DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Korišćenje dela etata koji otpada na masu od trećeg debljinskog razreda
pa naviše, treba vršiti u dva navrata u razmaku od 3—5 godine, a dela, koji
otpada na prvi i drugi debljinski razred, ako se radi o proređivanju jednodobnih
grupa, najmanje u tri navrata sa razmakom od 2—3 godine između jednog i
drugog proredivanj a. Smatramo da prvo proređivanje treba provoditi pre glavne
seče (s´eče jačih stabala), drugo proređivanje posle prve glavne seče, a treće,
neposredno posle druge glavne seče.


Smatramo da je prosečan zahvat seče prikazan u grafikonu 3 opravdan,
ali uz uslov, da se provede solidnija inventarizacija i detaljno proučava stanje
pre pristupanja seči.


BUKVA : 193, < n´/ha..


tO-20 »f-30 il-hO Af-30 Sf-tO «/-70 /VeAo 70 cn.
V 361 15.8*3 26629 32214 30^59 2v´ .
400 I.SĐO L00 3500 5000 22 917 33397
»a?
t 2.
S 5,i f,9 «,* 20,0 100 * 21,* 7:
Graf. 4.


U grafikonu 4 prikazujemo zahvat po debljinskim razredima u čistim bukovim
sastojinama. Sastojine su u prošeku nepravilno preborne strukture. Kvalitetna
struktura je u prošeku vrlo nepovoljna. Sem nekih nižih delova u slivu
Govedarnika i Mijajlovca, prirodno obnavljanje je slabo jer je sklop gust iako
se radi o relativno malim zalihama drvne mase po hektaru. Prikazan prosečan
zahvat seče treba da ima za cilj: Popravljanje kvalitetne strukture i uspostavljanje
povoljnije prebirne strukture u sastojinama koje ne dolaze u prvi plan
za očetinjavanje, i, pripremanje sastojina za očetinjavanje kod kojih je ova
mera u sadašnjem momentu opravdana. Zahvat seče se mora određivati od slučaja
do slučaja, a na osnovu solidnijeg proučavanja stanja, i može se kretati od
10—40% od drvne zalihe po hektaru, u zavisnosti od terenskih prilika, predviđenih
mera i vrste drveta sa kojom se želi vršiti očetinjavanje.


U niskim šumama ove jedinice treba forsirati negu jer se sitan proredni
materijal za sada može veoma povoljno realizovati.


U degradiranim hrastovim šumama treba forsirani pristupiti osvetijavanju
ranije unešenog crnog bora i nastaviti sa oglednim konverzijama unošenjem
četinarskih vrsta. Smatramo da za ova staništa, naročito sa boljim zemljišnim
uslovima, treba pronaći pogodniju vrstu od crnog bora jer su ekološki uslovi