DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 49     <-- 49 -->        PDF

\


žemo konstatirati, da ovaj sistem zadovoljava
potrebe operativne šumarske službe
«, — p.še ing. S. Škopac u svome članku
(Sum. list br. 5—6/63.)


Primjenom »Novog sistema uređivanja
prebornih šuma« — je pitanje optimalnih
zaliha na području SR Hrvatske sa sada
riješeno.


U »Novom sistemu« donesene zakonitosti
o optimalnoj drvnoj zalihi za jelove
preborne šume Centralne Evrope, na naučnoj
osnovi rješavaju p tanje optimalnih
zaliha. Na temelju tih zakonitosti su konstruirane
i normale — koje nam služe kao
putokaz u izradi smjernica gospodarenja.


Prosječne zalihe — na temelju kojih
se do sada gospodarilo nemogu u potpunosti
zadovoljiti potrebe intenzivnog i na^
prednog šumskog gospodarenja. Treba naime
imati na umu, da se preborne sastojine
međusobno jako razlikuju po svom
sastavu, što je posljedica dosadašnjeg gospodarenja
i shvaćanja prebornog oblika.
Radi toga nam te zalihe — postavljene
u odviše širok m i nejasnim granicama, definiranim
subjektivnim momentima — nisu
dovoljno pouzdana direktiva pri gospodarenju.


Normale nam mnogo jasnije ukazuju
na to, šta je sa uređajnog gledišta nužno
poduzeti u konkretnoj sastojini, imajući
pred očima njezino sadanje stanje.


Zasnovano na naučnoj osnovi a uz to
jednostavne i praktične, te bi zakonitosti
trebale ući u okvire Propisa sa ciljem, da
u sadanjim ekonomskim uslovima savremenog
socijalističkog razvoja unaprijede
šumsko gospodarstvo.


LITERATURA:


K.LEPAC D.: Novi sistem uređivanja prebornih
šuma, Polj .-šumarska komora
Zagreb, 1961.


KLEPAC D.: Novi sistem uređivanja prebornih
šuma (DodataK), Polj.-šumarska
komora Zagreb, 1962.


KLEPAC D.: Rast i prirast šumskih vrsta
arveća i sastojma, Nakladni Zavod Znanje
Zagreb, 1963.


MILET1C Z.: Osnovi uređenja prebime
šume, knjiga II, Zadružna knjiga Beograd,
1951.


NOVAKOVlC M.: Nova organizacija i
smjer gospodarenja u Šumarstvu, (Referat
na iV redovitoj godišnjoj skupštini
5. VI 1961.). Polj .-šumarska komora
Zagreb.


ŠAbAit J.: Preborna šuma ,j preborno gospodarenje,
Nakladni Zavod Hrvatske
Zagreb, 1948.


ŠENŠIN A. Uređenje šuma, Beograd 1934.


ŠKOPAC S. »Novi sistem uređivanja prebornih
šuma« prof, dr D. Klepca. —
Primjena u praksi. Šum. list 5—6/1963.


Osnovni Zakon o šumama, Službeni list


SFRJ, br. 16/1961.
Naredba od 23. travnja 1903.
Instrukcije za uređivanje državnih šuma


od 29. XII 1931.
Uputstva od 18. VIII 1937.
Uputstva za uređenje šuma od 8. III 1948.


i 2. II 1949.
Križance ing. Radovan


POŠUMLJAVANJE KRŠA U SR
HRVATSKOJ


Krajeve koji su u pogledu svojih pogodnih
klimatskih i pedoloških prilika u
historijsko vrijeme bili pokriveni šumom,
ali su katastrofalnim vjetrolomima, požarom
a kasnije i neprekidnim pašarenjem
lišeni šume nazivljemo obešumljenim krajevima.
Krajeve koje u h.storijsko vrijeme
nisu bili pokriveni šumom i to:


1. Radi nepovoljnih klimatskih prilika
(u prvom redu radi preniske srednje temperature
za vrijeme vegetacijskog perioda),
2. Radi nedovoljne atmosferske vlage
za vrijeme vegetacije i
3. Radi osebujnih geomorfoloških prilika
(narošito horizontalno položenih stijena
bez ili slabim pokrovom zemlje) nazivljemo
golim krajevima.
Prema gorepomenutom Krš je po svom
postanku — i to gledan sa šumarskog stanovišta
— u najvećem svom dijelu obešumljeni
kraj, a tek u manjem dijelu goli
kraj. Znademo, da je Krš u geografskom
smislu pojam terena određenih oblika i
specifičnih geografskih pojava, vezanih za
kemijski lako rastopijive stijene. Krajevi
Krša u našoj domovini izgrađeni su pretežno
od vapnenih i dolomitnih stijena. Vapnene
stijene, više po svojoj kemijskoj nego
fizičkoj prirodi dale su krškim krajevima
zasebno lice. Čitav naš Krš za trajanja
tercijarne dobe bio je izložen silnom
geodinamičkom djelovanju koje je uvjetovalo
njegovu tektoniku. Uslijed toga djelovanja
slojevi su vapnenca iskidani, izlomljeni,
puni pukotina i šupljina. I tako
djelovanjem (kemijskim i fizičkim izvanjih
sila vapnene su naslage nepodesno
tlo za zadržavanje vode. Ali ipak mjestimice
se i u Kršu nalaze naslage stijena
koje vodu ne propuštaju.


Područja s izrazitim ili bar najznačajnijim
krškim karakterom nalaze se na svim


393
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 50     <-- 50 -->        PDF

kontinentima. Jedan od najznačajnijih reljefa
Krša razvijen je u području kroz
koje prolazi stara cesta Ljubljana—Trst.
Taj se kraj od starine zove Kras (u hrvatskom
jeziku Krš). Prenos oznake Krš, na
krajeve, koji su po fizionom ji i morfologiji
analogno građeni održao je korak s
geološkim i topografskim istraživanjima,
te je ova oznaka u nauci općenito prezrena
na krajeve koji pokazuju fenomene Krša
tako, da se može govoriti o reljefu Krša
i krškim planinama ne morajući time povezati
pojmove obešumljenja, siromaštva
vegetacije (naročito šuma) i neplodnosti
tla.


Krš Jugoslavije prostire se kao široki
pojas uz obalu Jadranskog mora, kroz Sloveniju,
Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i
Crnu Goru. Prema statističk m podacima
pomenutim u raspravi ing. D. Bur e »Statistika
krša Jugoslavije« iznosi površina
tipičnog područja Krša Jugoslavije 56.618
km2 što čini 22P/o ili 1/5 c jele Jugoslavije.
Na toj površini živi oko 2,4 miliona stanovnika
Jugoslavije.


Poljoprivrednih obradivih površina ima


de 1,075.400 ha, od toga otpada na oran ce i


bašte 581.400 ha, voćnjake 44.510 ha, vi


nograde 65.170 ha i livade 384.320 ha.


Sumom obraslog Krša ima 2,105.000 ha,


krške goleti, šumom ne obraslih površina i


pašnjaka 2,181.480 ha. Po pojedinim re


publikama imade Krša: SR Crna Gora


870.000 ha, SR Slovenija 433.100 ha, SR
Hrvatska 2,578.900 ha, SR Bosna i Hercegovina
1,778.900 ha.
Glede pojedinih kultura na Kršu spomenut
ćemo podatke samo za SR Hrvatsku.
U toj republ ci imade na Kršu oranica i
bašta 299.300 ha ili 11%>, voćnjaka 36.490
ha ili 1%, vinograda 54.320 ha ili 2%>, livada
147.090 ha ili 63/o.


Šumom obraslih površina imade 1,026.000
ha ili 40D/o, šumom neobraslih površina i
pašnjaka 906.000 ha ili 35B/o, neplodnog tla


98.500 ha ili 4%, a bara i trstika 11.200
ha.
Čudnovato je i udara u oči, da baš one
med´teranske zemlje u kojima su se rodile


razvijale najstar je kulture (Palestina,
Grčka, Italija, Španija, Dalmacija) pokazuju
najjaču destrukciju ne samo svojih
šuma već i onog tla na kome su te šume
stajale.


Ta se destrukcija nije samo vršila nerazboritom
sječom šuma. Ona se na jednoj
strani uvećavala neobičnim biotskim faktor
ma (šumski požarevi i paša), a na drugoj
strani jakim klimatskim uplivima (visoka
temperatura, snaga vjetra, oborine,


erozija itd.) čije se razorno djelovanje uvećalo
poslije zatiranja šuma.


Krš nije samo šumsko zlo već i jedna
duboka rana na opće narodnoj privredi
(nestaš ca poljoprivrednog zemljišta, nemogućnost
zemljoradnje). Liječenje te rane
koliko je hitno toliko je i komplikovano
iz mnogih razloga. Prije svega zbog toga
što treba prije pošumljavanja riješiti fundamentalno
pitanje paše na Kršu. Kol;ka
je teškoća u pitanju paše iskače z konstatacije,
da je stoka u isti čas hranitelj
krškog stanovništva i zatornik šuma.


Pojava obešumljenog Krša u našim primorskim
krajevima vrlo je stara. S primorja
su naime šume brzo nestajale a u
prvom redu naročito hrastove šume, jer
su pružale dragocjeni, odasvuda traženi
materijal za ratnu i trgovačku mornaricu,
za ratne svrhe i razna pilotiranja. Dugovijeka
imperija rimske osvajačke nacije s
velikom civilizac jom trebala je i trošila
neizmjerne količine hrastovih i drugih stabala
za svoje arsenale, mornaricu, fortifikacije
i druge građevine, pa je taj material
crpila tamo, gdje ga je mogla uzeti s
prve ruke. Rimljani su prvi ozbiljni uništavatelji
šuma po čitavnom primorju duž
Jadranskog´ mora.


Prema općem mišljenju, u povijesti i
stručnoj literaturi uvijek se krivica za
obešumljenje Dalmacije baca na Mlečane,
s obrazloženjem da su oni izvozili drvo
za gradnju brodova i za temelje svojih
palača i crkava, koje počivaju na hrastovim
pilotima iz dalmatinski šuma.


Sigurno je i može se historijski dokazati
da su Mlečani veliki dio drva za
gradnju i ogrjev sjekli u dalmat nsk´m
šumama. Ne može se, nadalje, poricati da
su oni, povrh onoga što su sami trošili,
dozvoljavali sječu šuma Turcima a i drugima,
da su znatan dio šume upotrebljavali
za utvrđivanje gradova i da su iskra
li šume u njihovoj okolini samo iz strateških
razloga. Nadalje se ne može zanijekati
da su izvedene široke krčevine kako
bi se uništila hajdučka skrovišta.


No tvrditi da su Mlečani namjere©
opustošili šume isključivo iz koristoljublja
isto je tako nepravedno kao i tvrditi da
oni nisu ništa učinit da spase šume.


Za vrijeme Napoleonove Ilirije francuski
je generalni providur Mlećanin V ćko
Dondolo, stekao velikih zasluga za ekonomski
napredak Dalmacije. U jednom .zvještaju
kojeg je Dondolo podnio Napoleonu
ocrtao je tadašnje stanje dalmatinskih
šuma i dao svoje primjedbe i prijedloge
u pogledu podizanja šuma. Najvažniji
je prijedlog bio da se u svakom selu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ogradi i stavi pod zabranu paše prostor,
što ga imaju pošumiti sami mještani. Takve
su šume imale dobiti naziv Sveti gaj.
Za štete počinjene u tim gajevima bile su
određene stroge kazne. U vezi s tim donio
je službeni list za Dalmaciju »Kraljski Dalmatin
« (u broju 9 z 1808. god.) osobitu
odredbu, prema kojoj se starješini sela,
koja prva dovrše ogradu, da bi se uzgojila
mlada šuma, ima dati nagrada. Da bi
se mladi nasadi obranili od kozjeg zuba,
Dandolo je namjeravao postepeno povisivati
porez za koze. »Kraljski Dalmatin«
u br. 7 iz 1809. god. ´stiče, da je 1808. god.
podignuto u 372 sela 27.857 kampa (oko
100 km2) mlade šume. Dandolo je propagirao
uzgoj poljoprivrede, a osobito vrtljarstva,
pozvao je iz Italije stručnjake: botaničara
Carilona, voćara Lonzana i vrtljara
Oria, da narod upućuje u poljoprivredu.
U Zadru je osnovao centralno
povjerenstvo za poljoprivredu, a u različitim
dalmatinsk m krajevima poljoprivredne
odbore. Veliku brigu posvetio je i pošumljavanju.
Za inspektora šuma postavio
je G. L. Garagnina. Iz Italije naručeno je


100.000 raznovrsnih stabalca; u Zemuniku
je uređen veliki rasadnik, a u rasadn:ku
kraj N na uzgajane su sadnice za pošumljavanje.
Dekretom od 19. VI 1810. god.
bio je zabranjen izvoz đrveta, upotrebljivog
za brodogradnje. Uspješan. Dandolov
rad onemogućili su vojni dobavljači, kojima
je upravna vlast morala ići na ruku,
a koji su sjekli i prodavali ne samo za
vojsku nego i za svoj račun. Mnoge su šume
i branjevine uništene za vrijeme rata
između Francuske i Austrije.
Sve tamo do polovine prošlog stoljeća
u našim se je krajevima malo tko brinuo
da se Krš pošumi. Starije naredbe i propisi
izdani su sa svrhom da se primorske
hrastove šume sačuvaju j iskoriste za državnu
brodogradnju. Važnost šuma oijenila
se je i onda, ali ne s gledišta današnjice.
I u prošlosti se uviđalo da će šume na
Kršu nestati, ako se ne stane na kraj njihovoj
prekomjernoj sječi.


Na inicijativu zastupstva grada Trsta
(osobito građan´na D. Rosetti-a) izvršen je
god. 1843. pokus pošumljivanja umjetnim
načinom (sjetvom sjemena lišćara) ali bez
uspjeha. Prve pokuse pošumljivanja sadnicama
crnoga bora izvršio je god. 1850.,
na području grada Trsta liječnik i botaničar
Biasolleti, a nešto kasn´je na istom
području šumarnik Koller. Biasolleti-jeve
i Koller-ove kulture vierojatno su najstarije
na primorskom Kršu.


God. 1865. austrijsko Šumarsko društvo
raspravilo je na terenu pošumljivanje krä


kih goleti i donijelo obrazloženu rezoluciju.


U obalnom području NR Hrvatske i to
od Pov la kraj Novog do dalmatinske granice
započeo je rad na obnovi krških šuma
nakon osnutka šumarskih ureda u Ogulinu
(1865), Otočcu (1867), i Gospiću (1868).
Radovi su bili usmjereni na resurekcijske
sječe grmlja i oštećenog drveća (hrasta, jasena,
crnog i bijelog graba itd.). Prve ove
radove zahvaljujemo nadšumaru F. Kadiću.
Na pošumljavanju Krša umjetnim nač.
nom nije se ništa poduzimalo.


Inicijativu za pošumljavanje Krša na
teritoriju jednog dijela hrvatskog primorja
(riječka županijska oblast) dao je Josip
Lorenz, profesor prirodoslovac na riječkoj
gimnaziji svojom studijom o geološkim,
pedološkim,, klimatskim i vegetacijskim
prilikama obalnog Krša i njegovog zaleđa.
Istraživanja su vršena 1857—1859 god. Lorenzova
istraživanja na Kršu riječke oblasti
su prva kompleksnija istraživanja o
krškoj vegetac ji na području Krša Hrvatske.
Na osnovu stuđTpnja konkretnih prilika,
on je predlagao, da se radovi na pošumljavanju
Krša započnu od postojeće
gornje granice šume (600—700 m). S pošumljivanjem
trebalo se postepeno spuštati
na n-´že. U v´šim dijelovima Lorenz je
preporučivao pošumljivanje bukvom, jelom,
crnim borom i lipom. Za n že položaje
zagovarao je uzgoj sitne šume, hrasta medunca,
crnog jasena, crnog i bijelog graba.
U pojedinim predjelima zaštićenim od
bure mogla bi se — po Lorenzu — podići
i visoka šuma. Potrebno sjeme treba sabirati
od b ljnih individua uzraslih na
Kršu. Prema niegovoj osnovi teritorij određen
za pošumljivanje treba pošumiti u
razdobliu od 120 godina. Dvanaesti njegov
dio trebalo je staviti pod zabranu na 10
godina. Iako su Lorenzov rad odobrile i
vlasti d stručnjac: nije se pristupilo izvršenju
njegove osnove zbog nestašice kredita.


Godine 1873. šumarski savjetnik I. Salzer
izradio je osnovu za pošumljavanje
riječke okoline. Salzer je pregledao pomenuti
kr^i i dao upute ?a mel´orpciiske radove.
Utvrdio je površine, u koj´ma se od
ostataka vegetacije može — stavljanjem
na panj i zabranom paše — uzgojiti niska
šuma i krajeve u kojima treba podići Sumu
un-petnim načinom. Preooruč´o ie, da
se privede kulturi šume oko 9000 jutara
krša.


Jedan dio Krša hrvatskog pr´morja od
Novog do dalmatinske granice proučio je
šumarski stručnjak Josip Wessely iz Beča.
On je (1875) pregledao krš od Povila


395
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 52     <-- 52 -->        PDF

do dalmatinske granice. Wessely govori opširno
o budućim kulturnim radovima na
Kršu no pojam kulture pravilno odvaja
od samog pošumljivanja, lako ovo posljednje
smatra bitnim. Odlučno zagovara pošumljivanje
Krša, jer se radi pretežno o
apsolutnom šumskom, tlu. Glavne misli
Wessely-a bile su ove: neracionalno vođenje
stočarstva treba podići na viši kulturni
stepen racionalne poljoprivrede i
šumskog gospodarstva. Šumsko gospodarstvo
neka se vod na način da ono postane
najjača poluga poljoprivrede, osobito stočarstva.
Zagovara uzgoj niskih šuma, osobito
onih koje daju brst za stoku.


Osnutkom nađzorništva za pošumljivanje
Krša u Senju (1878) započeo je, iako
ne posve sistematski, a ono barem planski
rad sa donekle dovoljnim novčanim
sredstvima. Prve je odgojne osnove sastavio
nadšumar E. Malbohan. Njegovom su
zaslugom podignute prve vještačke kulture
u području Inspektorata. Osnovan, su veliki
šumski rasadnici. Davane su novčane
nagrade onima, koji su izvršili uspješna
zašumljavanja. Unatoč postignutim uspjesima
i materijalnoj koristi, stanovništvo
n je bilo sklono pošumljivanju. Otpor
je bio različite prirode. Površine izdvojene
za umjetno pošumljivanje odnosno za izvršenje
resurekeijs´ke sječe, bile su u većini
slučajeva pašnjaci kraj sela. Oni su
ograđeni suhozidom, da bi se spr ječio pristup
stoci, a za oduzimanje tih površina
nije narodu davana nikakova naknada.
Trebalo je zadovoljiti narodne potrebe
melioracijom preostalih pašnjaka, izgradnjom
puteva i cesta, izgradnjom vodosprema,
pod zanjem pastirskih , stanova, unapređivanjem
stočarstva i pčelarstva atd.
Vlasti su zaboravile da su ti radovi bili
u svoje vrijeme uzeti u radni profrrrn.
Zaboravljeno je, da je život stanovništva
na Kršu prvenstveno ekonomski problem.
Odatle je razumljivo da isključ´vo šumarsko
stanovište tj. samo pošumljivanje, nije
moglo zadovoljiti krškoga stanovnika.
Otpor stanovništva bio je potkraj prošlog
stoljeća tako znatan, da -su šumarske vlasti
izgubile svaku mogućnost za radove većega
opsega.


Najveći dio zemljoradnika bavi se stočarstvom.
Krš i zajednički pašnjaci identični
su pojmovi te je prema tome i pošumljivanje
Krša uglavnom vezano na uređenje
pašnjaka. Ovi pašnjaci nijesu baš
najpodesniji za racionalno stočarstvo, ali
s obzirom na njihovo veliko rasprostranjenje
prehranjuje -mršavom svojom vegetacijom
znatan broj stoke i to osob´to veliki
broj ovaca, a nažalost, sve do 1950. godine
i koza.


Ali stočarstvo također postepeno propada
radi sve veće neplodnosti tla. Da se
stočarstvo na Kršu podigne neophodno je
potrebno da se poboljšaju pašnjaci tako,
da se uvede đubrenje s umjetnim gnojem
i sijanjem podesnih trava. Ali je potrebno
i na ovim pašnjacima ured ti redoslijed za
pašu. Osim toga treba na tim pašnjacima
izgraditi vodospreme, jer u čitavom tom
našem Kršu nema gotovo ni kapi žive
vode.


Nadalje treba izgraditi pastirske kolbe
i skloništa za stoku pa izvesti puteve, urediti
napajališta kao i sabirališta za mliječne
proizvode. Od stočarstva živi u tom
kraju više od polovine pučanstva te je ova
grana gospodarstva često i jedino vrelo
prihoda, pa stoga treba stočarstvu, odnosno
poboljšanju kraških pašnjaka pokloniti
najviše pažnje. Naglasiti treba, da se samo
i isključivo uređenjem paše naš Krš
može bar donekle pošumit´. Sađanje stanje
pašnjaka daje stoki vrlo malo. Prema
tome treba stoka i velikih površina da
se prehrani. Tako na pr. odrasli blašče
treba površinu od 2,80 ha kraškog pašnjaka.


Poznato je, da poradi znatne ljetne
temperature i pomanjkanja oborina u ljetnim
mjesecima gotovo sva vegetacija usahne,
te nam naši pašnjaci na Kršu u
polov ni mjeseca jula pokazuju sliku k^ške
stepe. Za vrijeme toga sušnoga perioda
brsti stoka grmlje tako, da su joj samo
list i mladice našeg grmlja glavna hrana
pa se tome imade zahvaTti, da zemljoradnik
na Kršu može timariti razmjerno veliki
broj stoke. Prema tome se vidi, da je
stočarstvo u području našeg pr morskog
Krša u vrlo primitivnom stanju, a s obzirom
na loše stanje pašnjaka stoka se nalazi
u vječitom kretanju i potroSi najveći
dio energije tražeći hranu.


Od 1918. god. nije se zbog nestašice
novčanih sredstava mnogo radilo na pošumljavanju.
Tek 1922. godine započeo je
intenzivniji rad. Doznačeni su znatniji krediti.
Po pristanku stanovništva izdvoiene
su znatne površine neproduktivnih pašnjaka
i na tim površinama izvršeno je nošumljivanje.
Zakon o šumama od 21. XTI
1929. označuje početak novog razdoblja za
radove oko pošumljivanja Krša. Prpma
torn zakonu imala su se sva neoošumliena
šumska zemljišta, čije je pošumlj´vanje
tražio opći javni interes, bez obz´ra na
svojinu, u roku od deset godina izdvojiti,
popisati, premjeriti, kartirat´ i opisati. U
prvom redu su se morala izdvojiti sva ona
zemljišta, gdje je pošumljavanjem trebalo
spriječiti: 1. stvaranje popuzina i lavina,
odrone kamenja te postanak i ši
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 53     <-- 53 -->        PDF

renje vododerina; 2. štetni utjecaj vjetra
i bujica; 3. naglo slivanje vode s vrletnih
kamenitih brda, te zasipavanje kamenom i
šljunkom okolnih puteva i poljoprivrednih
zemljišta. Imao se nadalje izdvojiti potreban
dio zemlj šta u slabo pošumljenim
oblastima radi poboljšanja klimatskih i
higijenskih prilika i radi unapređenja turizma
i prometa stranaca. Sva izdvojena
zemljišta :mala su se pošumiti u roku od
pedeset godina, do kraja 1980. Radovi oko
izdvajanja u primorskom Kršu na teritoriju
SR Hrvatske privedeni su kraju god.
1939. Izrađene su generalne osnove o izdvajanju
zemljišta za pošumljivanje.


Umjetne kulture zapremaju površinu
od 6115 ha; resurekcijskom sječom podignuto
je ukupno 14.359 ha što kultura što
branjevina. Za podizanje kultura i za popunjavanje
utrošeno je ako 40 miliona
sadnica i oko 23.000 kg sjemena. Za sadnju
i sjetvu utrošeno je 355.653 zlatnih kru


´ na d 8.889.037 dinara. Za zaštitu kultura i
branjevina izgrađeno je oko 35.000 m suhozida
troškom od 40.000 zlatnih kruna i


180.000 dinara. Izvedeno je oko 100 km putova
i staza.
Za vrijeme okupacije do god. 1945. nije
vršeno nikakvo pošumljivanje; naprotiv,
mnoge kulture je okupator uništio (oko
2000 ha). Ukupna površina uspjelih predratnih
kultura je: u Dalmaciji 5153 ha, Hrvatskom
Primorju 6115 ha, u Istri 3540 ha,
ukupno 14.808 ha. Poslije Oslobođenja uložena
su veća sredstva za pošumlj vanje
Krša nego dotada, te je putem kotarskih
šumarija od 1946. do 1955. uspješno pošumljeno:
u Dalmaciji oko 3800 ha, u Hrvatskom
Primorju oko 1003 ha, u Istri oko
16010 ha, ukupno 6.700 ha. Usto su uspješno
meliorirane veće površine šikara i napuštenih
šuma, i to: u Dalmaciji oko 23900
ha, u Hrvatskom Primorju oko 1100 ha,
u Istri oko 280O ha, ukupno 27800 ha. Prednost
se daje radov ma na obnavljanju
šumske vegetacije; ti se radovi odvijaju
uspješnije osobito nakon provedene zabrane
držanja koza.


O nijednom šumarskom pitanju nije se
kod nas toliko raspravljalo i pisalo koliko


o ´melioraciji Krša. O tome svjedoče mnogobrojni
članci u našim stručnim listovima
kao i razni predloži i zaključci prigodom
šumarskih skupština i kongresa.
Značajni sastanci šumarskih stručnjaka
održani su 1865. god. u Trstu, 1869. u Otočcu
i Senju, te 1879. god. u Senju. Na ovim
sastancima udarene su smjern´ce na opširnije
i sistematskije radove na iposumljivanju
Krša. S obzirom na predložene rezolucije
već su 1866. god. postavljeni po


sebni šumarski nadzornici za pošumljivanje
Krša, i to u Trstu S. Scharnaggl i u
Zadru H. Guttenberg. Os m toga osiguralo
je Ministarstvo Poljoprivrede potporu
za šumske rasadnike na Kršu A za radove
na pošumljivanju. Na Agrarno-Šumarskom
kongresu u Beču 1868. god. zastupao je
Dalmaciju S. Knežević. On se tuži da Zakon
o šumama od 1852. god., nije u dovoljnjoj
mjeri uzeo u obzir pošumljivanje
primorskoga krša.


Na internacionalnom Poljoprivrednošumarskom
kongresu održanom u Beču
18901. god. bio je govora o uređenju i pošumljivanju
bujičnih područja (Demontzey,
Landolt i Wang). Deset godina kasnije
(1900) održan je u Beču ponovno internacionalni
Šumarski kongres. Na tom kongresu
održano je predavanje: »Utjecaj šume
na zaštiti tla«. God. 1907. održan je u
Beču internacionalni šumarski kongres. Na
tom kongresu radio je nspektor RubbAa uz
Parde-a, Perona i Wissoskog na referatu


o pitanju »Korist pošumljivanja goleti«.
Na II internacionalnom šumarskom
kongresu u Budimpešti 1936. god. raspravljalo
se o pitanju pošumljivanju Krša u
Jugoslaviji. Posebno značenje za upoznavanje
krških krajeva i meliorac´ju Krša u
Mediteranskim zemljama imali su kongresi
Internacionalne lige Silva Mediterranea.
Cilj ove lige bio je da pomogne naučni i
stručni rad oko zašumlj vanja Krša i goleti
oko Sredozemnoga mora, i da tako
indirektno olakša sistematsko izvođenje
radova oko zašumlj ivanj a. Liga se stavila
u službu velikih šumarskih i nacionalno
ekonomskih zadataka, pred kojima stoje
sve zemlje Mediterana.


God´me 1911, na internacionalnom Šumarskom
kongresu u Madridu pokrenuto
je pitanje pošumljivanja goleti u zemljama
oko Sredozemnoga mora. Pokretač fe
akcije bio je predstavnik francuske šumarske
nauke R. Hickel. Polazna tačka ove
inicijative bila je zamisao, da se problem
restauracije šuma u oblasti Mediterana
bitno razl kuje od pitanja podizanja šuma
u centralnoj i sjevernoj Evropi. Ta specifičnost
tražila je, da se osnuje centar u
kojem bi bio usredotočen istraživački rad,
za pitanja mediteranskih goleti i koji bi
rukovod o izdavanje periodskog časopisa
za obešumljenu oblast Mediterana.
Prvi svjetski rat (1914—1918) omeo je
mogućnost daljeg internacionalnog rada
na ovoj liniji. Nastavku ovog rada pristupilo
se tek god. 1922. Na inicijativu R.
Hickel-a sazvana je i održana prva konferencija
predstavnika šumarske nauke
Francuske (H´ckel, Guinier, Flahault), Ita