DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 59     <-- 59 -->        PDF

UTJECAJ ŠUME NA BIOCENOZE OPSKRBNIH VODA
PLITVIČKIH JEZERA
Prof. dr IVO MATONIČKIN i doc. dr ZLATKO PAVLETIĆ


Kao što je poznato, Plitvička jezera kao prirodni fenomen usko su povezana
za velike komplekse šuma. Zapravo i hidrologija tog područja ovisi o šumskom
pokrovu.. Zbog toga odnos između šuma i čitave hidrologije tog područja predstavlja
problem koji dosada jedva da je dotaknut.


Dok su hidrološka istraživanja na tome području dosta iscrpno provedena
(Petrik 1958), a s tim u vezi i hidrokemijska (Iveković 1958), dotle se do sada
poklanjala vrlo slaba pažnja biljnom pokrovu kao regulatoru i konzervatoru
režima vode. S tim u vezi su i zaštitne mjere koje se ovdje provode u odnosu
na šume. Međutim, ni ovaj naš rad nije takvog karaktera, već želimo ovime
skrenuti pažnju na još jedan problem, koji je s tim povezan. To je pitanje života
u opskrbnim vodama ovoga područja koje je često i u mnogome zavisno
i o šumama. To znači, da šume u neku ruku utječu i na razvoj biocenoza u
vodi od kojih u velikoj mjeri zavisi opstanak samih Plitvičkih jezera. Ni to
pitanje nije u našoj naučnoj literaturi tretirano. Dok su se istraživale sporadično,
a u posljednje vrijeme javljaju se pokušaji sistematskog istraživanja biocenoza
u vodama Plitvičkih jezera, dotle se nije uopće, ili vrlo malo. vodilo računa o
šumama koje ovdje daju zapravo najizrazitiji pečat. Do sada objavljeni radovi
iz područja biocenologije voda Plitvičkih jezera, tek rijetko uzimaju u obzir
(Pavletić 1957) raslinstvo izvan voda kao jedan od faktora života u vodi. Iako
se ponekad obrađuju ekološki uvjeti, tada se obično uzimaju u obzir samo oni
faktori koji vladaju u samoj vodi bez obzira na čitav živi svijet u tom području,
koje kao i svagdje drugdje, predstavlja povezanu i kontinuiranu cjelinu.


Danas u biologiji dolazi sve više do izražaja kompleksno obrađivanje bioloških
pojava, a naročito u vezi sa životnim zajednicama, koje se sve više obraduju
kao biocenoze, dakle, kao kompaktne zajednice biljaka i životinja, a ne kao
posebne fito- odnosno zoocenoze. Životne zajednice su upravo karakterizirane
stalnim promjenama i međusobnom zavisnošću, pa je stoga potrebno što je moguće
više faktora upoznati da se otkriju zakonitosti u njihovom razvoju.


Ovaj rad predstavlja jedan od rezultata istraživanja koja su vezana za novo
osnovanu Biološku stanicu na Plitvičkim jezerima od strane Uprave nacionalnog
parka i Instituta za biologiju Sveučilišta Zagreb.


Područje opskrbnih i-oda Plitvičkih jezera


Opskrbne vode Plitvičkih jezera čini čitav sistem brojnih potoka i njihovih
pritoka. Osim ovih u mnoga jezera utječu i brojni izvori koji svu vodu daju
pojedinim pritocima i samim jezerima. Najveću količinu vode u gornjim jezerima
daju Bijela rijeka. Crna rijeka i Rječica.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Iako Bijela rijeka protječe kroz krški teren, njezin izvor nije krškog karaktera.
Voda na izvoru izbija na više mjesta iz pjeskovito-šljunkcvitog dna pokrivenog
kamenjem. U" davnoj prošlosti morfologija ove rijeke bila, je drugačija
nego danas. Naime, u tome području se ranije nalazilo desetak i više jezera
koja su bila međusobno povezana. Vremenom, a najviše utjecajem čovjeka,
došlo je do bitnih promjena u samome toku. Podizanjem brana u svrhu iskorištavanja
vode za pogon mlinica i pilana, zagađivanjem vode raznim otpacima od
ljudi i gospodarstava, sječom šume i si. voda je potpuno izgubila svoj prvobitni
prirodni tijek. Ovi faktori imali su djelovanja i na povećavanje eiozivne moći
rijeke što je imalo za posljedicu sve veće zatrpavanje Prošćanskog jezera. Bijela
rijeka prima dva pritoka, od kojih je nešto veći potok Ljeskovac s desne strane.


Crna rijeka je potpuno drugog karaktera. Njen izvor je vokliškog tipa i u
njemu nalazimo mnogo alogenog kamenja. U samome tijeku nalazimo nekoliko
kaskadica prirodnog i umjetnog porijekla. Nakon što voda napušta sistem kaskadica
rijeka poprima ravničarski karakter sve do spajanja sa Crnom rijekom,
kada čini zajednički tijek pod nazivom Matica.


Crna rijeka prima nekoliko pritoka s desne strane. Jedan krak Crne rijeke
se odvaja prije spajanja sa.Bijelom rijekom u obliku velike okuke i ulazi u Maticu
oko 100 m ispod prvobitnog spajanja.


Rječica ulazi u južni dio jezera Kozjak. Ona predstavlja čitav sistem gor-.
skih potoka i vrela koji se nakon 8—10 km slijevaju u zajednički tijek. Čitavom
dužinom Rječice nema ljudskih naselja što ima za posljedicu da u njezinoni
tijeku ne nalazimo zagađenu vodu, a niti nanosnog materijala u Kozjaku.


Rječica je karakterizirana postojanjem sedrenih tvorevina visokih i do 5
metara, što je slabo poznato zbog teže pristupačnosti ovome području.


Tokom naših istraživanja obradili smo područje potoka Plitvice koji daje
-svoju vodu tek najdonjem dijelu Plitvičkih jezera, Sastavcima. Tijek ovog potoka
iznosi oko 4 km, a negdje u sredini stvara slapić koji je tektonski uvjetovan
i na njemu se tek naknadno istaložilo nešto sedre.


Suma kao faktor razvoja biocenoza. u vodama tekućicama


Prije nego pređemo na sam predmet naše rasprave, tj. utjecaja šume na
biocenoze u opskrbnim vodama Plitvičkih jezera, potrebno je najprije osvrnuti
se općenito na vode tekućice koje protječu šumskim područjem i na život u
njima.


U hidrobiološkom smislu biotop tekućih voda je poseban i specifičan. On
jo u mnogome ovisan od svoje okoline ne samo u klimatološkom, nego i u geomorfološkom
i orografskom pogledu. Većina voda tekućica. a pri teme se misle
one najbržega toka, a ne toliko već razvijene rijeke, protječe kroz brdoviti predjel
sa nagnutim terenom, koji je vrlo često obrastao šumom. To su prvenstveno
gorski potoci koji predstavljaju vode tekućice kratkoga toka koje se ulijevaju u
gorska jezera, ili su to pak izvorišna područja većih ili manjih jezera.


Kao najvažniji faktori koji utječu na život u ovim vodama su pored temperature
i kemijskog sastava koji je ovisan pretežno o podlozi samog tijeka i izvorišta,
i vanjski utjecaji koje pruža sam teren, kao što su nadmorska visina,
oblik protočne doline i posebno vrsta vegetacije koja se tu razvija. Ova je
vegetacija vrlo velikog značenja, jer ona s jedne strane može znatno utjecati na
režim vode u potoku, a s druge strane ona regulira jedan od vrlo važnih eko
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 61     <-- 61 -->        PDF

loških faktora, a to je svijetlost. Pored toga´ vegetacija predstavlja donekle i
izvc r za ishranu vodenih životinja, a utječe i na sastav soli u vodama svojim
odpadnim materijalom, što ima utjecaja i na ishranu vodenog bilja. Treba također
naglasiti, da mnogobrojne životinjske vrste koje provode svoj razvojni
stadij u vodama kao odrasli oblici vezani su za određenu vegetaciju. Tako npr.
znatno je različit život u onim potocima koji protječu kroz gole terene s razvijenim
nižim raslinstvom, nego u onim koji teku kroz šumoviti teren. Cesto se
dešava da u istom potoku postoje u različitim odsjecima njegova tijeka razni
vanjski uslovi, pa u tom slučaju dolazi i do znatne varijabilnosti biocenoza u
njima.


Ako sada iz čitavog ovog sklopa vanjskih faktora koji utječu na život u
gorskim potocima, izdvojimo samo šume kao faktor razvoja biocenoza u ovim
vodama, onda možemo lako konstatirati da je njihov utjecaj znatan. Prije svega
da spomenemo kroz kakve sve šume mogu protjecati gorski potoci, budući da je
u tom pogledu važan tip šume koji također djeluje na poseban način. Kao što
je poznato, u našim krajevima to ovisi uglavnom od nadmorske visine, jer ovdje
mislimo samo na kontinentalno područje i nemamo namjere pri tome da obuhvatimo
i ostale naše predjele kao što su primorje, krš u užem smislu i drugo.


Na najvećim visinama dolaze u obzir šume jele i smreke, te miješana šuma
jele i bukve, zatim bukova šuma, rijetko kestenova, a u nešto nižim predjelima
različiti tipovi hrastovih šuma. Tipovi šuma su naročito važni u vezi s količinom
svijetla, vremenskim trajanjem osvjetljenja, koji prodire do vode. Razumljivo
je da vodama koje protječu kroz jelove i smrekove šume dolazi znatno manje
svijetla, nego što je to slučaj u vodama koje teku kroz drukčije šumovite predjele.
Naime, s jedne strane gusto zbijena stabla crnogorice ne dopuštaju većim
količinama svijetla da prodiru ispod njih. S druge strane svojim vrlo visokim
deblima ne dozvoljavaju dulje vremensko osvjetljavanje. Drukčije je u
listopadnim šumama koje nisu tako guste, a ni visoke da bi toliko ometale
režim svijetla kao što je to slučaj s crnogorićnim šumama, iako se i ovdje u
znatnoj mjeri smanjuje intenzitet osvjetljenja. Ovaj svjetlosni momenat ima
utjecaja na razvoj vegetacije u vodama, pa se redovito na takvim mjestima razvija
više vegetacija sjene, nego vegetacija svijetla. To naročito ima utjecaja na
sastav višestaničnih alga u vodama, pa se u slabo osvijetljenim potocima slabije
razvijaju zelene alge, a crvene alge ovdje nalaze nešto povoljnije uvjete. To
ima utjecaja i na sastav mikrofitske vegetacije, ali ne u tolikoj mjeri kao što je
to slučaj kod prije spomenutih alga. S tim u vezi postoje i sve moguće varijante
u količini i načinu osvjetljenja, što ima utjecaja i na kvantitativni sastav
vegetacije u tim vodama. Uz ovu vegetaciju su vezane onda i razne životinje,
pa nestabilan svjetlosni režim u tom slučaju ima utjecaja i na sastav čitavih
biocenoza.


Od posebne važnosti su šume u vezi sa ishranom živih bića u tekućim vodama.
Naime, u šumama bilo crnogorićnim, a pogotovo bjelogoričnim dolazi do
gomilanja većih i manjih količina odpadnog organskog materijala u obliku lišća,
granja, pa čak i čitavih stabala koja se postepeno raspadaju i mineraliziraju,
što ima za posljedicu da se s jedne strane gomila uginula organska hrana, a s
druge strane dolazi do mineralizacije. Jedan dio tog otpadnog materijala zađe
i u vode u obliku detritusa, organskog taloga, nakupina granja i si. Detritus može
poslužiti bilo kao hrana raznim vodenim životinjskim organizmima ili pak kao
sklonište i građevni materijal za izgradnju tulaca ličinaka tulara (Trichoptera)


427
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 62     <-- 62 -->        PDF

i dr. Otpalo granje može također poslužiti u slične svrhe, a najviše se na njemu;


zadržavaju braničevke (Simulidae) koje ovdje nalaze pogodnu podlogu za odr


žanje. U vezi s ishranom treba napomenuti da postoje životinje koje su vezane


za pojedine tipove šuma, a hranu crpe iz voda, što dovodi do poremećaja eko


loške ravnoteže u njima, a time i do promjene biocenoza. Takve su npr. zmija


kockasta vodenjača (Natrix tessellata) koja se hrani ribama, razne ptice, kao što


su Cinclus cinclus (brljak obični), Motacilla cinerea (gorska pliska) Motacilla


alba, Tringa hypoleucos, Ardea cinerea i Anas plalyrhynchos koje se hrane


vodenim kukcima i njihovim ličinkama, podvodna rovka (Neomys fodiens) i dr>


Mineralizirani ostaci odpadnog materijala koji zalaze u vodu imaju također
svoju važnost, jer se vode bogate mineralnim solima potrebnim za razvoj vodenih
biljaka. Osim toga one donekle utječu na opći kemijski sastav vodo koji
također ima utjecaja na oblikovanje tipova biocenoza.


Varijabilnost životnih zajednica u opskrbnim vodama Plitvičkih jezera
u odnosu na šume


Kao što je poznato, područje Plitvičkih jezera u najvećem je svome dijelu
pokriveno šumom bukve i miješanom šumom bukve i jele. Međutim ukoliko
uzmemo u razmatranje samo tekuće vode tada možemo uočiti da ovi tipovi
šuma ne djeluju prema svome sastavu. Često se događa, da se uz vode ne razvijaju
tipični elementi ovih šuma već u mnogo slučajeva možemo uočiti uz obale
pritoke visoke smreke koje se javljaju i u gustim sastojinama, kao što je to slučaj
npr. na Crnoj rijeci, a i na mnogim drugim mjestima uz gotovo sve pritoke.
Zbog toga na svim tim mjestima nije utjecaj šume kao tipa izravan, nego se vrši
posredno preko sastojina smreke. Zbog toga moramo u ovim našim razmatranjima
uzeti u obzir i tu činjenicu. Da bismo mogli lakše ustanoviti kakvi su
utjecaji šume na život u tekućim vodama opskrbnog područja ´Plitvičkih jezera,
možemo prije svega izabrati dva ekstremna primjera radi usporedbe, da bismo
potom mogli uočiti razlike u biocenozama. Kao najbolji primjer nam se nameću
biocencze u Bijeloj i Crnoj rijeci na koje okolina ima znatan utjecaj, a naročitoto
se tiče šuma koje u tim dvjema pritokama pokazuju jednaki način obraštaja.
Naime, poznato je da je na Bijeloj rijeci utjecaj čovjeka znatan, te tu dolaze
do izražaja krčevine i uopće erozija, tako da nalazimo prilično široki goli pojas
s jedne strane obale. Na Crnoj rijeci koja protječe kroz guste sastojine miješane
šume jele i bukve utjecaj čovjeka gotovo i nije došao do izražaja, tako da šume
zalaze sve do obale i svojim krošnjama gotovo natkrivaju njihovo korito.


Na osnovu ovakve usporedbe odmah možemo uočiti jedan ekološki faktor
koji u te dvije rijeke znatno varira. To je faktor osvjetljenja. U Bijeloj rijeci
tek na po kojem mjestu možemo naići na nešto zasjenjena mjesta, dok je čitav
ostali dio gotovo stalno i kroz najveći dio dana izložen svijetlu, bilo izravnom
usvjetljenju sunca ili difuznom svijetlu za vrijeme oblačnih dana, rano ujutro
i predvečerje. Zbog toga uporedivši ove dvije rijeke možemo najprije uočiti razlike
u sastavu vegetacije. U Bijeloj rijeci prevladavat će pretežno vegetacija
svijetla, a u Crnoj rijeci vegetacija sjene i kratkog osvjetljenja. To se u stvari
može ustanoviti i na osnovu vanjskih zapažanja.


U Bijeloj rijeci se jako mnogo razvijaju mnogostanične zelene alge, ne samo
na mjestima s ustajalom vodom, nego i u protočnoj vodi. Pored toga tu se znatno
razvija i mahovinska vegetacija svijetla, pa ovdje možemo gotovo svuda naći
jako dobro razvijenu tipičnu mahovinu svijetla Plathyhypnidium rusciforme.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Sasvim drugačiju sliku pokazuje Crna rijeka gdje vrlo rijetko nailazimo na
mnogostanične zelene alge, a od mahovina razvija se u vrlo velikim količinama,
mogli bi reći duž čitavog tekućeg dijela Crne rijeke, tipična mahovina sjene
Cratoneurum commutatum. Treba međutim naglasiti da ovdje pored svijetla
znatnog utjecaja ima djelatnost čovjeka na području Bijele rijeke, ali je ipak
glavni faktor koji je odlučio da se vodena vegetacija u Bijeloj i Crnoj rijeci u
mnogome razlikuju, upravo ova varijabilnost svjetlosti.


Isto tako postoji razlika u faunističkom sastavu između ovih dviju rijeka,
ali one nisu tako velike, jer svjetlost nema tako velik utjecaj na životinje. Biljke
ga trebaju za svoje asimilatoričke procese, dok je ono samo za neke životinje od
izravne važnosti osobito za vrijeme razvoja.


Da bismo mogli lakše uočiti razlike u biocenozama između ove dvije rijeke
donosimo ovdje uporedo njihov sastav uzevši u obzir biljke i životinje, i to samo
na j karakteristični je predstavnike.


Napominjemo, da ćemo označiti srednju vrijednost učestalosti duž čitave
rijeke, a ne za pojedina staništa na kojima smo inače radili.


Vrste Bijela rijeka Crna rijeka
BILJKE


Cijanoficeje +


+


Dijatomeje +


+


Oocardium stratum 1


+


Vaucheria gemminata 4 +
Cladophora glomerata 2
Zignemaceje 3 +


Cratoneurum commutamum 1 4—5
Plathyhypnidium rusciforme 4 2
Fontinalis antipyretica 2 1


ŽIVOTINJE


Planaria gonocephala +


+


Bithynella austriaca 1 3
Lithoglyphus fluminensis 1 3
Rivulogammarus balcanicus


konjicensis 2 5
Fontogammarus bosniacus 1 i
Baetis sp. lič. 1 2
Ephemera vulgata lič. 1
Ephemerella ignita lič. 2 3
Rhyacophila septentrionis lič. 1 2
Tabanus lič.


+


Helmis maugei 2 3


Iz ove tabele možemo jasno uočiti da na Bijeloj i Crnoj rijeci postoje uglavnom
kvantitativne razlike kod pojedinih vrsta. One su najuočljivije kod biljaka,
jer su biljke svijetla znatno jače zastupljene u Bijeloj rijeci, a biljke sjene u
Crnoj rijeci. Razlike u sastavu faune jače ćemo uočiti ako uzmemo u obzir druge
faktore kojima šuma djeluje na razvoj i održanje biocenoza. Tu prije svega
treba uzeti u obzir odpadni organski materijal koji ulazi u rijeku. Njega doduše
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 64     <-- 64 -->        PDF

nalazimo u Bijeloj i Crnoj rijeci, ali treba napomenuti da se u Bijeloj rijeci ne
samo manje nakuplja zbog golih obala, nego njega ovdje voda i brže odnosi.
Naime, poznato je da se u ovoj rijeci na mnogim mjestima voda umjetno zadržava
za upotrebu mlinova i pilana, te se povremeno ispušta u velikim količinama
što dovodi do bržeg otplavljivanja .tako da za mnoge životinje organski
detritus ostaje neiskorišten. S druge strane u Crnoj rijeci postoji stalno donošenje
detritusa u vodu, naročito u obliku otpalih listova i grančica, što se sve
taloži ili mjestimično zadržava, a u donjem toku se čak stvaraju i čitave naslage
tog materijala. To je moguće, jer je voda u gornjem toku relativno sporog tijeka,
a u donjem se ona gotovo sasvim smiruje. Zbog toga se u takvom detritusu
mogu razvijati mnoge životinje koje, kako smo već rekli, nalaze ovdje hranu,
sklonište i materijal za izgradnju svojih kućica. Pogledamo li na gore prikazanu
tabelu vidjet ćemo da je ćitav niz životinja znatno bolje zastupljen u Crnoj rijeci
nego li u Bijeloj rijeci. Tako npr. postoji velika razlika u učestalosti između
puževa Bythynella austriaca i Lithoglyphus fluminensis, ličinaka vodencvijetova
Baetis su. i Ephemerella ignita, ličinke tulara Rhyacophila septentrionis, kornjaša
Helmis maugei, i mnogih drugih koje nismo uopće navele u tabeli. Ima
doduše i takvih vrsta koje dolaze u jače onečišćenoj Bijeloj rijeci, kao što je
Ephemera vulgata i ličinka Tabanus sp. od onih koje smo naveli u tabeli. Naročito
su u uskoj vezi s otpadnim šumskim materijalom ličinke tulara koje prave
tuljce od lišća bjelogorice, iglica crnogorice i listića mahovine. Neke od njih,
što je karakteristično za odnosnu vrstu povezuju spomenute dijelove s manjima
grančicama. Upotreba i vrsta materijala za izgradnju tuljca je određena za svaku
vrstu ove životinjske skupine.


Kao što smo izvršili uporedbu na dvije različite vode tekućice, možemo u
području Plitvičkih jezera izvršiti sličnu komparaciju i na jednoj rijeci. Za ovaj
primjer može nam poslužiti potok Plitvice. Za njega je značajno, da je utjecaj
čovjeka također na mnogim mjestima osjetan, ali isto tako možemo duž njegova
tijeka zapaziti da se izmjenjuju mjesta s ogoljelim obalama i ona sa zasjenjenim.
Tako npr. sam izvor koji predstavlja tipično krško vrelo s jasno izraženom natražnom
erozijom gotovo potpuno je izložen svijetlu tako. da se ovdje masovno
razvijaju tipični vodeni predstavnici svijetla kao što su brojne alge te mahovine
Cinclidotus aquaticus i Platyhypnidium rusciforme. U nizvodnom dijelu pak možemo
često naići na nešto zasjenjena mjesta koja prave šumsko drveće, pa tu
onda nalazimo u većim količinama i biljke sjene kao što su Oocardium stratum,
Cratoneurum comviutatum i dr. Ta se razlika još više očituje u faunističkom
sastavu, te u donjem toku nalazimo čitav niz vrsta koje u izvorišnom području
nisu utvrđene kao npr. Ephemera ignita, Protonemura praecox, Perlodes microcephala,
Rhyacophila septentrionis i dr. Razumljivo je da ove razlike u fauni nisu
toliko uvjetovane izravnim djelovanjem svijetla, već je to u vezi s ishranom
odnosno šumskim detritusom koji je nanesen u donji tijek potoka.


Posebno zanimljivo područje u vezi s našim razmatranjem predstavlja široko
porječje Rječice, koja svojim izvorima i pritocima kao da je srasla s gustom
i često puta teško prohodnom šumom. Zbog toga možemo reći, da je utjecaj
šume na život u vodama ovoga područja najizrazitiji. Prije svega ovdje gotovo
i nema nezasjenjenog mjesta. Tako da čak i u izvorišnom području nalazimo
na jako razvijenu Cratoneurum vegetaciju koja ne dolazi samo u vodama, nego
se zbog jakog zasjenjenja može naći i na vlažnim mjestima izvan vode. Zanimljivo
je da živi svijet pokazuje mnogo sličnosti s onim na sedrenim slapovima.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Tu naročito mnogo dolazi do izražaja odpadni biljni materijal koji u izvorišnom
području gotovo pokriva sasvim plitko rječno korito. Stoga se ovdje razvija
vrlo bujan životinjski svijet među kojim se ističu svojom brojnošću ličinke hironomida,
ličinke plekoptera, kolepter Helmis maugei i dr.


Za Rječicu je još značajno da u svome donjemu toku na nekoliko mjesta
stvara slapove koji su gotovo uvijek jako zasjenjeni od šumskog drveća. Oni su
se baš zbog toga mogli i dobro razviti jer su ovakve prilike pogodovale razvoju
sedrotvorne vegetacije sjene, koja može u znatnim količinama zadržavati otopljeni
vapnenac, te time davati poticaja za rast slapova. S ovim u vezi se javljaju
i biocenoze koje su karakterizirane baš za ovakove slapove.


Značaj šuma za biocenoze u tekućim vodama
Plitvičkih jezera


Osvrćući se na ova naša razmatranja, nedvojbeno se nameće konstatacija da
je utjecaj šuma na razvoj i održanje biocenoza u opskrbnim vodama Plitvičkih
jezera znatan, da ne kažemo gotovo odlučujući. Vidjeli smo da su opskrbne vode
Plitvičkih jezera povezane za ovo šumsko područje ne. samo svojom hidrologijom,
nego također i utjecajem koji one svojim postojanjem imaju na život u tim
vodama. Možemo slobodno reći, da bi bez šuma bio život u opskrbnim vodama
sasvim drugačiji nego što je sada, a to bi sigurno imalo za posljedicu i drugačije
formiranje ovoga područja, odnosno bez tih šuma se u vodama ne bi odvijali oni
životni procesi koji su doveli do stvaranja sadašnjih Plitvičkih jezera sa svojim
branama i slapovima. Ne radi se naime samo o životu opskrbnih voda, nego to
ima i širi značaj jer u početku nisu postojala jezera u današnjem obliku, nego
su nekada ona imala slične uvjete koje susrećemo u današnjim opskrbnim vodani;!,
tj. bila su kontinuirano nagnuta. Osim toga i sama recentna Plitvička jezera
u mnogome ovise o spomenutim opskrbnim vodama, uvjetima koji u njima vladaju
i životu u njima. Drugim riječima ova naša istraživanja pokazuju još jednom
koliko je značajna veza koja postoji između šuma i Plitvičkih jezera. Stoga
moramo i mi s naše strane na osnovu postignutih rezultata još jednom naglasiti
kolika je važnost očuvanja i održanja šuma na ovome području. Zaštitne mjere
koje se s tim u vezi poduzimlju i zbog kojih su uostalom Plitvička jezera i proglašena
nacionalnim parkom, mislimo da nisu dovoljna i da se ne bi smjela ograničavati
samo na ona područja koja su izložena izravnom djelovnju čovjeka, nego
bi se trebala također posvetiti pažnja i onim predjelima koji izravno utječu na
opstanak i razvoj ovog prirodnog fenomena.


Zaključak


Na kraju ćemo ukratko rezimirati najvažnije rezultate ovog našeg rada.


1. Obrađene su opskrbne vode Plitvičkih jezera, i to Crne i Bijele rijeke,
potoka Plitvice i Rječice, te je razmatran utjecaj šuma ovoga područja na razvoj
i održanje biocenoza u njima.
2. Općenito su izneseni glavni problemi u vezi s utjecajem šuma na tekuće
vode.
3. Ustanovljeno je, da u području Plitvičkih jezera mogu šume različito
utjecati na život u tekućim vodama. Varijabilnost životnih zajednica u odnosu


ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 66     <-- 66 -->        PDF

na šume očituje se u različitom intenzitetu osvjetljenja i različitom nanosu detritusa
što dovodi do promjene u njihovom sastavu.4. Na kraju je izneseno, da je važnost šuma ne samo u održavanju hidrologije,
nego su one značajne i za sastav biocenoza u vodama koje su uvjetovale
stvaranje, a uvjetuju i održavanje Plitvičkih jezera. S time u vezi istaknuti su
i neki problemi zaštite ovoga područja.
LITERATURA:


BALOGH, J. (1958): Lebensgemeinschaften der Landtiere. — Budapest.
IVEKOVIĆ, H. (1958): Mijenjanje kemijskog sastava vode Plitvičkih jezera. — Nacionalni
park Plitvička jezera, 227—275.
MATONICKIN I. i PAVLETIC Z. (1962): Entwicklung der Lebensgemeinschaf tten und
ihre Bedeutung für die Bildung und Erhaltung der Kalktuff-Wasserfälle. —
Archiv f. Hydrobiologie 58, 467—463.
MATONICKIN I. i PAVLETIC Z. (1962): Predhodna ekološka-biocenološka istraživanja
opskrbnih voda Plitvičkih jezera. — Acta botanica croatica (Predano za
štampu).
PAVLETIC Z. (1957): Ekološki odnosi briofitske vegetacije na slapovima Plitvičkih
jezera. — Acta botanica 15, 63—88.
PEVALEK 1. (1958): Biodinamika Plitvičkih jezera i njena zaštita. — Nacionalni park
Plitvička jezera, 275—295.
PETRIK, M. (1958): Prinosi hidrologiji Plitvica. — Nacionalni park Plitvička jezera,


49—173.
RUCNER. D. (1958): Ptice u nacionalnom parku Plitvička jezera. — Larus 8.
RUTTNER, F. (1962): G-rundriss dear Limnologie, Berlin.