DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 70     <-- 70 -->        PDF

IV. KADROVI
1. Kao preduslov za izvršenje postavljenih
zadataka u šumarstvu i drvarskoj industriji
Like, nameće se pitanje povećanja
broja visokokvalificiranih i srednjih tehničkih
kadrova. Efikasno rješenje ovoga
pitanja tijesno je povezano za izgradnju
određenog broja stanova, radi obezbjeđenja
potrebnog smještaja i odgovarajućeg
životnog standarda ovih kadrova.
2. Također se kao preduslov nameće
pitanje obezbeđenja kvalifikovane radne
snage, što se može postići sistematskim
obučavanjem i školovanjem, naročito putem
tečajeva i instruktaža.
Rješenje toga pitanja povezuje se sa
sređenjem materijalnih problema šumskog
radnika i radnika drvne industrije u odnosu
na ostale privredne grane.


V. INVESTICIJE
1. U politici investiranja orijentirati se
na podizanje kultura ubrzanog rasta, podizanje
plantaža i provođenje odgovarajućih
mjera na rekonstrukciji šuma, zatim
investirati izgradnju šumskih komunikacija,
osiguranje mehanizacije i opreme u
šumskoj proizvodnji.
Na temelju perspektivnog razvoja i unapređenja
ove grane, treba osigurati financijska
sredstva od oko 400,000.000 dinara
u prosjeku godišnje. Izvori sredstava
predviđaju se iz vlastitih sredstava oko
320,000.000 dinara (Am I i Am II i drugi
fondovi), a oko 80,000.000 dinara potrebno
je osigurati u obliku zajma i dugoročnih
kredita iz fondova društvene zajednice.


2. Investiranje u drvnoj industriji treba
usmjeriti prvenstveno na rekonstrukcije
perspektivnih kapaciteta.
Sva daljnja investiranja u nove kapacitete,
a na području prerade drveta treba
orjentirati na kemijsku preradu.


VI. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
Unapređenje i povećanje šumske proizvodnje
kao i razvoj drvarske industrije,
treba da se izvrši na bazi rezultata naučnih
istraživanja, koja treba smjelije iskoristiti
na širem proizvodnom području. U
tu svrhu treba izraditi program naučno
istraživačkih radova i postaviti zahtjeve
naučno istraživačkoj službi u vezi sa neposrednim
zadacima i problemima proizvodnje.


Savjetovanje u Gospiću trebalo bi poslužiti
kao dobar primjer drugim našim
krajevima za upoznavanje i rješavanje
problema šumarstva i industrijske prerade
drveta.


V. Cvitovac
REFERATI


održani na IV Jugoslavenskom šumarskom
Kongresu u Zagrebu 17. VI 1962. g.
(Nastavak na napis u 5. L. br. 7. str. 245.)


B) DRVARSKA INDUSTRIJA


Položaj i uvjeti napredovanja drvarske
industrije. Ovaj je referat izradio ing.
Bogomil Cop ( sa saradnicima: dr. Z.
Potočićem, ing. B. Mačešićem, ing.


M. Cirićem i ing. A. Rosićem). U
uvodu se ističe napredak drv. ind. koji je
ostvaren u razdoblju 1956—1960. g. i priznaje,
da su uspjesi mogli biti´bolji, kad
bismo ujedinili svoje napore u pronalaženju
metoda rada i nastojali ostvariti napredak
u skladu s općim tehničkim napretkom
najrazvijenijih zemalja. Ukazuje
se također i na značajnu ulogu drv. ind.
u privredi naše zemlje; na slabo investiranje
spram drugih prerađivačkih industrija,
ali i na to, da nismo znali dokraja
iskoristiti poboljšanja u tehničkom nivou
da povećamo produktivnost rađa i rentabilnost
poslovanja.
U slijedeća tri poglavlja obrađen je postavljeni
zadatak:


I. Karakteristika sadašnjeg stanja drvarske
industrije. Važno je naglasiti, da se
napredak finalne i polufinalne proizvodnje
platio sredstvima stvorenim u primarnoj
preradi, koja je uslijed toga ostala, nažalost,
na zatečenoj razini. Napredak finalne
proizvodnje danas dominira, a nekad
je piljena građa nadmašivala sve ostalo.
Općenito uzevši, naša je drvarska industrija
orijentirana na kompleksno iskorištavanje.
Osim toga, za 1980-tu godinu predviđa
se udvostručenje šumske proizvodnje
uslijed opsežnog plantažiranja i zbog toga
očekuje se modernizacija drvarske industrije,
da bi mogla preraditi tu povećanu
količinu sirovina.
Međutim, povećana finalna proizvodnja
uzrok je smanjenju pilanske prerade, naročito
bukovine iz koje su gotovo u cijelosti
izgrađene šperploče. Pilanski se trupci
ljušte, pa je to opet pogoršalo kvalitet
šperploča. Osim toga, nastojanje za što boljim
iskorišćavanjem tehničkog drva, dovelo
je do maksimalnog snižavanja kvaliteta
pilanske oblovine, a istovremeno i dizanja
cijena sirovini. Snižavanje kvaliteta
za standard oblovine, radi fiktivnog financijskog
uspjeha, isto se tako negativno odrazilo,
jer tržište traži kvalitetnu piljenu
građu.


Isto se tako ne može zanemariti utjecaj
mjera koje se poduzimaju u jednoj privrednoj
grani na drugu granu njezinu. Tako
napr. da bi se podmirila potreba pla
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 71     <-- 71 -->        PDF

nirane količine šperploča za 1965-tu godinu,
bit će potrebno oko 200 tisuća m*
bukovih trupaca prve i druge klase. Budući
da naš izvoz bukove piljene građe
iznosi oko 4,5 milijarde deviznih dinara,
pitanje je, da li će to preklasiranje izazvati
poremećaj na tržištu bukove piljene
građe i prouzrokovati veće gubitke od koristi.
Uslijed toga bit će važno da se
utvrdi kriterij za razdiobu bukove oblovine
između pilana i tvornica šperploča.


Ekonomski položaj glavnih djelatnosti
drvarske industrije. Dok su nam sredstva
za investiranje ograničena, rješenje za postizavanje
boljih rezultata treba tražiti u
tehnološkoj i ekonomskoj racionalizaciji.
Ali i ta racionalizacija na bazi postojeće
tehničke opremljenosti nije dovoljna. To
se očito vidi kad se uporede godišnji učinci
po jednom zaposlenom radniku na našim
starim i polumehaniziranim pilanama
ili tvornicama sa onima u inostranstvu
koje rade punom mehanizacijom. Da bismo
1 mi postigli rezultate industrijski
razvijenih zemalja, morat ćemo unositi
najsavremeniju opremu prilagođenu našim
uslovima.


Sirovine i kapaciteti. Sirovine opravdavaju
podizanje prerađivačkih postrojenja,
ali pored niih važna je i udaljenost
njihova od mjesta prerade, a i udaljenost
od proizvodnog objekta do mjesta potrošnje.
U slučajevima kad se ne vodi o tom
računa, dolazi do štetnih posljedica.


Pored toga zanemarujemo činjenicu da
povećanjem kapaciteta znatno raste produktivnost
rada i snizuju se troškovi proizvodnje.
Ipak, mi smo podigli nenotreban
broj pilana i tvornica šperploča bez
osigurane kvalitetne sirovinske baze. I obratno,
nismo podigli ni jedne tvornive
lesonitploča u području mekih lišćara, a
oni su prvorazredna sirovina za te ploče.
Zato niska proizvodnost i skupa proizvodnja
malih kapaciteta koie mi podižemo,
može potpuno onemogućiti proizvodnju
lesonitploča i iverica.


Sa stanovišta produktivnosti rada za
tvornice iverice u Njemačkoj (podaci FAO)
značajno je ovo: kod kapaciteta od 3.360 t
i tehničke opremljenosti bez mehanizacije
utrošak je vremena po toni 32 sata, a kod
kapaciteta od 10.000 t uz potpunu mehanizaciju
utroši se po toni samo 6,7 sati! Ovoj
se činjenici mora pokloniti naročita pažnja
u našoj budućoj politici investiranja.


Nivo tehni´čke opremljenosti. Stanje istrošenosti
osnovnih sredstava u drvarskoj
industriji relativno je veliko i to u onremi
48,6%, a kod građevnih objekata 35,Wo.
Pored toga ta su sredstva još i zastarjela,
tako u pilanskoj je preradi 75% osnovnih


strojeva staro preko 20 godina. Za namještaj
nemamo specijaliziranih strojeva
ni mehanizaciju u unutrašnjem transportu.
Općenito, u čitavoj nam drvarskoj industriji
fale mjerni i regulacijski uređaji,
a gdje i postoje, ne rabe se.


Problemi uklapanja u novi privredni
sistem. Svrha je tog sistema moderna industrijalizacija,
a to opet znači uklapanje
u svjetski sistem razmjene. Da se to postigne
bila je potrebna brza i energična
intervencija društva pojačanim investicijskim
ulaganjem. Ali do tog nije došlo.
Međutim, važno je naglasiti, da i ona,
ma da i nedovoljno uložena sredstva mogu
dati maksimalan rezultat, kraj valjanih
kadrova i organizacije poslovanja i rada
na naučnom nivou.


Općenito uzevši tešku situaciju drvarske
industrije, još više terete porez na
promet proizvoda (piljene građe hrasta, ostalih
lišćara i jele. a tako i na artiklekoji
se izvoze prerađeni: namještaj, panelploče
itd.). Pored toga niska se rentabilnost
drvarske industrije smanjuje još i
time, što ona mora kupovati proizvode
visokoakumulativnih grana (dijelom i na
svoj račun) i to po neopravdano visokim
cijenama. Radi svega toga trebalo bi da
se donese zaključak o količini potreba investicija
u drvarskoj industriji, da što prije
prestane njezina ovisnost o olakšicama,,
a ona opet sa svoje strane treba da društvu
olakša, da ono može pomoći svojom
intervencijom (dizanjem produktivnosti
rada. boljom organizacijom poslovanja i
si.).


II.
Osnovni ciljevi u razvoju drvarske
industrije
Opća orijentacija razvoja. Naša je zemlja
upućena da trajno podržava šume, a
izvoz drva sa svoje strane i dalje će pokrivati
dio potreba zemlje na devizama.
Sigurno je, uostalom, da će potrebe na
drvu u našoj zemlji rasti i da će morati
izvoziti što veće vrijednosti.


Plan razvoja do 1980. godine predviđa
i dalje orijentaciju na industriju ploča
sviju vrsta, a također i industriju namještaja.
Ali za opseg i tempo tog razvoja
valja studiozno preispitati buduće tržište
i kretanje sirovinske baze.


Naš se porast proizvodnje uglavnom
bazira na topolovim plantažama (piljena
građa, šperploče, a velikim dijelom i iverice).
Nije vjerojatno da bi se visoko planirana
piljena građa topolovine sa 1,5 mil.
kub. mogla plasirati na unutrašnjem i
vanjskom tržištu, čak i uz snižene cijene
do minimuma rentabilnosti. Zato će trebat


437
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 72     <-- 72 -->        PDF

topolovinu iskoristiti u vrednije prerađevine
(šperploče, kemijsku preradu).


Uglavnom, sve ovisi o porastu sirovinske
baze, a onda prema tome valja izgrađivati
industriju uzevši u račun mogućnost
plasmana (o ovom se posljednjem
dosada nije vodilo računa).


Podizanje tehničkog nivoa proizvodnje.
Neophodno su nam potrebne najmodernije
radne mašine i transportna sredstva. Pored
toga, moramo izgrađivati samo krupne
i perspektivne objekte sa osiguranom sirovinskom
bazom i plasmanom (što smo
često zanemarili) i rentabilnošću na bazi
svjetskih cijena.


Razvijanje prateće industrije. Kod nas
je, za razliku od inostrane proizvodnje,
prateća industrija problem. Nama ponekad
znaju uzmanjkati alati, lakovi. ljepila, okovi
itd, Domaća je proizvodnja tih artikala
preskupa i loša. Tako na pr. u cijeni
naših ploča iverica ulazi ljenilo sa 4CP/o. a
"U inostranoj proizvodnji sa 20°/D. Osim toga
naši proizvodi ne zadovoljavaju svjetsko
tržište (loši lakovi, loši okovi). Za popravak
tog stanja postoje kod nas svi objektivni
uslovi.


III.
Sredstva i mjere za unapređenje
drvarske industrije
Pripremanje uslova za uvođenje mehanizacije.
Za to nisu dovoljna samo osigurana
financijska sredstva, nego i koncentracija
sirovina i veličina kapaciteta proizvodnje.
Moderna je mehanizacija skupa,
jer je sračunata na velike količine sirovina
i tek tada je rentabilna. A transportna
su sredstva racionalno i iskorištavana samo
u kombinatskoj proizvodnji.


Veliko je značenje i specijalizirane pro


izvodnje
(napr. kod namještaja), a također


i problem unutrašnjeg transporta.


Proučavanje potrošnje tržišta. Kod nas


nisu dovoljno razvijene tržišne organiza


cije, što
se naročito manifestira u indu


striji namještaja, pa to daje tržištu karak


ter dekoncentracije, nepreglednosti, polu


zanatski
i svaštarski. Poslijedica je slaba


produktivnost rada, skupa proizvodnja i


konkurentska nesposobnost na svjetskom


tržištu. Zato je potrebna kod nas reorga


nizacija
u trgovini. Specijalizirana proiz


vodnja zahtijeva i specijalizaciju u trgo


vini (robne kuće za piljenu građu, furnire,


ploče, kućni namještaj, savijeni namještaj


i si.).


Naša zemlja ima uslove da još i pojača
opskrbljivanje tržišta Evrope i ostalih zemalja,
svojim drvnim proizvodima, a ne
da dolazi i do smanjenja izvoza nekih
naših tradicionalnih izvoznih artikala. Zato
je pitanje organizacije tržišta krupan


savremeni problem. Slabo nam je bila organizirana
i propaganda za plasiranje pojedinih
proizvoda. U tom ne bismo smjeli
prezati pred izdacima.


Istraživački rad u drvarskoj industriji.
Pomanjakanja novca kočilo je taj posao.
Isključivo samofinanciranje, ne može dati
zadovoljavajuće rezultate. Za taj bi rad
privredne organizacije trebale odvajati odgovarajući
doprinos, koji bi morao biti
stalan.


Problem stručnih kadrova. Poznato je.
da u drvarsko-industrijskim poduzećima
nedostaju stručni kadrovi. Međutim, potrebni
pređradnici i poslovođe ne polaze
sistematski, tečajeve i seminare; inženjeri
i tehničari u đrv. ihd. slabo su plaćeni, a
neuhodana poduzeća u zabačenim krajevima
ne mogu da plate svoje stručnjake
kao starija poduzeća. Radi toga bi valjalo
dati investicijske kredite nerazvijenim područjima
uz povoljnije uslove (niži kamatnjak,
dulji rok otplate). Nerijetko se
događa da se funkcije za koje je neophodna
stručna sprema (inženjera i tehničara)
nalaze u rukama ljudi bez te spreme, a to
ima ponekad i kobne posljedice. Instruktivan
je zavedeni red i disciplina u proizvodni
proces drvnoindustrijskih poduzeća
Slovenije, gdje se sa manje stručnjaka postižu
bolji rezultati nego drugdje s vi?e.
U poduzećima dolazi i do isDreplitanja i
miješanja komoetencija u rukovođenju, a
to sve ide na štetu uspješnog poslovanja.
Radi toga trebalo bi razgraničiti rukovođenje
od upravljanja poduzećem.


—o—


Rezimirajući cio referat, autor sa su


radnicima zaključuje napomenom, kako je


izuzetno
važan problem investiranja i u


loga Saveza inženjera i tehničara u tom


pitanju. Zato u svakoj odluci u investira


niu u nove obiekte. treba da prethodi o


bjektivna stručno-tehnička i ekonomika


dokumentacija bez lokalističkih tendencija.


Organizacije ing. i tehn. trebale bi za


jedno s ekonomistima da dadu investitoru


ocjenu opravdanosti investiranja. Tako bi


se izbjegla mnoga nevolja sa teškim po


sljedicama koje terete čitavu zajednicu.


Uz ovaj referat bila su još tri koreferata.
Prvi ing. Mačešića: Stanje i razvojne
mogućnosti industrije namještaja u
Jugoslaviji; drugi dr ing. D. Orešća nina
: Izvoz drveta iz FNRJ; treći ing.


F. Štajduhara: Položaj i uvjeti unapređenja
industrije drvnih ploča.
Sav izneseni materijal dao je dovoljan
uvid u stanje i probleme drvarske industrije
naše zemlje. Time je bilo i opravdano
održavanje IV Kongresa ITSIDI.I.


Đ. K.