DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 45     <-- 45 -->        PDF

SI. 2.


— a) Zabrana loženja vatre i pušenja
kod prolaza kroz šumu. Osim čuvara, ovdje
bi bile potrebne i korisne tablice (industrijske
proizvodnje) sa upozorenjem na
opasnost požara, kakve često vidimo u inostranstvu.
— b) Uzgojno zaštitni zahvati u borovim
šumama. Oni se sastoje ne samo u
uklanjanju suhih stabala i grana nego i
u čišćenju i proredama mlade šume, za
bolji i brži razvoj inače preguste šume.
Ti zahvati moraju da idu i za tim, da se
prekine veza između tla i gornje etaže borovih
krošanja, da prizemna vatra ne pređe
odmah na krošnje. Osim kidanja suhih
potrebno je i orezivanje donjih živih grana
na stablima.
Obje mjere (a, b) još ni izdaleka nisu
ušle u praksu. Uzgojno zaštitnim mjerama


(b) ne pridaje se dovoljna pažnja, premda
ne iziskuju posebna ulaganja. Dobiveno
drvo iz tih mjera bogato će podmiriti
troškove rada i povećati prirast i zaštitu
od kalamiteta. (Borovina debljine 4 cm i
više, samo grubo korana, ne makljana,
ima kao celulozno drvo pristojnu cijenu).
Time se i sa turističkog gledišta stanje
mlade šume poboljšava, jer brže deblja.
Prizemna vatra ovdje teže zahvata u krošnje,
šuma je prolaznija i zato se lakše i
brže gasi. Iz takvih šuma treba uklanjati
i donju etažu, ukoliko je opasna za širenje
požara. Dosada se praksa uglavnom ograničavala
na protupožarne prosjeke, no, to
još ni izdaleka nije dovoljno za zaštitu od
požara.


Otok Mlje t je dobar primjer, kako
bujno uspijevaju šume alepskog bora. Paljike
od prije 20 godina obnovile su se
prirodnim naletom sjemena i sada se guše
od gustoće. Zapadni dio otoka Mljeta proglašen
je prije nekoliko godina nacio nalnim
parkom i nalazi se pod stručnom
šumarskom upravom. Pod nacionalnim
parkom padrazumijevamo zakonom
zaštićeno, prirodno očuvano područje autohtone
iskonske flore (npr. prašume, koju
moramo i dalje održavati u netaknutom
stanju). Međutim, na Mljetu od svega toga
nije ostalo ništa netaknuto. Umjesto toga
postoje mlade panjače i šikare eumediteranskih
vrsta i mlade šume alepskog bora
(najstarje jedva kojih 60 godina) — kao
i na sličnim područjima dalmatinskih otoka.
Stoga bi bio naziv park-šuma
za ovaj »nacionalni park« daleko pogodniji
i realniji. Park-šume, kao i ostale šume,
predstavljaju objekt kojim treba gospodariti
— u ovom slučaju ne za stvaranje
kvalitetno najboljih sastojina (sa pretežno
najljepšim stablima) nego za interesantno
i šaroliko oblikovanje šume, kako gospodarskog
tako i estetskog, rekreativnog značaja.
I ovdje su potrebni zahvati, premda