DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 54     <-- 54 -->        PDF

lije (Pavari), Španije (Del Campos), i Jugoslavije
(Ugrenović), u Marselju, gdje je
god. 1922. osnovana šumarska liga zemalja
Sredozemnoga mora pod imenom »Silva
Mediterranea«. Kasnije su toj inicijativi
prišli i predstavnici Portugala, Grčke i
Turske. Konferencije lige održane su u
ovim mjestima: Paris 1923., Firenze 1924.,
Grenoble 1925, Roma 1926, Madrid 1930,
Nice 1932.


Nit toga nastojanja i rada prekinuo je
Drugi svjetski rat. Tek god. 1948. oživljena
je ova inic jativa akcijom organizacije
Ujedinjenih naroda, tačnije njene komisije
FAO. U sklopu te organizacije komisija
za mediteranska pitanja preuzela je
ne samo zadatak već i historijsko ime »Silva
Med terranea«. Na taj je način problem
Krša ušao u sklop širokih internacionalnih,
a naročito mediteranskih pitanja u punom
smislu te riječi.


Pošto je Jugoslavija pristupila organizaciji
Ujed´njenih Naroda, rad oko rješavanja
problematike Krša predstavlja za
našu zemlju i internacionalnu obavezu. U
komisiji »Silva Mediterranea« sjedi stalni
predstavnik Jugoslavije.


God. 1953. održana je u Jugoslavenskoj
akademiji konferencija na kojoj se :stakla
potreba da se priđe naučno-istraživačkom
radu na Kršu i pod okriljem Jugoslavenske
akademije osnovan je centralni organ za
taj istraživački rad pod naslovom »Stručni
savjet za istraživanje krša«. Savjet je organizovao
niz predavanja o p tanjima Krša
i pokrenuo periodičnu publikaciju »Krš
Jugoslavije (»Carsus Iugoslaviae«).


God. 1958. održano je u Splitu »Savezno
savjetovanje o Kršu«. Na nijednom
kongresu nije predmet melioracije Krša
tako temeljito raspravljen kao na pomenutom
savjetovanju. Tom prilikom je iz


CDtzmnća dtcučna litecaiuca


Edicija »´Radovi Šumarskog fakulteta
i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju
u Sarajevu«; Godina VI, broj 6, Sarajevo
1961. donosi radnju dr ing. Jovančević Milorada
pod naslovom: »Zakonski propisi o
kori.sren.iu i zaštiti šuma u Dubrovačkoj
republici«.


Autor u ovoj interesantnoj raspravi
obuhvaća razdoblje od godine 1272. do
1808. tj. vremenski period preko 5 stoljeća.


dana publ kacija u pet svezaka i to: 1. Krš
Slovenije, 2. Krš Hrvatske, 3. Krš Bosne
i Hercegovine, 4. Krš Crne Gore, 5. Krš
Jugoslavije. U pojedinim svescima imademo
a) Osnovne podatke o Kršu (geološka
podloga, klima, flora, fitocenološka raspodjela,
statistika); b) Poljoprivreda (ratarstvo,
vinogradarstvo, maslinarstvo, voćarstvo,
stočarstvo, pčelarstvo itd.; c) Šumarstvo
(historijsk razvoj devastacijedegradacije Krša, šumarsko-mel´orativni
i zaštitni radovi na Kršu, organizacija šumarske
službe na Kršu); d) Važnije privredne
grane (industrija i rudarstvo na
Kršu, elektroprivreda na Kršu, vodoopskrba,
saobraćaj na Kršu, zanatstvo na Kršu,
turizam); e) Ekonomika.


LITERATURA:


Lit: Loren z R.: Bericht über die
Bedinungen der Aufforstung und Cultivierung
des kroatischen Karstgebietes, Wien
1860; Wessel y J.: Das Karstgebiet Militär
Kroatiens und seine Rettung, dann
die Karstfrage überhaupt, Zagreb 1875;
Guttenberg, H.: Gajenje šuma s navlastitim
obzirom na DaJmac ju i Istru,
Zadar 1872: Pucić , J.: Die Karstbewal


dung im oesterreichisch-illyrischen Küstenlande
zu Ende 1899., Triest 1900; Degen,
A.: Alp-und Weidewirtschaft im Velebitgeb´rge,
Hannover 1914; Kor seit, E.;
Priäin´ zäniku dalmatinskyh lesu, Pisek
1927; Ugrenović, A.: L.e Karst Yougoslave.
Zagreb, 1928; Kauders , A.: Prilog
pov;;e=ti hrvatskog šumarstva, Zagreb,
1940: Ugrenović, A.: Krš kao naučni
problem, (Carsus Iugoslaviae) Zagreb 1957;
Bura , D.: Statistika krša Jugoslavije.
(Krš Jugoslavije) Split, 1957.


Dr A. Kauders


Osvrće se na pojedine statute i razne
odluke Vijeća kojima se reguliraju korištenja
i zaštita šuma, napose ogran čenje
sječe, zabrana izvoza drveta, krčenje šuma,
suzbijanje požara i lazinanje, zatim
odnosi pašarenja i vršenje nadzora nad
šumama.


Autor konstatira da je Dubrovnik svojevremeno
obilovao šumama što potvrđuje
nazivima pojedinih predjela kao i ostaci
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 55     <-- 55 -->        PDF

ma t´h šuma na öLopudu, Šumetu u Rijeci
Dubrovačkoj i 2upi.


Prve odredbe o šumama nalazi autor
već u Statutu grada iz 1272. godine koji
govori o zabrani sječe stabala.


U XIV i XV stoljeću nalazi propise koji
ograničavaju sječu i izvoz drveta, krčenje
šuma, suzbijanje požara, lazinanja i
pašarenje.


Prednje mjere naroč to su podvučene
za teritorij Republike i Konavala a donašane
su u više navrata. Šume su podijeljene
na zajedničke i privatne. Autor ističe
zabranu sječe pojedinih stabala ili skupine
drveća koje donose hlad stoci i rađaju žlrom.
Napominje zabranu gulenja kore i
kopanja panjeva.


Iz obrađenog materijala je vidljivo da
je bojazan od nestašice drva i od nestanka
šuma sililo Vijeće da se često osvrne na
to pitanje.


Iz vremenskog redoslijeda izlazi, što su
odredbe kasnijeg datuma da su preciznije
jer su štete bile vjerojatno veće.


Interesantna je konstatacija autora u
pogledu sječe i izvoza drveta. Pošto su
krajevi van Republike ostali dosta rano bez
drveta to se pojavljuje tendenca da se ono
izvozi iz područja Republike. Republika
nastoji visokim kaznama i drug m mjerama
to spriječiti.


Na krčenje i njegovo sprječavanje autor
ukazuje nizom primjera. Oštrim kaznama:
šibanjem i žigosanjem krivaca te kažnjavanjem
samih funkcionera vlasti ako pr kriju
takav postupak. Te mjere ukazuju
na važnost koju je Republika pridavala
očuvanju svojih šuma. Krčenje je dopušteno
samo uz odobrenje vlasti i to jedino
zbog pretvorbe šumskog u poljoprivredno
tlo. Slične su mjere u pogledu požara i
lazinanja. Lazinanje zbog opasnosti požara
bilo je, prema mišljenju autora, zabranjeno
na području republ ke.


Autor tretira reguliranje odnosa u napasivaniu
stoke kao važnog pitanja tadanje
ekonomike. Propisi obuhvaćaju dvije vrste
mjera, Prva kojom se nastoji spriječiti
.prejako iscrpljivanje pašnjaka i šume te
određuje maksimum grla po vlasniku.
Drugom mjerom se zabranjuje napaslvanje
stoke po stranim stočarima na teritoriju
Republike.


Autor tretira reguliranje odnosa u napasivanju
stoke kao važnog pitanja tadanje
ekonomike. Propisi obuhvaćaju dvije
vrste mjera. Prva kojom se nastoji spriječiti
prejako iscrpljivanje pašnjaka i šume
te određuje maksimum grla po vlasniku.
Drugom mjerom se zabranjuje mapas´vanie
stoke po stranim stočarima na teritoriju
Republike.


Interesantan je nadzor nad šumama.
Njega vrše podknezovi i kaznaci kojima je
dužnost prekršitelja prijaviti. Nadzor se je
oslanjao na podkazivače, koji su dobivali
polovinu globe a b.la im je zajamčena
ainonimnost.


Autor iznosi neke prepiše izvornih dokumenata
na latinskom i talijanskom jeziku
i njihove prijevode.


Dtfkumenat od 4. V 1344 godine regulira
broj stoke na Stonu i Pelješcu kao i


veličinu otštete za napasivanje. Zaključkom
Vel. Vijeća od 1. X 1365. zabranjuje
se podizanje krečana i sječu drva u općinskim
šumama.
Dokumenat od 29. VIII 1399. govori da
gajevi novo stečenih teritorija budu zajednički.


Zaključak Velikog Vijeća od 29. I 14. II
zabranjuje sječu stabala u blizini kuća ili
obale, vode i lokava. Isto tako ne smiju
se sjeći stabla nad gajevima zasađenim
zbog paše kao i stabla na plandištima.


Dokumenat od 8. I 1423. propisuje da
se na Konavle protežu propisi koji važe
za Ston i Pelješac. Pašnjaci su zajednički
osim gajeva ža ispašu volova. Šume koje
nisu zajedničke mogu se sjeći osim stabala,
koja rode žirom i služe za plandišta stoke.
Zabranjuje se Vlasima stanovanje i napasivanje
stoke na području Republike. Dokumenat
od 25. II 1427. govori također o
upravljanju Konavala te uglavnom potvrđuje
odredbe u predhodnom dokumentu.


Zaključkom Vel kog vijeća od 26. XI
1436. zabranjuje se da se drvo posječeno
na području Republike izvozi van tog područja.
Propisuju se kazne za prekršitelje.


Dokumenat od 23. VI 1442. ponovo donosi
odredbu o pašnjacima i šumama. Ona
je slična ranijim odredbama Prvi put se
spominje zabrana napasivanja na određenim
zemljištima.


Zaključak Velikog vijeća od 26. XT 1456.
konstatira prvi puta nestašicu drva, vađenje
korijenja i totalno uništenje šuma. Zabranjuje
se vađenje panjeva. Kazne su
veoma oštre kao šibanje i žigosanje počinitelja.
Ukoliko lica zadužena za čuvanje
šume ne prijave takve prestupe kažnjavaju
se sa mjesec dana zatvora. Dokumenat
od 2. IV 1763. ukazuje da su vršene
prijave zbog sječe i prodaje drva. Dokumenat
od 5. IX 1783. pokazuje da su prijavljivani
šumski požari. Dokumenat od


4. VIII 180O. godine pokazuje da je postojao
prav lnik o cijenama drveta za pečenje
kupa i opeka koji je regulirao odnos
između zakupnika i dobavljača drva. Seljaci
sa otoka Mljeta bili su dužni, da drva
pripreme i dopreme na morsku obalu. Dokumenat
od 10. I 1801. ukazuje da se sjeća