DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 45     <-- 45 -->        PDF

POTREBA I MOGUĆNOST INTENZIVNIJEG ISKORIŠCAVANJA PRIRODNIH
ŠUMA NA PODRUČJU ŠUMSKOG GAZDINSTVA KRALJEVO


Ing. MIROSLAV PECOVIC — KRALJEVO


Šumsko gazdinstvo Kraljevo obuhvata Donjeibarsko šumskoprivredno područje
i sa gledišta šumarstva nesumnjivo je jedno od najinteresantnijih u SR
Srbiji.


Na ovom području dominira umereno kontinentalna klima, ah se sa jedne
strane oseća uticaj submediteranske klime, koja dolinom Ibra doseže skoro do
Kraljeva, a sa druge — oseća se uticaj hladnih i suvih severoistočnih vetrova
(košave).


U pogledu padavina, područje se nalazi u zoni umereno godišnjih količina
padavina, ah se, iako na relativno malom prostoru, zapaža znatna neujednačenost.
U jugozapadnom delu, tj. u dolini Ibra, visina padavina iznosi tek negde
oko 600 mm. U okolini Kraljeva, a na udaljenosti svega oko 30:—40 km., prosečna
visina godišnjih padavina penje se na 760 mm., da nešto dalje, u okolini
Vrnjačke Banje, dostigne i 1000 mm. Sa porastom nadmorske visine količina
prosečno godišnjih padavina se povećava, tako da na Goču i Zeljinu dostiže i
visinu od 1500 mm.


Geološka podloga je vrlo raznolika, što uslovljava pojavu raznih tipova
šumskog zemljišta, počev od serpentinskog, kao najsiromašnijeg, pa do zemljišta
na granitnoj podlozi, kao najbogatijeg.


Konfiguracija terena je jako izražena i ispoljava se visokim planinskim
vencima i rečnim dolinama.


Ovako raznovrsni klimatski i edafski uslovi i uslovi reljefa, formirali su i
raznolike ekološke uslove te pojavu skoro svih domaćih vrsta šumskog drveća.
Naročito treba istaći prisustvo naših glavnih četinarskih vrsta: jele, smrče, crnog
i belog bora. Vredno je spomenuti i veoma veliku raznovrsnost u pogledu tipova
i kvaliteta šuma i šumskog zemljišta. Na ovom području susrećemo se sa ogolelim
i skoro sterilnim površinama šumskog zemljišta, pa preko niskih, degradiranih
šuma, šuma lišćara i četinara sa manjim i većim obrastom ekonomskog
karaktera, sve do šuma prašumskog tipa sa 600´—700 m3 drvne mase po hektaru.


Pored prirodnih činilaca, veoma veliki uticaj na današnje stanje šuma imao
je i čovjek svojim posrednim ili neposrednim delovanjem, koje se odvijalo u različitim
ekonomskim, političkim i istoriskim uslovima.


Utabeli br. 1. prikazujemo podatke o šumskom fondu te intenzitet korišćenja
što će i biti predmet doljeg razmatranja.


Iz tabele 1. se vidi da su najviše zastupljene preborne šume. One su ekonomski
najznačajnije, a formiraju ih bezmalo, samo bukva i jela.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 46     <-- 46 -->        PDF

DOSADAŠNJE KORlSCENJE POSTOJEĆEG ŠUMSKOG FONDA


Sume ovog područja delom su korišćene još u predratnom periodu a u posleratnom
periodu korišćenjem su obuhvaćene skoro sve vrednije šume. Prvi
posleratni period karakterisao se sečama jačeg intenziteta a kao rezultat potreba
za saniranje posledica ratnih pustošenja i teških privrednih prilika. Posle
ovog perioda, intenzitet korišcenja se smanjuje sa tendencijom uvećavanja zaliha
u drvnoj masi. Novim uređivanjem i revizijama uređajnih elaborata kao
princip se usvaja minimalan intenzitet korišcenja, a kao osnovica za intenzitet
korišcenja, nekako nezvanično se usvaja intenzitet u visini približno 30 % od
prirasta za lišćare, a za četinare oko 20%. Neke određene postavke u ovom pogledu,
bar za ovo- područje nisu postojale, pa se slobodno može reći da je do
ovog došlo više-manje stihiski, a kao rezultat ranijeg jačeg korišcenja i težnje
za jačanjem zaliha u drvnoj masi te klasičnog shvatanja prebirne šume i prebirnog
gazdovanja.


Intenzitet korišcenja ekonomskih šuma, koji prema tabeli br. 1. u prošeku
iznosi 10,5% od zalihe drvne mase ili 41,4% od prirasta,1 u dosadašnjem radu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 47     <-- 47 -->        PDF

se pokazao nepovoljnim. Naime, veoma nizak intenzitet korišćenja, s jedne strane
— a sa druge, relativno nepovoljna kvalitetna struktura u .zalihi drvne mase
što je rezultat neurednog prebiranja u prošlosti, dovodi do toga da se pri ko~
rišćenju šuma praktično vrši tzv. sanitarna seča a ne i uzgojna, koja bi imala
za cilj poboljšanje ne samo kvantitetnog već i kvalitetnog prirasta. Ovakvim
intenzitetom korišćenja, kvalitetna struktura se praktično ne menja ili neznatno
menja jer se produkcija drvne mase i dalje akumulira na znatnom delu rđavih
nosioca produkcija. S obzirom na prednje, nije za čudo što gazdinstvo ostvaruje
svega 25—30 % tehničkih sortimenata od bruto sečive mase lišćara. Ako se i
dalje ovako gazduje, ovaj odnos se neće brzo promeniti. Ukratko rečeno, gazdovanje
sa ovakvim intenzitetom korišćenja i konkretnim šumskim fondom je
izrazito ekstenzivno i bezperspektivno.


S obzirom na činjenicu da su prebirne šume ekonomski veoma vredne, u daljem
izlaganju na njih se uglavnom i osvrćemo. U tabeli br. 2. prikazujemo
strukturu drvne mase u prebirnim šumama po nešto proširenim debljinskim
razredima a prema statističkim podacima o stanju šumskog fonda. Iz tabele 2
i grafikona 1 i 2 se vidi da su prebirne šume, posmatrano u globalu, nepravilno
prebirne strukture te da je zaliha drvne mase kod stabala iznad 60 srn. prsnog
promera, znatna, i iznosi ukupno 963.313 m3 ih oko 20% od ukupne drvne mase
prebirnih šuma. Ovakav odnos drvne mase, relativno nepovoljna kvalitetna
struktura i nepovoljan omer smeše lišćara i četinara u mešovitirn šumama, ukazuje
na potrebu provođenja uzgojnih seča a ne samo sanitarnih, te potrebu za
intenzivnijim gazdovanjem.


Šumsko gazdinstvo u Kraljevu je u takvom stadiju razvoja da može postupno
preći na intenzivnije gazdovanje, uz"izvesnu promenu organizacione strukture
preduzeća i odgovarajuću podelu rada prema stepenu stručnosti kadra. Jer, intenzivnije
gazdovanje zahteva i viši stupanj stručnosti.


Minimalni intenzitet korišćenja kao startni elemenat -za intenzivnije
gazdovanje


Povoljna okolnost da se može preći na intenzivnije gazdovanje, raspoloživost
u kadrovima, relativno dobra komunikativnost, blizina potrošačkih centara *
te potreba zajednice za drvnom masom, obavezuje gazdinstva da čim pre pristupi
intenzivnijem gazdovanju.


Stanje šumskog fonda je takvo da se nemože govoriti o nekim nagomilanim
zalihama drvne mase, ali je potreba za negom takva da se mora pristupiti intenziviranju
gazdovanja te postavljanju osnovnih smernica za šumsko-privredno
područje u celini. na osnovu kojih, bi se kasnije razrađivali ciljevi gazdovanja
po gospodarskim jedinicama. Ovo je po našem mišljenju osnovni nedostatak u
dosadašnjem gazdovanju, jer su se ciljevi gazdovanja pri uređivanju ili revizijama
po gospodarskim jedinicama određivali od slučaja do slučaja, često i prema
subjektivnom shvatanju projektanta-uređivača, koji je imao u vidu samo
jednu jedinicu kao predmet uređivanja u datom momentu.


Za Donjeibarsko šumsko-privredno područje osnovne smernice u najkraćim
crtama bi mogle biti:
1 — Prikazan intenzitet korišćenja znatno se poboljšao najnovijim uređivanjem


G. J. »Čemerno« gde je postavljen intenzitet od 27"/o od zalihe drvne mase.
45
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 48     <-- 48 -->        PDF

46
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 49     <-- 49 -->        PDF

1. Gazdovanje po principu trajnosti korišćenja u okviru šumsko-privrednog
područja.
2. Poboljšanje korišćenja prirasta i kvalitetne strukture.
3. Oplemenjivanje čistih lišćarskih šuma prvenstveno četinarima gde god za
to postoje ekološki ušlo vi i ekonomska opravdanost, pri čemu treba da bude
odlučujući momenat produktivnost autohtone šumske formacije.
4. Poboljšanje odnosa smeše u mešovitim šumama lišćara i četinara. Kao
bliži cilj postaviti odnos 50 :50 a daljni 40-: 60 u korist četinara.
5. Konverzija niskih i degradiranih šuma, kao dalji cilj, a bliži, provođenje
intenzivnih nega kao pripremu za konverzione radove te studija problema
konverzije i provođenje oglednih konverzionih radova.
6. Provođenje intenzivnih mera nege u jednodobnim četinarskim šumama
koje su baš u doba kada su im nege i najpotrebnije.
7. Poboljšanje komunikativnosti i uvođenja mehanizacije kao uslov za intenzivno
gazdovanje.
Prema napred iznešenim osnovnim smernicama, minimalni intenzitet korišćenja,
kao startni elemenat za intenzivnije gazdovanje, za prebime šume bi
po našem mišljenju trebalo postaviti: Za čiste lišćarske šume 15%, a za mešovite
18—20 % od zalihe drvne mase.


S obzirom da se, kako smo napred reku, radi o neurednim prebirnim šumama,
naš je zadatak da postupno uklanjamo posledice ranijeg neurednog gaz


v masa debljinskog mreda
V zahvat sječe
i intenzitet ia/iviti


a/o 20 21-1,0 1,1-60 preko GO CV3
V (368 297 1,170- 260 l,172´,S6 730.125 3.^
1168 *
V´ 13 000 60000 1S3.000 290 000 ´ i 16000 a ´
l A« S.1 13,0 3$7 Iff %


Graf. 1.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 50     <-- 50 -->        PDF

dovanja, sistematskim gazdovanjem i umerenim korišćenjem. Kako se ovde radi


o načelnom razmatranju korišćenja, onda se nemože govoriti o nekom tačnom
određivanju etata, već o kalkulaciji, koja treba da ukaže na mogućnost i potrebu
ka intenzivnijem korišćenju. U grafikonu 1 i 2 prikazujemo zahvat po debljinskim
razredima za šumsko-privredno područje u celini.
too


bukva.


bukva-sjtta
jela
jela -sjala


ntsa dtbljitukoa ratrtoa
zahvat sjtlt
tntt-Mitet zahvata
ukupan mttziM laJtvata


do 20 21 -trO ´ti-60 prtko 60 cm.


bukva, v 305923 310 L17 195 7VV -BSS.507 n*
V 3000 30.000 6*000 SO 000 177 000 «*
i 4.0 9,7 20,6 W.» -20 %


jela v 66 3*5 235.B72 37 i,t*i, «. W9 229 rr>
V S000 30 000 21 000 17000 -73000 n´
i 7,s >Ž,9 «U V7.


is


Graf. 2.


1. Čiste lišćarske prebirne šume
Iz grafikona 1 se vidi da se zahvata u sve debljinske razrede, s tim što je
intenzitet zahvata niži u tanjim debljinskim razredima, a najjači u najvišem
debljinskom razredu. Ovakavy zahvat ukazuje na to, da se donekle otstupa od
prebiranja kakvo smo do sada vršili, jer je zahvat u najjačem debljinskom razredu
ispod uobičajenog zahvata a takođe neuobičajen za niže debljinske razrede,
gde se jače zahvata. Postavka je sledeća: Uzgojni zahvat u svim debljinskim
razredima. Uklanjanje loših nosioca produkcije te stvaranje uslova za maksimalnu
produkciju stablima koja su bolja po svom kvalitetu i produkciji. Kao rezultat
neurednog prebiranja, u našim šumama nije retka pojava vrlo gustih
manjih ili većih grupa jednodobnih stabala koje treba prorediti, ih, pojava tzv.
kišobranastih stabala koja treba ukloniti jer ometaju normalan razvoj prirodnog
ili veštačkog podmlatka.


S obzirom na činjenicu da je do sada u lišćarskim šumama na nekoliko hiljada
hektara već izvršeno unošenje četinara veštačkim putem, te da se u ovom
pravcu mora i dalje raditi, predviđen intenzitet zahvata se zaista može smatrati
minimalnim jer se ovim. želi, s jedne strane, da se omoguće potrebni uzgojni
zahvati, a sa druge poveća zaliha u drvnoj masi u sastojinama koje imaju perspektivu
da i dalje ostanu kao čiste ali sa kvalitetnijom produkcijom drvne mase.
Stoga je intenzitet zahvata u prošeku ispod prirasta. Konkretan intenzitet zahvata
po pojedinim lokalitetima treba da se kreće od 10—30%, u zavisnosti od
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 51     <-- 51 -->        PDF

uslova, postavljenog cilja i drugih momenata, ali za prvo polurazdoblje u prošeku
ne bi trebalo da se ide iznad 15 %.


2. Mešovite prebirne šume lišćara i četinara
Ovde se radi isključivo o mešovitim šumama bukve i jele. Ekološki uslovi
za razvoj jele u ovim šumama su veoma povoljni. Jela je veoma ekspanzivna i
ako je reč o obnavljanju, može se slobodno reći da jela apsolutno dominira. -
Ovu okolnost treba pravilno usmeriti i nastojati da se čim pre poveća procentualno
učešće jele koje sada u mešovitim šumama iznosi svega 34,8 % po masi.


Dosadanji intenzitet korišćenja ovo ne omogućava u dovoljnoj meri. Mišljenja
smo da bi prosečan intenzitet zahvata za mešovite prebirne šume trebao
da iznosi prema grafikonu br. 2.


Iz grafikona 2 se vidi da se i ovde zahvata u sve debljinske razrede, a korišćenje
treba da poprimi još izrazitiji uzgojni karakter, naročito kod jele. Ovde
se posebno podvlači da se jela, iz tanjih debljinskih razreda, uglavnom javlja u
vrlo gustim manjim ili većim grupama. U mešovitim šumama kao princip treba
postaviti: Potpomoći brže urastanje podrasta i mladika jele u sastojinu, proređivanje
pregustih grupa-površina te poboljšavanje kvalitetne strukture. Za razliku
od čistih lišćarskih šuma gde treba voditi računa i o prebirnoj strukturi,
kod mešovitih sastojina, smatramo, da osnovni cilj treba da bude, povećanje
procentualnog učešća jele i popravljanje kvalitetne strukture. Smatramo da bi
intenzitet zahvata u prošeku, za bukvu od 20 % i za jelu od 15 %, mogao da
udovolji gore postavljenim ciljevima. Manji zahvgt za jelu od 15 % ne bi odgovarao,
jer, kako smo napred rekli, jelu možemo forsirati samo pod uslovima
intenzivne nege.


Radi ilustracije napred navedenih postavki, iznosimo konkretne podatke


o gazdovanju za gospodarske jedinice »Sokolja« i »Zeljin«. Ove dve jedinice su
za Gazdinstvo od posebnog interesa a i potreba za intenzivnijim gazdovanjem
u njima je i najizrazitija.
I, GOSPODARSKA JEDINICA »SOKOLJA«


Šume ove jedinice su otvorene još 1920 godine od kada se i stalno iskorišćavaju.
Povoljne saobraćajne prilike, ranije postojanje šumske željeznice, a sada kamionskih
puteva, čine kompleks pristupačnim te pogodnim za intenzivnije gazdovanje.


Najvećim delom jedinica leži između 500 i 1000 metara nadmorske visine. Geološku
podlogu najvećim delom sačinjavaju serpentinsko-periđotitske mase. Na ovoj
podlozi se formira plitko i siromašno šumsko zemljište koje je uglavnom nastanjeno
hrastom i mestimično crnim borom. Istočni deo jedinice sačinjavaju filiti, peščari,
konglomerati i mestmično slojeviti krečnjaci. Na ovim stenama formiralo se srednje
duboko zemljište i bogato u mineralnim sastojcima. Nastanjeno je najvrednijim šumama
bukve i jele. Kao glavne vrste šumskog drveća javljaju se: bukva, jela, hrast
kitnjak i cer. Kao prateće vrste koje ne obrazuju -posebne sastojine javljaju se:
jasen, javor, brest, jasika, breza, brekinja, les´ka, grab, crni grab i divlje voće. Bukva
je glavna vrsta te je i najviše zastupljena, kako po površini, tako i po masi. Najčešće
se javlja u smeši sa jelom ma da je ima i sa drugim vrstama. I u čistim a i u mešovitim
sastojinama, stvara sastojine nepravilno preborne strukture, dolk se vrlo retko
javlja u vidu jednodobnih sastojina. Ako ovakvih već i ima, onda su sekundarnog
porekla.


Jela sačinjava mešovite, nepravilno preborne sastojine, stablimično ili grupimično
mešane sa bukvom, rede hrastom i ostalim lišćarima. Karakteristično je da se jela
u ovoj jedinici spušta vrlo nisko, i na nadmorskoj visini od svega 520 metara, a kao
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 52     <-- 52 -->        PDF

pojedinačna stabla, i znatno niže. Ekološki uslovi joj veoma pogoduju tako da se dobro
razvija, često plodonosi i veoma se dobro prirodno obnavlja. Značajno je da jela u
svim sastojinama ispoljava tendenciju uvećavanja svog učešća na račun bukve i
ostalih lišćara. Naročito je obilno zastupljen podrast jele ispod taksacione granice
merenja u mešovitim sastojinama bukva-jela, gde skoro u potpunosti onemogućava
obnavljanje bukve.


Hrast se lavlja skoro na svim terenima zauzimajući uglavnom isturene ekspozicije.
Javlja se u visokim i niskim sastojinama koro redovno sa cerom. Preovlađuju
razređene i devastirane sastojine sa dosta niskim, nepravilnim i kržljavim tafolima.
Dobrih visokih hrastovih sastojna ima vrlo malo i one su uglavnom uprskane kao
oaze u okviru bukovih ili bukovo-jelovih sastojina ili se hrast javlja u statblimičnoj
mešavini sa ovim vrstama. Prirodno obnavljanje hrasta iz semena je vrlo slabo, dok
se iz panjeva veoma intenzivno obnavlja. Opšti je utisak da su za hrast poremećeni
uslovi za normalan razvoj i da mu više ne odgovaraju.


U tabeli 2 prikazuju se podaci pojedinih kategorija šuma u ovoj jedinici.
Iz tabele se vidi da su ekonomski najinteresantnije mešovite šume lišćara i četinara
a zatim čiste prebirne šume lišćara-bukve.


Revizija uređajnog elaborata za ovu jedinicu provedena je 1959/60 godine i
tom prilikom je postavljen sledeći cilj gazdovanja:


Osnovni cilj gazdovanja je stvaranje što većih i trajnijih prihoda od šume,
dok bi neposredni ciljevi gazdovanja bili: Poboljšanje prinosa i kvaliteta mase
u sadašnjim sastojinama očetinjavanje čistih lišćarskih sastojina i dovođenje
u najpovoljniji odnos smeše četinara i lišćara u mešovitim sastojinama; uspostavljanje
povoljne prebirne strukture koja će obezbediti kontinuitet prihoda i
davati maksimalni kvalitetni prirast mase po jedinici površine. Za niske i degradirane
sastojine postavlr^-e konverzija te studija uzroka propadanja hrasta
i pronalaženje mera za suzbijanje.


Za provođenje postavljenih ciljeva gazdovanja predviđene su određene
šumsko-kulturne mere te obim korišćenja (etat) prikazan u tabeli 3.


Analizirajući postavke ciljeva gazdovanja a imajući u vidu stanje šuma i
povoljne ekološke uslove za razvoj šumske vegetacije, dolazi se do zaključka da
su ciljevi gazdovanja dobro postavljeni i da pružaju garanciju za određen stupanj
intenzivnijeg gazdovanja. Međutim, ako se razmotri intenzitet korišćenja
kao činioca za ostvarivanje postavljenih ciljeva, dolazi se do zaključka da se
postavljeni ciljevi mogu ostvariti posle više decenija. Očigledno je da se ovakvim
intenzitetom zahvata seče išlo za tim da se nagomilava zaliha drvne mase, ne
vodeći računa za što brže uspostavljanje kvalitetne strukture, o potrebama privrede
i na kraju o materijalnoj bazi šumsko-privredne organizacije.


Prosečan zahvat seče u mešovitim prebirnim šumama intenziteta 13,4 % kod
bukve i 10,6 % kod jele, koji je elaboratom propisan, je nedovoljan za provođenje
potrebnih uzgojnih seča sa ciljem da se regulira odnos smeše, forsira
obnavljanje jele, bolje rečeno uklapanje podrasta jele u sastojinu. Stanje podrasta
i mladika jele zahteva intenzivnu negu jačim uzgojnim zahvatima jer se
jela javlja grupimično i vrlo gusto. Ovakvim zahvatom seče ne može se bitnije
uticati na kvalitetnu strukturu jer se mogu izvoditi samo sanitarne seče.


Slična je situacija i kod čistih bukovih sastojina. U njima je preborna
strukura veoma narušena a takođe je i kvalitetna struktura vrlo nepovoljna.
Postavka o potrebi očetinjavanja ovih šuma je na mestu, ali se ne može ostvariti
predviđenim intenzitetom zahvata. Ukratko rečeno, postavke ciljeva gazdovanja
koje upućuju na zaključak da se radi o intenziviranju gazdovanja, negiraju
se predviđenim intenzitetom zahvata seče, a zahvat ovako kako je postavljen,
nameće krajnju ekstenzivnost, što se mora smatrati negativnim, s obzirom na


50
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 53     <-- 53 -->        PDF

51
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 54     <-- 54 -->        PDF

sadašnji stupanj nauke, raspoloživost u kadrovima i potrebe privrede u drvetu.


Imajući u vidu iznesene negativne strane propisanih postavki uređajnih
elaborata, a konstatovane su četvorogodišnjim primenjivanjem elaborata, mišljenja
smo da u ovoj gospodarskoj jedinici ne treba čekati na redovnu reviziju,
već treba pristupiti novoj reviziji što pre, jer je to i ekonomski i biološki
nužno.


Činjenica da su šume ove jedinice dobro otvorene, pristupačne za lskonscavanje,
da u neposrednoj blizini postoje potrošači drveta, gazdovanje treba podići
na takav stupanj, koji će garantovati maksimalno korišćenje uz maksimalnu
produkciju kvalitetne drvne mase. Mišljenja smo da bi za ovu jedinicu, u pripremnoj
fazi intenzivnijeg gazdovanja a prema taksacionim podacima u doba
uređivanja (1959/60 god.), odgovarao intenzitet prikazan u grafikonu 3 i 4.


Zahvat seče u mešovitim sastojinama mora poprimiti strogo uzgojni ka-r
rakter O klasičnom prebirnom gazdovanju ovde se ne može govoriti već se mora
problem rešavati od slučaja do slučaja. Sadašnje stanje sastojina je rezultat neurednog
prebiranja u prošlosti. Na mnogim mestima su provođene čak i nepravilne
oplodne seče, tako da ima znatnih površina pod mladim jednodobnim
manjim ili većim grupama. Zahvat seče po debljinskim razredima, naročito»
tanjim, je znatan. Razlog za ovakov zahvat je ranije podvučen pa se na ovoim
mestu to ne ponavlja, ali smatramo da ovde treba nešto reći o nacmu sece.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Korišćenje dela etata koji otpada na masu od trećeg debljinskog razreda
pa naviše, treba vršiti u dva navrata u razmaku od 3—5 godine, a dela, koji
otpada na prvi i drugi debljinski razred, ako se radi o proređivanju jednodobnih
grupa, najmanje u tri navrata sa razmakom od 2—3 godine između jednog i
drugog proredivanj a. Smatramo da prvo proređivanje treba provoditi pre glavne
seče (s´eče jačih stabala), drugo proređivanje posle prve glavne seče, a treće,
neposredno posle druge glavne seče.


Smatramo da je prosečan zahvat seče prikazan u grafikonu 3 opravdan,
ali uz uslov, da se provede solidnija inventarizacija i detaljno proučava stanje
pre pristupanja seči.


BUKVA : 193, < n´/ha..


tO-20 »f-30 il-hO Af-30 Sf-tO «/-70 /VeAo 70 cn.
V 361 15.8*3 26629 32214 30^59 2v´ .
400 I.SĐO L00 3500 5000 22 917 33397
»a?
t 2.
S 5,i f,9 «,* 20,0 100 * 21,* 7:
Graf. 4.


U grafikonu 4 prikazujemo zahvat po debljinskim razredima u čistim bukovim
sastojinama. Sastojine su u prošeku nepravilno preborne strukture. Kvalitetna
struktura je u prošeku vrlo nepovoljna. Sem nekih nižih delova u slivu
Govedarnika i Mijajlovca, prirodno obnavljanje je slabo jer je sklop gust iako
se radi o relativno malim zalihama drvne mase po hektaru. Prikazan prosečan
zahvat seče treba da ima za cilj: Popravljanje kvalitetne strukture i uspostavljanje
povoljnije prebirne strukture u sastojinama koje ne dolaze u prvi plan
za očetinjavanje, i, pripremanje sastojina za očetinjavanje kod kojih je ova
mera u sadašnjem momentu opravdana. Zahvat seče se mora određivati od slučaja
do slučaja, a na osnovu solidnijeg proučavanja stanja, i može se kretati od
10—40% od drvne zalihe po hektaru, u zavisnosti od terenskih prilika, predviđenih
mera i vrste drveta sa kojom se želi vršiti očetinjavanje.


U niskim šumama ove jedinice treba forsirati negu jer se sitan proredni
materijal za sada može veoma povoljno realizovati.


U degradiranim hrastovim šumama treba forsirani pristupiti osvetijavanju
ranije unešenog crnog bora i nastaviti sa oglednim konverzijama unošenjem
četinarskih vrsta. Smatramo da za ova staništa, naročito sa boljim zemljišnim
uslovima, treba pronaći pogodniju vrstu od crnog bora jer su ekološki uslovi
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 56     <-- 56 -->        PDF

dosta povoljni, a očit dokaz za to je činjenica, da se čak i jela prirodno širi
na osojnijim staništima hrasta kitnjaka.


Gospodarska jedinica »Željin«


Šume ove jedinice prvi put su otvorene 1949 godine i intenzivno iskorištavane sve
do 1956 godine od strane Drvnog kombinata.


S obzirom da s radilo o sastojinama prašumskog tipa, sa nagomilanim masama
čak i preko 700 m;i po hektaru, došlo je do znatnog smanjenja sklopa i obraslosti, ali
se ne može reći da je ovo uslovilo neike veće negativne posljedice. Zahvaljujući povoljnim
ekološkim uslovima i potpunoj zabrani paše odmah posle provođenih seča,
došlo je do povoljnog prirodnog obnavljanja, što zajedno sa izgrađenim pristupnim
putevima, pruža mogućnost za intenzivnije gazdovanje.


Glavna vrsta drveća u ovoj jedinici je bukva, koja po površini obuhvata 89,3 "A»
a po drvnoj masi 94%>. u pogledu visinskog rasprostranjenja, doseže do 1700 metara
nadmorske visine formirajući čiste guste sastojine jpredplaninskog tipa. U središnim
i nižim delovima, formira stabla odličnih dimenzija ´koja mestimično dosižu i do 40
metara visine. Opšti uslov za razvoj i prirodno obnavljanje su veoma povoljni. Periodicitet
uroda je 4—5 godina a urod semena obilan.


Jela je, kako po površini, tako i po masi, slabo zastupljena. Javlja se u stablimičnoj
smeši sa bukvom i pj?ebimim i nepravilno prebirnim sastojinama. Uslovi za
njen razvoj su takođe vrlo povoljni, postiže krupne dimenzije, često plodonosi i dobro
se prirodno obnavlja. Prema nađenim ostatcima i ugljenisanim delovima u sadašnjim
čistim sastojinama bukve, može se dozvoliti pretpostavka da je jela bila znatno više
zastupljena, ali da je iz nepoznatih razloga nestala, najverovatnije sečom. Njeno
učešće u ovoj jedinici se stalno povećava veštaokiim unošenjem a radovi u tom pravcu
daju pozitivne rezultate. Kao autohtone vrste javljaju se još: hrast i javor ali ove
vrste u pogledu gazdovanja nisu od značaja. r


Crni i beli bor i smrča veštački su uneseni na znatnoi površini Kulture su novijeg
datuma, još nisu prerasle u sastojine ali će to uskoro biti, tako da će i ove vrste
uskoro biti od značaja za gazdovanja u ovoj jedinici.


Geološku podlogu sačinjava pretežno granit te granit i daje osnovnu karakteristiku
čitavoj jedinici. Zemljišta na granitu su bogata, duboka i povoljnog mehaničkog
sastava, što zajedno sa povoljnim klimatskim prilikama, pruža povoljne uslove za
razvoj šumske vegetacije.


U tabeli 2 se vidi da su ekonomski najznačajnije čiste prebirne sastojine
bukve. Revizija uređajnog elaborata izvršena je 1959/60 godine i tom prilikom
su postavljeni ciljevi gazdovanja koji su u potpunosti isti kao za G. Jedinicu
»Sokolja« s tim, što je nešto jače naglašena potreba za unošenjem četinara, kao
nastavak započetih radova koji su dali dobre rezultate.


Da bi se provodili postavljeni ciljevi gazdovanja pored ostalog, propisan je
i intenzitet zahvata seče naveden u tabeli 3.


Sve što je rečeno za G. Jedinicu »Sokolja« u pogledu intenziteta zahvata
seče, odnosi se i na ovu jedinicu. I ova jedinica ima uslova za intenzivnije gazdovanje
te zajedno sa G. Jedinicom »Sokolja« je nesumljivo od posebnog z/iačaja
za Šumsko gazdinstvo te i za nju ne treba čekati na redovnu reviziju, već
pre isteka, pristupiti novoj reviziji.


Mišljenja smo da bi za ovu jedinicu, prema taksacionim podacima u doba
uređivanja (1959 god.), intenzitet zahvata seče mogao iznositi prema grafikonu
5 i 6.


Prikazan zahvat seče u mešovitim šumama ima za cilj: Uspostavljanje
povoljnije prebirne i kvalitetne strukture. Uspostavljanje povoljnije prebirne
strukture odnosi se pretežno na bukvu, jer se drvna masa bukve, akumulirana
većim delom u stablima jačih debljinskih razreda a dobar deo sačinjavaju stabla


54
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 57     <-- 57 -->        PDF

čak i iznad 100 sm. prsnog promera. Zahvat seče intenziteta 32,1% kod bukve
a kod zalihe od 251,8 m3 po hektaru, ne treba smatrati jakim^s obzirom na stanje
i postavljeni cilj. Naime, ovakvim zahvatom će se, pored uspostavljanja povoljnije
prebirne strukture, forsirati obnavljanje i urastanje jeleu sastojinu na


JE LR 108 8 irt´lha
BUKVA 251.s m-´lha
UKUPNO 360 i KL3 I ha


bukva


bukio-jjtia


jtla


jela /j*ia


10-20 11-30 3! -HO 11-SO S´-tO H 7<1 Preko 70 cn


787.5 I2S72 19123 2767.5 27 753 21 987 30 BOI = 1U7SS2 *i*
bukva v699 I 000 2000 4000 SOO0 IO 000 05401 «" *8 500 *»>
es 7,t 10,1, tt>,9 18,0 *»*.+ 83,7 32,1°/.


3.88h-(4 4+2 15.869 9 799 56S3 im-0 63718 i°


jelo 4891
=


200 500 800 500 1.000 2 000 = 5 000 -n


V
17,1 7,8 7


i *,´
A* *.* 5,1 «,*
7,h 10,7 l^.i 39,7 2´,5 22fl ´/


13 M 5,3
-


Graf. 5.


površinama gde je obnavljanje ranije već izvršeno. Smatramo da je intenzitet
zahvata kod bukve, propisan uređajnim elaboratom u prošeku 12,6%, nedovoljan
i da se sa njim ne može postići željena cilj.


Intenzitet zahvata seče kod jele u prošeku od 7,8%, treba da omogući uklanjanje
prezrelih stabala jele slabe vitalnosti kod kojih prirast stagnira, proređivanje
pregustih grupa, što ovde nije tako aktuelno kao kod Sokolje, i, uklanjanje
rđavih stabala svih debljinskih stepena. Elaboratom propisan intenzitet od
4,2% pri zalihi drvne mase jele od 10)8.8 m3 po hektaru, ovo nije omogućavao.


U čistim prebirnim šumama, intenzitet zahvata u prošeku od 18,4% treba
da omogući: Uspostavljanje povoljnije prebirne i kvalitetne strukture u sastojinama
koje za sada ne dolaze u obzir za očetinjavanje; Osvetljavanje ranije
unešenih četinarskih vrsta i pripremanje sastojina za unošenje četinara gde se
to iz ekonomsko-bioloških razloga predviđa. Zavisno od postavljenog cilja, intenzitet
zahvata se može kretati od 10—30%. Uređajnim elaboratom propisan
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 58     <-- 58 -->        PDF

prosečan zahvat seče od 10,7% ni približno nije u stanju da udovolji gore postavljenim
ciljevima. Ovde se posebno podvlači da je u ovoj jedinici već izvršeno
unošenje četinara na površini od približno 1000 hektara i da je potrebno
pristupiti osvetljavanju unešenih vrsta, jer se već sada zapaža, da će inače
uspešno izvršeno unošenje četinara, biti dovedeno u pitanje.


BUKVA


bukva


sječa.


10-20 21-30 11 HO
41-SO Sieo
Cl -7 0 Vrzk.0 70 c»ri
v 35731 ´ 500
32 290
2 000
139.390
3.000
1811*3
5.000
180.901
S.OOO
/57.57,5
40000
180.619
120.000
351 +35175 500
n3
i 3
´.* 2,k 2.1 2.7 2.7 «S3 «6.3 ´*, V»
Graf. 6.


Zaključak


Šumsko gazdinstvo u Kraljevu, prema stanju šumskog fonda, ima uslova
za intenzivnije korišćenje prirodnih šuma. Kako biološke, tako i ekonomske
potrebe to nalažu ali se to može ostvariti uvođenjem intenzivnijeg gazdovanja.


Da bi se pristupilo intenzivnijem gazdovanju, potrebno je izvršiti izvesne
organizaciono tehničke promene u preduzeću i povoljniju podelu rada prema
stepenu stručnosti, jer intenzivnije gazdovanje zahteva i viši stupanj stručnosti.


LITERATURA:


Uređaj.ni elaborati za G. J. »Sokolju« i »Željin«;
Dr D. Klepac: Rast i prirast šumskog drveća, Zagreb 1963;
JDr Z. Miletić: Uređivanje prebirnih šuma — Beograd 1960. godine.