DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 73     <-- 73 -->        PDF

JAVOR GLUHAC U MALOJ KOSI
reći, da se sadanje sastojine, što se tiče
odnosa bukva — gluhać, ne razlikuju jače


KOD OTOČCA


od svog prirodnog (prašumskog) sastava,


Odazivajući se pozivu Dr M. Anić a jer su uslovi za pomlađivanje bili za obje
(u prikazu »O javoru gluhaću« — Šumar"
rste podjednaki. Za učešće jele to se ne
ski list br. 5—6./62.) priopćujem podatke može reći, jer se te sastojine, kao i druge


o javoru gluhaću (Acer optusatum Kit. — u tom području, nalaze u fazi razvitka
A. opalus Mili. var. optusatum Reich.) za u kojem jela prodire među bukvu i djesastojine
u predjelu Mala Kosa šum. golomično
je potiskuje.
spodarske jedinice Crno Jezero Šumarije
Brojčani sastav sastojina u ova tri od


Otočac. Podaci potječu iz 1955. god., kada


jela (13., 14. i 24.) vidi se iz podataka


sam rukovodio poslovima na inventariza


uz tab. 1., a odnos bukve i gluhaća po


ciji u dijelu te gospodarske jedinice, a


temeljnici iz tab. 2. U tim podacima nisu


koje su poslove (klupiranje i mjerenje vi


uračunata ona bukova stabla koja su to


sina) vršili učenici splitske Šumarske ško


liko fiziološki oslabila ili sü toliko ošte


le, kao svoju ferijalnu praksu.


.ćena, da se s njihovirri prirastom ne može
Sastojine u ovoj gospodarskoj jedinici ijčunati A i vrijednost njihove drvne
su ili čiste (odnosno gotovo čiste) jelove mase je mala, jer su djelomično i trula
(s nešto primjese smreke), mješovite bukve ili iz drugih razloga sposobna jedino kao
i jele i čiste (odnosno gotovo čiste) lista-slabije ogrjevno drvo. Takva stabla tamo
ča od kojih pretežni dio sačinjava bukva. nazivaju »bakulje«. Tih bakulja u ova tri
Za elaborat inventarizacije lučile se sliodjela
ima 2.422 komada (3,4% svih stajedeće
vrste: jela ostale vrste (od kojih je najviše gluhaća). sjeverne, a drugi južne glavne ekspozicije)
Međutim u tri odjela, u odj. 13., 14. i 24., može se reći, da su to sastojine listača,
izvršeno je odvajanje i javora (gluhaća) jer se jela nalazi samo uz rub tih odjela,
kao posebne vrste, kako bi se vidjelo u-tj. u graničnom području prema odj. 14. i
češće samo ove vrste u tim sastojinama. 23. A i u odj. 14. brojnost jele rezultira
od stabala prvog debljinskog razreda (7Ö%>


Eksploatacijskih sječa u ovom predjelu


svih jelovih stabala), a onih iznad 50 cm


{u Maloj Kosi) nije bilo tokom posljednih


pp svega 4 komada (prema 3"Vo bukovih


20 godina (u odnosu na 1955. g.), a ni


stabala tog pp). Udio gluhaća u tim odje


drugih, te se vrlo rijetko može naći po


lima iznosi od 5,1 do 10,4V», s prosjekom


koji panj ili ostatak od panja. Prema to


od 7,7"Vo, a sudjeluje u svim debljinskim


me možemo s dosta velikom sigurnošću


Tabela 2. — Odnos temeljnica bukve i gluhaća u sastojinama iz tab. 1.


Temeljnica
2 22Opaska


Debljinski mm , »/o m "h
razred cm svega bukve gluhaća


454,47 401,21 53,26
10—20 10,7 24,4


(U T3


685,77 622,77 63.00


(0 SH


21—30
16,5 28,7 d N


3 g


1493,43 1409,44 83,99 to c
31—50 37,6 38,5


"i m
1323,48 1305,57 17,91 3-S i


MS I


!>§

preko 50
35,2 8,4


3957,15 3738,99 218,16
ukupno 100,0 100,0 C °5


0)


°/o odnos EH
bukve i lOO^/o 94,4«/» 5,6»/»
gluhaća