DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 82     <-- 82 -->        PDF

gra, Viburnum opulus, Cornus sanguinea i
dr. Spiraea salicifolia nije opažena. Usput
»u pregledani rasadnici u kojima se uzgajaju
johove sadnice za obnovu sastojina.
Konstatovano je da se one najuspješnije
uzgajaju sjetvom sjemena u ozimo žito,
odakle se kao jednogodišnje presađuju u
rasadnik i dalje u teren. Sije se u februaru,
po mogućnosti po snijegu.


U Savinjskoj Dolini u području Nazarja
pregledani su seljački privatni posjedi jelovih
sastojina preborne strukture. Diskutovano
je o najpodesnijem načinu gospodarenja.
Problemi su raspravljeni na pet
vrlo poučnih slučajeva, koje je demonstrirao
šum. savjetnik ing. A. Knez.


U Ljubljani na sastanku profesora raspravljano
je o radu pojedinih instituta za
uzgajanje šuma. Na tom sastanku refirap
je prof. Köstle r o svojim iskustvima
pri istraživanju korijenja šumskog drveća.
U okolišu Ljubljane pregledane su kulture
crne johe koje su podignute 1961. i 1962. na
Ljubljanskom barju. Podignute su na brazdama
izorane zemlje uz dodavanje nitrofoskala.
Postignuti su vrlo dobri rezultati.


U području Šumskog gospodarstva Idrija
raspravljano je o mjerama njegovanja
u bukovim i jelovim sastojinama na visokom
kršu. Referat je održao ing. F. K o r-
diš. U užem krugu raspravljeno je pitanje
primjene fitocenologije kod uređivanja
šuma. Obratila se pažnja specijalno subasocijaciji
kao osnovnoj jedinici koja se može
tretirati kao tip šume. Praksa je dosad
pokazala da od dosad utvrđenih tamošnjih
subasocijacija može pripadati po više njih
istom bonitetu, ali da svaka od njih ima
svoje izvjesne specifičnosti s obzirom na
ekološka i biološka svojstva. Iz tih razloga
potreban je velik oprez kod redukcije pojedinih
subasocijacija. Praksa je pokazala
i to da će neke od utvrđenih subosocijacija
trebati još više raščlaniti. Diskusija je
ukazala na put koji vodi k utvrđenju tipova
šuma u granicama florističkog sistema.


Na Slavniku obratila se pažnja obnovi
crnoga bora sjetvom sjemena, kao i njezi
tamošnjih crnoborovih sastojina. Pokazalo
se da ondje vrlo dobro uspijeva sjetva sjemena
iako se ona vrši bez obrade tla. Sije
se oko 80 kg sjemena na 1 ha. U novije
vrijeme sve se više pristupa intenzivnom
njegovanju mladih sastojina, kako je to
demonstrirao ing. Z. Nastra n s upraviteljem
šuma iz Sežane. Od interesa su
i radovi u području Divače i Sežane u sastojinama
crnoga bora, koje´ su se prirodno
vrlo dobro pomladile, ali iz kojih je
potrebno što prije odstraniti stara stabla,
a mlade sastojine podvrći intenzivnom nje


govanju. Bio je od velikog interesa i pogled
na nekoliko izabranih sjemenskih sastojina
crnoga bora, kao i na rasadnik u
Rupama kod Sežane.


Dr M. Anić


MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ZA FOTOINTERPRETACIJU
U DELFTU


Na posljednjem Internacionalnom fotogrametrijskom
kongresu održanom u Londonu
god. 1960. očito se je pokazalo, da bi
b.ilo korisno prije slijedećeg kongresa organizirati
jedan specijalni sastanak sa
svrhom interpretacije zračnih snimaka.
Organizirajući ove godine simpozij o fotointerpretaciji
želilo se privući velik broj
specijalista, povezano s time promicati primjenu
zračnih snimaka u različitim naučnim
disciplinama te poboljšavati metode.
Napokon se smatralo ovaj simpozij kao
pripremu VII Komisije za slijedeći (deseti)
kongres Međunarodnog društva za fotogrametriju,
koji će se održati u Portugalu
1964. godine. Ovaj simpozij trebao je omogućiti
učesnicima da tačno odrede osjetljive
probleme koje bi valjalo razmotriti u
Lisabonu.


Povezano s time organiziran je od 30.
VIII do 5. TX 1962. u Delftu (Holandija)
pod pokroviteljstvom Nizozemskog udruženja
za fotogrametriju, a u suradnji sa
UNESCO i FAO simnozij o fotointerpretaciji.
Simpozij se održavao u prostorijama
I. T. C. (International Training Centre
for Aerial Survey) i Tehničke visoke škole.


Upravni komitet simpozija sačinjavali
su: prof, dr C. H. Edelman kao predsjednik,
prof, dr L. U. Sitte r kao potpredsjednik
idr H. T. Verstappen
u dužnosti sekretara.


Simpoziju je prisustvovalo oko 270 učesnika
iz 46 zemalja svijeta. Zapažen je
razmjerno velik broj učesnika iz nedovoljno
razvijenih zemalja, a i velik broj predstavnika
pojedinih zemalja. Tako je primjerice
S. R. Njemačka izaslala 41, Nizozemska
34, Francuska 31, Velika Britanija
26 a USA 15 učesnika. Iz Jugoslavije su
prisustvovala simpoziju 4 predstavnika i
to: prof, đr Z. Tomašegović, dr M,
D i m i t r i j e v i ć, ing. V. Donassy i
ing. S. Bertović.


Program rada simpozija kao cjeline odvijao
se u nekoliko oblika i to: kroz svakodnevna
zasjedanja, putem stalno otvorenih
izložbi, te na nekoliko naučnih i stručnih
ekskurzija .


Zasjedanja su predstavljala težište
rada simpozija. Ona su bila organizirana
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 83     <-- 83 -->        PDF

na tri načina i to: kao plenarna (sa ukupno
9 predavanja), u pojedinim radnim grupama
(sa ukupno 49 predavanja) i kombinirana
između radnih grupa sa zajedničkom
ili srodnom problematikom (ukupno 18 predavanja).


Plenarna zasjedanja održavana su zajednički,
za sve učesnike (uz simultano
prevođenje referata i diskusija u engleski,
francuski i njemački jezik) i na svakom od
njih održano je predavanje iz jedne od devet
osnovnih naučnih i stručnih oblasti,
prema kojima je bio podijeljen cio rad
simpozija. Na održanim plenarnim zasjedanjima
za nas su bili vrijedni posebne pažnje
referati slijedećih predavača:


A. Iz vegetacijske naučne oblasti,
Dr. D. A. Francis (FAO): Aerofotogrametrijske
metode za šumarstvo i
šumsku industriju — prethodna istraživanja
u zemljama u razvoju.


B. Iz pedološke naučne oblasti,
Dr. P. Buring h (Hol.): Primjena aercfotosnimaka
za pedološka istraživanja
u svrhu pregleda tala u privrednim projektima.


Glavni dio rada simpozija praktički se
odvijao na zasjedanjima radnih grupa, koje
su bile formirane u okviru problematike
iz slijedećih devet naučno-istraživalačkih
odnosno tehničkih oblasti: 1. Fotografija,
oprema i tehnika; 2. Geologija (incl. geomorfologija,
hidrologija); 3. Tla (incl. klasifikacija
zemljišta, konzervacija tla); 4.
Vegetacija (incl. šumarstvo i ekologija bilja);
5. Regionalna geografija i planiranje;


6. Glaciologija; 7. Arheologija; 8. Oceanografija
i obalna istraživanja; 9. Inženjerstvo.


Rad sviju radnih grupa odvijao se je
odvojeno i istovremeno tokom cijelog dana.
Sa gledišta postojećih zadataka te perspektive
rada i primjene aerofotogrametrije
u našem šumarstvu, bio je od prvenstvenog
interesa program radnih grupa 3.
(Tla) i 4. (Vegetacija). Zasjedanjima i ekskurzijama
radne grupe za tla predsjedao
je dr A. P. A. V i n k, a u radnoj grupi
za vegetaciju ing. D. A. Boon. Iz područja
rada ovih grupa navodimo kao osobito
zanimljive i značajne slijedeće referate:


A. Iz pedološke naučne oblasti,
R. Webste r (V. Brit.): Korištenje osnovnih
fiziografskih jedinica u aero-
f otointerpretacij i.
T. Nakan o (Jap.): Analiza oblika reljefa
na aerofotosnimcima, principi i
tehnika.
R. A. Ja r vi s (V. Brit.): Korištenje
fotointerpretacije za detaljno kartiranje
tla.
R. M. S. Perri n (V. Brit.): Korištenje
aerofotosnimaka u studijama matičnog
supstrata u East Anglia.
J. Da n (Izrael): Dezintegracija vapnene
kore Nari-a u odnosu na reljef, tlo
i vegetaciju.
B. Iz vegetacijske nau´čne oblasti,
R. A. de Rosayro (Ceylon): Ekološko
značenje tipova šuma identificiranih
sa zračnih snimaka Ceytan-a.
R. C a t i n o t i J. le Ray (Fr.): Zračne
snimke i inventar za šumsku eksploataciju
u gustim ekvatorijalnim šumama.
F. Loetsch i E. Haller (S. R.
Njem.): _Faktor izjednačenja mjerila
kod određivanja površina pomoću aerosnimaka
primjenom statističkih metoda.
G.Boudet, J. Koechlin i F. B aeyen
s (Fr.): Pomoć fotointerpretacije
pri istraživanju i kartiranju tropskih
pašnjaka.
W. von L a e r (S. R. Njem.): Razmatranja
o primjeni zračnih snimaka sitnog
mjerila za šumarsko izlučivanje sastojina.
L. Sayn-Wittgenstein (Kanada):
Reprezentantni aerosnimci krupnog
mjerila za izmjeru šumskih površina
u Kanadi.
Z. Tomašegović (Jugosl.): O pouzdanosti
fotointerpretacije zatvorenih
vegetacijskih područja.
U okviru trećeg načina zasjedanja (kombiniranih
između raznih radnih grupa)
održan je također velik broj referata, među
kojima ćemo spomenuti one, koji su
bili povezani sa pedološkom ili vegetacijskom
problematikom:


L. F. Curti s (V. Brit.): Klasifikacija
tala i f otointerpretacij a.
A. B. A. Brin k (Juž. Afr.): Aerofotointerpretacija
primjenjena za kartiranje
tala u inženjerstvu Južne Afrike.
N. W. Radforth (Kanada): Aerof otointerpretacij
a tresetnih područja za inženjerske
svrhe.
G. Richter (S. R. Njem.): Pomoć
zračnih snimaka za praktično suzbijanje
erozije tla.
J. L. Retzer (USA): Pregled tala na
šumskim planinskim područjima USA.
449
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 84     <-- 84 -->        PDF

R. D. Mile s (USA): Shvaćanje oblika
reljefa, matičnih supstrata i tala u
aerofotointerpretacijsikim studijama za
inženjerske svrhe.
C. E. Olse n (USA): Sezonske tendencije
u reflektiranju svijetla lišća drveća.
G. E. Doverspike i R. C. Heller
(USA): Indentifikacija vrsta drveća na
panhromatskim i kolor snimcima krupnog
mjerila.
G. Hildebrandt (S. R. Njem.): Poredba
šumarske interpretacije panhromatskih
i infracrvenih zračnih snimaka.
B. Rh odu (Švic): Redresiranje aerosnimaka
brdovitih šumskih područja
približnim metodama.
F. L. C orte n (Hol.): Racionalno planiranje
i provedba zračnog snimanja.
S. Hempenius (Hol.): Ocjena stereoskopa.
P. Souchere i N. Leneuf (Fr.):
Pokušaji fotointerpretacije u šumskoj
kišnoj zoni jugoistočnog dijela Cote d´
Ivoire.
W. Krause (S. R. Njem.): Zračna
snimka u službi rekognosciranja pašnjačkih
staništa u sredogorju.
Nadalje su u okviru simpozija bile postavljene
tri stalne izložbe i to: komercijalna,
naučna i» I. T. C. izložba. Komercijalna
izložba bila je instalirana u
Laboratoriju za geodeziju Tehnološkog
Univerziteta, gdje su poznate svjetske firme
izložile razne instrumente, opremu,
prospekte i različite eksponate iz područja
aerofotogrametrije za potrebe fotointerpretacije.
Na naučnoj izložbi izložile su
razne institucije naučno i pedagoški važne
publikacije, karte i ostali materijal iz oblasti
fotointerpretacije u raznim naučnim
oblastima. Izložba I. T. C. pružila je uvid
u svoje specijalne publikacije, informacije,
kataloge i prospekte.


Za učesnike simpozija bile su organizirane
brojne naučne i turističke ekskurzije.
Dvije stručno-turističke ekskurzije
prolazile su kroz skladne, šarolike
ravničarske krajolike i slikovite gradove
Holandije prema obali Sjevernog mora,
gdje je u toku izgradnja nekoliko vrlo impozantnih
tehničkih objekata namijenjenih
obrani od voda i osvajanju novih prostranih
površina za osnivanje kultura (u Holandiji
je raširena uzrečica: »Bog je stvorio
Zemlju, a Holandiju Holanđani«),


Među četiri naučne ekskurzije, bio je
za radne grupe 2., 3. i 9. organiziran zajednički
obilazak zapadnog dijela Nizozemske
(Aalsmeer, Noordwijk aan Zee) u suradnji
sa Holandskim pedološkim institu


tom, kojom su prilikom studirani tamošnji
pijesci i razni tipovi močvarnih i ilovastih
tala. Za radnu grupu 4. (vegetacija) bio je
organiziran obilazak relativno najvećih
šumskih površina u središnjem dijelu Holandije
(Ost-Flevoland-Polder, Noord Oost
Polder) u suradnji sa Državnom šumarskom
službom i torn prigodom dobiven je
općeniti pregled o šumama i šumarstvu
Holandije. te djelatnostima koje su sa šumarskom
problematikom usko povezane
(zaštita prirode i krajolika).


Na početku simpozija održano je u
gradskoj vijećnici primanje, koje je za sve
učesnike .priredio gradonačelnik Delfta.
dok je prilikom završetka rada rektor I


T. C. također pozvao sve učesnike simpozija
na posebni prijem.
Svi navedeni i ostali referati sa simpozija
bit će objavljeni u posebnoj publikaciji
i dostavljeni svim učesnicima.


*


U posljednjem danu simpozija, vođene
su diskusije o interesantnim točkama u
okviru programa i problema pojedinih
radnih grupa, te su formulirani zajednički
prijedlozi zaključaka. Nakon zasjedanja
Odbora održano je plenarno završno zasjedanje
svih učesnika, definitivna formulacija
i usvajanje grupnih zaključaka te
nacrta generalne rezolucije Komisije VII


— I. S. P. i nakon toga službeni završetak
rada simpozija.
Zaključci radne grupe 3 (Tla)


Radna grupa 3 (Tla), Komisije VII Internacionalnog
udruženja za aerofotogrametriju
(I.S.P.) na zasjedanju u Delftu,
septembra god. 1962. suglasna je, da sistematska
interpretacija aerofotosnimaka
predstavlja neophodno sredstvo za povećanje
efikasnosti u pedološkim istraživanjima
zemalja u razvoju. Način na koji su
fotointerpretacija i rad na terenu izvršeni
i međusobno kombinirani trebali bi biti
uvijek označeni u izvještaju koji je neophodan
prilog svakoj karti tala. Radna grupa
izražava potrebu, da se po mogućnosti
svagdje upoređuje korelacija između fiziografije
i tala. Ona hitno poziva sve članove
da surađuju u ekipnom radu sa svim specijalistima
s obzirom na teoretske i praktične
aspekte, koji se odnose na korištenje
aerofotosnimaka u pedološkim istraživanjima.


Zajednički zaključci radnih grupa 3 (Tla)
i 9 (Inženjerstvo)


Radna grupa 3 (Tla) i radna grupa 9
(Inženjerstvo), Komisije VII — I.S.P. na
zasjedanju u Delftu, održanom od 31. VIII
do 6. IX 1962. slažu se da postoji funda
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 85     <-- 85 -->        PDF

mentalna razlika u definicijama riječi »tlo«,
kod obe grupe. Kod radne grupe 3 suponira
se definicija udružena s genezom tla,
biljnim rastom i poljoprivrednom produkcijom
(up. U.S. Soil Survey Manual. 1951,
page 8), a kod radne grupe 9 definicija tla
izražena je u smislu kompaktnog ili nekompaktnog
materijala koji se koristi u
građevinarske svrhe. Premda je jasno da
su osnovne definicije potpuno različite, obe
se grupe međutim slažu u tome. da se
može mnogo postići neprestanom izmjenom
misli. One zajednički pozivaju internat:,
udruženje za aerofotogrametriju, da
podvuče pažnju i preporuči svim članovima
da jasno označe definiciju tla koja se
koristi, u svim publikacijama koje se odnose
na ovu problematiku.


Zaključci radne grupe 4 (Vegetacija)


1. Uviđajući da su problemi korištenja
vegetacije različiti u umjerenoj, aridnoj i
subtropskoj regiji, radna grupa 4 preporuča,
da istraživanja vegetacije pomoću
aerofotosnimanja i fotointerpretacije budu
potpomognuta u svakoj regiji i vjeruje,
da je uska suradnja između istraživalačkih
stanica i svih naučnih radnika svih
naroda bitna za regionalno unapređenje
biljne proizvodnje, naročito u nerazvijenim
zemljama.
2. U pogledu velikog zahtjeva za informacijama
o biljnoj produkciji nerazvijenih
zemalja preporuča se obratiti povećanu
pažnju obuci radnih grupa na svim razinama.
U obuku bi bili uključeni praktični
tečajevi o korištenju aerofotosnimaka, koji
bi se održavali u prikladnim svjetskim
centrima i putem internacionalnih i bilateralnih
agencija.
Nacrt generalne rezolucije Komisije VII —


I.S.P.
1.
Komisija VII vrlo bi cijenila ako
I.S.P. dade svu moguću podršku u pogledu
ukidanja svih nepotrebnih ograničenja za
korištenje aerofotosnimaka u mnogim područjima.
2.
Preporuča se potpomaganje detaljnih
tudija slijedeće problematike, čije rješenje
pokazuje izglede za značajne napretke
u primjeni zračnih snimaka i fotointerpretacije:
a) Kvalitet fotografija za fotointerpretacijske
svrhe,
b) Mjerilo aerosnimaka kao faktor ograničenja
u fotainterpretaciji,
c) Sezonske promjene u reflektiranju
svijetla,


d) Povećanje
tačnosti mjerenja gdje je
ono vezano sa fotointerpretacijskim
radom,


e) Unapređenje automatske i elektronske
tehnike za fotointerpretaciju.


3. Preporuča se da bi svaka zemlja osnovala
centralni registar u kojima bi se
Zgrada I. T. C. u Delftu


Foto: S. Bertović


čuvali podaci svih aerofotosnimanja izvršenih
u zemlji za bilo koje svrhe.


4. Komisija VII — I.S.P. na zasjedanju
u Delftu, septembra god. 1962. primila bi
sa zadovoljstvom zbirke aerofotosnimaka
pojedinih radnih grupa, koje bi pokazivale
mogućnosti upotrebe u istraživanjima tala,
vegetacije, korištenja zemljišta ltd. Takve
zbirke bile bi od velike vrijednosti prilikom
studiranja sličnih područja. Za ovu
svrhu najpoželjnije je da zbirke fotografija
iz područja geologije, klime, opće fiziografije
i mnogih drugih ekoloških pojava
budu po mogućnosti adekvatno označene
i opisane.
5. Učesnici simpozija fotointerpretacije
Komisije VII — I.S.P., Delft, Holandija
1962. suglasni su, da je važno organizirati
također rad na fotointerpretaciji i u drugim
naučnim udruženjima s time da se
izbjegne ponavljanje. Izražava se da je
studij metoda fotointerpretacije specijalni
predmet Komisije VII — I.S.P.