DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 91     <-- 91 -->        PDF

cftcana &tcuäna lite.tatu.ca


J.
FARDE:
Table de production pour les forets de
ebene rouvre de qualite tranchage du
secteur Ligerien, Station de Recherehes
et Experiences Forestieres, Nancy,
1962.


U ediciji »Notes Techniques Forestieres
« Instituta za šumarska istraživanja u
Nancyu publicirana je prirasno-prihodna
tablica za francuske šume hrasta kitnjaka.
koje su namjenjene za produkciju furnira
fine kvalitete. S obzirom na to da
Franczi do sada nisu imali svojih prirasno-
prihodnih tablica a njemačke prirasno-
prihodne tablice gledali su skeptično
(vidi Huffel: Economie forestiere, II tome,
1919, str. 268) držimo, da će čitaoce »Šumarskog
lista« zanimati kako izgleda nova
francuska prirasno-prihodna tablica za
hrast kitnjak. To je u toliko interesantnije,
što ni mi nemamo svojih prirasno-
prihodnih tablica, a vjerojatno je ipak.
da će se jedan od naših Instituta baciti na
taj posao. Ti su me razlozi ponukali, da
sam reproducirao francusku prirasno-
prihodnu tablicu za hrast kitnjak, koja
nosi ime J. Pardea. Taj je autor poznat
čitaocima francuske revije »Revue forestiere
francaise« po svojim člancima i studijama
kao i po knjizi »Dendrometrie«, koju
je ove godine publicirao.*


Konstrukciji francuske prirasno-prihodne
tablice prethodila su tridesetgođišnja
mjerenja i motrenja poznatih francuskih
šuma: Troncais, Blois, Bclleme i
Berce.** U svemu je osnovana 31 pokusna
ploha u tim šumama. Istraživanja na tim
pokusnim plohama potvrdila su već poznate
dvije zakonitosti:


1.
da različiti intenziteti proreda ne
utječu na srednju sastojinsku visinu;
2.
da različiti intenziteti proreda ne
utječu na količinu proizvedene drvne
mase.
Premda Pardeova prirasno-prihodna tablica
iskazuje podatke samo za hrast kitnjak,
ipak treba imati na umu, da je u
istraživanim sastojinama bilo bukve od
0—20lll/<>. Smjesa od lOVo bukovine smatra
se najpovoljnijom.


U čemu se razlikuje Pardeova tablica
od njemačkih prirasno-prihodnih tablica?


Prva -i osnovna razlika leži u tome, što
je Pardeova tablica zamišljena za hrastove
šume. koje se regeneriraju oplodnom. sječom
pa je u tom smislu predviđen pripravni,
dva naplodna i dovršni sijek uz


pomladno razdoblje od 15 godina. Sve dosadašnje
tablice toga nemaju.


Druga karakteristika Pardeove tablice
sastoji se u tome, što je mjesto srednje
sastojinske visine uzeta u obzir »dominantna
visina« (H). To je srednja visina
od stotinu najdebljih stabala po hektaru.***
Dominantna visina ima dvije prednosti
pred klasičnom srednjom sastojinskom
visinom:


1.
što se dominantna visina ne mijenja
poslije prorede;
2.
što dominantna visina omogućava
neke korisne ocjene; pomoću nje i
pomoću prosječnog razmaka među
stablima može se izraziti stajališni
prostor (s) u postocima:
a


s´Vo = — X 100
H


´_ kolo-ni 5 nalaze se podaci o stajališnom
prostoru. On u 130-toj godini iznosi
24.6!J/o, a u 200-toj godini postiže vrijednost
cd 28.6"o. U stvari to je Hart-Beckingov
»spacing index« koga su najprije prihvatili
´Englezi od Holanđana a sad ga, eto,
koriste i Francuzi.


Treća karakteristika Pardeove prirasno-
prihodne tablice leži u dugoj ophodnji
(oko 200 godina) hrasta kitnjaka, koju još
uvijek primjenjuju Francuzi u svojim državnim
šumama.


Ako usporedimo Pardeovu prirasno-
prihodnu tablicu s njemačkim tablicama,
vidimo, da ona bolje odgovara Wimmenauerovim
tablicama,* koje su konstruirane
za prorede slabog intenziteta. Iz toga
proizlazi, da su Francuzi ostali kod umjerenih
proreda, kad se radi o produkciji
finih hrastovih furnira, koje postižu u
ophodnji od 200 godina. U toj dobi srednji
sastojinskd prsni promjer ima oko 62
cm što će reći da prosječna širina goda
iznosi oko 1,5 mm! Sveukupna produkcija
iznosi oko 5,7 m:!ha godišnje. Ona ie znatno
niža od one, koju iskazuju Wimmenauerove
i Jiittnerove tablice,** no po
kvaliteti i vrijednosti istraživane sastojine
hrasta kitnjaka u Francuskoj pripadaju
među najbolje i najljepše na svijetu.


Prof. dr Dušan Klepac


* Recenzija knjige J. Parđe: Dendrometrie
može se naći u Šumarskom listu br. 1-2/1962 na
str. 84.


** Pred 10 godina opisao sam šumu Bercć u


članku »Uređivanje šuma u Francuskoj«, Šu


marski list br. 10/13 od 1952. Spomenuta čuma


457
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 92     <-- 92 -->        PDF

OBAVIJEST


Prema zaključku Upravnog odbora Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvarske industrije FNRJ ove će se godine
održati savezno skijaško takmičenje šumara,
drvoindustrijalaca i lovaca.


Pretpostavljamo, da će se čitaoci našeg
lista interesirati za ovu priredbu, koja je
prva ove vrste, pa objavljujemo podatke
i program.


PRIPREMNI ODBOR I. SAVEZNOG


SKIJAŠKOG TAKMIČENJA ŠUMARA,


DRVNO INDUSTRIJACA I LOVACA
Br. 2./1962
Bled, 19. XII. 1962


Predmet: Raspis skijaških utakmica


Savez IT šumarstva i drvne industrije
NR Slovenije priređuje I. savezno skijaško
takmičenje šumara, drvno industrijaca i
lovaca na Pokljuki u vremenu 28. II. i


1. i 2. III. 1963. Takmičenje organizuje
Triglavska sekcija IT šumarstva i drvne
industrije na Bledu.
Pravo takmičenja imaju svi članovi
kolektiva šumarstva, drvne industrije i lovaca,
svaki pojedinac takmiči se uz lični
riziko.


Takmiči se u svim disciplinama: veleslalom
za muške i žene, trčanje za žene na
6 km i za muške na 10 km. Takmičari saveznog
razreda boduju i nagrađuju se
posebno.


U obe discipline bit će ocjenjivani pojedinci,
kao i ekipe gdje će biti uzeti u
obzir po dvoje i pojedinaca i ekipa. Svaka
ekipa ne smije brojiti više od pet takmičara.


Prvoplasirane ekipe u obje discipline
takmičenja primaju prelazni pehar, koje
prelazi u trajno vlasništvo nakon tri puta


navedena ie kao klasičan primjer za metodu
stalnih afektacija (vidi: D. Klepac: Uređivanje
šuma (skripta), 1959. str. 173.


*** O dominantno] visini može se više naći
u članku J. Parđe: Une notion pleine d´interet:
la hauteur dominante des peuplements forestiers,
R. F. F. 1956 ili u studiji D. Klepac: Novi
sistem uređivanja šuma (dodatak), 1962, str.
16—18.


*
Wimmenauer: Ertrangsuntersuchungen im
Eichenhochwald. Algemeine Forst und Jagd
— Zeitung, Frankfurt am Main 1900.
**
Jüttnerove tablice se mogu naći u ediciji:
Wiedeman — Schober: Ertragstafeln. 1957.


uzastopce osvojenog prvenstva ili nakon
pet puta osvojenog prvenstva u razmacima.


Pobjedničke ekipe obavezne su, da predaju
prelazne ipehare 10 dana prije slijedećeg
takmičenja priređivačkom odboru.


Troškove za takmičare nose kolektivi,
koji ih šalju na takmičenje. Priređivački
odbor pridržava pravo promjene mjesta i
vremena takmičenja u slučaju nepovoljnih
vremenskih uslova.


PROGRAM TAKMIČENJA


Takmičenje priređuje Savez IT šumarstva
i drvne industrije NR Slovenije, a
organizator takmičenja jeste Triglavska
sekcija IT šumarstva i drvne industrije
Bled.


Sva takmičenja održat će se na skijaškim
terenima u okolini Rudnog polja na
Pokljuki, po standardnim skijaškim propisima.


Takmičenje održat će se u vremenu


28. II., 1. i 2. III. 1963 po ovom rasporedu:
srijeda 27. II. 1963
Dolazak takmičara na Bled, raspoređiđivanje,
izvlačenje startnih brojeva u
20 sati.


četvrtak 28. II. 1963
U 9 sati svečani početak takmičenja na
Rudnom polju; u 10 sati takmičenje u
trčanju za muške.


petak 1. III. 1963
u 10 sati takmičenje u veleslaloimu za
muške i žene.


subota 2. III. 1963
u 11 sati objava rezultata, podjela nagrada
i zaključak takmičenja.
u 20 sati drugarsko veče u Festivalnoj
sali na Bledu.


Prijave takmičara, vođa ekipa, kao :
ostalih pratilaca treba zbog razmještaja
šteti najkasnije do 20. II 1963.


Svu poštu, prijave i eventualne informacije
šaljite na adresu:


»Pripravljalni odbor smučarskih tekem


GG Bled, Bled«
Odbor
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Kod Saveza šumarskih društava Hrvatske, Zagreb, Mazuranića
trg 11, mogu se dobiti slijedeće administrativne i stručne knjige:


Red. br.


1.
Lugarska službena knjiga 300
2.
Tablice za kubiciranje trupaca 250
3.
Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u NR Hrvatskoj . . 100
4.
Skrižaljka za računanje drvnih zaliha u eastojinama po metodi
prof. W. v. Laera , , , , 220
5.
Tehničke upute za reambulaciju međa i likvidaciju uzurpacija
na zemljištu općenarodne imovine 300
6.
Lovački priručnik , 600
7.
Razvoj šumarstva i drvne industrije Jugoslavije 1945.—1956. 3.500
8.
Savetovanje o Kršu Jugoslavije (zaključci sa savjetovanja u
Splitu 30. VI — 3. VII 1958.) 1.B00
9.
III Kongres inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije; Bled, 26. — 29. V 1958 1.500
10.
I Kongres šumarskih društava Jugoslavije; Sarajevo 9. — 12.
XI 1952. godine B0
11.
I jugoslavensko savjetovanje o zaštiti šuma; Zagreb, 24. — 25.
III 1959. — za ustanove , , 1.000
— za pojedince
900
12.
Krš Jugoslavije (komplet od pet knjiga), za ustanove . . 5.000
za pojedince . . 2.000
13.
Usklađivanje potrošnje i proizvodnje drva (materijali sa
Savjetovanja u Ohridu 1954. god.) 2.300
14.
Ekonomsko-financijski problemi šumarstva
i drvne industrije 1.200
15.
Iskorišćavanje šuma; udžbenik za lugare 100
16.
Lovstvo i ribarstvo; udžbenik za lugare 100
17.
Balen Josip: Josip Kozarac 200
18.
Baranac Slobodan: Kratke pouke iz šumarstva ... . 150
19.
Baranac Slobodan: Naše šumarstvo i lovarstvo . . . 150
20.
Brixy-Čolović: Kako pošumljavamo ..... . 50
21.
Hufnagl-Miletić: Praktično uređivanje šuma ... . 300
22.
Kauders Alfons: Šumarska bibliografija I (1846—1946.) . . 300
23.
Kauders Alfons: gumarska bibliografija II (1946—1955.)
ustanove 2.500
pojedinci 1.000
24.
Krstić Mihajlo: Rak kestenove kore 50
25.
Markić Mihovil: Krajiške imovne općine 100
26. Petrović Dragoljub: Šume i šumarstvo Makedonije . . 100
27 Podhorski Ivo: Problemi i značajke plantaznog uzgoja topola 200
28.
Osn. zak. o šumama i Zakon o šumama NRH 150
29.
Šumarski listovi: 1916, 1917, 1921, 1923, 1924, 1925, 1927
do 1941, 1943 do 1953, 1957. Cijena na 3. str. omota
30.
Pola stoljeća šumarstva, 1876 — 1926 3.000


ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 94     <-- 94 -->        PDF

OBAVIJEST


Po odluci UO Saveza šum. društava Hrvatske od 26. XII 1962. god.
Šumarski list će ubuduće besplatno objavljivati pregled potražnje i ponude
šumarskih inženjera i tehničara šumsko-gospodarskog i drvarsko-
industrijskog smjera.


Zainteresirani treba da dostave ove podatke:


a) Ustanove i poduzeća:


1. adresa, 2. podaci o kvalifikaciji i radnome stažu, 3. uslovi (kvalifikacija,
radni staž), 4. rok do kojeg se primaju ponude.
b) Stručnjaci:


1. adresa, 2. podaci o kvalifikaciji i radnome stažu, 3. uslovi za primanje
zaposlenja.
Podatke treba slati na adresu: Savez šumarskih društava Hrvatske,
Zagreb — Mažuranića trg 11.
Podaci primljeni na vrijeme objavljivat će se u prvom narednom
broju
Šumarskog lista.
Uredništvo


Popara Jovo, šum. teh. i Draigaića — Mrzljak 99. rođen 11. X 1940.
u Ši´binama kod Gline, završio srednju šumarsku školu u Karlovcu, u
službi preko 2 godine u šumskom gospodarstvu Karlovac traži zaposlenje.
Nastup odmah.


VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih bro; eva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g .1945. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo Dinara Dinara
Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500
Pojedinci 1.000 50 80 150
Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo:
Ustanove i poduzeća 6.000 150 250


600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-3-502. — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.