visinskog rasprostranjenja, doseže do 1700 metara
nadmorske visine formirajući čiste guste sastojine jpredplaninskog tipa. U središnim
i nižim delovima, formira stabla odličnih dimenzija ´koja mestimično dosižu i do 40
metara visine. Opšti uslov za razvoj i prirodno obnavljanje su veoma povoljni. Periodicitet
uroda je 4—5 godina a urod semena obilan.


Jela je, kako po površini, tako i po masi, slabo zastupljena. Javlja se u stablimičnoj
smeši sa bukvom i pj?ebimim i nepravilno prebirnim sastojinama. Uslovi za
njen razvoj su takođe vrlo povoljni, postiže krupne dimenzije, često plodonosi i dobro
se prirodno obnavlja. Prema nađenim ostatcima i ugljenisanim delovima u sadašnjim
čistim sastojinama bukve, može se dozvoliti pretpostavka da je jela bila znatno više
zastupljena, ali da je iz nepoznatih razloga nestala, najverovatnije sečom. Njeno
učešće u ovoj jedinici se stalno povećava veštaokiim unošenjem a radovi u tom pravcu
daju pozitivne rezultate. Kao autohtone vrste javljaju se još: hrast i javor ali ove
vrste u pogledu gazdovanja nisu od značaja. r


Crni i beli bor i smrča veštački su uneseni na znatnoi površini Kulture su novijeg
datuma, još nisu prerasle u sastojine ali će to uskoro biti, tako da će i ove vrste
uskoro biti od značaja za gazdovanja u ovoj jedinici.


Geološku podlogu sačinjava pretežno granit te granit i daje osnovnu karakteristiku
čitavoj jedinici. Zemljišta na granitu su bogata, duboka i povoljnog mehaničkog
sastava, što zajedno sa povoljnim klimatskim prilikama, pruža povoljne uslove za
razvoj šumske vegetacije.


U tabeli 2 se vidi da su ekonomski najznačajnije čiste prebirne sastojine
bukve. Revizija uređajnog elaborata izvršena je 1959/60 godine i tom prilikom
su postavljeni ciljevi gazdovanja koji su u potpunosti isti kao za G. Jedinicu
»Sokolja« s tim, što je nešto jače naglašena potreba za unošenjem četinara, kao
nastavak započetih radova koji su dali dobre rezultate.


Da bi se provodili postavljeni ciljevi gazdovanja pored ostalog, propisan je
i intenzitet zahvata seče naveden u tabeli 3.


Sve što je rečeno za G. Jedinicu »Sokolja« u pogledu intenziteta zahvata
seče, odnosi se i na ovu jedinicu. I ova jedinica ima uslova za intenzivnije gazdovanje
te zajedno sa G. Jedinicom »Sokolja« je nesumljivo od posebnog z/iačaja
za Šumsko gazdinstvo te i za nju ne treba čekati na redovnu reviziju, već
pre isteka, pristupiti novoj reviziji.


Mišljenja smo da bi za ovu jedinicu, prema taksacionim podacima u doba
uređivanja (1959 god.), intenzitet zahvata seče mogao iznositi prema grafikonu
5 i 6.


Prikazan zahvat seče u mešovitim šumama ima za cilj: Uspostavljanje
povoljnije prebirne i kvalitetne strukture. Uspostavljanje povoljnije prebirne
strukture odnosi se pretežno na bukvu, jer se drvna masa bukve, akumulirana
većim delom u stablima jačih debljinskih razreda a dobar deo sačinjavaju stabla


54