DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ne u smislu pozitivne selekcije, kao u isključivo
gospodarskoj šumi.


Otok Mljet , svojim Velikim i Malim
jezerom i bogatim zelenilom borov:h šuma,
postaje sve poznatiji i privlačniji turistički
objekt. Sve već´ promet, uz današnie sta


´ nie i gustoću mlađih, neprolaznih borovih
šuma, dovodi ovaj tur:stički objekt u sve
veću opasnost. Samo jedan cigaretni ogorak,
pod ovakvim uslov´ma, može za tren
oka da izazove katastrofalan požar. U toliko
veća je ovdje opasnost, što je karakteristika
»nacionalnog parka« u tome —
»ne diraj u pr´rodu!« Nesprovođenie naiosnovnijih
i najhitnijih uzgojno zašt´tnih
mjera ugrožava opstanak »nacionalnog
park?« Mljeta u prirodi! Zakonski propisi


o zaštiti ne mogu da zaštite objekt od
požara!
Borov´m šumama na Mljetu i drugdje
´ na jadranskom Kršu treba posvetiti veću
i realniju pažnju za zaštitu od požara. Nije
zaštita njihova u tome da ih ne d´rgmo,
nego da u njima poduzmemo blagovremeno
potrebne mjere i to još ranije i intenzivnije
nego u ostalim ekonomsk´m šumama.


Ing. Vladislav Beltram


SEZDESETGODIŠNJICA UREBVVANJA
PREBORNIH SUMA U SVIJETLU
RJEŠENJA JEDNOG PROBLEMA
1.


Prema članu 23 Osnovnog Zakona o
šumama Sekretarijat Saveznog izvršnog
vijeća za poljoprivredu i šumarstvo donio
je prednacrt novih okvirnih Propisa o izradi
i donošenju šumsko-privrednih osnova,
jer dosadanja Uputstva i Instrukcije
za uređivanje šuma i sastav gospodarskih
osnova — obzirom na dinamiku razvoja
privrede i šumarstva uopće — postepeno
gube svoje opravdanje i postaju dokumenti
historijskog razvoja uređivanja šuma u
našoj zemlji.


Prednacrt novih okv;rnih Propisa — u
skladu s Osnovnim Zakonom o šumama —
izrađen je u godini koju možemo nazvati
jubilarnom — od prve Naredbe za sastav
gosjpodarskih osnova (23. travanj 1903.),
prošlo je punih 60 godina.


Cilj ovoga članka je da ukratko opiše
historijat uređivanja prebornih šuma u
svijetlu jednog problema nedovoljno poznatog
i naučno tret ranog tokom spomenutih
60 godina, u koji je danas uneseno više
naučne misli i kao takav bi trebao dobiti


»pravo građanstva« u operativnoj šumarskoj
službi.


Kroz minulih šest decenija se u uređivanju
prebornih šuma kao crvena n´t
provlači problem poznavanja optimalne
(normalne) drvne zalih
e — važnog faktora gospodarenja —
koji je danas u visokim jednodobnim šumama
do u tanč´ne proučen.


2.
U dosadanjim Uputstvima je spomenuti
problem tretiran u granicama tadanjih saznanja
šumarske nauke i prakse.
U Naredbi od 1903. god ne § 31 (»Proračunanje
godišnjih prihoda«) propisuje
postupak kako se određuje drvna masa za
sječu u pojedinom razdoblju i...« ona drvna
gromađa, koja prema obavljenom istraživanju
ima preostati na površini nakon
sječe, pazeći pri tom, da se u pravilu
ne smanji broj stabala ´li broj temeljnica
po jutru, koji je kao normalan ustanovljen
za dotičnu šumu nakon sječe«... Izbor
ophodnjice je — prema § 18 — proizvoljan
ili se određuje na temelju broja godina.
..« što ih prosječno trebaju stabla izabranog
predzadnjeg razreda debljine, da
urastu u najdeblji razred, u kojem polučuju
za sječu ustanovljeni prsni promjer«
koji se određuje... »obzirom na svrhu
šumskog gospodarenja»...
Procjenjivanje normalnog stanja šume
je veoma slobodno i subjektivno:
... »valja povrh toga ustanoviti po kat.
jutru broj stabala i sbroj temeljnica i
drvnu zalihu napose za svaki defa
1 j i n .s k i razred za normalno stanje
šume i to prije i poslije sječe« ...
Iako je u Naredb´ od 1903. godine problem
uređivanja prebornih šuma oskudno
tretiran, stručnjaci toga doba su nastojali
konstruirati normalu za svaku šumu koju
su uređivali. Te su normale definirale normalno
stanje šume prije i poslije sječe uz
duge ophodnjice i vel ke normalne drvne
mase. Uslijed toga je došlo do nagomilavanja
drvne zalihe po jedinici površine,
pa je jedan dio drvne mase ostao inertan
a uspjeh trajne regeneracije bio spriječen.
T r desetak godina kasn´je, Instrukcija
od 1931. godine propisuje za uređivanje
prebornih šuma kontrolnu metodu. Kontrolna
metoda (prema § 32) ...« se osniva
na sistematskom, stablimičnom i opetovanom
inventarisanju zaliha, spojenom sa
tačnom evidenciiom u međuvremenu -skorišćenih
masa. Tako se izravno dolazi do
tekućeg prirasta, koji je važan indikator
za ocenu budućih seča«...


Pitanje normalne drvne zalihe je u istom
§ (32) tretirano ovako:


i
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 47     <-- 47 -->        PDF

... »Naročitu pažnju treba posvet:ti o


ceni, da li je prosečni inventar po ha pre


visok ili premalen, kakav je razmer vrsti


drveća, koliki je procenat učešća pojedinih


debljinskih razreda i da li su u tom pogle


du potrebne kakve veće izmene«...


... »Razvoj inventara u pogledu visine


i sastava treba upraviti onim smerom, đa


bi se postigla i trajno održala najbolja


produkcija, tj. da bi se post gao kvalita


tivno i kvantitativno najv´ši prirast uz


ekonomski odmeren inventar. Merilo kod


provađanja toga cilja jest procenat iskori


šćenja i procenat pr rasta.


Rukovođenje inventara u pogledu kvan


titeta i kvaliteta traje dotle, dok oba ta


procenta pokazuju tedenciju, da se .pri


bližno izjednače. U tom je slučaju unutar


pojedinih odelenia postignuta ekonomski


uravnotežena zaliha pa je na toj visin´ i


sastavu treba stalno održavati, jer je isko


rišćenje jednako prirastu u svim debljin


skim razredima«...


Kontrolna metoda se u to doba — ekstenzivnog
gospodarenja — nije mogla uspješno
prim jeniti.


»Ova dosta komplikovana instrukcija
po mome m´šljenju, u koliko ja znam prilike
jugoslavenskih šuma, teško će biti
izvodljiva u pogledu stalnih privrednih
planova«. — piše Šenšin u svome udžben
ku o uređivanju šuma 1934. god.


U tadanjim prilikama ostala je Instrukcija
— samo na papiru. To je bio glavni
razlog da su već 1937 godine izišla »Uputstva
za doznaku stabala i određivanje prihoda
u prebornim šumama«, po kojima se
drvna masa za sječu određivala na temelju
minimaln h drvnih masa, koje moraju ostati
u šumi poslije sječe.


Veoma općenito tretiranje problema
normalne drvne zaThe u prebornoj šumi
u Instrukciji od 1931. godine je u Uputstvima
od 1937. godine nešto konkretnije,
ali se još uvijek temelj samo na dotada
stečenom iskustvu s primjernih doznaka
i izvršenih sječa, bez određene naučne osnove.


. . . »Pr´ncip, po kojemu se određuje
etat, jednostavan je: ima li se šeći prirast,
više od prirasta ili manje, već prema tome,
da li je konkretna drvna zal ha jednaka,
veća ili manja od normalne drvne zalihe.
Ima se dakle ustanoviti konkretna
drvna zaliha i prirast, te odrediti kolika je
normalna drvna zaliha za dotičnu sastojinu.
Od ovih triju velič na možemo ustanoviti
sa zadovoljavajućom točnosti samo
konkretnu drvnu zalihu. Prirast se ne da
ustanoviti sa dovoljnom tačnosti ni u uređen.
m šumama a sa metodama, koje za


htjevaju mnogo truda i vremena, a pogo


tovo je nepouzdano u neuređenim šumama


i šumama oblika prašume. Kolika ima


biti normalna drvna zaliha ni


je teordja još do danas resila.


(podvukao K. R.)


U pomanjkanju ovih bitnih faktora, koji


određuju etat moramo se poslužiti isku


stvom stečenim u do sada izvršenim se


čama, te učin ti neke pretpostavke pomoću


kojih ćemo se osigurati od preterane seče.


U već izvršenim sečama lako je oceniti,


koje su seče dobro uspele. To se ocenjuje


po općem stanju sastoj-ine posle seče, nje


nom kvalitetu, stanju tla, mogućnosti uspe


šnog razvijanja pomlatka, povoljnog pri


raštaja preostalih stabala, te razmerom


debljinskih razreda. Razmer debljinskih ra


zreda i drvna zaliha posle seče ima biti


tolika, da je osigurana mogućnost ponovne


seče u ne prevelikom razmaku vremena.


Da se možemo koristiti iskustvima, ste


čenim u pojedinim sečama potrebno je


ustanoviti drvnu masu i strukturu debljin


skih razreda pre i posle seče, i o tom vod.ti


posebnu evidenciju« . . .


. . . »Promatranjem stanja sastojina po


sle seče, naročito posle 4—5 godina lako


ćemo ustanoviti, gde smo sekli sa najpo


voljnijim intenzitetom.


Odmah nakon seče poznaćemo po strukturi
preostale drvne mase po razmeru između
slabog, srednjeg i jakog mater jala, te
po ukupnoj masi koja ne srne da padne ispod
stanovitog minimuma« . . .


Iz tabela navedenih u Uputstvima se
određuju te minimalne mase, koje treba
da ostanu poslije seče po ha, i . . .« jedan
izvestan prirast koji za dane prilike ima
najveću verovatnost« . . .


Ta grafička metoda je imala svoje opravdanje
u vrijeme, kada je u našim šumama
bila nagomilana velika drvna masa i
kad se uređivanjem šuma vršilo šablonsko
reguliranje sječa.


Opća uputstva za uređivanje šuma od


8. ožujka 1948. i 2. veljače 1949. nisu donijela
ništa novo u vezi spomenutog problema.
Danas, kad savremeno gospodarenje treba
da bude što produktivn je i što ekonomičnije,
potrebno je poznavati optimalnu
(normalnu) drvnu zalihu u prebornoj šumi.
Potrebno je poznavati » . . . onu drvnu
masu koja ne smije biti ni prevelika ni
premalena nego upravo nužna i dovoljna
da daje najpovoljniji pr hod i omogući trajnu
regenerac ju šume« ... (Klepac, 1961.)


Taj problem normalne preborne šume
pokušali su razni autori riješeti na osnovu
strukture broja stabala, veličinom i struk


39;
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 48     <-- 48 -->        PDF

turom kružne plohe, veličinom i strukturom


drvne mase itd.


Međutim, nenaučno prilaženje problemu


nije moglo dati zadovoljavajuće rezultate i


odgovoriti na niz pitanja koja nam se na


meću u vezi najpovoljnije strukture, veli


čini drvne zalihe i jačini sječnih zahvata,


sa kojima se dnevno susrećemo pri gospo


darenju u prebornim šumama.


U progresivnom razvoju šumske pri


vrede, potrebno je poduzeti niz mjera, ka


ko bi se riješili postavljeni zadaci.


»Prva i glavna mjera je odbacivanje


klasičnih i konzervativnih metoda poslo


vanja u šumarstvu i energično uvođenje


modernih, na nauci osnovanih metoda pro


izvodnje«. (Novaković, 1961.)


U tom smislu je 1961. i 1962. godine
publiciran »Novi sistem uređivanja prebornih
šuma« od prof, dr D. Klepca, koji o
naprijed spomenutom problemu naših šuma
kaže:


»(Poznavanje optimalnog (normalnog)


stanja u našim šumama postalo je vrlo ak


tuelan problem«.


»Zato sam naumio konstruirati za naše


jelove i bukove preborne šume normale


i tako pružiti šumarskoj operativi pomaga


lo u gospodarenju i uređivanju prebornih


šuma«.


»Novi sistem uređivanja prebornih šuma
« prihvaćen je rješenjem Sekretarijata
za šumarstvo SRH — kojeg donosimo u
cjelosti:


POSLOVNO -UDRUŽENJE ŠUMSKOPRIVREDNIH
ORGANIZACIJA — Zagreb
Šumskom gospodarstvu — Gospić, Ogulin,
Karlovac


Na poziv Poljoprivredne šumarske komore
SRH, Sekcije za šumarstvo, Zagreb,
održan je dne 26. i 27. IV 1962. u Zalesini


(S. g. Delnice) simpozij, na kome se je raspravljalo
o novom suvremenom načinu
uređivanja prebornih šuma, koji se temelji
na optimalnom broju stabala i optimalnoj
drvnoj zaLhi po jedinici površine. Ovaj
novi sistem uređivanja prebornih šuma
obradio je u posebnoj studiji prof, dr D.
Klepac. Nakon diskusije šumarskih stručnjaka
s područja prebornih šuma na simpoziju
su doneseni slijedeći zaključci:
,1. Novi sistem uređivanja prebornih
šuma, koga je na simpoziju izložio prof.
dr D. Klepac, unaprijedit će uređivanje
prebornih šuma, jer daje određenije i suvremenije
kriterije za planiranje sječa u
prebornim šumama bazirane na naučnim
principima.


2. Novi sistem uređivanja prebornih
šuma bolje je uipotrebiv u uređivanim Šumama,
koje se bribližuju prebornoj strukturi.
Naprotiv šume, koje nemaju preborne
strukture, već ih je potrebno dovesti u
približno normalno stanje, normale će poslužiti
kao onjentacija.


3. Minimalne mase, koje propisuje Uputstvo
iz 1937. god. trebalo bi napustiti, te
kod daljnjeg uređivanja prebornih šuma
primjenivati normale i minimalne mase
utvrđene po prof, dr D. Klepcu u studiji
»Novi s-stem uređivanja prebornih šuma«.
Minimalne mase poslije sječe mogu se
odnositi samo na pojedine odjele (odsjeke).
Za obračun etata cijele gospodarske jedinice
mjerodavan je prirast, konkretna i normalna
drvna zaliha.


4. Grafičko prikazivanje drvne mase
po odjelima i strukturi, koje je bilo potrebno
kod određivanja etata po Uputstvima
«iz 1937. god. trebalo bi u buduće napustiti.
Mjesto toga potrebno je crtati frekvencijske
krivulje broja stabala za konkretno
i normalno stanje po odjelima.
Grafxki prikaz normalnog stanja prije
i poslije sječe dolazi u obzir samo kod naročito
intenzivnog gospodarenja.


5. Frekvencijske krivulje broja stabala i
normalne drvne zalihe vrijede i za grupimičnu
prebornu sječu, koja — u pravilu
— dolazi u obzir samo na silikatima.
6. Normale za mješovite sastojine izradit
će služba uređivanja šuma za svoje
prilike na taj način, što će broj stabala
u pojedinim deblj. stepenima za pojedine
vrste drveća reducirati na konkretni omjer
smjese u odnosu na normale.
Ukoliko je bukva zastupljena do 2Wlo
ne treba računati normalu za mješovitu
sastojinu.


7. Privredne (kontrolne) knjige, koje se
vode po propisima donesenim od strane
Sekretarijata za šumarstvo I. V. SRH, treba
uredno voditi, jer su one osnov za kontrolu
i uspjeh gospodarenja.
Dostavljaju se prednji zaključci na znanje
s time, da se novi sistem uređivanja
prebornih šuma odnosno normale prof, dr


D. Klepca u buduće primjenjuju kod gospodarenja
i uređivanja prebornih šuma.
Pri tome valja paziti da se normale ne
primjenjuju kruto, a naročito ne u onim
sastojinama, koje nemaju približno normalnu
strukturu. U takvim slučajevima
one će poslužiti kao pomagalo i direktiva.
Sekretar
(Knebl ing. Franjo v.r.)


Prva praktična primjena »Novog sistema
« pokazala je gotovo potpuno podudaranje
teorije sa rezultatima u praksi.


»Obzirom na vrlo dobre prve pozitivne
rezultate praktične primjene — Novog sistema
uređivanja prebornih šuma — mo