DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 48     <-- 48 -->        PDF

turom kružne plohe, veličinom i strukturom


drvne mase itd.


Međutim, nenaučno prilaženje problemu


nije moglo dati zadovoljavajuće rezultate i


odgovoriti na niz pitanja koja nam se na


meću u vezi najpovoljnije strukture, veli


čini drvne zalihe i jačini sječnih zahvata,


sa kojima se dnevno susrećemo pri gospo


darenju u prebornim šumama.


U progresivnom razvoju šumske pri


vrede, potrebno je poduzeti niz mjera, ka


ko bi se riješili postavljeni zadaci.


»Prva i glavna mjera je odbacivanje


klasičnih i konzervativnih metoda poslo


vanja u šumarstvu i energično uvođenje


modernih, na nauci osnovanih metoda pro


izvodnje«. (Novaković, 1961.)


U tom smislu je 1961. i 1962. godine
publiciran »Novi sistem uređivanja prebornih
šuma« od prof, dr D. Klepca, koji o
naprijed spomenutom problemu naših šuma
kaže:


»(Poznavanje optimalnog (normalnog)


stanja u našim šumama postalo je vrlo ak


tuelan problem«.


»Zato sam naumio konstruirati za naše


jelove i bukove preborne šume normale


i tako pružiti šumarskoj operativi pomaga


lo u gospodarenju i uređivanju prebornih


šuma«.


»Novi sistem uređivanja prebornih šuma
« prihvaćen je rješenjem Sekretarijata
za šumarstvo SRH — kojeg donosimo u
cjelosti:


POSLOVNO -UDRUŽENJE ŠUMSKOPRIVREDNIH
ORGANIZACIJA — Zagreb
Šumskom gospodarstvu — Gospić, Ogulin,
Karlovac


Na poziv Poljoprivredne šumarske komore
SRH, Sekcije za šumarstvo, Zagreb,
održan je dne 26. i 27. IV 1962. u Zalesini


(S. g. Delnice) simpozij, na kome se je raspravljalo
o novom suvremenom načinu
uređivanja prebornih šuma, koji se temelji
na optimalnom broju stabala i optimalnoj
drvnoj zaLhi po jedinici površine. Ovaj
novi sistem uređivanja prebornih šuma
obradio je u posebnoj studiji prof, dr D.
Klepac. Nakon diskusije šumarskih stručnjaka
s područja prebornih šuma na simpoziju
su doneseni slijedeći zaključci:
,1. Novi sistem uređivanja prebornih
šuma, koga je na simpoziju izložio prof.
dr D. Klepac, unaprijedit će uređivanje
prebornih šuma, jer daje određenije i suvremenije
kriterije za planiranje sječa u
prebornim šumama bazirane na naučnim
principima.


2. Novi sistem uređivanja prebornih
šuma bolje je uipotrebiv u uređivanim Šumama,
koje se bribližuju prebornoj strukturi.
Naprotiv šume, koje nemaju preborne
strukture, već ih je potrebno dovesti u
približno normalno stanje, normale će poslužiti
kao onjentacija.


3. Minimalne mase, koje propisuje Uputstvo
iz 1937. god. trebalo bi napustiti, te
kod daljnjeg uređivanja prebornih šuma
primjenivati normale i minimalne mase
utvrđene po prof, dr D. Klepcu u studiji
»Novi s-stem uređivanja prebornih šuma«.
Minimalne mase poslije sječe mogu se
odnositi samo na pojedine odjele (odsjeke).
Za obračun etata cijele gospodarske jedinice
mjerodavan je prirast, konkretna i normalna
drvna zaliha.


4. Grafičko prikazivanje drvne mase
po odjelima i strukturi, koje je bilo potrebno
kod određivanja etata po Uputstvima
«iz 1937. god. trebalo bi u buduće napustiti.
Mjesto toga potrebno je crtati frekvencijske
krivulje broja stabala za konkretno
i normalno stanje po odjelima.
Grafxki prikaz normalnog stanja prije
i poslije sječe dolazi u obzir samo kod naročito
intenzivnog gospodarenja.


5. Frekvencijske krivulje broja stabala i
normalne drvne zalihe vrijede i za grupimičnu
prebornu sječu, koja — u pravilu
— dolazi u obzir samo na silikatima.
6. Normale za mješovite sastojine izradit
će služba uređivanja šuma za svoje
prilike na taj način, što će broj stabala
u pojedinim deblj. stepenima za pojedine
vrste drveća reducirati na konkretni omjer
smjese u odnosu na normale.
Ukoliko je bukva zastupljena do 2Wlo
ne treba računati normalu za mješovitu
sastojinu.


7. Privredne (kontrolne) knjige, koje se
vode po propisima donesenim od strane
Sekretarijata za šumarstvo I. V. SRH, treba
uredno voditi, jer su one osnov za kontrolu
i uspjeh gospodarenja.
Dostavljaju se prednji zaključci na znanje
s time, da se novi sistem uređivanja
prebornih šuma odnosno normale prof, dr


D. Klepca u buduće primjenjuju kod gospodarenja
i uređivanja prebornih šuma.
Pri tome valja paziti da se normale ne
primjenjuju kruto, a naročito ne u onim
sastojinama, koje nemaju približno normalnu
strukturu. U takvim slučajevima
one će poslužiti kao pomagalo i direktiva.
Sekretar
(Knebl ing. Franjo v.r.)


Prva praktična primjena »Novog sistema
« pokazala je gotovo potpuno podudaranje
teorije sa rezultatima u praksi.


»Obzirom na vrlo dobre prve pozitivne
rezultate praktične primjene — Novog sistema
uređivanja prebornih šuma — mo