DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 49     <-- 49 -->        PDF

1. Gazdovanje po principu trajnosti korišćenja u okviru šumsko-privrednog
područja.
2. Poboljšanje korišćenja prirasta i kvalitetne strukture.
3. Oplemenjivanje čistih lišćarskih šuma prvenstveno četinarima gde god za
to postoje ekološki ušlo vi i ekonomska opravdanost, pri čemu treba da bude
odlučujući momenat produktivnost autohtone šumske formacije.
4. Poboljšanje odnosa smeše u mešovitim šumama lišćara i četinara. Kao
bliži cilj postaviti odnos 50 :50 a daljni 40-: 60 u korist četinara.
5. Konverzija niskih i degradiranih šuma, kao dalji cilj, a bliži, provođenje
intenzivnih nega kao pripremu za konverzione radove te studija problema
konverzije i provođenje oglednih konverzionih radova.
6. Provođenje intenzivnih mera nege u jednodobnim četinarskim šumama
koje su baš u doba kada su im nege i najpotrebnije.
7. Poboljšanje komunikativnosti i uvođenja mehanizacije kao uslov za intenzivno
gazdovanje.
Prema napred iznešenim osnovnim smernicama, minimalni intenzitet korišćenja,
kao startni elemenat za intenzivnije gazdovanje, za prebime šume bi
po našem mišljenju trebalo postaviti: Za čiste lišćarske šume 15%, a za mešovite
18—20 % od zalihe drvne mase.


S obzirom da se, kako smo napred reku, radi o neurednim prebirnim šumama,
naš je zadatak da postupno uklanjamo posledice ranijeg neurednog gaz


v masa debljinskog mreda
V zahvat sječe
i intenzitet ia/iviti


a/o 20 21-1,0 1,1-60 preko GO CV3
V (368 297 1,170- 260 l,172´,S6 730.125 3.^
1168 *
V´ 13 000 60000 1S3.000 290 000 ´ i 16000 a ´
l A« S.1 13,0 3$7 Iff %


Graf. 1.