DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 24     <-- 24 -->        PDF

ISTRAŽIVANJE POSTOTNOG ODNOSA
PILANSKIH SORTIMENATA KOD JELE


(Abies Alba, Mill.)


Prof. đr MILENKO PLAVSIC
Asist. UROŠ GOLUBOVIC, đipl. ing. šumarstva


UVOD


U ovoj radnji donosimo samo mali dio materijala iz opsežnih istraživanja
sadanje najpovoljnije sječive zrelosti u našim jelovim ekonomskim šumama.


Ü cilju istraživanja sadanje najpovoljnije sječive zrelosti u navedenim
šumama istražili smo, pored ostalih, tehničku zrelost, zrelost najveće kvalitete
drvne mase i zrelost proizvodnje najvrednije drvne mase sa stajališta eksploatacije
šuma. Težeći da problematiku sadanje najpovoljnije sječive zrelosti što
više produbimo, i da utvrđene zrelosti hudu rezultat što preciznijih podataka o
potrebama našeg društva na proizvodima od drva, odlučili smo se na istraživanje
rezultata pilanske prerade i njima odgovarajućih zrelosti. Naime, pilanska
prerada iskazuje te potrebe određenije, oštrije i jasnije, nego eksploatacija
šuma. j


S obzirom na tu činjenicu postavili smo sebi u zadatak da istražimo koje
pilanske Sortimente najviše potražuje naša privreda i u kojem je postotnom,
odnosu sadržana ta najviše tražena jelova pilanska roba u svakom pojedinom


-debljinskom stepenu jelovih stabala. Da dođemo do potrebnih rezultata pristupili
smo istraživanju postotnog odnosa pilanskih sortimenata na bazi propisa
JUS-a iz 1955. god. i debljinskih stepeni stabala širine 5 cm te sastavu odgovarajućih
tabela.


Na temelju rezultata tih istraživanja može se sagledati i utvrditi koji asortiman
traži naša privreda kako za unutrašnje potrebe tako i za eksport i kakve
su mogućnosti naših šuma u pokriću tih potreba.


Ta smo istraživanja i dalje razradili i utvrdili postotni odnos okrajčenih
dasaka komercijalnih dužina po klasama od drvne mase pilanskih trupaca na
temelju pilanskih podrazreda prema »španungu« i kvaliteti pilanskih trupaca.
Ova istraživanja ne donosimo ovdje.1


Vjerujemo da će se s rezultatima tih istraživanja pružiti našoj drvno-industrjjskoj
i šumarskoj praksi dragocjeni podaci.


1 Ona će biti objavljena u listu »Drvna industrija« u zasebnoj radnji pod natpisom:
»Istraživanje postotnog odnosa jelovih pilanskih trupaca po kvaliteti i klasa
jelovih okrajčenih dasaka komercijalnih dužina na bazi pilanskih debljinskih podrazreda
«.


22
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ova istraživanja financirao je Savezni fond za naučni rad, Drvno-industrijsko
poduzeće Delnice, Šumsko gospodarstvo Delnice, pa im na iskazanoj pomoći
izražavamo svoju zahvalnost.


1. Objekti na kojima je provedeno istraživanje,
metoda rada, rezultati istraživanja
i njihova primjena
Za ova istraživanja, koja su zahtijevala golem rad,2 izabrali smo kao bazu
odjele 35 i 89 gospodarske jedinice »Delnice« Šumarija Delnice.


Ove smo odjele izabrali zbog toga, jer na temelju naše procjene kao i izračunanih
kvalitetnih brojeva oni, spojeni zajedno, gotovo odgovaraju prosječnom
kvalitetu jelovih šuma Gorskog Kotara. Opis tih odjela ne donosimo, jer smo
ga već dali u ranijem radu (3).


Drugi objekt na kojem smo proveli naša istraživanja je pilana Lučice Drvnoindustrijskog
poduzeća Delnice. Ta pilana spada u moderne pilanske pogone
za preradu jelovine u SR Hrvatskoj. U preradi jelovine postoji u tome kraju
kao i u tome poduzeću značajna tradicija.


Rad na ovim istraživanjima odvijao se ovako:


U navedenim odjelima provela je Šumarija samostalno redovitu doznaku
stabala prema propisima uređajnog elaborata. Doznačenih stabala je bilo ukupno
781, a drvna masa na panju po Surićevim tabelama drvnih masa iznosila je


2.677 m3. Donosimo doznačena stabla po debljinskim stepenima.
Debljinski stepen cm 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5
Broj stabala 34 30 48 43 57 64 115


Debljinski stepen cm 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5
Broj stabala 102 119 73 60 25 4 7


Navedena stabla bila su po Šumariji posječena i izrađena u odgovarajuće
Sortimente prema JUS-u iz 1955. godine i upotrebljena za sastav sortimentnih
tabela eksploatacije šuma. Cjelokupna izrađena pilanska oblovina uzeta je za
istraživanje na pilani Lučice. Sastojala se od 3.839 trupaca s drvnom masom od
2.149,92 m3. Prosječan broj trupaca po stablu je iznosio 4,92 okruglo 5. Pilanski
trupci su s najvećom mogućom točnošću, na bazi JUS-a iz 1955. godine razvrstani
ili procijenjeni na 1, II i III klasu. Svaki pojedini trupac dobio je na
oba čela ove oznake uljenom bojom: 1. redni broj trupca; 2. šumsko-uređajni
debljinski stepen kojemu stablo i trupac pripadaju. Stepeni su, kako smo već
spomenuli, širine 5 cm, 3. srednji promjer trupca; 4. dužinu trupca bez nadmjere
(potklisa, »špronca«), 5. broj trupca po redu od panja na stablu, 6) kvalitetnu
klasu kojoj trupac pripada.


Nakon što su trupci izvezeni (»šlajsani«) iz šume na pomoćno stovarište
provedena je kontrola njihovog broja, a zatim su prevezeni na glavno stovarište


2 Napominjemo da su istraživanja na pilani trajala oko 3 sedmice. Na njima je,
pod rukovodstvom pisaca i ing. J. Radoševiča, sveuč. višeg predavača, radilo u dvije
smjene (po 8 sati) 40 studenata šumarstva. Nakon toga je bio potreban dugotrajan i
opsežan rad na obradi snimljenih podataka na kojima je neprekidno sudjelovalo 8
apsolvenata šumarstva.


23
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 26     <-- 26 -->        PDF

pilane Lučice. Tu je prilikom preuzimanja opet provedena najstroža kontrola
da bi se utvrdilo da li su svi označeni trupci dopremljeni na stovarište. Na
stovarištu su se trupci razvrstali prema srednjem promjeru u pilanske podrazrede
prema »španungu« bez obzira kojem debljinskom stepenu stabala ili
kvalitetnoj klasi trupaca pripadaju.


Prije prerade s rukovodstvom DIP-a Delnice bilo je dogovoreno da će se
materijal za istraživanje preraditi u onu robu koju naša privreda najviše potražuje
za unutrašnje potrebe i eksport držeći se najstrože propisa JUS-a i
vodeći računa o što ekonomičnijem iskorišćenju pilanske oblovine, obzirom na
dimenzije trupaca. Specijalne narudžbe ili momentane potražnje za nekim pilanskim
sortimentom bile su isključene.


Dužine trupaca su iznosile, kako smo već spomenuli, uglavnom 4 m s određenom
nadmjerom što najviše odgovara eksportnim okrajčenim daskama komercijalnih
dužina.


Prilikom prerade svaki je trupac bio ponovno evidentiran po svojim oznakama
na »gaterskoj rampi« nakon ulaska u pilanu. Piljenje je provedeno na
jarmačama i tračnoj pili. Kada je trupac bio ispiljen svaka je piljenica ili
daska, daščica i letva dobila sve oznake sa specijalnim, u te svrhe izrađenim,
štambiljama koje je trupac nosio na svojim čelima. Tako se je kasnije moglo
utvrditi iz kojeg debljinskog stepena stabala, zatim kojeg srednjeg promjera
trupca, koje klase trupaca i iz kojeg trupca od panja potječe svaka pojedina
daska, daščica i letva.


Ispiljene daske, daščice i letve su porubljene i okrajčene na cirkularima
a zatim su transporterom otpremljene na sortirno polje.


Prerađen istraživani materijal dao je ove pilanske Sortimente: okrajčene
daske (piljenice) komercijalnih dužina različitih klasa, debljina i širina, okrajčene
kratke daske različitih klasa i dimenzija i okrajčene kratice, te letve različitih
dimenzija.


Na sortirnom polju (sortirnici) je za svaku okrajčenu dasku komercijalnih
dužina određeno u koju klasu dasaka pripada prema propisima JUS-a iz 1955.
godine. Okrajčene daske komercijalnih dužina razvrstane su prema svojoj kvaliteti
u ove klase: čista i polučista (CPČ), I, II, III, IV i V klasa. Svaka klasa
dasaka dijelila se dalje, obzirom na debljine, na: 12, 18, 24, 28, 38, 48 i 76 mm
debele daske ili piljenice uz određenu nadmjeru, koja nije uzeta u račun prilikom
kubiciranja dasaka. Napominjemo, da su okrajčene daske komercijalnih
dužina debljine 12 mm bile zastupane samo debljinskim stepenima 27,5 i 57,5 cm
i to sa ukupnom drvnom masom od 0,004in/o od ukupne mase okrajčenih dasaka
komercijalnih dužina. Zbog toga smo u daljnjem radu daske tih dimenzija
zanemarili. Daske debljine 96 mm nisu se proizvodile.


Okrajčene kratke daske razvrstane su u tri klase, bez obzira na dimenzije,
a okrajčene kratice nisu Masirane. Na sortirnom polju mjerene su dimenzije
piljene robe. Svi mjereni podaci za svaku pojedinu dasku, daščicu i letvu s
njihovim oznakama od trupaca iz kojih potječu unašani su u odgovarajuće
manuale.


Ispiljena je roba zbog velike potražnje obično nakon 2—3 dana natovarena
u vagone i transportirana za upotrebu, tako da je sa sortirnim poljem završen
tehnološki proces prerade, a s time i naša istraživanja na pilani.


Ukupan broj komada ispiljenih okrajčenih dasaka komercijalnih dužina i
okrajčenih kratkih i kratica iznosio je 101.707.


24
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 27     <-- 27 -->        PDF

U Zavodu je svaka daska, daščica i letva kubicirana na bazi svojih dimenzija,
a zatim uvrštena ili vraćena na temelju svojih oznaka u trupac iz kojeg
potječe. Na taj se način mogao utvrditi postotak iskorišćenja pilanske oblovine.
Nakon što je piljena roba vraćena u pripadajuće trupce, ti su trupci sa svojom
ispiljenom robom vraćeni u pripadajuća stabla, a ta u odgovarajuće debljinske
stepene.


Ovim se putem došlo do drvne mase i kvalitete pilanskih sortimenata, koje
sadrže jelova stabla u odgovarajućim debljinskim stepenima. Na isti način kao
kod sastava sortimentnih tabela za eksploataciju šuma (3) utvrđeni su i ovdje
postotni odnosi pilanskih sortimenata unutar debljinskih stepeni. Zatim je provedeno
računsko-grafičko izravnanje podataka na bazi težina po metodi Bruce-
Schumacher (1).


Nakon što su podaci izravnani i sastavljene tabele proveden je obračun
cjelokupnog istraživanog materijala na temelju tih izravnanih podataka (tabela)
i upoređen sa stvarnim stanjem, da se utvrdi tačnost izravnavanja. Razlike između
stvarnih rezultata i rezultata dobivenih na bazi sastavljenih tabela bile
su minimalne.


Cijeli ovaj rad je bio obiman, a zbog kontrole provađan je dvostruko po
različitim licima. U cilju da tačnost provedenih istraživanja bude što veća ona
su, zbog toga, provedena na tako velikom broju stabala i trupaca.


Rezultate toga rada dajemo u tabelama 1, 2 i 3, i grafičkim prikazima (slikama)
1, 2 i 3.


Tabela 1 daje postotke korisne (iskorištene) drvne mase u šumi i postotke
pilanskih trupaca u korisnoj (iskorištenoj) drvnoj masi, a zatim postotke iskorišćenja
pilanske oblovine u normalnu rezanu (piljenu) građu, te postotke okrajčenih
dasaka komercijalnih dužina, okrajčenih kratkih dasaka i kratica i postotke
letava i to sve od mase normalne rezane građe po debljinskim stepenima
jelovih stabala. Osim toga se u toj tabeli nalaze i postoci pojedinih klasa okrajčenih
dasaka komercijalnih dužina od ukupne mase tih dasaka.


Tabela 2 sadrži u globalu prerađen istraživani materijal u apsolutnim i
postotnim iznosima.
Tabela 3 daje postotke raspodjele okrajčenih dasaka komercijalnih dužina
obzirom na klase i debljine dasaka po debljinskim stepenima jelovih stabala.


Primjenu tabele 1 donosimo na istraživanom materijalu u demonstracionoj
tabeli 4, dok primjenu tabele 3 ne donosimo zbog pomanjkanja prostora za
štampanje.


Razmotrit ćemo dobivene rezultate.


II. Analiza rezultata istraživanja
Ako se analiziraju podaci tabele 1 vidi se, da postotak okrajčene normalne
rezane (piljene) građe od mase pilanskih trupaca ili postotak iskorišćenja pilanske
oblovine izravnan iznosi u debljinskom stepenu od 22,5 cm 72,90°/o. Taj
postotak postepeno i neprekidno raste do stepena od 87,5 cm gdje postizava
iznos od 77,OOfl/o. Prosječan postotak iskorišćenja pilanske oblovine prema tabeli
2 iznosi na istraživanom materijalu 75,45%. Taj je postotak visok i zadovoljava.3


3 Prve dvije kolone ove tabele ovdje ne analiziramo, budući da smo to podrobnije
učinili u našoj radnji objavljenoj u Šumarskom listu for. &—10 od 1963. god. pod
natpisom: »Istraživanje postotnog odnosa sortimenata kod jele« (Abies Alba, Mill.)«.


25
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Od normalne rezane građe otpada najveći postotak na okrajčene daske ko


mercijalnih dužina. Taj postotak postepeno raste od debljinskog stepena 22,5 cm,


gdje iznosi 78,40´% do stepena od 72,5 cm, u kojem postiže kulminaciju s Izno


som od 91,55%, a poslije toga vrlo lagano pada.


Prosječni postotak okrajčenih dasaka komercijalnih dužina iznosi 90,91%


od ukupne mase okrajčene normalne rezane građe (tabela 2).


Ostali proizvodi, kao okrajčene kratke daske i kratice iznose u ukupnoj
okrajčenoj normalnoj rezanoj građi 9,02%, a letve samo 0,07% (tabela 2); Postotak
okrajčenih kratkih dasaka i kratica izravnan najveći je u debljinskom
stepenu od 22,5 cm te iznosi 21,45% od ukupne okrajčene normalne rezane građe.
S jačim stepenom pada do stepena od 72,5 cm gdje iznosi 8,38%. U preostalim
stepenima ostaje na istoj visini.


Postotak letava u rezanoj građi je isto tako najveći u debljinskom stepenu


od 22,5 cm, a s jačim debljinskim stepenima pada do stepena od 72,5 cm. Od tog


stepena na dalje pokazuje tendenciju blagog porasta.


Razmotrimo sada postotnu raspodjelu okrajčenih dasaka komercijalnih dužina
po kvalitetnim klasama prema tabelama 1 i 3. Najvredniju drvnu robu
predstavljaju klase dasaka čista i polučista (ČPC), zatim I i II klasa.


Klasa ČPC U ukupnoj masi okrajčenih dasaka komercijalnih dužina u istraživanom
materijalu zauzima najmanji postotak. On iznosi samo 1,80%. U debljinskim
stepenima jelovih stabala pojavljuje se ta klasa tek u stepenu 32,5 cm
s iznosom 0,06%. Od tog stepena izravnan postotak učešća raste neprekidno do
stepena 87,5 cm gdje iznosi 4,77%.


Prva klasa okrajčenih dasaka zastupana je u istraživanom materijalu s
nešto većim postotkom u ukupnoj masi okrajčenih dasaka komercijalnih dužina,
ali i taj postotak iznosi samo 4,45% od ukupne mase ovih dasaka.


Sto se tiče raspodjele te klase dasaka po debljinskim stepenima jelovih stabala
ona dolazi odmah u debljinskom stepenu od 22,5 cm s 1,0%. Od tog stepena
taj postotak postepeno raste do debljinskog stepena od 72,5 cm gdje nastupa
kulminacija s 5,36%, a poslije toga polagano pada.


Druga klasa okrajčenih dasaka komercijalnih dužina zauzima u ukupnoj
masi okrajčenih dasaka istraživanog materijala 6,85%. U debljinskim stepenima
pojavljuje se odmah u stepenu od 22,5 cm s 1,2%. Od tog debljinskog stepena
taj postotak učešća postepeno raste do stepena od 72,5 cm kada kulminira
i postiže na izravnanim podacima iznos od 8,44%. Poslije toga stepena pada.


Ove tri najvrednije klase okrajčenih dasaka zajedno iznose u ukupnoj
masi okrajčenih dasaka komercijalnih dužina istraživanog materijala okruglo
13,0%. To je svakako mali postotak.


Treća klasa okrajčenih dasaka komercijalnih dužina, koja predstavlja već
slabiju kvalitetu, iznosi u ukupnoj masi okrajčenih dasaka istraživanog materijala
21,59%. Postotak tih dasaka po debljinskim stepenima počinje u debljinskom
stepenu od 22,5 cm s iznosom od 14%. Od tog stepena pada do debljinskog
stepena od 32,5 cm, a onda naglo raste i kulminira u stepenu od 57,5%
cm s iznosom od 22,86%, a poslije tog stepena polako pada.


Četvrta klasa okrajčenih dasaka, koja predstavlja gotovo najslabiju klasu,
zastupana je u istraživanom materijalu s najvećim postotkom u masi okrajčenih
dasaka komercijalnih dužina. Taj postotak iznosi 61,26%. Uzrok tako velikog
postotka te slabe robe je slaba pilanska oblovina, koja sadrži oko 85%
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 29     <-- 29 -->        PDF

trupaca III klase. Međutim, napominjemo da zbog velikih potreba za četinjavom
građom i ta roba dolazi u obzir za eksport.


Na izravnanim podacima taj postotak učešća IV klase iznosi u debljinskom
stepenu od 22.5 cm 69,20´° n. Kulminira u stepenu 32,5 cm s iznosom od 75,73%.
Poslije toga pada do stepena 77,5 cm. U stepenima 82,5 i 87,5 cm pokazuje tendenciju
blagog porasta..


Peta klasa okrajčenih dasaka, koja predstavlja najlošiju robu izmeu okrajčenih
dasaka komercijalnih dužina, iznosi u ukupnoj masi okrajčenih dasaka
istraživanog materijala samo 4,05%. Tanji i najjači debljinski stepeni zastupani
su s većim postotkom tih dasaka, nego srednji stepeni. Ova roba ne dolazi u
obzir za eksport.


Razmotrimo sada kakva je situacija s proizvodnjom pojedinih pilanskih
sortimenata od jelovine po debljinama unutar klasa okrajčenih dasaka komercijalnih
dužina. Tabela 3 pruža u stvari uvid koji se pilanski sortimenti najviše
proizvode i koje od njih najviše potražuje naša privreda. U klasama CPC, I, II
i III najviše se proizvode okrajčene daske debljine 48 mm, a zatim okrajčene
daske od 24 mm (»colerice«).


U IV klasi, koja je najjače zastupana u ukupnoj masi okrajčenih dasaka
komercijalnih dužina, najviše se proizvode daske debljine od 24 mm, a zatim
od 48 mm.


U istraživanom materijalu u ukupnoj masi okrajčenih dasaka komercijalnih
dužina najveću proizvodnju iskazuju daske od 24 mm. Te daske iznose u ukupnoj
masi okrajčenih dasaka istraživanog materijala 44,68%, te su u stvari glavni
Sortiment pilanske proizvodnje kod jelovine i pilanski Sortiment kojeg najviše
potražuje naša privreda za unutrašnje potrebe i eksport.


Na drugo mjesto dolaze daske debljine 48 mm, koje iznose 34,91% u ukupnoj
masi okrajčenih dasaka komercijalnih dužina istraživanog materijala. Na
trećem mjestu su okrajčene daske komercijalnih dužina debljine 38 mm koje
iznose 8,24% u ukupnoj masi okrajčenih dasaka. Na četvrtom mjestu su okrajčene
daske debljine 18 mm s 6,44%, na petom mjestu okrajčene daske debljine
28 mm s 5,38%, na šestom mjestu okrajčene daske debljine 76 mm s 0,35%.
Na sedmom mjestu nalaze se okrajčene daske debljine 12 mm s 0.004%. Taj
postotak nije uzet u obzir. On je zanemaren, kako smo toknaprijed spomenuli.


Prema podacima »Eksuort drva« za eksport jelove piljene robe dolazi u
obzir CPC, I, II. III i IV klasa okrajčenih dosaka komercijalnih dužina. Od pilanskih
sortimenata u eksportu dolaze na prvo mjesto okrajčene daske komercijalnih
dužina debljine 24 mm (»eolerice«) s 50%, zatim okrajčene daske de-rbljine
48 mm s 25 %, okrajčene daske debljine 38 mm s 15 % i okrajčene daske
debljine 18 mm s 10%. Što se tiče dužina dasaka u principu se ekspörtiraju
daske dužine 4 metra, iako se s obzirom na veliku potražnju od vremena do vremena
ekspörtiraju daske intermetričkih dužina (od 3 do 6 m).


Okrajčene daske debljine 24 i 48 mm zajedno iznose u ukupnoj masi okrajčenih
dasaka komercijalnih dužina oko 80,0%, a u eksportu oko 75%.
Ti sortimenti u pilanskoj preradi jelovine predstavljaju glavne Sortimente.


Vjerujemo, da će se rezultati ovih istraživanja moći primijeniti na mnoge
jelove šume u našoj zemlji, jer se one po kvaliteti ne će mnogo razlikovati od
jelovih šuma u Gorskom Kotaru.


27
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 30     <-- 30 -->        PDF

III Z akl i uč ak


Istraživanje postotnog odnosa pilanskih sortimenata kod jele — provedeno
na bazi 3.839 trupaca s drvnom masom od 2.149,92 m3, koji su izrađeni iz 781
stabla — dalo je ove rezultate.


Iskorišćenje pilanske oblovine, na temelju propisa JUS-a iz 1955. godine,
u okrajčenu normalnu rezanu (piljenu) građu, ili postotak iskorišćenja pilanske
oblovine, iznosi na istraživanom materijalu 75,45 %.


Od okrajčene normalne rezane građe otpada na: okrajčene daske komercijalnih
dužina 90,91 %, okrajčene kratke daske i kratice 9,02´% a na letve 0,07 %.


Drvna masa okrajčenih dasaka komercijalnih dužina zastupana je u pojedinim
kvalitetnim klasama s ovim postotnim iznosima: CPC 1,80, I klasa 4,45,
II klasa 6,85, III klasa 21,59, IV klasa 61,26 i V klasa 4,05%.


Tri najvrednije kvalitetne klase, a to su CPC, I i II klasa, iznose u ukupnoj
masi okrajčenih dasaka komercijalnih dužina samo 13,10 %. Taj postotak je
malen i ne može zadovoljiti. Nasuprot tome IV klasa, koja po vrijednosti daleko
zaostaje, sadrži preko 60% okrajčenih dasaka komercijalnih dužina. Takva situacija
je posljedica slabe kvalitete pilanske oblovine, jer su u njoj zastupani
pilanski trupci III klase s oko 85%.


Provedena istraživanja pokazala su nadalje da od okrajčenih dasaka komercijalnih
dužina otpada na: daske debljine 24 mm 44,68%, na daske debljine
48 mm 34,91%, na daske debljine 38 mm 8,24%, na daske debljine 18 mm
6,47 %, na daske debljine 28 mm 5,38 %, na daske debljine 76 mm 0,35 % i na
daske debljine 12 mm 0,004 %.


Ovi rezultati upućuju na to da jelove pilanske Sortimente, koje najviše
potražuje naša privreda, kako za unutrašnje potrebe tako i za eksport, predstavljaju
okrajčene daske komercijalnih dužina debljine 24 i 48 mm. To su u
stvari glavni pilanski sortimenti, jer u ukupnoj masi okrajčenih dasaka komercijalnih
dužina iznose oko 80%, a u eksportu sudjeluju sa 75%.


Na kraju je još potrebno istaći, da provedena istraživanja, kako sa stajališta
eksploatacije šuma tako i sa stajališta pilanske prerade, omogućuju zaključak
da jelove šume Gorskog Kotara s obzirom na kvalitetu ne zadovoljavaju.
Šumsko gospodarstvo bi moralo poduzeti potrebne uzgojne mjere da se tokom
vremena kvaliteta tih šuma poboljša.


Literatura:


1. Bruce-Schumacher, Forest Mensuration, London 1942.
2. Horvat I.: Klanska prerada drva, Zagreb 1961.
3.
Plavšić M., Golubović U.: Istraživanje postotnog odnosa sortimenata kod jele
(Abies Alba, Mill.), Sum. List br. 9—10, 1963, Zagreb.
4. D. C1.041 JU®, 1955. godina.
Zusammenfassung


In dieser Abhandlung wurden die Untersuchungen über den prozentuellen Anfall
der Sägereisortimente aus den Plentertannenwäldern des Gorski Kotar Gebiets, das
im westlichen Teil Kroatiens liegt, auf Grund des JUS-Normfolattes vom Jahre 1955
und der Stärkestufen der Tannenstämme erörtert.


Das Versuehismaterial stammt aus den Tannenbeständen der Phytozönose F a g etum
croaticum abietetosuim Horvat, die auf der Bonitätsklasse II. brauner
Karbonatböden vorkommen. Ihrer Qualität nach stellen sie eine Durchschnittsqualität
der Tannenwälder im Gorski Kotar Gebiet dar.


28
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Als Grundlagen-Material wurden 781 Tannenstämme mit einer Gesamtderbholzmasse
von 2.677 am Stock verwendet. Aus diesen Stämmen wurden 3.839 Sägeklötze,
die eine Gesamtmasse von 2.150 fm aufwiesen, aufgearbeitet. Auf Grund der
Masse dieser Klötze wurden dann Untersuchungen im Sägewerk »Lučice« weitergeleitet
und die Tabellen des prozentuellen Anfalls der Sägereisortimente nach den
Stärkestufen der Tannenstämme (Tabellen 1 und 3) aufgestellt. Bei diesen Forschungen
wurde davon Rechnung getragen, dass die Klötze in jenes Schnittmaterial verarbeitet
werden wonach die grösste Anfrage seitens des inländischen Bedarfs und
des Exportshandeies besteht, sowie dass in bezug auf die Dimensionen der Klötze
ihre Ausbeute sich wirtschaftlich am besten gestaltet.


In der Studie wurden auch die Angaben über den prozentuellen Anfall der
Sägereisortimente in der Gesamtsumme angegeben.


Nach den globalen Angaben würde der Anteil der besäumten Bretter handelsüblicher
Lgngen nach den Qualitätsklassen (gemäss JUS-Normblatt vom Jahre
1955) der folgende sein: Güteklasse 0 (Reine und Halbreine) 1,90%, Güteklasse I.
4,45l´Vo, Güteklasse II, 6,85´Vo Güteklasse III. 21,59l:7o, Güteklasse IV. 81,2e»/o und
Güteklasse V. 4,05 »/o.


In bezug auf die Stärken wurden die besäumten Bretter handelsüblicher Längen
mit folgenden prozentuellen Anteilen in der Gesamtmasse vertreten: 18 mm 6,44"/o,
24 mm 44,68 «Vo, 28 mm 5,38 ´%>, 38 mm 8,24 »/», 48 mm 34,91«Vo und 76 mm 0,35 «Vo.


In dieser Abhandlung wurde eine eingehende Analyse der erhaltenen Ergebnisse
durchgeführt.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 32     <-- 32 -->        PDF

30
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 33     <-- 33 -->        PDF

31
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 34     <-- 34 -->        PDF

32
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 35     <-- 35 -->        PDF

33
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 36     <-- 36 -->        PDF

34
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 37     <-- 37 -->        PDF

35
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 38     <-- 38 -->        PDF

36