DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 56     <-- 56 -->        PDF

nije smjela vršiti bez izviđa organa Repu´bl
ke, Dokumenat od 13. IV 1808. govori
da se je vodila oštra kontrola o čuvanju
preostale šume jer se morala tražiti dozvola
za sječu grana koje su trebali lovci
na školjke. Dokumenat od 4. IX 1808. god.
je interesantan jer pokazuje da je Dubrovačka
(republika izgubila -samostalnost, pošto
je dozvola za sječu morala ići na odobrenje
predstavniku okupacione vojske.


Radnja dr Jovančev ća je vrijedan doprinos
historiji našega šumarstva, koja
ukazuje da se o šumama već u srednjem
vijeku vodila briga te da propisi o sumarna
nimalo ne zaostaju u svojim mjerama
za odredbama drugih država.


Ing. August Horvat


PREGLED NOVIJIH SVEUClLIŠN"H
UDŽBENIKA, SKRIPATA I PRIRUČNIKA
PUBLICHtANm U ZAGREBU


Benić R.: Racionalizacija rađa u drvnoj
industriji (skripta) 190 str., Zagreb
1957. Tretira na savreman način uglavnom
ove probleme: proces proizvodnje u drvnoj
industriji, racionalizacija radnog procesa,
mehanizacija .i automatizaeiia radnog
procesa, simplifikaoija, diverzifikacija
i standardizacija, priprema rada, normiranje
rada, kontrola kvaliteta, inspekcija
proizvodnje, analitička procjena radnih
mjesta te obračun zarade i plaćanje rada.


Nabavlja se kod: Štamparije Zavoda
za kartograf´ju Zagreb, Kačićeva 26.


Cimerman V.: Atlas geodetskih instrumenata
(knjiga I — evropska proizvodnja
410 stranica teksta i 260 stranica slika),
Zagreb 1960. Prvo djelo pod tim naslovom
kod nas i u svijetu uopće. Daje podatke o
klasifikaciji geodetskih instrumenata, dotiče
se pitanja tvornica, instituta, specijalnih
instrumenata i metoda starih instrumenata
i njihove primjene, te pojave
prvih teodolita i nivelira uopće i njihovih
naziva. Klasičn: geodetski instrumenti obuhvaćaju
presjek cijele evropske proizvodnje
današnjih dana (oko 200 instrumenata). Sistematizacija
je provedena pregledno po
tvornicama. Detaljno je opisan svaki instrumenat
sa tehničkim tj. optičkim i mehan´čkim
podacima. U poglavlju redakcioni
prilog date su dvije reportaže namijenjene
šumarskim stručnjacima, a zatim
slijedi reportaža o najvećem i najmanjem
računskom rekvizitu tj. o dva elektronska
računska stroja Telefunken i jednom iračunalu
Nestler.


Knjiga je namijenjena inženjerima i
tehničarima u praksi, studentima i đacima


geodezije, građevinarstva, rudarstva, geo


logije, šumarstva i agronomije. Izdanje


»Tehnička knjiga« Zagreb, Jurišićeva 10.


Fantoni R.: Opće strojarstvo II prošireno
izdanje (udžben´k u tehnici skripata
402 str.), Zagreb, 1962. Poglavlja: Mehanika,
materijal´, kratki pregled obrađivanja
metala, kratki pregled o čvrstoći, elementi
strojeva, cijevi, dizala, opruge, pogonski
strojevi, naprave za umjetnu kišu,
rashladna postrojenja i proizvodnja leda,
kratak pregled elektrotehnike jake struje.


Nabavlja se kod Štamparije Zavoda za
kartografiju Zagreb, Kačićeva 26.


Klenac D.: Uređivanje šuma (skr´pta
251 strana) Zagreb 1959. Obuhvaća ove dijelove:
Opći dio, metode uređivanja visokih
regularnih šuma, metode uređivanja
srednjih šuma, uređivanje šuma u Mediteranu,
specijalne metode uređivanja šuma,
provedba uređaj nog elaborata i dodatak
(različite tablice).


Prv dio se odnosi na teoriju uređivanja
šuma te ima opći značaj. Ostali su dijelovi
više specijalni. Autor se pri razradi materije
služio vlastitim iskustvima, te domaćom
i stranom (ruskom, francuskom,
švicarskom, njemačkom, austrijskom, engleskom
i američkom) literaturom.


Pojedina su poglavlja obrađena samostalno
na osnovu istraživanja provedenih
na šumskim objektima Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Neka su poglavlja (standardna)
ostala gotovo ista kao i u svim
ostalim udžbenicima (npr. »određivanje
normalne drvne zalihe u visokim reeularn
m šumama« itd.), a pojedina poglavlja
(npr. »zrelosti« kontrolna metoda«) su oforađena
prema autorima, koji su dotičnu
materiju — po sudu pisca — najbolje
obradili.


Najopširniji je prvi dio, dok su specijalni
dijelovi kraći, ; ostavljeni da se vremenom
(postdiplomski studij, specijalistički
kursevi na fakultetu) proširuju.


Nabavlja se kod Štamparije Zavoda za
kartografiju Zagreb, Kačićeva 26.


Klepac D.: Rast i prirast (udžben´k 291
str. sa 122 slike i 94 tabele) Zagreb 1963.
Ovo je u našoj šumarskoj literaturi prva
knjiga, koja cjelovito obrađuje rast i prirast
šumskih vrsta drveća i sastojina. U
djelu je obrađen rast i prirast stabala, te
jednodobnih i prebornih sastoj na i šuma.
Proučene su različite metode za utvrđivanje
prirasta i demonstrirane na originalnim
primjerima iz naših šuma.


Prikazano je kako se može izračunati
maksimalna šumska proizvodnja, kako se
određuju vrijednost prirasta, kako se izračunavaju
gubici na prirastu zbog različitih
zaraza, oštećenja itd. Tretira se proto
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 57     <-- 57 -->        PDF

lem povećanja šumske proizvodnje, a na
kraju djela se obrađuje nekoliko stranih
vrsta drveća brzog rasta i velikog prirasta,
koje dolaze u našoj zemlji u obzir za pošumljavanje,
kultiviranje i plantažiranje
(monterejski bor, zelena duglazija, američki
borovac, eukalipti i topole).


Nabavlja se kod: Nakladnog zavoda
Znanje, Zagreb.


Kugler M.: Viša matematika (skripte sa
311 str.) Zagreb 1962. Na prikladan, interesantan
i koncizan način iznesena je slijedeća
materija iz više i osnovne matematike:
skupov i funkcije, kombinatorika,
skup realnih brojeva, realne funkcije od
jedne varijable, trigonometrijske funkcije,
analitička geometrija u ravnini, granične
vrijednosti, primjena graničn h vrijednosti,
derivacije, diferencijali, inverzne funkcije,
eksponencijalne funkcije i logaritmi,
v še derivacije, teoremi o srednjim vrijednostima.
Taylorova formula, vladanje
funkcije u blizini neke tačke, neodređeni
obUci, zakr!vl;enost i kružn:ca zakrivljenosti,
istraživanje toka funkcije, određeni
integrali, primitivne funkcije i neodređeni
integrali, osnovni integrali i dva osnovna
pravila metoda supstitucije, metoda
parcijalne integracije, integrali nekih iracionalnih
funkcija, integrali nekih funkcija
od trigonometrijskih funkcija, duljina
luka krivulje, volumen tijela (uz pomoć
određen-´h integrala), težište ravne površine.
Guldinovo pravilo, izračunavanje prifoližn
h vrijednosti određenih integrala,
vektorski račun, analitička geometrija u
prostoru i funkcija dviju varijabli.


Nabavlja se: Štamparija Zavoda za kartografiju
Zagreb, Kačićeva 26.


Neidhart N. i Tomašegović Z.: Geođez<
ja u šumarstvu (udžbenik u tehnici skripata
265 strana) Zagreb, 1962. Autori su
obradili s instrumentalnog i metodičkog
gledišta u području geodezije i fotogrametrije
naročito ono što je u vezi s radovima
u uređivanju šuma, gradnji šumskih komunikacija
: uređivanju bujica. Poglavlja:
Mjere, Pogreške, Eilementarnde sprave
(trasirka, visak, libela, sprave za okomice),
direktno mjerenje dužina, mjerila, optički
dijelovi geodetskih instrumenata, optičko
mjerenje dužina, teodolit, busoln- instrumenti,
geodetski stol, elementi koordinatnog
računa, triangulacija, poligoni, snimanje
detalja, kartiranje, reprodukcija
planova, površine, katastar i zemljišna
knjiga, promjena međa, nivelman i fotogrametrija.


Nabavlja se kod iStamparije Zavoda za
kartografiju Zagreb, Kačićeva 26.


Perušić A.: Osnove pčelarstva (skripta
138 strana), Zagreb 1962.


Materija je predočena sa gledišta biološkog
i ekonomskog tako, da se čitalac
može upoznati sa suštinom pčelarske privrede,
ekonomskim načelima kod primjene
sredstava u prozvodnji tako i samim
proizvodima. Djelo je namijenjeno studentima,
ali se njime mogu korisno poslužiti
i nastavnici srednjih stručnih škola i napredniji
uzgajači pčela. Poglavlja: b ološke
osnove, ekonomika pčelarstva, proizvodi,
rentabilnost, te statistika sa stanjem
pčelarske privrede u SFRJ.


Nabavlja se kod Štamparije Zavoda za
kartografiju Zagreb, Kačićeva 26.


Plavšić — Gojković N.: Atlas iz anatomije
i f ziologije bilja (skripta 42 str.) Zagreb
I960.


Korisno pomagalo kod studiranja anatomije
bilja, te kod crtanja objekata anatomskih
preparata. Crteži su dijelom originalni,
a dijelom su uzeti iz udžbenika nekih
naših poznatih svjetskih botaničara.
Svaki crtež je popraćen detaljnim opisom.


Nabavlja se kod Štamparije Zavoda za
kartografiju, Zagreb, Kačićeva 26.


Sremae D.: Osnovi prava (skripta 125
strana Zagreb 1959. s ovim poglavljima:
Osnovi ustavnog uređenja FSR Jugoslavije
(osnovni pojmovi, državni organi, repub1
čki organi vlasti) imovinsko ili građansko
pravo, zemljišno-knjižno pravo, obvezno
pravo, osnovi krivičnog prava, opći upravni
postupak, šumarsko zakonodavstvo.


Štamparija Zavoda za kartografiju Zagreb,
Kačićeva 26).


Sremae D.: Privredno pravo (skripta
144 strane) Zagreb I960´, uključuje ovu
materiju: Ustav FNRJ, organi pravosuđa,
teorija privrednog prava, imovina i nadzor
privrednih organizacija, razvoj, oblici
i vrste privrednih organizacija Jugoslavije,
kapitalist čke privredne organizacije i
ustanove, ugovori u privredi. U prilozima
se nalaze izvodi iz krivičnog prava.


Nabavlja se kod Štamparija Zavoda za
kartografiju Zagreb, Kačićeva 26.


Spoljarić Z.: Anatomija drva (struktura
i kvalteta drva) skripta sa 121 str. Izdano
u Zagrebu god. 1961. Skripta su namijenjena
prvenstveno slušačima Drvno
industrijskog odjela Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Obrađena materija obuhvaća
elemente građe, strukturu i kvalitetu
drva, rastenje drveta. Dijelovi primarnih
i sekundarnih struktura, koji nisu od bitne
važnosti za formiranje drva obrađeni
su kratko ili su sasvim izostavljeni. Veoma
su opsežno obrađeni podaci najnovijih
istraživanja iz područja grešaka struk


401
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ture drva, submikroskopske građe lignoceluloze
i utjecaja okoline na strukturu
drva.


Terminologija je prlagođena tumačenju
anatomsk.h pojmova koje je prihvatilo
i preporučilo Međunarodno udruženje
anatema drva u god. 1957.


Skripta sadrže i novi ključ za identifikaciju
važnijih vrsta drveća po karakteristikama
poprečnog presjeka uz upotrebu
lupe malog povećanja.


Nabavlja se kod Štampar je Zavoda za
kartografiju Zagreb, Kačićeva 26.
Vajda. Z.: Uzgajanje i zaštita šuma
(skripta 229 str.) Zagreb 1957. (s dodat


<3)8ma6i 6tcucni ča^apl&i


ŠUMARSTVO — Beograd


3/5 1963. — M. D u d ć: Dejstvo gama
zračenja na borovu smolu — M. Niko 1
i ć: Proračunavanje prijemnika za prihvatanje
drvenog otpatka — N Mihaj lović
: Nauka i praksa Sovjetskog Saveza
u borbi protiv erozije — E. V u k ićević
i Z. Lazarević: Neke drvenaste
medonosne vrste pogodne za erodirana
područja — M. Stanojković: Neke
računske metode d:menz onisanja ravnih
pregrada od kamena ili betona —


V. Bel tram: Nega šuma, krupan privredni
zadatak — P. J o v i ć: Neki podaci
i mišljenja o proizvodnji smole kod nas
— P. Kosonogov: Kontrolni metod i
njegove osnove — M. J e f t i ć: Neka mišljenja
o naučnoistraživačkom radu u šumarstvu
´ drvnoj industriji SR Srbije —
J. M u t i b a r i ć: Studijsko ptuovanje šumarskih
stručnjaka Vojvodine kroz Italiju,
Francusku i Zapadnu N;emačku ´— Lj.
Marković : Rezervat prirode u Prnšniku
— M. M i i u š k o v i ć: Jedan osvrt na
propise iz oblasti zaštite od erozije i uređenja
bujica.
DRVARSKI GLASNIK — Beograd
12 — 1963. — B. Stamenkovič: O
stanju i perspektivi industrije nameštaia


— L. S.: Organizacija spoljnotrgovnske
mreže za sektor drveta — T. S.: Proizvodnja
i promet celuloze i pap:ra u Italiji.
13 — 1963. — Proizvodnja i izvoz drveta
i drvnih proizvoda (Predlog Saveza
za šum., drv. ind i ind. celulore ´ papira)


— M. N.: Savetovanje 0 problemima drvne
ambalaže.
402


kom: Uređivanje šuma u god. 1963. sa 30


str.). Ova su skripta namijenjena sluša


čima drvno industrijskog odjela Šumar


skog fakulteta u Zagrebu. Stoga je odgo


varajuća materija donesena uglavnom


koncizno. Poglavlja: tlo, klima, uzgajanje


šuma, zaštita šuma, uređivanje šuma.


Nabavlja se kod Štamparije Zavoda za


kartografiju Zagreb, Kač ćeva 26.


Pred štampanjem se nalaze skripta vi


šeg predavača A. Horvata: »Melioracije


đegradiranih šumskih terena« i prof. Z.


Spol jarića: »Zaštita drva«.


Zdenko Tomašegović


14 — 1963. — N. Herljević: Položaj
i problematika industrije šperploča u
SRH.


15 — 1963. — L. S.: Izvoz drveta i drv


nih proizvoda u prvom polugodištu 1963.


godine — J. Lenić : Problematika per


spektivnog razvoda pro zvodnje i potro


šnje ploča vlaknatica.


16 — 1963. — V. Šola ja: Poblemi industrije
namieštaja — Đ. T 0 d 0 r o v i e:
Akumulat´vnost i cene u drvarskoj industriji
— Z. Š 0 1 c: Radio-veza u protivpožarnoj
zaštiti šuma — Đ. V a s i 1 j ević:
Mehanzacija u iskor´šćavanju šuma,
sadašnje stanje ^perspektivni razvoj.


18 — 1963. — S. Šurić: Problematika
perspektivnog plana seča.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


5/6 — 1963. — S. Jovanović: Plantažna
proizvodnja drveta. II dio (plantaže
četinara brzog rasta) — S. B 0 j a n i n:
OđrečTivam´e vremena izrade metodom
trenutačnih zapažanja — M. S u č e v i ć:
Položai i rasnored strnrniaka u šumskoj
privredi SR Bosne i Hercegov ne — V.
Žegarac : Pr-´log akciji za unapređenje
šumarstva — M. O s t o i i ć: O »šumskom
redu« naših šum?k:h sječina — Sv. Knežević
: Desetogođ´šnii spor oko šuma na
granic´ izmpđu SR Crne Gore i SR Bosne
i Hercegovine — L. Leibundgut: Značaj
šuma za rekreaHiu (nriievod) — S.
V u č i j a k: Fomrrpnje i rasĐodjela ukupnog
prihoda, dohotka i čistog prihoda u
privrednim organizacijama — In memoriam:
Inž. J. Slander l inž. N. Mi
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iju š — Neki problemi naše industrije
drveta.


7/8 — 1963. — R. Curić: Taksacijski
elementi nek´h kultura crnog i bijelog bora
na području sjeverne Bosne — M. J ovančević
: Pojava i važnost mutacija
za oplemenjivanje šumskog drveća — V.
G1 i gi ć: Naše smrče u Švedskoj — S.
V u č i j a k: Lični dohoci u šumarstvu Bosne
i Hercegovine — S. Tanasković:
Iskustva rada motornim pilama u šumama
fakultetskog šumskog oglednog dobra
»Igman« — V. Žita : Oboljenja šumskih
zajednica abiotskog karaktera — M.
Ostojić : Neka razmišljanja uz novu
organizaciju šumarstva u SR Bosni i Hercegovini
— P. Fukar e k: Pančićeva
omorka u parkovima glavnog grada SR
Bosne i Hercegovine — N. Vuk.ičević:
Dopunski propisi za sprovođenje Zakona


o šumama. In memoriam: Prof. dr Ivo
Horvat.
GOZDARSKI VESTNDX — Ljubljana


5/6 — 1963. — R. Pipan: Dva sistema
u gospodarenju slovenačkim šumama


— F. Pa hern i k: Šajke i splavi na Dravi
— Đ. Kovačić: Čišćenje gustiša herbcidom
2, 4, 5-T Regulex B 40 — K.
Putkisto: Položaj nauke o šumskim
radovima u visokoškolskoj nastavi i opseg
njezina programa — In memoriam: F.
S k a 1 a r u.
7/8 — 1963. — A. Krivec: Privlačenje
drva s prednjim vitlom traktora Fergusona
Fe-35 ili s konjima — V. Jenko:
Razni načini gospodarenja u topolov m
plantažama i njihova ekonomičnost — M.
Co kl: Dvoulazne tablice drvnih masa za
crni bor na Kršu — F. Pahernik: Sajke
i splavi na Dravi — K. S a j d 1: Drvni
ugalj i humus kao prirodna gnojiva za rasadnike
i pošumljavanja.


LES — Ljubljana


5/6 — 1963. — L. 2 um er: Etat i opskrba
drvom — N. Kralj : Mjerni standardi
za pokućstvo — A. S v e 11 i č i č:
Drvarska industrija Slovenije u 1962. godini
— P. Pristave c: Nanošenje laka


polijevanjem — M. S~l-ovnik: Iskoršćavanje
opreme strojeva — A. Cesen: O
profilu instruktora (predradnika) u drvarskoj
industriji.


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


3/4 — 1963. — S. B a đ u n i M. B r ežnjak
: Iskorišćenje sirovine u proizvodnji
mozaik-parketa — L, Vujičić: Algebarski
metod linearnog programiranja
u drvno industrijskim preduzećima — M.
Kovačev i ć: Komparativno ispitivanje
četiri uglovna spoja iverica na bazi kudjeljnog
pozdera.


5/6 — 1963. — M. Brežnjak i G.
Hvamb : Studija o listovima pila jarmača
s razvraćenim i stlačenim zupcima
u odnosu na preciznost piljenja — D.
Murko : Mogućnost iskorištenja sulfitnog
otpadnog luga — N. Višnjevac:
Pilanska bukova oblovina za proizvodnju
šper-ploča — F. Podbrežnik: Organizacija
službe održavanja u preduzećima
prerade drveta, a posebno u strugarama


— Kalkulacija utroška vremena kod transporta
na sklad-štu piljene građe.
BILTEN Poslovnog udruženja šumskoprivređnih
organizacija — Zagreb


6 — 1963. — Suzbijanje gubara i drugih
šumskih štetnika aviometodom na području
Hrvatske u god. 1963. — D. B udimir
: Nešto o raspodjeli u šumskom
gospodarstvu Gospić — Nova motorna pila
»Stihl-0,8«.


7 — 1963. ´— M. Novakovi ć: Poslovna
suradnja šumarstva i drvarske industrije
— V. Skorjanec: Čišćenje debla
od grana u plantažama topola — Sjekira
Höllhof odgovarajuće konstrukcije za zabijanje
dural-klina — Osnovi fiziologije
rada pri raznim načinima šumskih poslova
— Utjecaj lišajevih kiselina na klijanje
sjemena raznih vrsta drveća.


8 — 1963. — Razvoj šumske proizvodnje
na temelju rezultata naučno-istraživačkih
radova — Fiziološki oblik rada u
šumarstvu — Pokrivala kao filije od
umjetne mase u šumskim rasadnicima —
Plantaže topola 1962. i 1963. god.ne.


Đ. K.