DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 45     <-- 45 -->        PDF

POTREBA I MOGUĆNOST INTENZIVNIJEG ISKORIŠCAVANJA PRIRODNIH
ŠUMA NA PODRUČJU ŠUMSKOG GAZDINSTVA KRALJEVO


Ing. MIROSLAV PECOVIC — KRALJEVO


Šumsko gazdinstvo Kraljevo obuhvata Donjeibarsko šumskoprivredno područje
i sa gledišta šumarstva nesumnjivo je jedno od najinteresantnijih u SR
Srbiji.


Na ovom području dominira umereno kontinentalna klima, ah se sa jedne
strane oseća uticaj submediteranske klime, koja dolinom Ibra doseže skoro do
Kraljeva, a sa druge — oseća se uticaj hladnih i suvih severoistočnih vetrova
(košave).


U pogledu padavina, područje se nalazi u zoni umereno godišnjih količina
padavina, ah se, iako na relativno malom prostoru, zapaža znatna neujednačenost.
U jugozapadnom delu, tj. u dolini Ibra, visina padavina iznosi tek negde
oko 600 mm. U okolini Kraljeva, a na udaljenosti svega oko 30:—40 km., prosečna
visina godišnjih padavina penje se na 760 mm., da nešto dalje, u okolini
Vrnjačke Banje, dostigne i 1000 mm. Sa porastom nadmorske visine količina
prosečno godišnjih padavina se povećava, tako da na Goču i Zeljinu dostiže i
visinu od 1500 mm.


Geološka podloga je vrlo raznolika, što uslovljava pojavu raznih tipova
šumskog zemljišta, počev od serpentinskog, kao najsiromašnijeg, pa do zemljišta
na granitnoj podlozi, kao najbogatijeg.


Konfiguracija terena je jako izražena i ispoljava se visokim planinskim
vencima i rečnim dolinama.


Ovako raznovrsni klimatski i edafski uslovi i uslovi reljefa, formirali su i
raznolike ekološke uslove te pojavu skoro svih domaćih vrsta šumskog drveća.
Naročito treba istaći prisustvo naših glavnih četinarskih vrsta: jele, smrče, crnog
i belog bora. Vredno je spomenuti i veoma veliku raznovrsnost u pogledu tipova
i kvaliteta šuma i šumskog zemljišta. Na ovom području susrećemo se sa ogolelim
i skoro sterilnim površinama šumskog zemljišta, pa preko niskih, degradiranih
šuma, šuma lišćara i četinara sa manjim i većim obrastom ekonomskog
karaktera, sve do šuma prašumskog tipa sa 600´—700 m3 drvne mase po hektaru.


Pored prirodnih činilaca, veoma veliki uticaj na današnje stanje šuma imao
je i čovjek svojim posrednim ili neposrednim delovanjem, koje se odvijalo u različitim
ekonomskim, političkim i istoriskim uslovima.


Utabeli br. 1. prikazujemo podatke o šumskom fondu te intenzitet korišćenja
što će i biti predmet doljeg razmatranja.


Iz tabele 1. se vidi da su najviše zastupljene preborne šume. One su ekonomski
najznačajnije, a formiraju ih bezmalo, samo bukva i jela.