DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 72     <-- 72 -->        PDF

topolovinu iskoristiti u vrednije prerađevine
(šperploče, kemijsku preradu).


Uglavnom, sve ovisi o porastu sirovinske
baze, a onda prema tome valja izgrađivati
industriju uzevši u račun mogućnost
plasmana (o ovom se posljednjem
dosada nije vodilo računa).


Podizanje tehničkog nivoa proizvodnje.
Neophodno su nam potrebne najmodernije
radne mašine i transportna sredstva. Pored
toga, moramo izgrađivati samo krupne
i perspektivne objekte sa osiguranom sirovinskom
bazom i plasmanom (što smo
često zanemarili) i rentabilnošću na bazi
svjetskih cijena.


Razvijanje prateće industrije. Kod nas
je, za razliku od inostrane proizvodnje,
prateća industrija problem. Nama ponekad
znaju uzmanjkati alati, lakovi. ljepila, okovi
itd, Domaća je proizvodnja tih artikala
preskupa i loša. Tako na pr. u cijeni
naših ploča iverica ulazi ljenilo sa 4CP/o. a
"U inostranoj proizvodnji sa 20°/D. Osim toga
naši proizvodi ne zadovoljavaju svjetsko
tržište (loši lakovi, loši okovi). Za popravak
tog stanja postoje kod nas svi objektivni
uslovi.


III.
Sredstva i mjere za unapređenje
drvarske industrije
Pripremanje uslova za uvođenje mehanizacije.
Za to nisu dovoljna samo osigurana
financijska sredstva, nego i koncentracija
sirovina i veličina kapaciteta proizvodnje.
Moderna je mehanizacija skupa,
jer je sračunata na velike količine sirovina
i tek tada je rentabilna. A transportna
su sredstva racionalno i iskorištavana samo
u kombinatskoj proizvodnji.


Veliko je značenje i specijalizirane pro


izvodnje
(napr. kod namještaja), a također


i problem unutrašnjeg transporta.


Proučavanje potrošnje tržišta. Kod nas


nisu dovoljno razvijene tržišne organiza


cije, što
se naročito manifestira u indu


striji namještaja, pa to daje tržištu karak


ter dekoncentracije, nepreglednosti, polu


zanatski
i svaštarski. Poslijedica je slaba


produktivnost rada, skupa proizvodnja i


konkurentska nesposobnost na svjetskom


tržištu. Zato je potrebna kod nas reorga


nizacija
u trgovini. Specijalizirana proiz


vodnja zahtijeva i specijalizaciju u trgo


vini (robne kuće za piljenu građu, furnire,


ploče, kućni namještaj, savijeni namještaj


i si.).


Naša zemlja ima uslove da još i pojača
opskrbljivanje tržišta Evrope i ostalih zemalja,
svojim drvnim proizvodima, a ne
da dolazi i do smanjenja izvoza nekih
naših tradicionalnih izvoznih artikala. Zato
je pitanje organizacije tržišta krupan


savremeni problem. Slabo nam je bila organizirana
i propaganda za plasiranje pojedinih
proizvoda. U tom ne bismo smjeli
prezati pred izdacima.


Istraživački rad u drvarskoj industriji.
Pomanjakanja novca kočilo je taj posao.
Isključivo samofinanciranje, ne može dati
zadovoljavajuće rezultate. Za taj bi rad
privredne organizacije trebale odvajati odgovarajući
doprinos, koji bi morao biti
stalan.


Problem stručnih kadrova. Poznato je.
da u drvarsko-industrijskim poduzećima
nedostaju stručni kadrovi. Međutim, potrebni
pređradnici i poslovođe ne polaze
sistematski, tečajeve i seminare; inženjeri
i tehničari u đrv. ihd. slabo su plaćeni, a
neuhodana poduzeća u zabačenim krajevima
ne mogu da plate svoje stručnjake
kao starija poduzeća. Radi toga bi valjalo
dati investicijske kredite nerazvijenim područjima
uz povoljnije uslove (niži kamatnjak,
dulji rok otplate). Nerijetko se
događa da se funkcije za koje je neophodna
stručna sprema (inženjera i tehničara)
nalaze u rukama ljudi bez te spreme, a to
ima ponekad i kobne posljedice. Instruktivan
je zavedeni red i disciplina u proizvodni
proces drvnoindustrijskih poduzeća
Slovenije, gdje se sa manje stručnjaka postižu
bolji rezultati nego drugdje s vi?e.
U poduzećima dolazi i do isDreplitanja i
miješanja komoetencija u rukovođenju, a
to sve ide na štetu uspješnog poslovanja.
Radi toga trebalo bi razgraničiti rukovođenje
od upravljanja poduzećem.


—o—


Rezimirajući cio referat, autor sa su


radnicima zaključuje napomenom, kako je


izuzetno
važan problem investiranja i u


loga Saveza inženjera i tehničara u tom


pitanju. Zato u svakoj odluci u investira


niu u nove obiekte. treba da prethodi o


bjektivna stručno-tehnička i ekonomika


dokumentacija bez lokalističkih tendencija.


Organizacije ing. i tehn. trebale bi za


jedno s ekonomistima da dadu investitoru


ocjenu opravdanosti investiranja. Tako bi


se izbjegla mnoga nevolja sa teškim po


sljedicama koje terete čitavu zajednicu.


Uz ovaj referat bila su još tri koreferata.
Prvi ing. Mačešića: Stanje i razvojne
mogućnosti industrije namještaja u
Jugoslaviji; drugi dr ing. D. Orešća nina
: Izvoz drveta iz FNRJ; treći ing.


F. Štajduhara: Položaj i uvjeti unapređenja
industrije drvnih ploča.
Sav izneseni materijal dao je dovoljan
uvid u stanje i probleme drvarske industrije
naše zemlje. Time je bilo i opravdano
održavanje IV Kongresa ITSIDI.I.


Đ. K.