DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 86     <-- 86 -->        PDF

6:: Komisija "VII— I.S.P. izražava želju
daljnjeg korištenja ´ kolor snimaka i horizontalne
fotografije pomoću helikoptera
u planinskim područjima.


7. Komisija VII — I. S. P. na zatvorenoj
sjednici simpozija o fotointerpretaciji
1962., odlučuje da će biti glavna tema komisije
za vrijeme lisabonskog kongresa
1964. godine: »Primjena interpretacije
zračnih snimaka u istraživanju
prirodnih bogatstav
a«.
Deveta grupa Komisije VII ujediniti će
svoje napore kroz period 1962—1964 na
ovom predmetu i predsjednik komisije ko->
ordinirati će rezultate ovih aktivnosti za
istupanje na lisabonskom kongresu.


* * *


Primjena aerofotogrametrije. kao pomoćnog
sredstva pri istraživanjima u raznim
naučnim i privrednim oblastima, neobično
je porasla nakon drugog svjetskog
rata. Njena vrijednost došla je do naročitog
izražaja sada, kada se u cijelom svijetu
ulažu maksimalni napori sa ciljem što
jačeg privrednog i ekonomskog uzdizanja.
Ta težnja je podjednako naglašena u zemljama
sa visokim privrednim potencijalom
kao i onima u razvoju, gdje se industrijalizacija,
podizanje vlastite privrede te korištenje
prirodnih bogatstava nastoji što
brže provesti.


O značenju, mogućnostima primjene i
perspektivi aerofotogrametrije u raznim
područjima naučne i praktične djelatnosti
postoje već danas vrijedna iskustva i obilna
literatura. Mi bismo ovdje, povezano s
tretiranim materijalom, upozorili samo na
neke predstojeće zadatke, kojih bi rješavanje
trebalo bezuvjetno poći putem primjene
aerofotogrametrije. Ti su zadaci sistematsko
istraživanje i kartiranje
tipova šuma i šumskih staništ
a (up. Šumarski list, br. 9—10, 1961.)
te izrada Vegetacijske karte Jugoslavij
e (up. Biološki Glasnik, br. 12,
1959.). U programu naučnoistraživalačkog
rada iz oblasti bioloških nauka Saveznog
fonda za naučni rad, ubrajaju se navedeni
radovi po važnosti i rasponu među primarne
zadatke. Oni su ušli i u okvir republičkog
perspektivnog plana razvitka privrede
i očekuje se njihova što brža provedba i
dovršetak.


Važno je naglasiti da prilikom rješavanja
ovih zadataka osnovni predmet (objekt)
istraživanja i kartiranja predstavlja
biljni pokrov (šume, šikare, vrištine, livade,
kamenjare, kulture i ostali brojni ve


getacijski tipovi), a to je na aerofotosnimcima
bez sumnje najuočljiviji, direktno
vidljiv, za studij i dešifražu neposredno
dostupan i prema tome najidealniji objekt
fotointerpretacije. No i za obradbu ostalih
komponenata suvremenog tipološkog istraživanja
(reljef, geološke i pedološke značajke,
istraživanje uzgojnih oblika, drvne
mase i prirasta, oblika i omjera smjese
itd.) fotogrami pružaju bogat i jedinstven:
izvor korištenja. Zato bi se teško moglo
opravdati, da se sada pri rješavanju ovih
dvaju opsežnih i važnih zadataka, kao i
prilikom inventarizacija, uređajnih i sličnih
šumarskih radova maksimalno ne iskoristi
raspoloživi i dostupan aerofotogrametrijski
materijal, te razne mogućnosti
korištenja koje on pruža istraživaču i praktičaru.


Dosad provedena poredbena vegetacijsko-
aerofotogrametrijska istraživanja Zavoda
za geodeziju Šumarskog fakulteta iŠumarskog Instituta su pokazala, da bi se
ubuduće — koristeći dostignuća aerofotogrametrije
— tipološko istraživanje i kartiranje
vegetacije, kao i drugi šumarski
radovi mogli u mnogome kvalitetno poboljšati
te (uz odgovarajuće uvjete) brže
i ekonomičnije provoditi i dovršiti. Zato bi
s ciljem šireg interesa šumarske nauke i
privrede, bilo važno suradnju na tom polju
što više zajednički koordinarati i pojačati.


S. Bertović
9. sjednica Upravnog odbora
Saveza šumarskih društava Hrvatske
održana je 12. studenog 1962 godine sa
slijedećim dnevnim redom:


1.
Izvještaj o radu Saveza između II
i III Plenuma i o izvršenim pripremama
za održavanje III Plenuma:
— tajnika,
— blagajnika,
— nadzornog odbora,
2. Organizaciona pitanja,
3.
Naredni zadaci i smjernice za rad
Saveza,
4.
Prijedlog proračuna prihoda i rashoda
za 1963 godinu, i
5. Razno.
Ad 1.


Tajnik iznosi koncept izvještaja o radu
Saveza između II i III Plenuma koji je
usvojen s tim, da u konačnoj redakciji
izvještaja sudjeluju drugovi M. Androić
i Z. Potočić i da takav izvještaj bude poslan
svim članovima Plenuma odnosno
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 87     <-- 87 -->        PDF

svim kotarskim šumar-skim društvima bar
nekoliko dana prije održavanja Plenuma.


Blagajnik izvještava da se blagajnički
izvještaj o realizaciji proračuna prihoda
i rashoda odnosi na stanje 30. rujna 1962.
godine, jer sva knjiženja za mjesec listopad
nisu obavljena.


Realizacija proračuna za 1962 godinu


Plan Realizacija
za 1962 g. za vrijeme
I do XX. 1%2


dinara dinara .´
Prihodi: 14,803.000 11,986.129 81,0
Uashodi:
1. Osobni rashodi2. Materijalni rashodi3. Funkcionalni rashodiUkupni rashodi:
Višak prihoda:
2,423.000
4,250.000
8,130.000
14,803.000

1,704.434
1.676.094
2.738.725
6,119.253
5,866.876
70,3
39.4
33,7
41,3


Realizirani prihodi i realizirani osobni
rashodi kreću se u planiranim okvirima.
Materijalni rashodi realizirani su samo sa
38,4%, jer nisu izvršeni troškovi oko popravka
zgrade, uveza knjiga iz biblioteke
i nabavke inventara. Funkcionalni rashodi
ostvareni su samo sa 4i-,3DA>. jer se je izdavanje
novih stručnih publikacija kretalo
u manjem opsegu nego što je bilo predviđeno.


Pošto su na postavljena pitanja dana
potrebna obavještenja izvještaj,j-e usvojen.


Predsjednik nadzornog odbora podnio
je izvještaj o pregledu blagajničkog poslovanja
Saveza za razdoblje od 1. siječnja
do 30. rujna 1962 godine u kojem je konstatovano:


Dinarana žiro-računu. stanje 30. IX
1962 godine. 6,779.335

ukupni rashodi do 30. IX
1962 godine 6,119.253
od čega:
— isplate u gotovu 3,902.266
— isplate putem banke 2,216.987
— tuđa novčana sredstva —
SITŠTDJ — za troškove oko
oko IV kongresa 2.599.082
od čega je utrošeno 2,443.866ispostavljene fakture
kupcima 10,241.494
— realizirane fakture 8,889.166
´— saldo prispjelih obaveza prema
dobavljačima 143.843


Do dana pregleda blagajničkog poslovanja
— 12. XI. 1962 g. — proknjižena je
sva dokumentacija uključujući mjesec rujan
1962 godine.


. Nadzorni odbor je mišljenja da blagajničko
poslovanje zadovoljava.


Po pitanju organizacije III Plenuma
podnijeli su izvještaje M. Androić, P. Drägišić,
R. Mott i V. Živković, pa je na temelju
toga konstatovano, da se pripreme
oko organizacije plenuma sa savjetovanjem
u Velikoj kraj Slav. Požege odvijaju
normalno, da će sve pripreme uključujući
i savjetovanje na samim objektima biti na
vrijeme izvršene i da u organizaciji učestvuju
kako Šumsko gospodarstvo u Slav.
Požegi tako i Kotarsko šumarsko društvo
Slav. Požega.


Ađ 2.


Tajnik izlaže da formiranje novih društveno-
političkih zajednica u NRH — komune,
kotari — iziskuje da se razmotri
pitanje reorganizacije kotarskih šumarskih
društava i općinskih stručnih podružnica.
Ovo pitanje stavljeno je u dnevni red III
Plenuma, pa bi trebalo da Upravni odbor


o tom pitanju zauzme svoje stanovište.
Nakon diskusije zauzeto je stanovište,
da bi za područja novih kotareva trebalo
osnovati šumarska društva koja bi na prvom
mjestu trebala da služe općinskim
stručnim podružnicama, da koordiniraju
rad i pomažu rad i razvoj tih podružnica,
a na drugom mjestu da rješavaju zajedničke
probleme struke i članstva koji se
ne mogu rješavati na nivou komune. U
cilju osnivanja šumarskih društava za područja
novih kotareva današnja kotarska
društva trebala bi da pripreme i održe što
prije godišnje skupštine, da na njima donesu
zaključak o osnivanju šumarskog
društva za područje novog kotara i da za
svoja dosadašnja područja razmotre reorganizaciju
sadašnjih stručnih podružnica
za područja novih komuna. Nova kotarska
šumarska društva imala bi kao prioritetni
organizacioni zadatak osnivanje stručnih
podružnica za područje novih komuna
gdjegod za to postoje uvjeti i da istovremeno
pokrenu osnivanje stručnih aktiva.


Ad 3.


Tajnik izlaže da bi trebalo predstojećem
III Plenumu predložiti naredne zadatke
i smjernice za rad Saveza imajući
u vidu da je u međuvremenu donesena
Rezolucija na IV Kongresu ITŠIDJ i Naredni
zadaci SITŠIDJ na III plenarnoj
sjednici Izvršnog odbora.


Nakon iscrpne diskusije zauzeto je stanovište
da zadaci i smjernice za rad usvojeni
na IV Kongresu ITŠIDJ i na Illplenarnoj
sjednici izvršnog odbora SITŠIDJ
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ujedno su zadaci i smjernice za rad našeg


Saveza.


Ađ 4.
Pošto je prijedlog proračuna prihoda i
rashoda za 1963 godinu dostavljen svim
članovima upravnog odbora uz dopis o sazivu
ove sjednice, to je blagajnik izložio
osnovne stavke prijedloga proračuna uz
potrebna obrazloženja s tim da je proračun
uravnotežen.
Prijedlog proračuna prihoda i rashoda
za 1963 godinu po osnovnim grupama prihoda
i rashoda jest slijedeći:


Prihodi
14,958.000 din.


od čega:višak prihoda nad rashodima
iz proračuna za
1962 godinu 2,678.000 din.
— dotacija za stručne publikacije
2,500.000 din.
Rashodi
14,958.000 din.


od čega:
I Osobni rashodi 2.938.000 din.
II Materijalni rashodi


1. Operativni 1,250.000 din.
2. Funkcionalni 8,670.000 din.
III Investicioni rashodi 2.100.000 din.
U ovom prijedlogu proračuna prihoda
i rashoda predviđa se da će se štampanjem
stručnog časopisa »Šumarski list« ostvariti
prihod od 4,030.000 din., da će rashodi iznositi
2,460.000 din. odnosno da će višak
prihoda nad rashodima biti 1,570.000 din.
Ovaj višak prihoda nad rashodima moći
će se ostvariti, ako se ostvari predviđeni
prihod od oglašavanja u Šumarskom listu
u iznosu od 1,500.000 din. Ukoliko se predviđeni
prihodi od oglašavanja budu ravnomjerno
ostvarivali, nastojanja Saveza
da se Šumarski list štampa u 12 jednobroja
odnosno da se smanji broj dvobroja,
imat će solidnu bazu za uspjeh.


Budući da se objektivno može očekivati
da će naš Savez već početkom 1963
godine raspolagati i sa ostalim prostorijama
koje su u vlasništvu Saveza, to je
trebalo predvidjeti novčana sredstva za
adaptaciju i uređenje tih prostorija kao i .
za nabavku potrebnog inventara. Za ovu
svrhu proračunom je predviđeno 1,950.000
din.


U toku diskusije primječeno je da predviđena
dotacija od 2,500.000 din. za stručne
publikacije ne predstavlja prihod, da
dotaciju treba voditi na posebnom računu
i za nju napraviti poseban obračun utroška,
pa je zaključeno, da se prijedlog pro


računa prihoda i rashoda za 1963 godinu
preradi u smislu navedenih primjedbi. i
da se tako prerađen predloži predstojećem
III Plenumu na diskusiju i usvajanje.


Ađ 5.
Tajnik izlaže da bi trebalo razmotriti
današnji sastav stalnih komisija i eventualne
izmjene predložiti predstojećem plenumu
kao i osnivanje komisije koja bi
razmotrila pitanje položaja pomoćno-tehničkog
osoblja (lugara) u vezi sa prelaskom
šumskih gospodarstava na status privrednih
organizacija. Pitanje položaja lugara
razmatrano je i na IV Kongresu
ITŠIDJ, a u donesenoj Rezoluciji ovo pitanje
je smatrano kao jedan od zadataka
Saveza ITŠIDJ.
Nakon diskusije zaključeno je da se u
stalne komisije kao i u komisiju za pitanje
položaja lugara izaberu po tri člana i da
prijedlog o članovima tih komisija pripreme
drugovi Androić, Mott i Zivković s tim
da se taj prijedlog iznese na predstojeći
plenum na usvajanje.


Blagajnik daje obavještenja po pitanju
troškova oko publikacije knjige ing. Josipa
Šafara »Biološki i ekonomski temelji
za uzgajanje šuma«. Troškovi štampanja,
autorskog honorara, upravne i prodajne
režije iznosili bi za 1.500 primjeraka prema
prikupljenim podacima oko 4,500.000
dinara. Obećana pomoć ü vidu dotacije od
2,500.000 dinara omogućila bi publiciranje
navedene knjige uz prihvatljivu prodajnu
cijenu.


Nakon diskusije zaključeno je da se za
jednu od prvih sjednica podnese detaljniji
prijedlog kako o tiraži tako i o predračunu
prihoda i rashoda u vezi publikacije navedene
knjige. Osim toga zaključeno je da
se pored recenzija dr D. Klepca i dr I.
Dekanica zatraži i mišljenje ing. Josipa
Radoševića kao strucnjaka-operativca.


Rafo Mott


10. sjednica Upravnog odbora
Saveza šumarskih društava Hrvatske
održana je 26. prosinca 1962 godine sa
slijedećim dnevnim redom:


1. Izvještaj o radu,
2.
Izbor delegata za Savjet Šumarskog
fakulteta u Zagrebu,
3.
Načelni stavovi po nekim pitanjima
Pravilnika i Sistematizacije Saveza,
4. Razno.
Ad 1.
Tajnik izvještava da su svi zaključci,
doneseni na prošloj 9. sjednici, izvršeni
osim zaključaka o pitanju iseljenja odno
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 89     <-- 89 -->        PDF

sno preuzimanja prostorija što ih koristi
Elektrotehnički fakultet, a što su vlasništvo
Saveza. O ovome pitanju dat će potrebna
objašnjenja predsjednik, jer je prisustvovao
sjednici komisije Sveučilišta u
Zagrebu, na kojoj je raspravljano o iseljenju
Elektrotehničkog fakulteta iz prostorija
Saveza.


Predsjednik izvještava da je 7. prosinca
održana sjednica komisije Sveučilišta u
Zagrebu na kojoj su razmatrani zahtjevi
na prostorije u zgradi Mažuranića trg br.
11 koje će napustiti Elektrotehnički i Tehnološki
fakultet prilikom seobe u svoje
nove zgrade. Sveučilište u Zagrebu ima
pravo raspolaganja sa prostorijama koje
koristi a na temelju Odluke NOG Zagreb.
Nakon diskusije i temeljitog obrazloženja,
koje je dao dekan Šumarskog fakulteta u
Zagrebu, donesen je zaključak, da prilikom
iseljenja Elektrotehnički i Tehnološki
fakultet ima predati prostorije Šumarkom
fakultetu u Zagrebu za potrebe nastave,
laboratorija i Instituta za šumarska
i lovna istraživanja. Predviđa se da
će Elektrotehnički fakultet preseliti u svoju
novu zgradu koncem veljače 1963. dok
će Tehnološki fakultet preseliti tek koncem
1963 godine.


Izvještaj predsjednika primljen je na
znanje.


V. Cvitovac izvještava da ie Šumsko
gospodarstvo Gospić organiziralo i održalo
seminar i savjetovanje u Gospiću na dane
14. i 15. studenog 1962 godine, da su na
tom seminaru i savjetovanju učestvovali
pored ostalih mnogi inženjeri i tehničari
šumarstva i drvne industrije sa područja
Like, pa je on tu priliku koristio sporazumno
sa Upravnim odborom Šumarskog
društva Gospić za održavanie vanredne
skupštine. Održavanie ove skupštine bilo
je potrebno kako radi birania novog predsjednika
i jednog člana upravnog odbora
koii su premješteni na nove dužnosti van
područja Like tako i radi aktivizaciie rada
društva. Skupština je održana i izabran
novi upravni odbor u kojem je za predsjednika
izabran Marko ing. Pavlak, a za
tajnika Mile Čuljat. Tom prilikom izabran
je i novi nadzorni odbor.
Izvještaj V. Cvitovca primljen je na
znanje.


Tajnik izvještava o značajnijem radu
između prošle i ove sjednice, a koji se sastoji
u slijedećem:


1. Do 21. studenog 1962 godine, kada je
održan III Plenum sa savjetovanjem u
Velikoj kraj Slav. Požege, rad se odnosi na
pripreme i organizaciju tog plenuma. Pravovremeno
su poslani svim kotarskim šumarskim
društvima odnosno delegatima
plenuma svi materijali koji se odnose na
plenum i savjetovanje. Kako je za savjetovanje
određeno da se putem referata iznesu
problemi njege šuma i korišćenje
drva sitnih dimenzija, to je poziv sa savjetovanja
upućen svim šumskoprivrednim
organizacijama, svim poduzećima
drvne industrije i svim ostalim organizacijama
iz oblasti šumarstva sa područja
NR Hrvatske. Na plenum su pozvani organi
republičke uprave, kojima spada u
nadležnost šumarstvo, drvna industrija i
privredno planiranje, zatim predstavnici
sindikata, kotara i općine Slav. Požega te
Savez ITŠEDJ.


2. Na inicijativu predsjednika SITŠIDJ
održan je 26. studenog 1962 godine u Zagrebu
prošireni sastanak povodom predstojećeg
savjetovanja o naučnoistraživačkom
radu. Na ovaj sastanak pozvani su
predstavnici Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
Zavoda za četinjače u Jastrebarskom,
Instituta za šumarska i lovna istraživanja
u Zagrebu, Instituta za drvno-industrijska
istraživanja u Zagrebu, članovi
upravnog i nadzornog odbora, te predsjednici
stalnih komisija našeg Saveza.
Sastanku su prisustvovali: Androić M.,
Anić M., Benić R., Cvitovac V., Cop B.,
Dragišić P., Đekić R.. Frančišković S.. Goger
N., Kovačević M., Kraljić B., Krpan
J., Lovrić A.. Mačešić B.. Mott R., Petrović
Lj. i Zivković V. Pošto je R. Dekić izložio
koncepcije i dosadašnji rad oko .savjetovanja
o naučnoistraživačkom radu, nakon
iscrpne diskiisije doneseni su slijedeći zaključci:

da se savjetovanje održi koncem veljače
ili u ožujku 1963 god.

da teze o financiranju naučnoistraživačkog
rada izradi naš Savez odnosno
N.
Goger i V. Zivković,

da na poslane upitne institucije sa područja
NRH koje se bave naučnoistraživačkim
radom odgovore što priie, jer
Dodaci dobiveni ovim putem služe kao
materijal za izradu referata.

da naš Savez primljenih pet upitnika
pošalje šumskim gospodarstvima i poduzećima
drvne industrije sa nodrnčja
NRH, Ovi upitnici ooslani su šumskim
gosDodarstvima Delnice, Slav. Požega
i Vinkovci te poduzećima drvne industrije
Nova Gradiška i Slav. Brod.
Blagajnik izvještava, da je na tekućem
računu Savez imao 8 550.826 din. na dan


26. prosinca 1962 godine, od čega se
1,500.000.— din. odnosi na dotaciiu, dobfvenu
od Sekretarijata za šumarstvo NRH
u svrhu publikacije knjige ing. Josipa Šafara.
»Biološki i ekonomski temelji za uzgajanje
šuma«. Saldo na računu kupaca
iznosi 1.964.160.— din. imajući u vidu da
su fakture proknjižene samo do 31. X.
455
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 90     <-- 90 -->        PDF

1962. g. Ovaj saldo u odnosu na saldo od


30. IX. 1962. g. povećao se za oko 500.000,—
din., što je posljedica pojačane isporuke
tiskanica u toku listopada ove godine. U
toku je knjiženje dokumenata za mjesec
studeni ove godine.
Urednik Šumarskog lista izvještava da
se dvobroj 11-12 nalazi u štampanju i da
su na posljednjoj sjednici redakcionog
odbora doneseni slijedeći prijedlozi:da se putem nagradnog natječaja pokuša
doći do članaka iz prakse o aktuelnim
temama i iz područja koja se
malo ili nikako ne obrađuju.
— da se u Šumarskom listu besplatno
štampaju kako ponude tako i potražnje
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije. Ovo zbog toga kako bi naš
Savez na ovaj način pomogao da nezaposleni
stručnjaci dođu do zaposlenja.
— da se višak prihoda Šumarskog lista
troši samo za unapređenje tog časopisa.
Nakon diskusije zaključeno je, da se
putem natječaia pokuša doći do članaka
za Šumarski list o aktuelnim temama iz
prakse i o temama iz područja koja su do
sada malo ili uopće nisu obrađivana; da
se za usvojene članke daje autorski honorar
u visini koji će na autore utjecati
stimulativno, da se u Šumarskom listu
besplatno objavliuju ponude i potražnje
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije. Ujedno je zaključeno da po itanju
natječaja komisija za štampu podnese
konkretan prijedlog.


Podneseni izvještaji usvojeni su.


Ađ 2.
Tajnik izvještava, da naš Savez treba
da odredi svog predstavnika kao člana
Savjeta Šumarskog fakulteta u Zagrebu
a na temelju odluke Izvršnog Viieća Sabora
NRH-e (N. N. br. 44/62). Po ovom
pitanju primljen je kako dopis Šumarskog
fakulteta u Zagrebu tako i dopis Društva
inženjera i tehničara Zagreb, u kojima se
ističe da se nastava i naučni rad visokoškolskih
ustanova treba što više uskladiti
s praktičnim potrebama našeg razvitka i
da se stvori što čvršća veza tih ustanova
s odgovarajućim privrednim organizacijama,
udruženjima i društvenim službama.
Zatim da se kod izbora predstavnika vodi
računa da to budu lica koja imaju sposobnosti,
volje i vremena za taj rad i koja su
direktno u praksi.
Jednoglasno je izabran za predstavnika
našeg Saveza u Savjetu Šumarskog fakulteta
u Zagrebu Fašaić inž. Vid.


Ađ 3.
Blagajnik izlaže da bi trebalo uskladiti
važeći Pravilnik o radnim odnosima i plaći


radnika i službenika u Savezu Šumarskih
društava Hrvatske s Pravilnikom SITJ, a
s tim u vezi izmjeniti i dopuniti sistematizaciju.
Da bi se mogao izraditi prijedlog
izmjena i dopuna Pravilnika i sistematizacije
potrebno je da UO zauzme stanovište
kako o stalnim i povremenim radnim mjestima
tako i o visini plaća. Osim toga blagajnik
iznosi da službenici Vojvodić Zdenka
i Oštric Zlata smatraju da su njihovi
mjesečni osobni dohodci niski obzirom na
značaj i obim poslova koje one vrše.


Nakon diskusije zaključeno je:da tajnik i blagajnik za jednu od idućih
sjednica pripreme izmjene i dopune
Pravilnika i Sistematizaciji pri čemu
treba prikazati financijski efekat sadašnjih
radnih mjesta, efekat koji proizlazi
iz eventualnih promjena u radnim
mjestima, a posebno za slučaj uvođenja
radnog mjesta poslovnog tajnika. Na
temelju obima i karaktera poslova treba
odrediti radna mjesta.

da se od 1. siječnja 1963 godine povise
mjesečni osobni dohodci Vojvodić
Zdenki od 27.400.— na 30.000.— din., a
Oštrić Zlati od 25.700.— na 28.500 —
dinara.
Ađ 4.
Dragišić ing. Pero izvještava da je kao
predstavnik Saveza prisustvovao godišnjoj
skupštini šumarskog društva Karlovac,
koja je održana 21. XII. 1962 godine. Glavna
njegova zapažanja ukazuju, da društvo
nije uspjelo učlaniti veći broj inženjera
i tehničara, da nije uspostavljena potrebna
povezanost između šumskog gospodarstva
i poduzeća drvne industrije, da nije našlo
puni sadržaj rada te da bi suradnja našeg
Saveza sa društvom trebala da bude tiješnja.
Detaljniji izvještaj biit će podnesen
pismeno.
Izvještaj druga P. Dragišića primljen
je na znanje.
Obzirom da se nije usPielo da se uspostavi
tješnija veza i saradnja između našeg
Saveza i kotarskih šumarskih društava
i obzirom na predstojeću reorganizaciju
kotarskih šumarskih društava i općinskih
stručnih podružnica u vezi osnovanih novih
kotareva i komuna, predsjednik je
predložio da se na idućoj sjednici upravnog
odbora razmotri´ pitanie saradnie Saveza
sa šumarskim društvima i da to »itanie
kao vrlo važno i aktuelno bude jedina
tačka dnevnog reda. Ovaj je prijedlog
jednoglasno usvojen.
Na priiedlog blagajnika zakliučeno je,
da se stalnim radnicima i službenicima
isplati trinaesta plaća pod .uvjetima kako
je to određeno za javne službenika.
Inž. Rafael Mott