DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 49     <-- 49 -->        PDF

O PODIZANJU PROIZVODNJE UNOŠENJEM EUROAMERIČKIH
TOPOLA U POJEDINE TIPOVE CRNOJOHOVIH PANJACA


r>r VJEKOSLAV GLAVAC


Uvod


Pored čistih sastojina crne johe i kultura euoameričkih topola, na nizinskom
području Šumarije Đurđevac nalaze se manje površine koje pokrivaju vrlo
lijepe mješovite sastojine topole (Populus X euroamericana cv. serotina) i crne
johe (Alnus glutinosa), klasičnog, sastojinskog uzgoja. Topola tvori gornju, a
crna joha podstojnu etažu.


Cilj je ovog istraživanja karakter izaći ja staništa spomenutih mješovitih
sastojina, upoznavanje njihove strukture i ustanovljenje približne veličine njihove
produktivne sposobnosti*


Opis objekta i metoda rada


Za mjerenje potrebnih elemenata izabrao sam tri primjerne površine na
području Šumarije Đurđevac, u Gosp. jedinicama Preložnički Berek — Lepa
greda i Kupinje — Crni jarci.


Klima područja je humidna, tipična kontinentalna. Ukupna godišnja količina
oborina (Koprivnica 1900. — 1937. god.) iznosi 973 mm. Maksimum oborina
nalazi se u listopadu (115 mm). Srednja godišnja temperatura uzduha iznosi
(Koprivnica 1949. — 1954. god.) 10,3°C. Maksimalna temperatura zabilježena
u istom periodu je 38.7°C. minimalna —22,1°C. Langov kišni faktor,
Kf = 91.


Cijelo područje predstavlja jednu veliku reljefnu depresiju sa visokom razinom
podzemne vode, koja se sabire na velikim susjednim površinama Đurđevačkih
pijesaka.


Tlo koje zapremaju spomenute izabrane sastojine predstavlja jedan tip iz
razreda glejnih tala, koji se nalazi na prelazu prema drugim sušim tipovima.
Morfološke karakteristike njegovog profila odgovaraju opisu posmeđenog gleja
(Verbraunter Gley) od W. K u b i e n e ili tzv. semigleju W. Laatscha.


Opis profila primjerne plohe broj II


A,,, 0—1 cm, sloj prhline listinca, tamnosmeđe boje,


Ai, 1—18 cm, ilovasti horizont s velikom primjesom humusa, u vlažnom
stanju mrvičav i tamnosmeđe boje, narijetko osut rđastosmeđim pjegama.


* Ovaj je rad omogućen potporom Upravnog odbora Fonda za unapređenje
šumarstva, pa mi je dužnost i na ovom mjestu izraziti zahvalnost.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 50     <-- 50 -->        PDF

416
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 51     <-- 51 -->        PDF

417
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 52     <-- 52 -->        PDF

(B), 18—60 cm, mineralni sloj pjeskovito-ilovaste teksture smeđe do žute
boje sa tamnosmeđim, do 4 mm velikim konkrecijama željeza, naročito izraženim
u donjem dijelu horizonta. Rđava i žuta boja pokriva 75% površine profila,
a sivo plava boja 25%.


Gox, 60—97 cm, plavosivi do žućkasti sloj ilovasto pjeskovite teksture. Uzduž
pukotina, po površini strukturnih agregata i po pukotinama istrunulog korijenja,
narančastosmeđe boje. Plavosiva boja zauzima 60%, a žućkasta 40% površine
profila.


Gr, > 97 cm, jednolično svjetloplavi sloj. U gornjih 20 cm znatna je primjesa
čestica praha i gline, a ispod toga je čista pjeskovita tekstura.


A — horizont relativno je tanak i stoji izvan direktnog utjecaja podzemne
vode. Humusa ima 7—15%. (B) — horizont je prozračan i potpuno je podložan
procesima oksidacije. Nastao je opadanjem nivoa podzemne vode uslijed hi


$frt//r/i/ra m/ešov/te sosfo/´/he eciroampr/čAe fapo/e
/ crne /o/fe po na


Sumor/ja Doro*e>roc Pokojna* p/ono /


Gosp./eo´/n/co Pre/ožn/čć/ eereJr Površ/ho p/o/?e 6>´49no


Oe/´i?/.-43 o


F/´tocpnožO-´ sfon/s/e os Pro/7o -Fro-r/hf/on?


l/zoojri/ oć>//L: v/´soća šumo


otorosf-2c?ooo".


Dem n
Topo/a
G M M
Jo/?<7
G IV ti
UJcttpno
G li
/25 — — — 66 037 6 14 68 087 614
175 26 061 5 98 155 364 33 02 13/ 4 25 3900
225 56 218 2408 109 4 09 4132 165 6 27 6540
273 52 294 5484 34 137 1918 86 4 81 5402
I 32S 40 321 36 40 6 045 4 70 46 366 4310
375 10 105 1320 — — — 10 105 13 20
425 6 038 1032 — — — 6 089 1032
z 10O io ea 12882 372 1092 104´33 562 2180 23116
II.
% 51 100 122 100 100 100 /51 200 222
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 53     <-- 53 -->        PDF

dromelioracija provedenih još u prošlom stoljeću, a možda i ranije. Željezo
se nalazi uglavnom u obliku ferioksida. Konkrecije ukazuju na descedentnu p´erkolaciju.
U taj horizont dopire podzemna voda za izuzetno visokih vodostaja.
Go,. — horizont je oksidaeijski horizont gleja. Nastao je daljnjim opadanjem
nivoa podzemne vode. Procesi oksidacije potpomognuti su pjeskovitom tekstu


Stro/fft/ro m/esow/e sosfo///7e ec/roamer/ć/fre fopo/e
/ crne /o/>e po 60


<5c/mor,y´o Đurc/erac PoA´ć/soo/o/o/?cr //
Gasp/eG´/rt/cG´ Pre/ožo/c>/ ć>ere# PovrJ/nar p/o/?e 0/262 /xr
0c//e/ 43 a


F/foce.oozo s/co/J/e os Pri/no -Frox//?e/(jsz>
l/zpo/n/ o5//ć- wso&o š~urr?<7
S/cros/ 20 god.


wmmm——4
Dem N
Tcpo/a
G M N
Jo/?o
B M /y
UA-L/pno
& M
t?5 — — — 40 0 45 300 40 0 45 3 00
/73 /6 0 30 3 66 /7/ 4 2$ 3906 /67 4 56 4274
225 32 /35 /3 76 /4/ 5 // 54/7 /73 6 46 6793
27 5 /24 763 6306 39 /98 2/73 /63 9 6/ /046/
325 40 33/ 3640 3 057 6 40 46 366 44 60
373 — — — — — — — — —
425 s /0/ /3 76 — — — 8 /0/ /376
220 /360 fčS6č 399 /2 37 /2436 6/9 2597 27704
% 65 /09 /23 /00 /00 /00 /65 209 223


rom, odnosno velikim kapacitetom za uzduh tog horizonta. Gr — horizont je
redukcijski horizont gleja. Njegova dubina poklapa se sa,ljetnim vodostajem
podzemne vode. Željezni spojevi nalaze se u obliku ferooksida.


Tip šume predstavlja jedna geografska varianta zajednice crne johe i poljskog
jasena sa sremzom (Pruno-Fraxinetum Ob. 1953). Jasno je karakteriziran
u ekološkom, florističkom i šumsko-gospodarskom pogledu. Tvori ga kombinacija
vrsta reda Alnetalia glutinosae Tx. 1937, Fagetalia Pawl. 1928 i Populetalia
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Br B1


-—- 1931. te higrofitnih pratilica. Dijagnostičko značenje kao karakteristična
vrsta ima Cardamine amara i diferencijalne vrste asocijacije: Alnus glutinosa,
Rhamnus frangula, Lycopus europaeus, Prunus padus, Humulus lupulus,
Solanum dulcamara i Peucedanum palustre*


MeAe f/z/fta//?e /´ Aem/js/re
osoö/oe p/o/?e fc 2


OznaAa profi´/cr
Me/ien/čA/ sos lav
u H20
Ve/ić/r>a česf/ca(mm)
A (3)
-i
2002
14 04 3 94 7 40
02 002
46 32 63 32 36 84
002 -0002 36 46 20 28 40 04
pH u /120
pN o /CC/
Horm/s (%)
Daš/A (%)
cn
6 60
5 25
7 60
0 20
23-1
7 62
6 30
ris
0 06
H /
732
6 10
-
-
-


Ciste topolove kultureŠumarije Đurđevac nastale su pošumljivanjem johovih
staništa. Sadnja topole na cijelom je području izvršena pregusto. Prorjede su
zakašnjele, a njihov je intenzitet bio preslab. Krošnje su uske, a prsni promjeri
relativno mali. Osim gustoće sadnje griješilo se u Preložničkom Bereku, Crnim
jarcima i Limbušu u izboru staništa. Poznato je, da je za uspješan rast topole
potrebna velika količina hranjiva u tlu, dobra aeracija i stalna opskrba vodom.
Na jedva primjetno nižim terenima, na vlažnim tipovima glejnih tala, reduk


cijski horizont gleja nalazi se blizu površine, a podzemna voda oscilira do same
površine, koju za vrijeme vlažnih perioda često i preplavljuje. To se jasno odrađuje
na tipu vegetacije, naročito na prizemnoj flori. Trajniji visoki vodostaj,
i s tim u vezi nedostatak kisika dovodi do fiziološkog gušenja. Dolazi do sušenja
grana i vrhova topola. Na takvim staništima čiste sastojine crne johe nad-
Tnašuju topolu drvnom masom u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu.
Naše izabrane sastojine nalaze se na relativno višim i sušim tlima, i rast
´.topole uglavnom je dobar. Joha, koja tvori podstojnu etažu, nastala je jednim
.dijelom naletom sjemena sa strane jednu do dvije godine prije sadnje topole,
,-a drugim dijelom iz panja.


»Analize u priloženoj tabeli izvršene su u Zavodu za pedologiju Polj. i Sum. fakulteta.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Na istraživanim plohama određen je tip šume, otvoren je profil ili je sondirano
tlo, i izmjereni su svi promjeri u prsnoj visini i sve visine stabala. Pri
obradi, stabla su razvrstana u debljinske stepene po 1 cm, i izvađena je temeljnica.
Tek onda stabla su grupirana u debljinske stepene po 5 cm. Drvna masa
topole obračunata je pomoću Schaeiferovi h tarifa. Tarifa je izabrana na
osnovu 5 oborenih stabala iz plohe I i II, i 5 stabala iz plohe III. Taj je broj
dakako malen. Tačnije je utvrđena drvna masa johe. Stabla su na isti način
grupirana u stepene. Iz tako dobivenih temeljnica izračunate su realne sredine
stepena. Sa visinske krivulje očitane su visine. Oblični brojevi izvađeni su iz
S c h w a p p a c h o v i h dvoulaznih tabela obličnih brojeva za krupno drvo.
Množenjem temeljnica, visina i obličnih brojeva dobivene su mase.


Primjerna površina I. Gosp. jedinica: Preložnički berek, odjel 43. Veličina
plohe je 0,49 ha (70x70 m). Starost topole 20 godina. Starost johe 20—22 godine.
Broj stabala topole iznosi 95 (190 po ha), a johe 189 (372 po ha). Na plohi
su izmjerene sve visine. Smjesa je stablimična i grupimična. Osim topole i johe.
na plohi se nalazi u trećoj etaži, 100 (200 po ha) stabalaca američkog jasena
iznad 7 cm u prsnom promjeru. Prosječni prsni promjer iznosi 9 cm. a visina
11 m. Ova etaža nije uzeta u račun.


Struktura za 1 ha površine prikazana je na tabeli br. 1. Odnos visina topole
i johe prikazan je na grafikonu br. 1.


Primjerna ploha II. U neposrednoj blizini plohe br. 1, u istom odjelu, nalazi
se jednako stara kultura topole primjerna ploha II. Njena je površina manja i
iznosi 0,128 ha. Za razliku od prve plohe, smjesa je stablimična. Na njoj je izmjereno
28 topola i 51 stablo johe. Također su izmjerene sve visine. Kako su
visine posve jednake visinama prve plohe, podaci su ujedinjeni i načinjene su
zajedničke visinske krivulje. Struktura za 1 ha prikazana je na tabeli br. 2.
I na ovoj plohi razvijena je treća etaža američkog jasena, koja po 1 ha broji
140 stabalaca iznad 7 cm u prsnom promjeru.


Primjerna ploha III. Ploha se nalazi u Gosp. jedinici Crni jarci, odjel 14.
Njena površina iznosi 0.48 ha. Nadstojna sastojina topole broji 100 stabala po
1 ha u starosti od 22 godine. Prosječna udaljenost stabala iznosi 10 m. Raspored
nije pravilan. Prosječni prsni promjer iznosi 40,5 cm, a srednja visina 30,6
metara. Temeljnica iznosi 13,04 m2, a drvna masa 155 m3. Sastojina pripada
I bonitetu Blumeovi h prirasno-prihodnih tabela. Podstojna etaža sadrži 509
stabala crne johe i 163 stabla poljskog jasena po ha. Prosječni prsni promjer
crne johe iznosi 18,7 cm, a visina 19.4 m. Prosječni prsni promjer poljskog jasena
iznosi 15,6 cm a visina 17,3 m. Temeljnica obih vrsta podstojne etaže iznosi
16,75 m2. Ukupna masa obih etaža iznosi 306 ms po ha. Drvna masa topole
povećava dubeću drvnu masu podstojne etaže za više od 100%.


Struktura sastojine za 1 ha prikazana je na tabeli br. 3, a visinske krivulje
na grafikonu br. 2. U posljednjoj rubrici tabele 3 donja etaža johe i jasena shvaćena
je kao 100.


Diskusije i zaključci


Na zasmeđenim glejnim tlima gdje je redukcijski horizont gleja, odnosno
minimalni ljetni vodostaj podzemne vode 80>—120 cm ispod površine, u fitocenozi
crne johe i poljskog jasena sa sremzom (Pruno-Fraxinetum Ob. 1953.), osigurana
je velika količina vlage (tla su i u sušnim periodima svježa) i potrebna
prozračnost tla, pa se na njima mogu uspješno uzgajati sastojine euoramerički
topola sa podstojnom etažom crne johe. klasičnim, šumskim uzgojem.


421
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 56     <-- 56 -->        PDF

422
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Crna joha je poluheliofilna vrsta koja je, kako i ovi primjeri pokazuju, spo


sobna tvoriti podstojnu etažu. Svojim prisustvom omogućuje uzgoj kvalitet


nijih topolovih trupaca. Obogaćuje tlo dušikom i drenira ga velikom transpi


racijom, što je od velike važnosti za vrijeme visokih vodostaja u vegetaeijskom


periodu.


U plohi I i II nadstojna sastojina topole broji oko 200 stabala po ha u starosti
od 20 godina. Prosječna udaljenost stabala iznosi 7 m, ali njihov raspored
nije pravilan. Prosječni prsni promjer iznosi 27—28 cm, a srednja visina 25,5 m.
Usprkos današnje povoljne udaljenosti, prosječni prsni promjer i visina relativno
su maleni zbog toga što su kulture podignute vrlo gusto. Prorjede su zakašnjele
i vršene su sa preblagim intenzitetom. Stabla topole zaostala su u debljinskom,
a vjerojatno i visinskom prirastu. Temeljnica iznosi oko 12 m2. Drvna masa
iznosi oko 140 m:!. Ovi podaci pokazuju, da te sastojine pripadaju I/II bonitetu
Blum e ovi h prirasno-prihodnih tabela. Podstojna sastojina crne johe broji
oko 380 stabala po ha. Prosječna udaljenost stabala iznosi 5 m. Prosječni prsni
promjer je 19—20 cm, a prosječna visina 19 m. Temeljnica iznosi 11—12 m2, a
drvna masa oko 100—125 rn3. Ukupna drvna masa obih etaža iznosi oko 250 m3,
temeljnica 23—24 m2, a broj stabala oko 590 po ha. Drvna masa topole povećava
dubeću drvnu masu crne johe za 121%.


Tačnih podataka o ukupnoj produkciji topole i johe za period od 20 godina
nemamo, zbog toga što ne postoji nikakva evidencija o međuprihodima. Na
osnovu jednokratnih dendrometrijskih snimaka i poredbi sa prirasno-prihodnim
tabelama može se na plohama I i II računati (bez agrotehničkih mjera) sa produkcijom
od 400 m3 (300 m3 topole + 100 m3 johe) u dvadesetgodišnjem periodu.
Podatak za topolu je realan. Izmjerena drvna masa debelih stabla iznosi
140 m3, što odgovara masi glavne sastojine I/II boniteta. Podatak za ukupnu
proizvodnju za I/II iznosi oko 300 m3. Mjerenja nadalje pokazuju da crna joha u
dvadesetgodišnjim opisanim mješovitim sastojinama ima 100 m3. Izvađena masa
crne johe nije uračunata. Zbog toga drvna masa od 400 m3 može se uzeti kao
sigurna. Prema tome prosječni dobni prirast iznosi 20 m3.


Na I bonitetu, na plohi III možemo računati sa većom produkcijom, odnosno
prirastom od 20—30 m3.
Nesumnjivo da bi izbor boljih klonova i prethodne agrotehničke mjere
znatno povećale produkciju.


Na osnovu svega što je izloženo smatramo da na opisanom tipu staništa ima
u uvjetima klasičnog (»šumskog«) gospodarenja unošenje eurameričkih topola
u panjače crne johe potpuno ekonomsko i biološko opravdanje. Produkcija
panjača crne johe udvostručuje se. Gospodarenja se vrše ophodnjom od 20—30
godina. Procent iskorišćenja obih vrsta je velik, pa bi ovaj gospodarski oblik
po obimu produkcije celuloznog drveta bio među prvim oblicima klasične proizvodnje
drveta vrsta brzog rasta.


LITERATURA:


1.
Duchautour Ph.: Gajenje topola i pedologija. Materijali sa IX zasjedanja Međunarodne
komisije za topolu, Prijevod, Beograd 1957.
2.
Glavač V.: Crna joha u Posavskoj i Podravskoj Hrvatskoj sa ekološkog, biološkog
i šumsko uzgojnog gledišta (rukopis), Zagreb 1960.
3.
Hesmer H.: Knjiga o topolama, prijevod, Beograd 1957.
4.
Kubiena W.: Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas, Madrid 1953.
5.
Laatsch W.: Dynamik der mitteleuropäischen Mineralböden, Dresden 1954.
C. Leibundgut H.: Die Rolle der Nebenbaumarten in Wirtschaftswald, All. Porst, u
Jagdztg. 1953/1954.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 58     <-- 58 -->        PDF

STEIGERUNG DER HOLZPRODUKTION DURCH EINFÜHRUNG EUROAMERIKANISCHER
PAPPEL ARTEN IN DIE EINZELNEN TYPEN DES SCHWARZ ERLENNIEDERWALDES


ZUSAMMENFASSUNG


In der Drava-Niederung (Kroatien — Forstamt Đurđevac) auf den verbraunten
Gleyböden, wo sich der Gr-Horizont 80—140 cm unter der Bodenoberfläche im.
Waldtyp Pruno-Fraxinetum Ob. (1953.) befindet, können Pappel-Schwarzerlen Mischbestände
mit Erflog erzogen werden. Im Aufsatz wurden 3 Probeflächen beschrieben
und die sich daran anschliessenden dendrometrischen Angaben wiedergegeben.
Die Probeflächen sind 20—22 Jahre alt. Die Angaben über die Höhen, Stammzahl,
Kreisfläche und Holzmasse wurde auf der Abbildung 1 und 2, sowie in Tabellen 1,2
und 3 dargestellt. Nach Blume-Ertragstafeln entsprechen die Hauptbestände (Populus
x euroamericana cv. serotina den Standortsklassen I/II und I. DerOberbestand
der Pappel vergrössert den Holzvorrat des Erlenniederwaldes um lOÖVo. Ohne Anwendung
agrotechnischer Massnahmen beläuft sich die Produktion der Standortsklasse
I´ll in einem 20-jährigen Zeitabschnitt (berechnet auf Grund eines Vergleichs
mit Ertragstafeln und einmaliger Bestandsaufnahme) auf mindestens 400
m3 (300 m3 Pappel, und 100 m3 Schwarzerle). Die Bestände der Standortsklasse I
weisen eine noch grössere Produktion auf. Im Aufsatz wurde kurz über einzelne
ökologische Faktoren, über die Art der Begründung und Erziehung dieser Bestände
sowie auch über ihre Vorteile in biologischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht
berichtet.